Kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-10-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kinderopvang/
Spring naar het artikel
Foto: Levien Willemse

Goede opvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze spelend leren. Daarnaast helpt kinder- en peuteropvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Rotterdam wil de beste ontwikkelkansen voor kinderen in de stad. Daarom heeft Rotterdam de voorschool. Iedere Rotterdamse peuter kan hier in de periode voor de basisschool een aantal uren spelen en leren met andere kinderen. De voorschool is geen school. Peuters worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en leren terwijl ze spelen.

Opvang voor iedere Rotterdamse peuter

De voorschool is net als de basisschool een voorziening voor alle Rotterdamse kinderen. De voorschool is geen school, maar net als op de basisschool wordt wel de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen uitgedaagd. Er is aandacht voor sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling via spel. Het educatieve programma van de voorschool (voor- en vroegschools programma) bestaat uit thema’s met speelse activiteiten.

De voorschool werkt samen met de basisschool. Daardoor sluiten het programma en de manier van werken aan bij groep 1 en 2 van de basisschool. Dat maakt de overgang makkelijker voor kinderen. Ouders vinden de voorschool bij instellingen met peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven in Rotterdam. Zoekt u opvang voor uw peuter, vraag dan bij de peuteropvanglocatie of het kinderdagverblijf of ze de voorschool (vve) aanbieden.

Beste voorbereiding op de basisschool

Alle peuters krijgen in de voorschool op dezelfde manier de beste voorbereiding op de basisschool. In een uitdagende en stimulerende omgeving met goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Er is aandacht voor taal- en rekenontwikkeling en spelend leren. De ontwikkeling en het leerproces van kinderen beginnen niet pas na hun vierde jaar. Daarom worden zij in de voorschool net zo goed begeleid en uitgedaagd als op de basisschool.

Wat kunt u verwachten

Een groep in de voorschool telt maximaal zestien peuters. De ruimtes zijn aantrekkelijk ingericht met speelhoeken in verschillende thema’s. Deskundige pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters. Uw kind speelt in een veilige en vertrouwde omgeving samen met andere kinderen. Liedjes, (taal)spelletjes en voorleesboekjes zijn er op gericht dat peuters zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

De voorschool voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:

  • instellingen voor kinderopvang die werken met een educatief voor-en vroegschools programma voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie
  • instellingen bieden minimaal 12 uur vve aan voor kinderen met een indicatie extra spelen en leren vanaf 2,5 jaar en 6/5 uur voor alle andere peuters
  • iedere groep heeft een pedagogisch medewerker of coach met een opleiding op hbo-niveau
  • de groep maakt zowel wat betreft overdracht van leerlingen als wat betreft onderwijsinhoud onderdeel uit van de doorgaande leerlijn en zorgstructuur binnen de basisschool en de intern begeleider van de school wordt ingezet in de peuteropvang. Als er met meerdere basisscholen wordt samengewerkt, worden hierover in overleg met de gemeente afspraken gemaakt
  • de groep heeft een ouderbeleid dat past bij de voor- en vroegschoolse-methode. Dit beleid is gebaseerd op een analyse van de ouderpopulatie en per locatie is er een ouderbeleidsplan
  • de groepen geven inzicht in de opbrengsten van de voorschoolse educatie en de resultaten van de vroegschoolse educatie.
  • alle voorzieningen voor kinderopvang voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie.

Uw kind aanmelden

U kunt uw kind zelf aanmelden voor de voorschool bij een peuteropvanglocatie of kinderdagverblijf. Heeft u hulp nodig, dan kan de peuterconsulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) u helpen. De arts of verpleegkundige van het CJG kan u doorverwijzen naar de peuterconsulent. De peuterconsulent kent de wijk, voorscholen en basisscholen en helpt u met uw keuze en het inschrijven op een voorschool. U vindt de CJG-locatie bij u in de buurt via de website zoekjouwcjg.nl.

Aantal uren opvang

Peuters kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar per week 6 uur naar de voorschool bij een peuteropvanglocatie en 5 uur per week bij een kinderdagverblijf. Voor die uren betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage.

Meer uren vanaf september 2019

Vanaf september 2019 kunnen peuters in Rotterdam meer uren spelen en leren op de voorschool. Tot januari 2020 zijn die uren gratis. Hoe de extra uren worden aangeboden, kan verschillen per peuteropvanglocatie of kinderdagverblijf. Bijvoorbeeld minder uren voor jongere kinderen en meer uren als kinderen ouder worden.

Meer opvang met indicatie 'extra spelen en leren'

Als ouders voor hun kind een indicatie voor ‘extra spelen en leren’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben, krijgt hun kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de 6/5 uur waarvoor moet worden betaald, nog 6 uur extra opvang op een Rotterdamse voorschool gratis.

Bij de afspraken op het consultatiebureau (CJG) als uw kind 14 en 24 maanden is, kijkt de arts of verpleegkundige of uw kind een indicatie voor ‘extra spelen en leren’ kan krijgen. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind en naar het opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken heeft in combinatie met de thuistaal.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Bij één voorschoolse voorziening hoort ook één tarief. Ouders betalen voor de voorschool een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders met een hoog inkomen betalen meer dan ouders met een laag inkomen. Er zijn twee mogelijkheden:

U valt onder de regeling Wet kinderopvang. Dat betekent dat u bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Op die manier krijgt u van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat u voor de voorschool betaalt. U betaalt aan de peuteropvanglocatie of kinderopvangorganisatie het bruto uurtarief. Vervolgens kunt u bij de Belastingdienst een deel van het bedrag terugvragen.

Ook als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen:

  • u studeert
  • u volgt een traject volgt om werk te vinden
  • u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling

Dit geldt ook voor de toeslagpartner.

U valt niet onder de regeling Wet kinderopvang. U krijgt een rekening voor de voorschool van de peuteropvanglocatie of het kinderdagverblijf. Op die rekening staat het bedrag per uur dat u moet betalen. Bij het berekenen van dit bedrag is ermee rekening gehouden dat u geen Kinderopvangtoeslag kunt krijgen van de Belastingdienst. Uw rekening is daardoor lager.

In de tabel 'Ouderbijdrage' 2019 ziet u wat per uur moet betalen:

Kinderopvangtoeslag

Wilt u Kinderopvangtoeslag aanvragen? Dan moet uw kind naar een opvang gaan die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te vinden over de Kinderopvangtoeslag.

Voor tussenschoolse opvang kunt u geen Kinderopvangtoeslag krijgen. Tussenschoolse opvang valt niet onder de 'Wet kinderopvang'.

Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Deze voorzieningen zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Bij de meeste kinderdagverblijven in Rotterdam kunnen peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar naar de voorschool, waar zij kunnen spelen en leren. Kinderen in een kinderdagverblijf worden opgevangen in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare binnen- en buitenspeelruimte in het kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en verzorgen, hebben minimaal een mbo-opleiding op niveau 3.

De meeste kinderdagverblijven zijn alle werkdagen geopend, met wisselende openingstijden tussen 07.00 tot 19.00 uur. Ook bieden sommige kinderdagverblijven een 24-uurs opvang.

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen van zes weken tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Gastouderopvang is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. In de wet wordt de term 'voorziening voor gastouderopvang' gebruikt. Gastouders bieden geen voorschool.

Een gastouder verzorgt de gastouderopvang. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres waar één van de kinderen zelf woont (vraagouders).

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen die naar een basisschool gaan. De buitenschoolse opvang (BSO) kan bestaan uit opvang voor schooltijd en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Basisscholen zijn verplicht de voor-, tussen- en naschoolse opvang tussen 07.00 en 19.00 uur te organiseren als ouders hier om vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of hierbij samenwerken met een kinderopvangorganisatie. Er zijn veel variaties mogelijk. Zo zijn er BSO’s waar kinderen kunnen ontbijten of een warme maaltijd krijgen. De BSO brengt uw kind vanaf de BSO naar school en haalt het daar ook weer op.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen dan moet uw kind opgevangen worden bij een in het LRKP geregistreerde opvangvoorziening. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden verbonden aan het recht op kinderopvangtoeslag.

Voor tussenschoolse opvang kan geen Kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Tussenschoolse opvang valt niet onder de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen'.

VVE-programma

VVE staat voor 'Voor- en vroegschoolse educatie'. Alle voorscholen werken met een vve-programma. Dit educatieve programma bestaat uit thema’s met speelse activiteiten. Er is aandacht voor sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling en taal- en rekenontwikkeling via spel.

Regeling Sociaal Medische Kinderopvang (SMI)

Ouders met lichamelijke, psychische of sociale problemen kunnen soms de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aan. Kinderopvang kan dan een oplossing zijn. Via de regeling Sociaal Medische Informatie Kinderopvang (SMIK) kunnen ouders een vergoeding krijgen voor de kosten van die kinderopvang.

Informatie voor ondernemers in de kinderopvang