Ik zoek jeugdhulp
Gepubliceerd op: 18-12-2017
Geprint op: 08-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ik-zoek-jeugdhulp/
Ga naar de hoofdinhoud

Zoekt u jeugdhulp? Kijk welke mogelijkheden er zijn. U vindt hier informatie over alle jeugdhulp ingekocht door gemeente Rotterdam. De informatie op deze pagina is bedoeld voor verwijzers naar jeugdhulp en de jeugdige en ouders/verzorgers.

Voor deze webpagina geven de zorgaanbieders jeugdhulp informatie over de jeugdhulp die zij bieden. Inhoudelijke vragen over het aanbod van jeugdhulp kunt u stellen aan uw contactpersoon van het wijkteam. Of aan de zorgaanbieder jeugdhulp.

Hoe krijgt u jeugdhulp?

Voor een zorgaanvraag kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Zij bespreken met u wat er aan de hand is en kunnen u eventueel doorverwijzen naar het wijkteam. Het kan ook zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar het wijkteam of naar een zorgaanbieder jeugdhulp.

Wij verwachten dat u als ouder(s) samen met uw sociale netwerk zelf oplossingen inzet. Vooral bij het bevorderen van het sociaal persoonlijk functioneren van uw kind. Denk aan ondersteuning bij het leren tandenpoetsen. Hiervoor vergoedt de gemeente niet altijd meer jeugdhulp.

Hoe kiest u een zorgaanbieder jeugdhulp?

Samen met een medewerker uit het wijkteam bepalen u en uw kind wat er aan de hand is. En of er hulp nodig is om het probleem op te lossen. Als er hulp nodig is, maakt de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsplan. Hierin staat welke resultaten behaald moeten worden, hoeveel zorg er nodig is en hoe lang er zorg nodig is. Soms is er aanvullend hulp nodig in een groep, we noemen dat dagopvang. Het kan ook nodig zijn dat uw kind (tijdelijk) bij een instelling gaat wonen om hulp te krijgen. Of in een pleeggezin. In het ondersteuningsplan staat beschreven welke hulp er voor u en uw kind nodig is.

De gemeente Rotterdam heeft met verschillende zorgaanbieders jeugdhulp contracten afgesloten. Afhankelijk van welke zorg nodig is zijn er meerdere zorgaanbieders jeugdhulp beschikbaar. We hebben voor u de organisaties bij elkaar gezet die dezelfde zorg kunnen leveren. De wijkteammedewerker jeugd bespreekt met u welke zorgaanbieders jeugdhulp voor u beschikbaar zijn.

De zorgaanbieder jeugdhulp die de opdracht krijgt, gaat samen met u en uw kind aan de slag om de resultaten te halen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van de hulp die nodig is. Soms is het nodig dat de zorgaanbieder jeugdhulp andere hulpverleners inschakelt. Dit doen zij natuurlijk in overleg met u. Voor de uitvoering van de hulp krijgt u bij de zorgaanbieder een vaste contactpersoon. De zorgaanbieder brengt de wijkteammedewerker jeugd op de hoogte hoe het gaat. Dit gebeurt in overleg met u. Als er andere hulp nodig is, dan bespreekt de zorgaanbieder dit met het wijkteam, u en uw kind.

Zorgaanbieders jeugdhulp

Voor het leveren van passende hulp aan de Rotterdamse jeugd sluit de gemeente contracten met jeugdhulpaanbieders af. Hieronder staan de aanbieders die nu ondersteuning bieden.

U heeft hulp nodig in de thuissituatie, in een dagcentrum of op school:

Als een kind niet naar school kan gaan door zijn of haar problematiek, is hulp in een dagcentrum een mogelijkheid. De hulp die de kinderen krijgen is bedoeld om hen weer te laten meedoen en terug naar school te gaan.

De zorgaanbieder biedt de behandeling of hulp per dagdeel - ochtend of middag – aan. De kinderen zitten in groepen. Hoeveel dagdelen het kind hulp krijgt en hoe groot de groepen zijn, hangt af van wat het kind op dat moment kan. De zorgaanbieder heeft vaak verschillende gebouwen, maar niet in alle gebouwen is er het volledige aanbod aan hulp. Het kind gaat daarom naar een gebouw met de daghulp die bij het kind past. Dat kan dus soms een plek zijn die verder van huis is dan andere plaatsen.

De volgende aanbieders leveren deze ondersteuning:

Bij ambulante hulpverlening thuis gaat het om een behandeling of ondersteuning in de thuissituatie. Hulp kan nodig zijn door problemen in de geestelijke gezondheid, ervaren beperkingen of wegens gedragsproblemen.

Het kind woont thuis bij zijn ouders of verzorgers. De hulpverlener komt bij het gezin thuis of er vinden gesprekken plaats bij een zorgaanbieder.

De ambulante hulpverlening verschilt per kind: korter of langer, licht of intensief. Ook kiest de zorgverlener voor het specialisme dat past bij de problematiek van het kind en het gezin. Een voorbeeld is een gezin waar een orthopedagoog intensieve steun biedt.

De inzet van de ambulante zorg is:

 • de jeugdige een zekere mate van herstel te bieden, zodat het kind beter functioneert, of dat de situatie stabiliseert
 • de jeugdige te leren omgaan met zijn niveau van functioneren
 • de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken.

De volgende aanbieders leveren deze ondersteuning:

Generalistische basis-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) is bedoeld voor jeugdigen met psychische klachten of waarvan een vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis. Er is geen sprake van een hoog risico of meervoudige problematiek.

De behandeling is gericht op stabilisatie, of op vermindering, behandeling of opheffing van een enkelvoudige stoornis. Het doel kan ook zijn om het kind en het gezin te leren omgaan met een enkelvoudige stoornis. Generalistische basis-GGZ bestaat uit korte behandeltrajecten, meestal in een gebouw van een zorgaanbieder en soms ook in de thuissituatie.

De volgende aanbieders bieden deze ondersteuning:

Extra hulp in 2022

In de afgelopen tijd zijn er onwenselijke wachtlijsten ontstaan binnen de jeugdhulpverlening. De gemeente Rotterdam wil deze wachtlijsten aanpakken en voorkomen dat er in de toekomst weer kinderen op een wachtlijst komen. Daarom heeft de gemeente extra hulp voor jeugd met lichte tot matige psychische problemen ingekocht. Het gaat hierbij niet om hulp die het Wijkteam biedt. Het aanbod is lokaal, gericht op individuele hulp en vaak kortdurend. De behandelmogelijkheden zijn verruimd, waardoor deze lokale hulp in meer gevallen ingezet kan worden.

Daarnaast biedt de generalistische enkelvoudige basis Jeugd-GGZ hulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische stoornissen bij wie de problemen stabiel zijn. Het hulpaanbod wordt dan ingezet als er alleen nog lichte behandeling en doorlopende ondersteuning nodig zijn. Denk aan:

 • gerichte psycho-educatie aan ouders en kind
 • kortdurende oudertraining
 • digitale programma’s gericht op angst- en stemmingsklachten (e-health)

De volgende aanbieders bieden deze extra ondersteuning:

Deze extra hulp is er voor de periode tot en met 31 december 2022.

Bij dyslexiezorg gaat het om jeugdigen die ernstige problemen hebben met lezen en spellen. De behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) verloopt volgens een vast protocol van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. De behandeling is erop gericht dat het kind beter kan lezen en spellen.

Denkt u dat er bij uw kind sprake is van dyslexie? Dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind. Een aanvraag voor hulp bij dyslexie kan alleen via school. Zo’n aanvraag loopt dus niet via het wijkteam of de huisarts.

De volgende aanbieders bieden deze ondersteuning:

Kinderen en jongeren met een vaak blijvende beperking of stoornis kunnen steun, hulp of een behandeling nodig hebben. Voor hen is er ambulante begeleiding.

Het gaat hier om kinderen en jongeren met:

 • een verstandelijke beperking
 • een lichamelijke of zintuigelijke beperking
 • een meervoudige beperking (hiermee wordt een combinatie van een lichamelijke-, verstandelijke-, en/of zintuigelijke handicap bedoeld)
 • of een chronische uitbehandelde psychiatrische aandoening of stoornis.

Uw kind en u kunnen een beroep doen op ambulante begeleiding. Ambulante begeleiding bestaat uit begeleiding van uw kind, of behandeling  van uw kind, of allebei. Daarnaast kunt u als ouder ondersteuning bij de opvoeding in uw thuissituatie krijgen.

Kinderen of jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen door hun beperking, krijgen daghulp. Daghulp is er voor kinderen vanaf 4 jaar.

Zorgen voor een kind met een beperking kan zwaar zijn. Met mantelzorgondersteuning krijgt u als ouders/verzorgers rust en tijd voor uzelf en andere leden in het gezin. Uw kind doet dan bijvoorbeeld een dagactiviteit of gaat een nachtje logeren.

De volgende aanbieders geven deze vormen van hulp:

In de afgelopen tijd zijn er onwenselijke wachtlijsten ontstaan binnen de jeugdhulpverlening. De gemeente Rotterdam wil deze wachtlijsten aanpakken en voorkomen dat er in de toekomst weer kinderen op een wachtlijst komen. Daarom heeft de gemeente extra hulp voor jeugd met een beperking ingekocht. Deze hulp is er voor de periode tot en met 31 december 2022.

U heeft hulp nodig, waarbij uw kind tijdelijk of langdurig niet thuis woont:

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of voor langere tijd in een ander gezin woont. Bij voorkeur woont de jongere bij eigen familie of bekenden. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een pleeggezin dat past bij het kind en zijn achtergrond.

Pleegzorg richt zich op zowel de jeugdige als op de pleegouders. Het doel van pleegzorg is dat na verloop van tijd de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van de jeugdige voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

De volgende aanbieders bieden deze ondersteuning:

Opname in een instelling kan nodig zijn als een kind behandeling of begeleiding nodig heeft. Het kan zijn dat het kind tijdelijk niet thuis kan wonen door problemen thuis. Of door een stoornis of beperking.

Het doel van opname is herstel, verbetering of stabilisatie van de problematiek van het kind. En versterking van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Is dat op orde, dan kan de jeugdige weer terugkeren naar het eigen gezin.

De instelling die de jongere opneemt, verzorgt ook de behandeling en begeleiding. De instelling kijkt hierbij naar de jeugdige zelf en naar de opvoedsituatie thuis. De vraag is wat de jeugdige en de opvoeders – meestal de eigen ouders - nodig hebben om terugkeer naar huis mogelijk te maken. De instelling kan, bij oudere kinderen, hem of haar ook voorbereiden op zelfstandig wonen. De opname duurt maximaal één jaar. Verlenging is mogelijk als het wijkteam of de gezinsvoogd dit adviseert. Het wijkteam bekijkt daarvoor de situatie van de jongere en het gezin.

De opname van een jeugdige kent vier vormen en de volgende aanbieders:

1. Open residentiële jeugdhulp

In de ‘open jeugdhulp met verblijf’ leven kinderen en jongeren een periode vrijwillig dag en nacht in een woonvoorziening van een zorgaanbieder. Het kan zijn dat het kind hier de hele week en de weekenden woont. Maar het kan ook zijn dat het kind hier een gedeelte van de week woont en een gedeelte van de week thuis. Dit is afhankelijk van wat het kind en zijn ouders nodig hebben. De jongeren wonen in leefgroepen en volgen onderwijs in de buurt. Pedagogisch medewerkers geven begeleiding.

De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:

2. Gesloten jeugdhulp

Bij een kind met ernstige gedragsproblemen is opname in een gesloten instelling een mogelijkheid. Het gaat hier om situaties dat een kind een gevaar is voor zichzelf of voor anderen in zijn omgeving. Bij gesloten jeugdhulp gaat het om een gedwongen opname. Het kind krijgt de hulp in een gesloten omgeving. Dat betekent dat het kind niet de vrijheid heeft om zomaar naar buiten te gaan. Een opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp is soms nodig om het kind te behandelen. Opname in een gesloten instelling kan niet zomaar. Er is altijd een machtiging voor nodig van de kinderrechter.

De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:

3. Opname in een klinische behandelsetting

Als het kind mogelijk een psychiatrische stoornis heeft, kan het nodig zijn om het kind een tijdje op te nemen in een behandelkliniek. Het kind verblijft daar dag en nacht. Specialisten kijken wat er aan de hand is. En wat het kind en zijn ouders nodig hebben om het probleem op te lossen. Ze observeren het kind, bepalen wat er aan de hand is (diagnose) en doen een voorstel voor behandeling. De opname kan korter of langer duren. Zo lang als het nodig is om tot een behandelvoorstel te komen. Opname is vaak een onderdeel van de behandeling. Het uitgangspunt is dat kinderen niet langer opgenomen blijven dan voor een behandeling nodig is. Zodra het kan, gaat het kind weer naar huis. De behandeling gaat dan thuis verder.

De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:

4. Gesloten klinische behandeling

Soms heeft een kind een psychiatrische stoornis die een gevaarlijke situatie oplevert voor het kind of voor anderen in zijn omgeving. In zo’n geval kan het nodig zijn om het kind een tijdje dag en nacht op te nemen in een behandelkliniek. Het gaat dan om een opname in een gesloten klinische behandelomgeving. Deze gedwongen opname staat beschreven in de Wet Bijzonder Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De opname is een onderdeel van de behandeling. Uitgangspunt is dat kinderen niet langer opgenomen blijven dan voor een behandeling nodig. Zodra het kan, gaat het kind naar huis en gaat de behandeling thuis verder. Opname in een gesloten klinische behandeling kan niet zomaar; er is altijd toestemming voor nodig van de kinderrechter.

De volgende zorgaanbieders leveren deze hulp:

De jeugdige heeft blijvend of langdurige ondersteuning nodig om te kunnen functioneren. Voor deze jeugdigen is behandeling niet meer nodig en ligt het accent op zo zelfstandig mogelijk opgroeien met professionele hulp.

Deze ondersteuning wordt in een instelling geleverd, waar de jeugdige woont. Het doel is een optimale opvoedsituatie te creëren voor de jeugdige. Hierbij moet u denken aan langdurig verblijf op een stabiele bekende plek, passende dagbesteding of onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Per (woon)voorziening zijn er een aantal zorgaanbieders die hulp leveren:

1. Gezinshuis

Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een jeugdige woont bij gezinsouders in een zoveel mogelijk gezinsgelijkende situatie. In een gezinshuis kunnen meerdere jeugdige opgevangen worden. Eén of beide gezinsouders zijn betaalde daarvoor opgeleide begeleiders, die samen met de jeugdigen een gezin vormen. De ouders krijgen soms hulp en ondersteuning van andere betaalde begeleiders.

De volgende zorgaanbieders hebben gezinshuizen:

2. Training zelfstandig wonen

Ter voorbereiding op geheel of gedeeltelijk zelfstandig wonen wordt vaak training zelfstandig wonen ingezet. Het gaat vaak om jeugdigen die nog te jong zijn om geheel zelfstandig te wonen. Of die extra training of ondersteuning nodig hebben om in de toekomst (meer) op zichzelf te wonen. Soms hebben ze meer toezicht of bescherming nodig om zelfstandiger te gaan wonen.

De begeleiding richt zich op het zo zelfredzaam mogelijk worden. Het begeleidt bij het aanleren van vaardigheden. Denk aan koken, wassen, schoonhouden van de eigen woning, je eigen administratie bijhouden, enzovoort.

De volgende aanbieders bieden de training zelfstandig wonen aan:

3. Open residentiele jeugdhulp

Jeugdigen waarbij zelfstandig wonen nog niet direct is weggelegd en die niet meer thuis kunnen wonen kunnen bij een zorgaanbieder in een woongroep wonen. De begeleiding is gericht op een zo zelfstandig mogelijk leven. Als het kan naar geheel zelfstandig wonen. Het gaat over jeugdigen die nog te jong zijn om op zichzelf te wonen. Of die meer begeleiding, toezicht of bescherming nodig hebben. De aanbieders bieden allemaal de mogelijkheid om, als dat kan, door te stromen naar vormen van meer zelfstandig wonen.

De volgende aanbieders bieden open residentiele jeugdhulp aan:

Actueel

Er is in de Tweede Kamer een voorstel ingediend om de Jeugdwet aan te passen. Het gaat daarbij om welke gemeente de kosten van de jeugdhulp moet betalen.

 • De gemeente waar een kind of jongere op een woonadres staat ingeschreven, is verantwoordelijk voor de kosten. Waar een kind of jongere is ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen.
 • Heeft een kind of jongere jeugdhulp met verblijf? Dan blijft de gemeente waar het kind vandaan kwam vóór het verblijf verantwoordelijk. Deze gemeente betaalt dus de kosten van de jeugdhulp.   

De wijziging gaat in op 1 januari 2022.