A16 Rotterdam
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 08-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/a16/
Ga naar de hoofdinhoud

De Groene Boog, een combinatie van o.a. Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI, legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

De elf kilometer A16 Rotterdam moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Ook draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2025 gaat de weg open voor verkeer.

 • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/u.
 • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
 • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
 • In het Lage Bergse Bos komt een verdiepte tunnel, deze gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
 • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab-fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
 • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Waarom wordt de noordrand van het Schiebroeksepark opnieuw ingericht?

Langs de noordrand van het Schiebroeksepark wordt op dit moment de nieuwe A16 gerealiseerd door Rijkswaterstaat en De Groene Boog. Hierdoor komt de noordrand van het Schiebroeksepark er anders uit te zien:

 • Tussen de A16 en het Schiebroeksepark komt een geluidswal met beplanting en bomen die de A16 afschermt van het Schiebroeksepark en Schiebroek.
 • Aan de voet van deze geluidswal komt een nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Schiebroek; verlengde Ratelaarweg. De bestaande ontsluiting via de Bergschenhoekseweg vervalt hiermee. Ten noorden van de A16 komt nog wel een weg ter ontsluiting van de bestaande boerderij die een nieuwe functie krijgt als beheerboerderij van Natuurmonumenten en Herenboeren.

Proces herinrichting

Het noordelijke deel van het Schiebroeksepark moet goed aansluiten op de omliggende gebieden. Vanaf 2022 wordt hier een eerste ontwerp voor gemaakt. Voor dit eerste ontwerp stelt de gemeente eerst een Programma van Eisen op. Bewoners van Schiebroek en 110-Morgen zijn uitgenodigd hun wensen voor dit Programma van Eisen te delen. De komende tijd kijkt de gemeente welke wensen wel en niet meegenomen kunnen worden. Het Programma van Eisen wordt eind 2021 vastgesteld. Bewoners van Schiebroek en 110-Morgen ontvangen hier een brief over.

Projectgebied

De gemeente richt alleen de noordrand van het Schiebroeksepark opnieuw in. Deze noordrand omvat het deel vanaf V.O.C., Volkstuinvereniging Lusthof en Pluktuin Natuurtalent Rotterdam tot aan de noordelijker gelegen (toekomstige) Ratelaarweg.

Eisen en wensen tot nu toe

Een aantal eisen en wensen heeft de gemeente vooraf zelf al in beeld gebracht (Programma van Eisen). Deze zijn uitgewerkt in een schetsontwerp en uitgangspunten.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp voor de noordrand van het Schiebroeksepark bestaat uit twee soorten elementen. Een deel vaste elementen - die sowieso gerealiseerd moeten worden en deels al vast staan - en een deel met ontwerpvoorstellen. Dit zijn ideeën van ontwerpers en kunnen, na input van de omgeving, later in het proces worden aangepast.

Uitgangspunten

 1. Nieuwe ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek
  Door de komst van de A16 moet er een nieuwe ontsluiting komen met het bedrijventerrein Schiebroek, de Ratelaarweg. De Ratelaarweg loopt straks net ten noorden van het Schiebroeksepark. De bestaande ontsluiting (Bergschenhoekseweg) vervalt. Voor de verkeersveiligheid wordt de Ratelaarweg met sloten en (groene) hekwerken afgesloten van het park. Er komen ook ecotunnels onder de weg door. De Ratelaarweg kan niet verder van het park komen te liggen. De grondwal is bewust hoog om zicht op de A16 te voorkomen en om geluidsoverlast tegen te gaan. De Ratelaarweg kan ook niet aan de andere kant van de grondwal komen, omdat je dan gaten krijgt in de grondwal. Er komt noordelijk van de A16 nog wel een weg om de bestaande boerderij te ontsluiten. Deze krijgt een nieuwe functie als beheerboerderij van Natuurmonumenten en Herenboeren.
 2. Aansluiten van de paden op het nieuwe recreaduct over de A16
  Door de aanleg van een nieuw recreaduct over de A16 is het groengebied aan noordzijde van de A16 (de Vlinderstrik) gemakkelijk bereikbaar voor recreanten en dieren. Zo wordt het netwerk van recreatieve routes versterkt en is er een directe verbinding met het Polderpad dat alle groengebieden in de noordrand met elkaar verbindt. Met de aanleg van het recreaduct komen ook ecologische verbindingen die de leefgebieden van dieren verbinden. Zo is het dierenbestand minder gevoelig voor ziektes en verstoringen van het leefgebied.
 3. Behoud van de groene rand rond Pluktuin Natuurtalent, V.O.C. en Volkstuinvereniging Lusthof
  De groene rand rond deze verenigingen heeft een kwalitatieve groene en dichte uitstraling en zorgt er ook voor dat ongewenste gasten worden geweerd. Het behoud van deze groene rand is daarom belangrijk. Op sommige plekken wordt het bos iets uitgedund, zodat bomen meer ruimte krijgen om te groeien en de onderbeplanting meer zonlicht krijgt.
 4. Aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden
  De nieuwe fiets- en wandelpaden moeten worden aangesloten op de bestaande situatie, en op het nieuwe recreaduct. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten fiets- en wandelnetwerk. Ook kijkt de gemeente naar de bereikbaarheid van dit deel van het park, hoe het beter kan worden aangesloten op de omliggende wijk, het centrum en regionale fietsnetwerken.
  Langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt ook een nieuw voetpad aangelegd, naast het fietspad langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan (tussen de Hazelaarweg en Jasonweg).
 5. Aandacht voor de sociale veiligheid
  Nu zijn er geen onveilige situaties in het park bekend. De veiligheid moet ook in de toekomst worden geborgd. Omdat er vleermuizen leven, kan er geen verlichting komen. Daarom zorgt de gemeente anders voor dat er altijd voldoende zicht is op de hoofdpaden. Door delen van de onderbeplanting weg te halen is er meer zicht op de omgeving, en dat is goed voor de sociale veiligheid.
 6. Compenseren van oppervlaktewater
  Door de werkzaamheden dempt de gemeente wat watergangen. Dit water wordt gecompenseerd en voor klimaatadaptie (het vasthouden van water bij droge zomers) worden er extra watergangen aangelegd. Ook komen er sloten aan weerszijden van de Ratelaarweg die zorgen voor een barrière tussen het park en de weg. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Wensen vanuit de klankbordgroep

Bij het ontwerpproces werkt de gemeente in een klankbordgroep nauw samen met de 'buren' van de noordrand van het Schiebroeksepark; V.O.C., Rijvereniging De Hazelaar, Volkstuinvereniging Lusthof, Pluktuin Natuurtalent Rotterdam, Gedenkbos Schiebroeksepark en Hockey Club Rotterdam. Ook zit een afvaardiging van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS), buurtvereniging 110-Morgen, Bedrijventerrein Schiebroek, Stichting Rotta en de gebiedscommissie in de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft al wensen kenbaar gemaakt, zoals:

 • Behoud van het gebied van de Schotse hooglanders
 • Behoudt van onderbeplanting voor uilen
 • Uitbreiding van het gedenkbos
 • 1 procent van het budget beschikbaar stellen voor een kunstwerk
 • Sloten verdiepen en verbreden in de buurt van de verenigingen (i.v.m. ongewenste gasten)
 • Extra ingangen voor een aantal verenigingen
 • Terugdringen van wateroverlast (er blijven soms plassen staan). Als het nodig is, legt de gemeente de paden opnieuw aan. Ze komen dan bijvoorbeeld iets hoger te liggen of we zorgen voor grond naast de paden die het water goed afvoert
 • Aandacht voor beplanting die goed is voor bijen en andere insecten

De gemeente bekijkt de komende tijd of deze wensen kunnen worden ingepast in het voorlopige ontwerp.

Hoe nu verder?

De gemeente behandelt de wensen van de klankbordgroep en de omgeving en kijkt welke wensen wel en niet meegenomen kunnen worden in het Programma van Eisen. Eind 2021 wordt het Programma van Eisen vastgesteld. De klankbordgroep en de omgeving worden hierover geïnformeerd. Zij horen dan ook meer over het verdere proces. Heeft u vragen, laat het dan weten aan Wouter Das, projectleider herinrichting noordrand Schiebroeksepark: w.das@rotterdam.nl.

Waarom wordt er een gedeelte van de Hoofdweg aangepast?

De verlengde A16 krijgt vanaf de Hoofdweg een oprit in de richting van Den Haag en Bergschenhoek. Hiervoor moet de Hoofdweg ter hoogte van de A16 worden aangepast. De aanleg van de oprit verbetert de bereikbaarheid van het gebied rondom de Hoofdweg in noordelijke richting. Ook zal het verkeer op de Molenlaan afnemen, wat de leefbaarheid verbetert.

Wat houden de aanpassingen concreet in?

Er komen richting de kruising op sommige plekken extra rijstroken (opstelvakken) zodat meer richtingen tegelijkertijd groen licht kunnen krijgen, wat gunstig is voor de verkeersdoorstroming.

Extra opstelvakken nieuwe oprit

 1. Op de Hoofdweg (vanuit de richting de Boszoom en Bosdreef) komt een nieuw opstelvak linksaf richting de nieuwe A16.
 2. Op de zuidelijke parallelweg van de Hoofdweg komt een nieuw opstelvak richting de nieuwe A16.
 3. Op de Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) komt een nieuw opstelvak rechtsaf richting de nieuwe A16.
 4. Op de bestaande afrit vanuit de A16 (vanuit de richting van Breda) komt een extra opstelvak linksaf richting de Hoofdweg (richting Prins Alexander) en een extra opstelvak richting de Hoofdweg (richting de Boszoom en Bosdreef).

Extra opstelvakken bestaande oprit

Op de Hoofdweg komt een extra opstelvak rechtsaf richting de bestaande oprit richting de A16 (richting Breda). Deze aanpassing heeft tot gevolg dat het opstelvak vanuit de Hoofdweg richting Terbregseweg (een kruising verderop) iets later begint. Door de verlenging van de A16 wordt de Terbregseweg rustiger waardoor een korter opstelvak niet tot problemen voor de doorstroming leidt.

Vervangen bomen en behoud doodlopende parallelweg

Voor het nieuwe opstelvak vanaf Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) rechtsaf richting de nieuwe A16 moet een stuk groen verdwijnen inclusief drie bomen. Er worden drie nieuwe bomen geplant binnen het project A16. De doodlopende parallelweg blijft zoveel mogelijk behouden; aan het einde wordt de parallelweg wel iets smaller. Het fietspad ten noorden van de Hoofdweg onder de A16 (het Terbregsepad) blijft behouden.

Ontwerpproces

In juli en augustus 2020 heeft het voorlopige ontwerp van de Hoofdweg ter inzage gelegen. Hier zijn geen reacties op gekomen. Het ontwerp wordt in het najaar van 2020 definitief gemaakt door de aannemer van de A16 Rotterdam. Dit definitieve ontwerp wordt dan op deze pagina gepubliceerd.

Waarom wordt er een gedeelte van de Terbregseweg aangepast?

De verlengde A16 krijgt een afrit vanuit de richting Den Haag en Bergschenhoek die aansluit op de Terbregseweg. Hiervoor moet een deel van de Terbregseweg worden aangepast. Deze aanpassingen zorgen voor een betere bereikbaarheid rondom het zuidelijke deel van de Terbregseweg en rondom de Hoofdweg vanuit noordelijke richting. Ook zal het verkeer op de Molenlaan afnemen, wat de leefbaarheid verbetert.

Wat houden de aanpassingen concreet in?

Door de komst van de nieuwe afrit vanaf de A16, tegenover de Meerum Terwogtlaan, ontstaan er op de kruising met de Terbregseweg meer verkeers- en rijrichtingen. Daarom worden er verkeerslichten geplaatst die bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

Verkeerslichten en extra opstelvakken kruising

Er komen richting de kruising op sommige plekken ook extra rijstroken (opstelvakken) zodat meer richtingen tegelijkertijd groen licht kunnen krijgen, wat gunstig is voor de verkeersdoorstroming.

 1. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak linksaf richting het zuiden (Terbregseweg richting de Hoofdweg).
 2. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak rechtdoor richting de Meerum Terwogtlaan (Nieuw-Terbregge).
 3. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak rechtsaf richting het noorden (Terbregseweg richting Prinses Irenebrug/Molenlaan).
 4. Op de Terbregseweg vanuit het noorden komt een apart opstelvak rechtsaf richting Meerum Terwogtlaan.
 5. Op de Meerum Terwogtlaan komen 2 aparte opstelvakken, voor linksaf en rechtsaf.
 6. Op de Terbregseweg vanuit het zuiden komen geen extra opstelvakken.

Opschuiven fietspad en verbetering voor voetgangers

Het fietspad langs de Terbregseweg wordt een paar meter in westelijke richting opgeschoven. De fiets- en voetgangersoversteek tegenover de Meerum Terwogtlaan krijgt straks ook verkeerslichten. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Bomen en parkeerplaatsen

Voor de afrit van de A16 moet een stuk groen verdwijnen inclusief twee tot vier bomen. Er worden hiervoor nieuwe bomen geplant binnen het project A16 Rotterdam. Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen, verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Terbregseweg. Op de aangrenzende percelen is nog voldoende ruimte om te parkeren door de eigenaren en hun bezoekers.

Ontwerpproces

In juli en augustus 2020 heeft het voorlopige ontwerp van de Terbregseweg ter inzage gelegen. Hier zijn diverse reacties op gekomen, de belangrijkste zijn:

 1. Er kwamen vragen over de doorstroming van het verkeer rondom de kruising bij de nieuwe afrit. Door het aanleggen van extra rijstroken en de komst van moderne verkeerslichten wordt de doorstroming geoptimaliseerd. Wij verwachten ook dat de doorstroming verbetert doordat er minder verkeer zal gaan rijden via de Molenlaan en het noordelijke deel van de Terbregseweg.
 2. Ook is gevraagd of er langs de Terbregseweg meer bomen kunnen komen. Dit gaat helaas niet lukken. Omdat er veel kabels en leidingen langs de weg liggen kunnen nieuwe bomen hun wortels niet goed kwijt.
 3. Een aantal bewoners vroeg ook of het noordelijke deel van de Terbregseweg wordt aangepast als de verkeersdruk daar afneemt. Dit valt buiten het A16 Rotterdam-project en hier zijn op dit moment ook geen concrete plannen voor.
 4. In de praktijk lopen de meeste voetgangers aan de westzijde van de Terbregseweg. Zij lopen vooral tussen de bushaltes en het postsorteercentrum (ten zuiden van het spoor). De gemeente is nog met Rijkswaterstaat en de aannemer van de A16 Rotterdam in overleg over de aanleg van een nieuw voetpad ten westen van de Terbregseweg. Voor deze aanleg zal wel een sloot gedempt moeten worden. Hierover zijn nog diverse gesprekken gaande met verschillende partijen, waaronder de eigenaren van aangrenzende percelen.

Het ontwerp wordt in het najaar van 2020 definitief gemaakt door de aannemer van de A16 Rotterdam.  Dit definitieve ontwerp wordt dan op deze pagina gepubliceerd.

Meer dan 30 wijkraadsleden uit zes wijken zijn op woensdag 22 juni meegenomen door het projectteam over de aanleg van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. De gemeente Rotterdam, De Groene Boog en hoofdopdrachtgever Rijkswaterstaat organiseerden samen een voorlichtingsbijeenkomst in de Expo A16 over de realisatie van de rijksweg.

Volgens projectleider Johan Dolman A16 bij de gemeente Rotterdam is het belangrijk om bewoners zo goed mogelijk te informeren en dit kan nu verder worden ontwikkeld via de contacten met de wijkraden. 'De wens van de gemeenteraden van Lansingerland en Rotterdam was om te komen tot 'saldo nul' oftewel: ‘We willen de snelweg niet zien, niet horen en niet ruiken’. Dat is een hele uitdaging, maar zo is het wel vertaald in het contract van de aannemer. De regio en de gemeente hebben hier samen € 100 miljoen voor bijgedragen'.

Voorkomen geluidshinder

Voor het bereiken van 'saldo nul' moest er dus nog een schepje bovenop! 'We hebben ervoor gekozen om geluidswallen en geluidschermen op meerdere locaties hoger te bouwen dan de hoogte die voldoet aan de wettelijke norm voor geluidshinder, 'zegt Tom Leest, de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat.

Er volgden ook kritische vragen van de kersverse wijkraadsleden. 'Zo sluit de A16 aan op de A13', zegt Bas van Vliet, wijkraadslid in Overschie. 'maar als de nieuwe Rijksweg er eenmaal is, blijft de A13 dan in zijn huidige vorm of wordt het teruggebracht naar een provinciale weg, liefst met minder rijbanen en stoplichten om Overschie zo autoluw te maken'. 

Ton Leest stelt dat het verkeer op de A13 richting de A20 naar verwachting zal afnemen. 'En als gevolg daarvan zullen er misschien in de toekomst in Rotterdam geluiden opkomen om dit traject verder af te waarderen tot een soort stadsring met 70 km/u.'  Hij voegt er verder aan toe dat bij het aanleggen van de nieuwe snelweg is er ook rekening gehouden is met andere geluidsfactoren. 'Op de snelweg en enkele lokale wegen wordt er extra stil asfalt aangebracht.'

Energie-neutrale tunnel

Uit de presentaties kwam ook naar voren dat er door alle partijen is nagedacht over natuur- en klimaatinclusief bouwen. Het bestaande groen wordt versterkt en er komt nieuw groen boven de half verdiepte tunnel in het Lage Bergse Bos.  Omgevingsmanager bij aannemer De Groene Boog Marylène Reijntjes vertelt trots dat dit de eerste energie-neutrale tunnel van Europa wordt. 'We gebruiken ledverlichting, die vanuit zonnepanelen energie krijgt. Daar hebben we dan wel 8000 zonnepanelen voor nodig om de benodigde energie op te wekken.

Overkoepelend overleg

In gesprek met de wijkraadsleden kwam naar voren dat er behoefte is aan een overkoepelend overleg. 'Wij zouden dan ook graag een overleg hebben met de gemeente met projectleiders die niet alleen bij de A16 betrokken zijn, maar ook bij andere projecten die impact hebben op de wijken. En met wijkraadsleden van wijken die niet meteen aan de A16 grenzen, maar iets verder weg', geeft Ron Davids, wijkraadslid in Lageland/Prinsenland aan. Zijn suggestie is positief ontvangen door projectleider Johan Dolman die het intern bespreekbaar gaat maken.

Na afloop van de presentatie was er een rondleiding per bus over het terrein waar de weg wordt aangelegd. Door het mooie weer heeft rondleiding de sfeer van een excursie op vakantie. 'Ik rijd meestal over een weg zonder na te denken  hoe die gemaakt is,' zegt Edith Wolvers, wijkraadscoördinator Schiebroek en Hillegersberg. 'Nu je ziet wat een mega-project het is, is het toch wel indrukwekkend.'

Een goede inpassing en aandacht voor gebiedskenmerken

Rijkswaterstaat richt zich op de realisatie van de rijksweg zelf en de inpassing ervan. De partners Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos, de Vlinderstrik en de Schieveense Polder. De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, open weidelandschappen en natuur. Deze typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijke behouden of versterkt.

Bijdrage regio en 'Saldo nul'

Ook de regio investeert in de A16 Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassing van de rijksweg. Dat extra geld wordt onder meer besteed aan de tunnel in het Lage Bergse Bos, de recreatieve verbindingen tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en aan meer en hogere geluidsschermen dan de wettelijke norm. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van het ontwerp van de rijksweg geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. Naast de extra maatregelen voor de geluidschermen wordt extra stil asfalt, tweelaags zoab-fijn, toegepast. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact met Rijkswaterstaat, via e-mail a16rotterdam@rws.nl of telefoon 0800 8002. Of bezoek de website a16rotterdam.nl.