Spring naar het artikel

Weer een belangrijke stap gezet op weg naar nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen aan de noordwestkant van het Kralingse Bos. Ontwikkelaar Heijmans en TBI-onderneming ERA Contour ontwikkelen samen met de gemeente maximaal 800 woningen.

Deze woningen komen op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht, tussen de Bosdreef en de Boezemlaan. En op het terrein van de gemeentekwekerij. Leidraad voor de ontwikkeling is de Gebiedsvisie Nieuw Kralingen. Daarin staan onder andere de ruimtelijke en technische randvoorwaarden en de ambities voor duurzaamheid en kwaliteit. De gebiedsvisie is het resultaat van een ruim anderhalf jaar lang onderzoekstraject. Hierin zijn ook ondernemers, bewoners en de gebiedscommissie om advies gevraagd. Het Rotterdamse College stelde op 30 januari 2018 aan de Gemeenteraad voor om de visie vast te stellen en daarmee groen licht te geven voor de ontwikkeling.

Impressie van Nieuw Kralingen (film heeft geen gesproken tekst)

De Gebiedsvisie Nieuw Kralingen en de bijlagen kunt u hier downloaden:

Programma

Op het 26 hectare grote terrein ontstaan maximaal 800 woningen, waarvan:

  • ongeveer 80% dure koopwoningen
  • ongeveer 10% middel dure woningen
  • ongeveer 10% sociale huurwoningen, specifiek gericht op ouderen.

Een deel van de woningen kan als woonzorgvoorziening ontwikkeld worden. Daarnaast zal een deel van de woningen in een vorm van zelfbouw ontwikkeld worden. Nieuw Kralingen wordt een gedifferentieerde wijk met een grote variëteit aan woningtypologieën. Hierbij wordt gekeken naar Kralingen-Oost. Met de ontwikkeling van Nieuw Kralingen kan de stad het woonaanbod aan centraal gelegen ruime woningen vergroten. Ook kan ze inspelen op de vraag van gezinnen en senioren met hogere inkomens. Aan de noordzijde van de woonwijk ontstaat een nieuwe bedrijvenstrook. Dit wordt een overgangszone tussen het huidige bedrijventerrein en de nieuwe woningen.

Duurzaam

Nieuw Kralingen wordt een toekomstbestendige, duurzame woonwijk met de focus op de thema's:

  • Energie
  • Water
  • Mobiliteit
  • Circulariteit
  • Sociaal
  • Groen

In de Gebiedsvisie staan proces- en kwaliteitsafspraken. Hiermee wil de gemeente de ambities voor duurzaamheid tijdens de hele gebiedsontwikkeling verzekeren. Ook wil ze gebruik kunnen maken van nieuwe inzichten en technologieën.

Verlegging Bosdreef

De huidige Bosdreef wordt verlegd naar de noordzijde van het plangebied. Zo sluit de woonwijk in de toekomst zonder obstakels aan op het Kralingse Bos. De verlegde Bosdreef sluit dan wat noordelijker aan op de Boezemlaan. Hierdoor zal een deel van de huidige gebruikers van de Bosdreef in de toekomst waarschijnlijk anders rijden.

Bomen

In de gebiedsvisie is de strategie toegevoegd over de bomen in het plangebied, waarbij voornamelijk op de bomen langs de bosrand wordt ingezoomd. Hierin staat beschreven hoe de rand langs het bos, waaronder de verbindingen tussen wijk en bos, nader uitgewerkt zal worden voor de bomen. Het bomenplan zal ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Verplaatsing Stadsbeheer

Nieuw Kralingen wordt grotendeels ontwikkeld op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht en op het terrein van de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. Dit terrein staat ook wel bekend als de kwekerij van de gemeente Rotterdam. Bijna alle bestaande bedrijven blijven in het gebied actief. De uitvoeringslocatie van Stadsbeheer verhuist naar de Melanchtonweg en de Fairoaksbaan. Daar is genoeg plek voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Planning en participatie

De wens om op deze plek een woonwijk te realiseren is er al langer. In de Stadsvisie 2007 is het gebied al genoemd als ontwikkellocatie. In november 2017 is een participatietraject georganiseerd voor ondernemers en omwonenden. Zij konden meedenken over het concept van de gebiedsvisie (zie archief). Ook de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk is om advies gevraagd. Het verslag hierover is in de Gebiedsvisie Nieuw Kralingen opgenomen, die het college ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarna wordt een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. De bouw van de eerste woningen begint op zijn vroegst in 2019. De totale ontwikkeling kan 15 jaar duren.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u op de website Nieuw-Kralingen.