Nieuw Kralingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuw-kralingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam zet samen met ontwikkelaars Heijmans en ERA Contour in op de ontwikkeling van een nieuwe en duurzame woonwijk met maximaal 800 woningen. De start van de bouw van de eerste woningen staat gepland voor half 2021.

Heijmans en Era Contour werken samen onder de naam OCNK, de Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen. Met de bouw van Nieuw Kralingen komen er meer woningen voor gezinnen in Rotterdam op een gewilde locatie met volop ruimte voor kinderen om op te groeien. In deze gemengde stadswijk bouwen de samenwerkende partijen woningen voor gezinnen met hogere inkomens die in ruime woningen in de buurt van het centrum willen wonen. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passende woning is, zodat ze de stad niet hoeven te verlaten.

Nieuws

Op 2 juni 2021 publiceerde de Raad van State een positief oordeel over het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen. Dit met uitzondering van een onderdeel van de Stoomstichting, waarvoor een herstelbesluit genomen moet worden. Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Op basis hiervan kunnen voor de nieuwe woningen, bedrijvigheid en de verlegging van de Bosdreef omgevingsvergunningen afgegeven worden en kan het gebied verder ontwikkeld en gerealiseerd worden. 

Het oordeel van de Raad komt op een belangrijk moment. Door de grote druk op de woningmarkt wil de gemeente Rotterdam op verschillende plekken in de stad een groot aantal woningen realiseren. Nieuw Kralingen is daarbij met 800 woningen een bijzondere en substantiële gebiedsontwikkeling.

Een groot deel van het voormalige Wellant College en de gebouwen van korfbalvereniging Velox en Stichting ’t Haasje worden in het voorjaar van 2021 gesloopt. Verder is de J.A. Lebbinklaan (zijstraat van de Ingenieur P. Kosterlaan) binnenkort niet meer toegankelijk en verdwijnt. De procedure is opgestart. De J.A. Lebbinklaan maakt daarmee ruimte voor de bouw van de eerste woningen van Nieuw Kralingen.

Speciaal voor omwonenden van Nieuw Kralingen is er een nieuwsbrief gemaakt over de werkzaamheden. Deze nieuwsbrief is te bekijken op de website van ontwikkelcombinatie OCNK. U kunt zich hier ook opgeven om per e-mail op de hoogte gehouden te worden.

Voor de nieuwe wijk Nieuw Kralingen is een aparte Welstandsparagraaf opgesteld. Een Welstandsparagraaf is een toevoeging op de Welstandsnota Rotterdam. Alle bouwwerken in Nieuw Kralingen moeten voldoen aan een bepaalde architectuur en vormgeving. De Welstandsparagraaf schrijft voor wat wel en niet is toegestaan en vormt op die manier het toetsingskader van de wijk

De Welstandsparagraaf heeft inmiddels ter inzage gelegen. Op 15 oktober 2020 werd de Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen door de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld.

De start bouw van de eerste woningen van Nieuw Kralingen staat vooralsnog gepland voor de zomer van 2021. Tot die tijd zijn ontwikkelaar en gemeente druk bezig met de voorbereidingen van de eerste 400 woningen van Nieuw Kralingen. Na vaststelling van het bestemmingsplan in mei van dit jaar, zal de raad waarschijnlijk in oktober ook de Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen vaststellen. Verder werken gemeente en ontwikkelaar nog aan een Masterplan voor de openbare ruimte van Nieuw Kralingen, worden de woningen verder ontworpen door architecten en zullen de komende maanden de eerste ontwerpen, stedenbouwkundige deeluitwerkingen en inrichtingsplannen (verder) worden uitgewerkt.

Ook zal de Raad van State naar alle waarschijnlijkheid begin 2021 een uitspraak doen of het reeds vastgestelde bestemmingsplan ‘Boezembocht-Veilingterrein’ ook onherroepelijk kan worden verklaard. Uiteraard is dit ook een belangrijk moment voor de ontwikkeling van Nieuw Kralingen.

'Nieuw Kralingen wordt een prachtige groene wijk met ruimte voor gezinnen aan de rand van het Kralingse Bos', zegt Bas Kurvers, wethouder Bouwen en Wonen.

Op 2 december 2019 ondertekenden de gemeente en de Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen de samenwerkingsovereenkomst Nieuw Kralingen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma, de taakverdeling en de kosten. Met de feestelijke ondertekening is een nieuwe mijlpaal in het project Nieuw Kralingen gevierd, waar ook wethouder Kurvers bij aanwezig was.

Er komen maximaal 800 woningen, waarvan het grootste deel uit koopwoningen bestaat. Het woonprogramma bestaat verder uit ongeveer 80 sociale huurwoningen specifiek voor ouderen, circa 80 middeldure huurwoningen en ongeveer 50 koopwoningen voor de doelgroep met een middeninkomen. Een klein deel van het totaal aantal woningen zal in de vorm van een woonzorgvoorziening ontwikkeld worden. Daarnaast wordt ook een deel van de woningen in de vorm van zelfbouw gerealiseerd. Het woonprogramma is hiermee iets aangepast voor een betere balans in het woningaanbod in de stad.

Nieuw Kralingen wordt een gedifferentieerde wijk met een grote variëteit aan woningtypologieën. Hierbij wordt gekeken naar Kralingen-Oost. Met de ontwikkeling van Nieuw Kralingen kan de stad het woonaanbod aan centraal gelegen ruime woningen vergroten. Ook kan ze inspelen op de vraag van gezinnen en senioren met hogere inkomens. Aan de noordzijde van de woonwijk ontstaat een nieuwe bedrijvenstrook. Dit wordt een overgangszone tussen het huidige bedrijventerrein en de nieuwe woningen.

Het gebied Kralingen-Crooswijk krijgt er een nieuw bestemmingsplan bij. Het plangebied ‘Boezembocht-Veilingterrein’ wordt begrensd door de Rijksweg A20 en het spoor, de Bosdreef en de Boezemlaan en grenst daarmee aan het Kralingse Bos. Op dit moment is in het gebied sprake van verschillende vormen van gebruik, zoals een politiebureau, bedrijventerrein, kantoorcomplex, museum, tankstation, jachthaven, sportvelden, gemeentekwekerij en school. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk mogelijk op de gronden die nu braak liggen en waar zich nu een gemeentekwekerij bevindt. Het betreft de ontwikkeling van de woonwijk 'Nieuw Kralingen' bestaande uit maximaal 800 woningen. Ten behoeve van deze nieuwe woonwijk zal de Bosdreef worden verlegd naar de noordrand van het plangebied waar op dit moment een deel van de Boezembocht loopt.

De ligging aan het Kralingse Bos maakt Nieuw Kralingen uniek. Ten behoeve van deze nieuwe woonwijk zal de bestaande Bosdreef worden verlegd en is het onvermijdbaar dat er bomen zullen moeten verdwijnen. Om inzichtelijk te maken hoe wordt omgegaan met de aanhaking op het Kralingse Bos en met de bestaande en nieuwe bomen is daarom een bomenplan opgesteld. Er is zorgvuldig bekeken hoe we bomen kunnen behouden en hoe we bestaande flora en fauna kunnen versterken. Uitgangspunt is een groene woonwijk waar natuurinclusief bouwen en het vergroten van de biodiversiteit, met name aan de rand van het bos, een essentiële rol spelen.

Om de kracht van het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordkant van het plangebied noodzakelijk. Er ontstaat dan een nieuwe noordelijke ontsluitingsroute in het verlengde van de Gordelweg. Via deze route kan een groot deel van het bestaande verkeer op de Bosdreef van en naar het oosten (onder andere Alexanderpolder), het centrum en de gebieden Noord en Crooswijk.

De nieuwe wijk wordt voor het grootste gedeelte ontwikkeld op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht en op het terrein van de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. Dit terrein staat ook wel bekend als de kwekerij van de gemeente Rotterdam. Bijna alle bestaande bedrijven blijven in het gebied actief. De uitvoeringslocatie van Stadsbeheer verhuist naar de Melanchtonweg en de Fairoaksbaan. Daar is genoeg plek voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Nieuw Kralingen wordt een toekomstbestendige en duurzame wijk. In de Gebiedsvisie staan proces- en kwaliteitsafspraken. Hiermee worden de ambities voor duurzaamheid tijdens de hele gebiedsontwikkeling verzekert, maar er blijft een zekere flexibiliteit om nieuwe inzichten en technologieën mee te nemen in de uitwerking van de verschillende planfases. De focus ligt op deze thema's:

  • Energie
  • Water
  • Mobiliteit
  • Circulariteit
  • Sociaal
  • Groen

Meer informatie

Meer informatie over de woningen en over het nieuwbouwproject vindt u op de website Nieuw-Kralingen. Heeft u vragen voor de gemeente? Stuur dan een e-mail naar nieuwkralingenSO@rotterdam.nl.