Kwijtschelding, terugvordering en onderhoudsplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kwijtschelding-en-terugvordering/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kan zijn dat u geld aan de gemeente moet (terug)betalen omdat u te veel uitkering heeft ontvangen. Dat heet een terugvordering. Ook kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen voor de bijstandsverlening aan uw ex-partner en/of kind.

Zo’n onderhoudsbijdrage wordt dan op u verhaald.

Op deze pagina leest u meer informatie over het terugvorderen, kwijtschelden en het verhalen van bijstand (de onderhoudsplicht).

Kwijtschelding

Soms moet u geld aan de gemeente (terug)betalen. U betaalt bijvoorbeeld geld terug als u:

 • (ex-)werkzoekende bent en te veel of onterecht uitkering heeft ontvangen,
 • een lening heeft ontvangen of
 • een boete moet betalen.

In sommige situaties kunt u kwijtschelding vragen. Dat betekent dat u niet meer hoeft te betalen. Daarvoor stuurt u een brief aan de gemeente waarin u uitlegt waarom u vraagt om kwijtschelding. Wij kijken per vordering of u mag stoppen met betalen.

U kunt kwijtschelding krijgen als u te veel of onterecht uitkering heeft ontvangen en in ieder geval 5 jaar (60 maanden) elke maand heeft terugbetaald. Deze periode is 10 jaar (120 maanden) als u te veel of onterecht uitkering heeft ontvangen omdat u niet alles aan de gemeente heeft gemeld wat belangrijk is voor uw uitkering.

U moet elke maand in deze periode genoeg hebben terugbetaald:

 • Als u een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering heeft ontvangen, is 5 procent hiervan genoeg.
 • Als u een ander inkomen heeft, dan is 5 procent van uw inkomen dat gelijk is aan uw bijstandsnorm plus 35 procent van uw inkomen dat hoger is dan uw bijstandsnorm genoeg.
 • Heeft u zich aangemeld als gedupeerde van de Toeslagenaffaire? Maanden waarin aan u een betaalpauze is verleend, tellen dan ook mee als maand waarin u voldoende heeft afgelost.

Lening voor duurzame gebruiksgoederen

Ook als u een lening heeft ontvangen voor zogenoemde duurzame gebruiksgoederen (spullen om uw huis in te richten) kunt u kwijtschelding krijgen. U moet dan 3 jaar (36 maanden) elke maand hebben terugbetaald.

U heeft geen recht op kwijtschelding als:

 • u meer dan 1 keer te veel of onterecht uitkering heeft ontvangen omdat u niet alles aan de gemeente heeft gemeld wat belangrijk is voor uw uitkering
 • eerder beslag op uw inkomen is gelegd voor deze schulden of een deurwaarder is ingeschakeld
 • u een bijdrage moet betalen omdat u onderhoudsplichtig bent
 • u onderpand of het recht van hypotheek (op een eigen huis) heeft gegeven
 • u bedrijfskapitaal op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 moet terugbetalen

Krijgt u een boete omdat u niet alles aan de gemeente heeft gemeld wat belangrijk is voor uw uitkering, dan kunt u 1 jaar na het boetebesluit vragen om kwijtschelding van het bedrag dat u nog moet betalen.

Dit kan alleen als u:

 • alles aan de gemeente meldt wat belangrijk is voor uw uitkering en
 • meewerkt aan een schuldregeling via de gemeente Rotterdam. Over de betaling van de boete maakt u afspraken met de Kredietbank Rotterdam (KBR). De brief met de gemaakte afspraken is het bewijs dat u een schuldregeling heeft.

Let op: heeft u een boete gekregen door opzet of grove schuld, dan kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Bovendien vervalt de kwijtschelding als u binnen 5 jaar daarna opnieuw niet alles aan de gemeente meldt wat belangrijk is voor uw uitkering. U moet de boete dan toch betalen.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u uw brief met verzoek om kwijtschelding sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Beheer inkomen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente? Dan kunt u deze brief sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Terugvordering en Verhaal
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw verzoek om kwijtschelding? U kunt bezwaar indienen binnen zes weken nadat u deze beslissing heeft gekregen.

Let op: blijf de afgesproken bedragen betalen als u bezwaar maakt.

Digitaal: Bezwaar Werk en Inkomen

Post:
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Terugvordering

Het kan zijn dat u geld aan de gemeente moet (terug)betalen en daarom een terugvordering krijgt. U betaalt de gemeente geld terug als u bijvoorbeeld:

 • te veel uitkering heeft ontvangen
 • een geldlening heeft ontvangen en (nog) niet volledig heeft terugbetaald
 • een boete aan de gemeente moet betalen.

U betaalt in één keer terug. De gemeente kan beslag op uw inkomen leggen als u niet betaalt. Lukt het u niet om in een keer te betalen? Dan kunt u mogelijk in delen uw schuld terugbetalen (betalingsregeling). Neemt u contact op met de afdeling Terugvordering en Verhaal (T&V).

Telefoonnummer terugvordering 010 - 498 67 85. U kunt bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Heeft u nog een lopende uitkering bij de gemeente Rotterdam? Dan mag de gemeente een deel van uw uitkering gebruiken om uw schuld(en) af te lossen (verrekening). De aflossing is 5 procent van uw uitkering inclusief vakantiegeld en wordt automatisch ingehouden op uw uitkering.

Stopt uw bijstandsuitkering via de gemeente Rotterdam? En kunt u de terugvordering niet in één keer terugbetalen? Dan is een betalingsregeling met ons mogelijk. Neem zo snel mogelijk contact op dan kunnen we samen naar een passende oplossing zoeken.

 • Bel tussen 9.00 en 12.00 uur naar 010 - 498 6785 voor een aflossingsregeling
 • Of mail naar tenv.wi@rotterdam.nl, Vul bij het onderwerp van de mail uw administratienummer in

Heeft u al een betalingsregeling en is er sprake van een verandering in uw situatie? Vraag de gemeente dan om opnieuw een termijnbedrag te berekenen.

Beslag op uw inkomen door de gemeente

Ontvangt u geen uitkering meer en heeft u een schuld aan de gemeente? Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet ineens terug kunt betalen of zich niet aan een betalingsregeling kunt houden.

Als u niet betaalt, dan kan de gemeente beslag leggen op uw inkomen of uw bezittingen. Dat betekent dat een deel van uw inkomen aan de gemeente wordt afgedragen om uw schulden af te lossen. Daardoor ontvangt u niet meer uw volledige inkomen.

Beslag op uw uitkering door een deurwaarder

Is er door een deurwaarder beslag gelegd op uw uitkering? Dit kan komen omdat u bijvoorbeeld uw schulden niet op tijd heeft afgelost.

Beslag betekent dat een deel van uw inkomen aan de deurwaarder wordt afgedragen. Daardoor worden uw schulden toch afgelost en ontvangt u minder uitkering.

Het bedrag dat een deurwaarder mag innen is 5 procent van uw uitkering, inclusief vakantiegeld.

Let op: Verblijft u in een inrichting? Dan gelden er andere aflossingsbedragen.

Als er beslag op uw uitkering wordt gelegd, is de gemeente verplicht dat beslag uit te voeren. De deurwaarder bepaalt de hoogte van het beslag. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van het beslag, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de deurwaarder.

Als u een uitkering en schulden heeft dan is het belangrijk dat u uw vaste lasten en boodschappen kunt blijven betalen. De beslagvrije voet zorgt ervoor dat u per 1 januari 2021 95 procent van uw inkomen mag houden. De overige 5 procent gebruikt de gemeente voor het aflossen van uw schuld(en). Het bedrag is per situatie verschillend. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Is er sprake van een verandering in uw situatie? Denkt u bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw inkomen. Vraag de gemeente dan om opnieuw de beslagvrije voet te berekenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal (T&V): telefoonnummer 010 - 498 67 85. U kunt bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar TenV.wi@rotterdam.nl.

Bent u het niet eens met de vaststelling van het termijnbedrag dat u moet betalen of de berekende schuld(-en)? U kunt bezwaar indienen binnen zes weken nadat u deze beslissing heeft ontvangen.

Let op: Blijf wel de termijnbedragen betalen als u bezwaar maakt.

Digitaal: Bezwaar Werk en Inkomen

Post:
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA  Rotterdam

Onderhoudsplicht

Het kan zijn dat u alimentatie moet betalen en/of een bijdrage aan de gemeente voor de bijstandsverlening aan uw ex-partner en/of kind. Dit noemen wij onderhoudsplicht. Alimentatie wordt vastgelegd door de rechter of door u en uw ex-partner samen afgesproken.

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen tot hun 18de jaar. Daarna hebt u nog steeds de plicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze een financiële regeling afspreken.

Als de vader een kind niet erkent, dan is in de wet geregeld dat de verwekker van het kind toch verplicht is het kind te onderhouden. Dit betekent dat de moeder alimentatie kan vragen voor het kind maar ook dat de gemeente een bijdrage kan vragen in de kosten van bijstand.

In dit geval moet de moeder bekend maken wie de verwekker van het kind is. Als de man ontkent de vader te zijn dan legt de gemeente de zaak voor aan de rechter. De rechter kan besluiten dat een DNA-onderzoek nodig is om vast te stellen of de man de verwekker is van het kind.

Ex-partners hebben de plicht elkaar te onderhouden (met partner wordt bedoeld echtgenoot of geregistreerd partner). Heeft uw ex-partner geen of niet genoeg geld om van te leven, maar u wel? Dan moet u voor uw ex-partner partneralimentatie betalen. De rechtbank bepaalt hoeveel dit is.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Er zijn twee situaties mogelijk:

 1. Er is geen alimentatie opgelegd. Als er onderhoudsplicht is voor kinderen of voor de (ex-) partner maar er is geen alimentatie opgelegd of afgesproken dan onderzoekt de gemeente de hoogte van de bijdrage. Zolang de ex-partner bijstand ontvangt kan de gemeente een bijdrage vragen tot maximaal de hoogte van deze bijstand. Dit bedrag wordt op dezelfde manier berekend als wanneer er wel alimentatie is opgelegd.
 2. Er is wel alimentatie opgelegd maar de ex-partner betaalt niet. De gemeente kan dan de alimentatie overnemen.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw situatie. Als er alleen onderhoudsplicht is voor kinderen en u werkt in loondienst dan zijn uw gegevens al bekend bij de gemeente. Zijn uw inkomensgegevens niet bekend of bent u (ook) onderhoudsplichtig voor een partner, dan moet u die gegevens verstrekken. Geeft u deze gegevens niet of onvoldoende dan houdt de gemeente geen rekening met uw situatie en met uw andere lasten. De gemeente stelt eenzijdig een bedrag vast (ambtshalve). Geeft u de juiste gegevens door, dan zal de gemeente uw bijdrage opnieuw berekenen.

Verandert uw inkomen of uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Terugvordering en Verhaal (T&V), telefoonnummer 010 - 498 67 86. U kunt bellen op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar TenV.wi@rotterdam.nl.

Als de situatie van de betaler wijzigt of als het afgesproken bedrag te laag is in verhouding met de hoogte van het inkomen, checkt de gemeente dit altijd nog. Het kan zijn dat er een extra bijdrage betaalt moet worden.

Tegen het besluit van onderhoudsbijdrage kan geen bezwaar worden ingediend. Bent u het niet eens met de vaststelling van de hoogte van de bijdrage of betalingen en betaalt u niet? Dan gaat de gemeente de rechter vragen om een uitspraak te doen.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.