A16 Rotterdam
Gepubliceerd op: 08-08-2018
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/a16/
Ga naar de hoofdinhoud

De Groene Boog, een combinatie van o.a. Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI, legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein.

De elf kilometer A16 Rotterdam moet ervoor zorgen dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. Ook draagt de nieuwe verbinding bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2025 gaat de weg open voor verkeer.

 • Er komt een nieuwe snelweg langs de noordoostrand van Rotterdam. De rijsnelheid wordt maximaal 100 km/u.
 • De A13 en de N209 bij Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe A16. Er komen aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.
 • Ook het Terbregseplein wordt aangepast en aangesloten op de nieuwe snelweg.
 • In het Lage Bergse Bos komt een verdiepte tunnel, deze gaat onder de Rotte en de Grindweg door.
 • Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab-fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen.
 • De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden.

Waarom wordt de noordrand van het Schiebroeksepark opnieuw ingericht?

Langs de noordrand van het Schiebroeksepark wordt op dit moment de nieuwe A16 gerealiseerd door Rijkswaterstaat en De Groene Boog. De komst van de nieuwe A16 zorgt ervoor dat de noordrand van het Schiebroeksepark er anders uit gaat zien:

 • Tussen de A16 en het Schiebroeksepark komt een geluidswal met beplanting en bomen te liggen die de A16 afschermt van het Schiebroeksepark en Schiebroek.
 • Aan de voet van deze geluidswal komt een nieuwe ontsluitingsweg te liggen voor het bedrijventerrein Schiebroek; verlengde Ratelaarweg. De bestaande ontsluiting via de Bergschenhoekseweg komt te vervallen. Er komt ten noorden van de A16 nog wel een weg ter ontsluiting van de bestaande boerderij die een nieuwe functie krijgt als beheerboerderij van Natuurmonumenten en Herenboeren.

Proces herinrichting

Het noordelijke deel van het Schiebroeksepark moet goed aansluiten op de omliggende gebieden. Vanaf 2022 wordt hier een eerste ontwerp voor gemaakt. Voordat dit ontwerp gemaakt wordt, worden bewoners van Schiebroek en 110-Morgen uitgenodigd hun wensen voor de nieuwe inrichting van de noordelijke rand van het Schiebroeksepark te delen. Deze uitnodiging ontvangen ze in week 19 via een brief. De wensen worden dan meegenomen in het Programma van Eisen dat eind 2021 wordt vastgesteld.

Projectgebied

Alleen de noordrand van het Schiebroeksepark wordt opnieuw ingericht. Deze noordrand omvat het deel vanaf  V.O.C., Volkstuinvereniging Lusthof en Pluktuin Natuurtalent Rotterdam tot aan de noordelijker gelegen (toekomstige) Ratelaarweg.

Eisen en wensen tot nu toe

Er zijn een aantal eisen en wensen die de gemeente al in beeld heeft gebracht (Programma van Eisen). Deze zijn uitgewerkt in een aantal uitgangspunten en een schetsontwerp.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp voor de noordrand van het Schiebroeksepark bestaat uit twee soorten elementen. Een deel vaste elementen - die sowieso gerealiseerd moeten worden en deels al vast staan - en een deel met ontwerpvoorstellen. Dit zijn ideeën van ontwerpers en kunnen, na input van de omgeving, later in het proces worden aangepast.

Uitgangspunten

 1. Nieuwe ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek
  Door de komst van de A16 moet er een nieuwe ontsluiting komen met het bedrijventerrein Schiebroek, de Ratelaarweg. De Ratelaarweg loopt straks net ten noorden van het Schiebroeksepark. De bestaande ontsluiting (Bergschenhoekseweg) komt te vervallen. Er komt ten noorden van de A16 nog wel een weg ter ontsluiting van de bestaande boerderij die een nieuwe functie krijgt als beheerboerderij van Natuurmonumenten en Herenboeren.
 2. Aansluiten van de paden op het nieuwe recreaduct over de A16
  Door de aanleg van een nieuw recreaduct over de A16 is het groengebied aan noordzijde van de A16 (de Vlinderstrik) gemakkelijk bereikbaar voor recreanten en dieren. Op deze manier wordt het netwerk van recreatieve routes versterkt en is er een directe verbinding met het Polderpad dat alle groengebieden in de noordrand met elkaar verbindt. Met de aanleg van het recreaduct worden ook ecologische verbindingen gecreëerd die de leefgebieden van dieren aan elkaar vastknopen. Zo is het dierenbestand minder gevoelig voor ziektes en verstoringen van het leefgebied.
 3. Behoud van de groene rand rond Pluktuin Natuurtalent, V.O.C. en Volkstuinvereniging Lusthof
  De groene rand rond deze verenigingen heeft een kwalitatieve groene en dichte uitstraling en zorgt er bovendien voor dat ongewenste gasten worden geweerd. Het behoud van deze groene rand is daarom van groot belang.
 4. Aanleg nieuwe fiets- en wandelpaden
  De nieuwe fiets- en wandelpaden moeten worden aangesloten op de bestaande situatie. Daarnaast worden de paden aangesloten op het nieuwe recreaduct. Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten fiets- en wandelnetwerk. Ook wordt op grotere schaal gekeken naar de bereikbaarheid van dit deel van het park. Er wordt gekeken hoe deze beter kan worden aangesloten op de omliggende wijk, het centrum en regionale fietsnetwerken.
  Langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt ook een nieuw voetpad aangelegd naast het fietspad langs de Ankie Verbeek-Ohrlaan (tussen de Hazelaarweg en Jasonweg).
 5. Vergroten van de sociale veiligheid
  Op dit moment zijn er geen onveilige situaties in het park bekend. De veiligheid in het park moet ook in de toekomst worden geborgd. Omdat er vleermuizen leven in het park, kan er geen verlichting worden geplaatst. Daarom wordt er met andere methoden voor gezorgd dat er altijd voldoende zicht is op de hoofdpaden. Door delen van de onderbeplanting weg te halen ontstaat er meer zicht op de omgeving wat ten goede komt aan de sociale veiligheid.
 6. Compenseren van oppervlaktewater
  Door de werkzaamheden zullen een aantal watergangen worden gedempt. Dit water wordt gecompenseerd en met het oog op de klimaatadaptie (het vasthouden van water bij droge zomers) worden er extra watergangen aangelegd. Ook komen er sloten aan weerszijden van de Ratelaarweg die zorgen voor een barrière tussen het park en de weg. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid.

Wensen vanuit de klankbordgroep

Bij het ontwerpproces werkt de gemeente in een klankbordgroep nauw samen met de 'buren' van de noordrand van het Schiebroeksepark; V.O.C., Rijvereniging De Hazelaar, Volkstuinvereniging Lusthof, Pluktuin Natuurtalent Rotterdam, Gedenkbos Schiebroeksepark, Hockey Club Rotterdam en Buurt- en speeltuin 110 Morgen. Ook zit een afvaardiging van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek (LiS) en de gebiedscommissie in de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft al een aantal wensen kenbaar gemaakt, zoals:

 • Behoud van het gebied van de Schotse hooglanders
 • Er zijn zorgen over het verwijderen van onderbeplanting vanwege uilen. Uit ecologisch onderzoek moet blijken wat de mogelijkheden zijn
 • Uitbreiding van het gedenkbos
 • 1 procent van het budget beschikbaar stellen voor een kunstwerk;
 • Om te voorkomen dat de terreinen van de vereniging illegaal betreden worden waar mogelijk sloten verdiepen en verbreden
 • Extra ingangen voor een aantal verenigingen
 • Terugdringen van wateroverlast (er blijven soms plassen staan)
 • Aandacht voor beplanting die goed is voor bijen en andere insecten.

De gemeente bekijkt de komende periode of deze wensen kunnen worden ingepast.

Hoe kunt u reageren op het Programma van Eisen?

Tot en met 11 juni 2021 kunt reageren op het Programma van Eisen door een e-mail te sturen aan Wouter Das, projectleider herinrichting noordrand Schiebroeksepark, via w.das@rotterdam.nl. Mocht u een extra toelichting willen of in gesprek willen gaan over het ontwerp dan kunt u dit ook aangeven door een e-mail te sturen aan Wouter Das.

Wat doen we met de reacties?

De gemeente neemt de reacties vervolgens mee in het ontwerpproces. Rond de zomervakantie ontvangt u een reactie op uw ingediende wensen.

Waarom wordt er een gedeelte van de Hoofdweg aangepast?

De verlengde A16 krijgt vanaf de Hoofdweg een oprit in de richting van Den Haag en Bergschenhoek. Hiervoor moet de Hoofdweg ter hoogte van de A16 worden aangepast. De aanleg van de oprit verbetert de bereikbaarheid van het gebied rondom de Hoofdweg in noordelijke richting. Ook zal het verkeer op de Molenlaan afnemen, wat de leefbaarheid verbetert.

Wat houden de aanpassingen concreet in?

Er komen richting de kruising op sommige plekken extra rijstroken (opstelvakken) zodat meer richtingen tegelijkertijd groen licht kunnen krijgen, wat gunstig is voor de verkeersdoorstroming.

Extra opstelvakken nieuwe oprit

 1. Op de Hoofdweg (vanuit de richting de Boszoom en Bosdreef) komt een nieuw opstelvak linksaf richting de nieuwe A16.
 2. Op de zuidelijke parallelweg van de Hoofdweg komt een nieuw opstelvak richting de nieuwe A16.
 3. Op de Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) komt een nieuw opstelvak rechtsaf richting de nieuwe A16.
 4. Op de bestaande afrit vanuit de A16 (vanuit de richting van Breda) komt een extra opstelvak linksaf richting de Hoofdweg (richting Prins Alexander) en een extra opstelvak richting de Hoofdweg (richting de Boszoom en Bosdreef).

Extra opstelvakken bestaande oprit

Op de Hoofdweg komt een extra opstelvak rechtsaf richting de bestaande oprit richting de A16 (richting Breda). Deze aanpassing heeft tot gevolg dat het opstelvak vanuit de Hoofdweg richting Terbregseweg (een kruising verderop) iets later begint. Door de verlenging van de A16 wordt de Terbregseweg rustiger waardoor een korter opstelvak niet tot problemen voor de doorstroming leidt.

Vervangen bomen en behoud doodlopende parallelweg

Voor het nieuwe opstelvak vanaf Hoofdweg (vanuit de richting Prins Alexander) rechtsaf richting de nieuwe A16 moet een stuk groen verdwijnen inclusief drie bomen. Er worden drie nieuwe bomen geplant binnen het project A16. De doodlopende parallelweg blijft zoveel mogelijk behouden; aan het einde wordt de parallelweg wel iets smaller. Het fietspad ten noorden van de Hoofdweg onder de A16 (het Terbregsepad) blijft behouden.

Ontwerpproces

In juli en augustus 2020 heeft het voorlopige ontwerp van de Hoofdweg ter inzage gelegen. Hier zijn geen reacties op gekomen. Het ontwerp wordt in het najaar van 2020 definitief gemaakt door de aannemer van de A16 Rotterdam. Dit definitieve ontwerp wordt dan op deze pagina gepubliceerd.

Waarom wordt er een gedeelte van de Terbregseweg aangepast?

De verlengde A16 krijgt een afrit vanuit de richting Den Haag en Bergschenhoek die aansluit op de Terbregseweg. Hiervoor moet een deel van de Terbregseweg worden aangepast. Deze aanpassingen zorgen voor een betere bereikbaarheid rondom het zuidelijke deel van de Terbregseweg en rondom de Hoofdweg vanuit noordelijke richting. Ook zal het verkeer op de Molenlaan afnemen, wat de leefbaarheid verbetert.

Wat houden de aanpassingen concreet in?

Door de komst van de nieuwe afrit vanaf de A16, tegenover de Meerum Terwogtlaan, ontstaan er op de kruising met de Terbregseweg meer verkeers- en rijrichtingen. Daarom worden er verkeerslichten geplaatst die bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

Verkeerslichten en extra opstelvakken kruising

Er komen richting de kruising op sommige plekken ook extra rijstroken (opstelvakken) zodat meer richtingen tegelijkertijd groen licht kunnen krijgen, wat gunstig is voor de verkeersdoorstroming.

 1. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak linksaf richting het zuiden (Terbregseweg richting de Hoofdweg).
 2. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak rechtdoor richting de Meerum Terwogtlaan (Nieuw-Terbregge).
 3. Vanaf de A16 komt een apart opstelvak rechtsaf richting het noorden (Terbregseweg richting Prinses Irenebrug/Molenlaan).
 4. Op de Terbregseweg vanuit het noorden komt een apart opstelvak rechtsaf richting Meerum Terwogtlaan.
 5. Op de Meerum Terwogtlaan komen 2 aparte opstelvakken, voor linksaf en rechtsaf.
 6. Op de Terbregseweg vanuit het zuiden komen geen extra opstelvakken.

Opschuiven fietspad en verbetering voor voetgangers

Het fietspad langs de Terbregseweg wordt een paar meter in westelijke richting opgeschoven. De fiets- en voetgangersoversteek tegenover de Meerum Terwogtlaan krijgt straks ook verkeerslichten. Dit is goed voor de verkeersveiligheid.

Bomen en parkeerplaatsen

Voor de afrit van de A16 moet een stuk groen verdwijnen inclusief twee tot vier bomen. Er worden hiervoor nieuwe bomen geplant binnen het project A16 Rotterdam. Om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen, verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Terbregseweg. Op de aangrenzende percelen is nog voldoende ruimte om te parkeren door de eigenaren en hun bezoekers.

Ontwerpproces

In juli en augustus 2020 heeft het voorlopige ontwerp van de Terbregseweg ter inzage gelegen. Hier zijn diverse reacties op gekomen, de belangrijkste zijn:

 1. Er kwamen vragen over de doorstroming van het verkeer rondom de kruising bij de nieuwe afrit. Door het aanleggen van extra rijstroken en de komst van moderne verkeerslichten wordt de doorstroming geoptimaliseerd. Wij verwachten ook dat de doorstroming verbetert doordat er minder verkeer zal gaan rijden via de Molenlaan en het noordelijke deel van de Terbregseweg.
 2. Ook is gevraagd of er langs de Terbregseweg meer bomen kunnen komen. Dit gaat helaas niet lukken. Omdat er veel kabels en leidingen langs de weg liggen kunnen nieuwe bomen hun wortels niet goed kwijt.
 3. Een aantal bewoners vroeg ook of het noordelijke deel van de Terbregseweg wordt aangepast als de verkeersdruk daar afneemt. Dit valt buiten het A16 Rotterdam-project en hier zijn op dit moment ook geen concrete plannen voor.
 4. In de praktijk lopen de meeste voetgangers aan de westzijde van de Terbregseweg. Zij lopen vooral tussen de bushaltes en het postsorteercentrum (ten zuiden van het spoor). De gemeente is nog met Rijkswaterstaat en de aannemer van de A16 Rotterdam in overleg over de aanleg van een nieuw voetpad ten westen van de Terbregseweg. Voor deze aanleg zal wel een sloot gedempt moeten worden. Hierover zijn nog diverse gesprekken gaande met verschillende partijen, waaronder de eigenaren van aangrenzende percelen.

Het ontwerp wordt in het najaar van 2020 definitief gemaakt door de aannemer van de A16 Rotterdam.  Dit definitieve ontwerp wordt dan op deze pagina gepubliceerd.

Een goede inpassing en aandacht voor gebiedskenmerken

Rijkswaterstaat richt zich op de realisatie van de rijksweg zelf en de inpassing ervan. De partners Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de aangrenzende gebieden, zoals het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos, de Vlinderstrik en de Schieveense Polder. De noordrand van Rotterdam kent veel afwisseling. Naast woonwijken en bedrijventerreinen zijn er recreatiegebieden, sportvelden, open weidelandschappen en natuur. Deze typische kenmerken van de verschillende gebieden worden zoveel mogelijke behouden of versterkt.

Bijdrage regio en 'Saldo nul'

Ook de regio investeert in de A16 Rotterdam. Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 100 miljoen euro bij aan de inpassing van de rijksweg. Dat extra geld wordt onder meer besteed aan de tunnel in het Lage Bergse Bos, de recreatieve verbindingen tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik en aan meer en hogere geluidsschermen dan de wettelijke norm. De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van het ontwerp van de rijksweg geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. Naast de extra maatregelen voor de geluidschermen wordt extra stil asfalt, tweelaags zoab-fijn, toegepast. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact met Rijkswaterstaat, via e-mail a16rotterdam@rws.nl of telefoon 0800 8002. Of bezoek de website a16rotterdam.nl.