Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Waterplan 2

Op deze pagina vindt u de plannen die we, samen met de waterschappen, hebben voor het stedelijk watersysteem.

Water speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze stad. Maar het stedelijk watersysteem staat onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Door klimaatverandering regent het vaker en harder, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Ook bodemdaling en verstedelijking maken het water- en rioleringsbeheer een lastige opgave. 

De gemeente en de 3 Rotterdamse waterschappen zoeken samen naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Deze gezamenlijke aanpak van wateroverlast en bescherming tegen water maakte de stad de afgelopen decennia steeds meer ‘waterproof’.
Water helpt om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige deltastad te maken.

Een kleine geschiedenis van samenwerken aan water

In 2001 startten we met Waterplan 1: een technische uitwerking die laat zien hoe de stad zich kon beschermen tegen hevige regenbuien. Vervolgens verscheen in 2007 Waterplan 2, Rotterdam. Hierin beschreven gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandsche Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hoe ze om willen gaan met het water in en om Rotterdam. In 2013 kwam er een vernieuwde versie van Waterplan 2.
We zien water niet langer als een plaag voor de stedelijke ontwikkelingen, maar als een kans. Een kwaliteit die de stad aantrekkelijk maakt en waar we zuinig op moeten zijn. Dus in plaats van ertegen te vechten, geven we water juist meer ruimte en zorgen we dat het creatief wordt opgevangen.

Wilt u het volledige document Waterplan 2 Rotterdam (deel 1 en deel 2) opvragen?

Stuur dan een e-mail naar waterloket@rotterdam.nl

Klimaatadaptatie

In 2013 verscheen ook de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS). Deze draait om klimaatadaptatie: het aanpassen van Rotterdam zodat we de gevolgen van klimaatverandering aankunnen.

In het kader daarvan ontwikkelden we het Rotterdams Weerwoord. Dit is de nieuwste invulling van onze strategie om de stad weerbaar te maken. Water gaat ons helpen om van Rotterdam een aantrekkelijke, sterke en klimaatbestendige stad te maken.

Overige wetten en plannen

Er zijn, naast het waterplan, verschillende beleidsdocumenten rond de thema’s water, klimaatadaptatie en riolering. Hieronder vindt u er een paar. De volledige lijst vindt u op de websites Klimaatadaptatie en de Helpdesk Water.

In september 2014 is het nationale Deltaprogramma vastgesteld door de Tweede Kamer met de regio Rijnmond-Drechtsteden als één van de belangrijkste regionale onderdelen.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het plan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

In 2018 ondertekenden de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Met de ondertekening geven deze partijen een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en de uitvoering van de maatregelen uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

De City Deal Klimaatadaptatie is

een samenwerkingsovereenkomst tussen 14 publieke partners, waaronder gemeente Rotterdam. Met de City Deal-partners werken we samen in een open cultuur waarin leren, experimenteren en innoveren voorop staan. De samenwerking bestaat uit een verzameling pilotprojecten, waarin we werken aan activiteiten die helpen om de doelen van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie te bereiken. Deze doelen zijn: in 2020 klimaatbestendig ontwikkelen, bouwen en beheren en in 2050 klimaatbestendig zijn.

Resilience, het kunnen opvangen van de gevolgen van een crisis, snel ervan herstellen en daarna weer sterker doorgaan, is van essentieel belang voor de kracht van Rotterdam. Nu én in de toekomst. Deze deltastad heeft namelijk een enorm haven- en industriegebied binnen de gemeentegrenzen, een zeer diverse en groeiende bevolking en een onmisbare functie in een wereldwijde open economie.

Door de stad te bekijken vanuit een ‘resilience-bril’, kunnen we zorgen dat Rotterdam klaar is voor de risico’s en kansen van de toekomst. U leest hier meer over op de website van Resilient Rotterdam.nl.

Een waterbeheerplan bevat de belangrijkste onderwerpen van het beleid voor de taken van het waterschap. Deze zijn gericht op de waterveiligheid, het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer, het beheer van afvalwaterketen en emissies en het wegenbeheer. Kijk voor meer informatie op: Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandsche Delta.

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente Rotterdam voor 5 jaar. Hierin staat onder meer de huidige situatie van het rioleringsbeheer, de doelstellingen van de komende jaren en een maatregelenprogramma. Kijk voor meer informatie op onze pagina over het GRP.