Kaderstellend PvE Stedelijk Water
Gepubliceerd op: 13-07-2017
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-van-eisen-water/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam heeft zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Binnen de gemeente is het de afdeling Water van Stadsbeheer die deze taken uitvoert.

Hoe de gemeente dat doet ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan. Onderdeel van deze taken is het functioneel en technisch beheer van het Rotterdamse rioolsysteem. Ook beheert de gemeente een aantal watergangen. Om deze taken goed te kunnen doen stelt de gemeente functionele en technische kaders aan de waterobjecten die in beheer zijn of komen van de gemeente Rotterdam. Deze kaders zijn vastgelegd in het Programma van Eisen Stedelijk Water (PvE Water).

In het PvE Water zijn kaders beschreven voor het stedelijk watersysteem: riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater (drainage) en oppervlaktewater.

Het PvE water is per thema ingedeeld in (voor zover van toepassing):

  • functionele eisen (systeemeisen)
  • technische eisen en uitvoeringseisen (objecteisen)
  • overdrachtseisen aan beheer.

Doel PvE Water

Het PvE Water heeft drie doelen:

  1. Ontwikkelaars en ontwerpers tijdig op de hoogte stellen van het kader voor de functionele en technische inrichting van het stedelijk watersysteem in Rotterdam.
  2. Uitnodiging om vroeg in de planvorming in gesprek te gaan met de toekomstig beheerder (Stadsbeheer, afdeling Water).
  3. Eisen stellen aan overdracht van de objecten aan beheer.

Kader PvE Water

Het PvE Water is kaderstellend voor alle waterhuishoudkundige objecten die in beheer zijn of komen van de gemeente Rotterdam.

Afwijken van het PvE Water

Als er redenen zijn om op onderdelen af te wijken van dit PvE is overleg met en toestemming van Stadsbeheer afdeling Water nodig. Afwijkingen moeten worden onderbouwd. Neem hiervoor contact op met het Waterloket, telefoon 14 010.

Ruimte voor innovaties

Gemeente Rotterdam blijft op zoek naar verbetering! Toepassing van een meer duurzame of innovatieve oplossing wordt gestimuleerd. Rotterdam is op weg naar een circulaire afvalwaterketen. Om de hoge ambities te verwezenlijken is soms meer nodig dan wat wettelijk en beleidsmatig is vereist.

Het PvE Water mag ambities en innovaties niet in de weg staan. In goed overleg kan daarom worden afgeweken van het PvE Water.

Programma van Eisen Stedelijk Water

Het PvE Water is nog in ontwikkeling en zal de komende periode verder gevuld en geoptimaliseerd worden. Suggesties of opmerkingen zijn meer dan welkom! Neem hiervoor contact op met het Waterloket.

Het PvE is ondergeschikt aan de geldende wetgeving, normen en beleid. Een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten op een rij (niet uitputtend):

Bij verschillende fases in een project moeten plannen worden aangeleverd. In dit deel van het PvE is opgenomen wat we verstaan onder o.a een watertoets, rioolplan, waterplan, waterhuishoudingsplan, inventarisatie, variantenstudie, functioneel advies, drainage advies, bemalingsadvies en documenten voor overdracht. Ook gaat het PvE in op de eisen die gemeente Rotterdam stelt aan de inhoud van deze plannen.

Onder riolering wordt verstaan: het vrijvervalstelsel van rioolbuizen, putten, kolken, etc. Te onderscheiden zijn: gemengd rioolstelsel, vuilwater rioolstelsel, hemelwater rioolstelsel, DIT-rioolstelsel en drainagestelsel.

Het functionele deel geeft ontwerpuitgangspunten met betrekking tot het functioneren van het systeem:

Het technische deel geeft technische ontwerpuitgangspunten voor de losse objecten, die uiteindelijk samen het systeem maken:

Onder rioolgemalen worden alle typen rioolgemalen in Rotterdam verstaan. Onderbemalingen, eindgemalen en tunnelgemalen. Het PvE gemalen is niet van toepassing voor oppervlaktewatergemalen.

Het functionele deel geeft ontwerpuitgangspunten met betrekking tot de keuze van het type gemaal en de capaciteit in relatie tot het functioneren van het systeem.

Het technische deel geeft technische ontwerpuitgangspunten van de losse objecten, zoals de mechanische installatie (pompen, appendages), gebouw en elektrische installaties. Ok zijn hierin uitvoeringseisen opgenomen.

Is in ontwikkeling, volgt zo spoedig mogelijk.

Er is een Rotterdamse Toolkit Hemelwatervoorziening in ontwikkeling voor een Water Sensitive Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het Waterloket. Deze Toolkit zal de bestaande hemelwatermatrix uit 2012 op termijn gaan vervangen.

Het grondwater in Rotterdam heeft invloed op de bebouwde omgeving. De gemeente heeft een zorgplicht grondwater. Daarom geeft de gemeente richtlijnen aan de gewenste grondwaterstand waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle stedelijke functies. Deze richtlijnen zijn onderdeel van dit deel van het PvE Water.

Veel toegepaste maatregelen om de grondwaterstand te beïnvloeden zijn drainage- en infiltratievoorzieningen. Voor drainage- en infiltratieleidingen zijn in dit deel PvE de functionele eisen beschreven.

Kijk voor de technische eisen aan drainage- en infiltratieleidingen bij Riolering.

Een deel van het oppervlaktewater in de stad is in beheer van gemeente Rotterdam. Dit onderdeel van het PvE geeft eisen die hieraan gesteld worden. Deze eisen zijn aanvullend op de functionele eisen die door het waterschap worden gesteld aan watergangen. Dit deel gaat ook in op eisen aan duikers, stuwen, beschoeiingen, inlaten en afsluiters, en leidingen die uitkomen op het oppervlaktewater.

Inhoudelijke wijzigingen zijn beschreven in de inleiding van het desbetreffende deel van het PvE.

  • 2018: lancering PvE Stedelijk Water op Waterloket. Het PvE is in ontwikkeling.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over het PvE Water? Neem dan contact op met het Waterloket.