Spring naar het artikel

Niet naar school gaan, terwijl dit wel moet heet verzuim. Hierbij maken we een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Jongeren die veel verzuimen van school, worden ook eerder voortijdig schoolverlaters in een later stadium.

Daarnaast is verzuim meestal een symptoom van achterliggende problemen. Het is daarom belangrijk dat zowel de school als gemeente zo snel mogelijk reageert op verzuimgedrag van de leerlingen. Hiervoor bestaat een systeem waarin de afwezigen kunnen worden geregistreerd, waardoor de gemeente en de school vervolgacties kunnen ondernemen.

Absoluut en relatief verzuim

Er is een verschil tussen absoluut en relatief verzuim. Bij absoluut verzuim staat een kind niet ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling. Bij relatief verzuim staat een kind wel ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling, maar is hij of zij regelmatig afwezig.

Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

Wel ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling, maar veel afwezig? Dan bestaan er twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

  • Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle fysieke afwezigheid van leerlingen waarover geen overleg is geweest. Ook wanneer er geen toestemming is verleend voor de afwezigheid spreken we van ongeoorloofd verzuim. Hieronder valt ook: te laat op school komen, voortijdig naar huis gaan, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders/verzorgers de school informeren
  • Van geoorloofd verzuim spreken we wanneer een leerling ziek is, er godsdienstige verplichtingen zijn of wanneer er vooraf verlof is aangevraagd en toegestaan. Hieronder valt ook afwezigheid voor gewichtige omstandigheden waar toestemming voor is verleend. Bijvoorbeeld voor: verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de ouders.

Afwezig door ziekte

Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit begin van de schooldag op school. Als uw kind weer beter is, neemt hij/zij een briefje mee waarop staat dat hij weer beter is en in welke periode hij/zij ziek was. Ook wanneer uw kind de dokter of tandarts onder schooltijd moet bezoeken, geeft u dit tijdig door aan de school. De school kan advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of Leerplicht Rotterdam, bijvoorbeeld bij langdurig ziekteverzuim. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Wilt u meer weten over het aanvragen van verlof? Kijk dan op de pagina extra verlof voor leerplichtigen.