Spring naar het artikel

Niet naar school gaan, terwijl dit wel moet heet verzuim. In uitzonderingsgevallen is verzuim geoorloofd, maar meestal niet. Ieder kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven zijn op een school.

Omdat jongeren die veel verzuimen van school later ook vaker voortijdig school verlaten, reageren de school en gemeente altijd bij verzuim. Ook omdat verzuim kan wijzen op andere problemen.

Scholen registreren leerlingen die verzuimen, zodat de school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen. Zij kunnen deze leerlingen helpen om weer naar school te gaan.

Verzuim door ziekte

Wanneer een kind ziek is, meldt de ouder of verzorger dit aan het begin van de schooldag bij school. Als het kind weer beter is, moet de ouder dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer een kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft de ouder dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vinden ouders in de schoolgids van hun kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of een leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is de afwezigheid van een leerling die leerplichtig is zonder dat er overleg is geweest over de afwezigheid en waarvoor geen toestemming is verleend. Dat is; te laat op school komen, naar huis gaan voordat de school is afgelopen, dagdelen of dagen niet op school komen zonder dat de ouders of verzorgers de school informeren.

In heel enkele gevallen is verzuim geoorloofd. Bijvoorbeeld als een leerling ziek is, er godsdienstige verplichtingen zijn of wanneer er vooraf verlof is aangevraagd en toegestaan. Zoals voor verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de ouders.

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen krijgt uw kind extra verlof. Soms zijn er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten schoolvakanties een dag van school wilt houden.

Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 'gewichtige omstandigheden'; situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/of leerling. Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen
 • meereizen met anderen
 • familiebezoek in het buitenland
 • tickets al gekocht
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode
 • vakantiespreiding
 • verlof voor een ander kind uit het gezin
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij
 • eerder weg of later terug door verkeersdrukte
 • kroonjaren
 • sabbatical
 • wereldreis
 • soortgelijke redenen

Wel extra verlof bij:

 • verhuizing: maximaal één schooldag
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren: maximaal tien schooldagen
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (of als het twijfelachtig is: kopie trouwakte)
 • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
 • bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  - In de eerste graad maximaal vijf schooldagen
  - In de tweede graad maximaal twee schooldagen
  - In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag
  - In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen
  Soort bewijs: rouwkaart (als het twijfelachtig is: akte van overlijden)
 • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag

Aanvragen

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen dient u in bij de schooldirecteur. Gebruikt u het hiervoor bestemde formulier of neemt u contact op met de school van uw kind. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Ook een directeur van een school mag niet zomaar overal verlof voor verlenen.

In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dien het verzoek zeker acht weken voor de gewenste datum in. U krijg na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen. Hiervoor gelden andere regels.