Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Gepubliceerd op: 21-07-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/inkoop-en-aanbestedingsbeleid/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdammer wil een betrouwbare, flexibele en compacte overheid, met kwalitatief goede dienstverlening. Om dit te bereiken, zet de gemeente onder andere in op transformatie richting een regie-organisatie.

Hierbij zal de gemeente meer en meer activiteiten uitbesteden. Samenwerking met en vertrouwen in de markt zijn daarbij essentieel. Alleen dan kan de gemeente het beste voor Rotterdam bewerkstelligen.

Dit inkoop- en aanbestedingsbeleid maakt het inkoopproces transparant. Het schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop in de gemeente Rotterdam plaatsvindt. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. Het document haakt hierbij, zoveel als mogelijk, aan op landelijk beleid op het gebied van inkoop en aanbesteden. Daarnaast draagt het bij aan mogelijke besparingen, stimuleert het verbeteren in de kwaliteit van opdrachten en geeft het ruimte aan innovatieve en efficiënte concepten.

 • Aanbesteden: het uitvoeren van bij wet of beleid voorgeschreven processen van marktbenadering waarin een Opdrachtgever aan Ondernemers een uitnodiging doet om deel te nemen aan een procedure met als doel het doen van een aanbod (offerte of inschrijving) voor het uitvoeren van een opdracht betrekking hebbend op een werk, levering of dienst
 • Contract: elk type van overeenkomst tussen twee of meer partijen voor de levering van goederen of diensten of de uitvoering van werken
 • Contractbeheer: het administratief beheren van contracten. Hieronder vallen onder andere contentbeheer (prijs- en artikelmutaties) van artikelbestand en verwerking in bestelsystemen. Het doel van contractbeheer is om de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in de lopende contracten en de juiste contractafspraken en informatie, door middel van het voeren van een daartoe bestemde administratie
 • Contracteigenaar: is de functionaris die vanuit zijn verantwoordelijkheid in de organisatie de overeenkomst heeft geïnitieerd, de marktbenadering vaststelt, baat heeft bij en verantwoordelijk is voor het realiseren van de contractdoelstellingen, waarvoor hij contractmanagement organiseert
 • Contractmanagement: het managen van een (inkoop)overeenkomst: het meten, sturen en rapporteren op de in de overeenkomst opgenomen prestatie indicatoren ter continuering en doorontwikkeling van de (afgesproken) dienstverlening dan wel levering of uitvoering van werken
 • Diensten: diensten als bedoeld in artikel 1.1 herziene Aanbestedingswet 2012
 • Enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag: de gemeente Rotterdam vraagt minimaal aan één Ondernemer een Offerte
 • Europese aanbesteding: Een Europese aanbesteding is één van de Europese aanbestedingsprocedures waarbij de gemeente Rotterdam via TenderNed in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend maakt dat zij een opdracht wil laten uitvoeren en Ondernemers vraagt om een offerte in te dienen. Een en ander overeenkomstig de procedurevoorschriften uit een van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU of 2014/23/EU en zoals geïmplementeerd in de nationale wetgeving in de herziene Aanbestedingswet 2012
 • Inbesteden: het uitvoeren van opdrachten door (een onderdeel van) de aanbestedende dienst zelf
 • Inkoop: (rechts)handelingen van de gemeente Rotterdam gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken, Leveringen of Diensten tot gevolg hebben
 • Leveringen: leveringen als bedoeld in artikel 1.1 herziene Aanbestedingswet 2012
 • Meervoudig onderhandse offerteaanvraag: het vragen van een offerte aan meerdere (in de regel ten minste drie en ten hoogste vijf) ondernemers
 • Nationaal openbare aanbesteding: Een nationale aanbesteding is de procedure waarbij de gemeente Rotterdam via een publicatie in Nederland bekend maakt dat zij een opdracht wil laten uitvoeren en Ondernemers vraagt om een offerte in te dienen. Een en ander overeenkomstig de procedurevoorschriften zoals vastgelegd in de herziene Aanbestedingswet 2012, niet zijnde Europees aanbesteden.
 • Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek
 • Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de gemeente voor de te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/24/EU en 2014/23/EU
 • Ondernemer: een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’
 • Opdrachtgever: de gemeente Rotterdam
 • Opdrachtnemer: de (in het contract genoemde) wederpartij van de gemeente Rotterdam
 • Social return: het opnemen van sociale voorwaarden in de inkoop- en aanbestedingtrajecten ten behoeve van het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt
 • Werken: werken als bedoeld in artikel 1.1 herziene Aanbestedingswet 2012.

De gemeente Rotterdam werkt aan een economisch sterke stad en een schone, groene en gezonde stad. Een bedrijvige stad waarin mensen werken, vrijwilligerswerk verrichten of een opleiding volgen. Bedrijven ervaren Rotterdam als dé plek om zich te vestigen of verder te ontwikkelen. Gemeentelijke speerpunten zijn het ontplooien van talent en het stimuleren van ondernemerschap. Duurzaamheid is een van de motoren van de Rotterdamse economie.

Met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente, in aansluiting op het collegewerkprogramma Rotterdam, de volgende doelstellingen realiseren:

 • Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding: De gemeente neemt in het inkoopproces, naast prijs en kwaliteit, ook andere interne en andere (externe) gemeentelijke kosten mee in de afweging (Total Cost of Ownership). De gemeentelijke uitgaven moeten maximale waarde creëren voorde burgers en bedrijven die wonen, werken en recreëren in Rotterdam.
 • Rechtmatig en doelmatig inkopen, zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. De gemeente registreert alle verplichtingen in één administratief systeem en beheert alle leveranciersgegevens centraal. Het bevestigen van een verstrekte opdracht aan een opdrachtnemer gebeurt door middel van een inkooporder. Met deze werkwijze houdt de gemeente toezicht op het rechtmatig en doelmatig handelen van alle partijen.
 • Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele opdrachtgever zijn. De gemeente gaat op een bewuste en zakelijke wijze om met inkoop. Hierbij investeert de gemeente continu in inhoudelijke kennis over de in te kopen producten, de marktomstandigheden en relevante wet- en regelgeving. Het streven naar goed opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement en in wederzijds respect tussen de gemeente Rotterdam en haar opdrachtnemers. De gemeente spant zich in om, samen met de opdrachtnemer, op succesvolle wijze invulling te geven aan de gemeentelijke doelstellingen.
 • De gemeente Rotterdam streeft een administratieve lastenverlichting na, zowel voor ondernemers als voor zichzelf. Het inkoopproces kent vele administratieve handelingen. Door proportionele eisen en criteria te stellen, waar mogelijk gebruik te maken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument en door uitsluitend bewijsstukken op te vragen wanneer de gemeente van plan is een opdracht te verstrekken, verlicht de gemeente de administratieve lasten. Het inkoop- en aanbestedingsproces is volledig gedigitaliseerd.

Maatschappelijke en ethische uitgangspunten

Bij de inkoop van producten en dienstverlening houdt de gemeente rekening met de speerpunten uit het college werkprogramma. In aanbestedingsdocumenten zijn de uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid en Social Return opgenomen en, waar mogelijk, een stimulans voor de lokale economie. Per aanbestedingstraject kiest de gemeente voor interne kostenreductie of voor één van deze maatschappelijke uitgangspunten. De keuze wordt bepaald door het potentieel van het aanbestedingstraject.

Duurzaam Inkopen is het bewust en structureel expliciet maken van duurzaamheidaspecten in alle inkoop. Het doel is een significante bijdrage te leveren aan het realiseren van het economisch-, sociaal- en milieubeleid van de gemeente Rotterdam en de maatschappij als geheel. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 en het daarop gebaseerde Actieplan vormt het kader waarbinnen de gemeente werkt. Waar mogelijk en wenselijk ligt de lat hoger.

Toepassing van de Duurzaamheidseisen en -criteria is van cruciaal belang om te komen tot volledige verduurzaming van alle inkopen. De gemeente Rotterdam doet alleen zaken met leveranciers, die continuïteit bieden op zowel korte als lange termijn.

Voorgaande geldt naast de fysieke kant (planet) zeer zeker ook voor de sociale kant (people) van inkoop. Door middel van social return wordt duurzame inkoop geoperationaliseerd voor wat betreft het sociale aspect van inkoop.

Aspecten

Milieuaspecten van duurzaam inkopen zijn energiegebruik (CO2), watergebruik, afval (verwerking /preventie), transport / mobiliteit, geluid en bodem. De sociale dimensie van duurzaam inkopen bestaat uit het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (via inbesteden en de 5 procent tot 50 procent-regeling) en de internationale arbeidsnormen in de gehele productie- en toeleveringsketen.

De duurzaamheidscriteria hebben betrekking op de milieu- en sociale aspecten. Als minimaal uitgangspunt gelden de criteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor aanbestedingen van producten of diensten waarvoor de duurzaamheidscriteria niet gereed of beschikbaar zijn, wordt vergelijkbaar beleid gevoerd. In samenspraak met de opdrachtgevers en (externe) deskundigen worden duurzaamheidscriteria toegepast. Waar het mogelijk is, stelt de gemeente Rotterdam het gebruik van goederen en materialen boven het eigenaarschap. Leveranciers worden verplicht om managementrapportages op te leveren over milieu- en sociale aspecten van hun leveringen en diensten.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente Rotterdam heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekend. Het doel van het Manifest MVI is het vergroten van de impact van MVI op maatschappelijke thema’s door zich/partijen te committeren aan eigen ambities, deze uit te werken en openbaar te maken, en te meten. Waarbij er expliciet aandacht is voor het verankeren van MVI in de eigen
organisaties bij zowel bestuurders, inkopers en budgethouders. Het Manifest MVI is een start voor een lerend netwerk en het bevorderen van onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis, goede voorbeelden en geleerde lessen tussen partijen. In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zijn de concrete doelstellingen van de gemeente vastgelegd.

Onderdeel van MVI is het bevorderen van dierenwelzijn. De gemeente zal bij de inkoop van producten en diensten waarbij dit aan de orde is specifiek aandacht besteden aan diervriendelijkheid en de beperking van dierproeven.

Social Return

Door een actieve invulling van een sociale paragraaf binnen inkoop- en aanbestedingstrajecten, wil gemeente Rotterdam personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren aan het arbeidsproces deel te nemen. Dit heet Social Return (SR).

Het doel van het instrument SR is dat opdrachtnemers van de gemeente Rotterdam een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Rotterdamse werkgelegenheidsdoelstelling. In het bijzonder geldt dit voor het aan het werk helpen van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Met SR worden er specifieke voorwaarden gehanteerd bij gemeentelijke inkoop- en aanbestedingstrajecten. Deze voorwaarde wordt op een wijze die passend is bij de betreffende opdracht vastgelegd in een sociale paragraaf in gemeentelijke bestekken.

Met SR dragen de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven samen bij aan een economisch en sociaal gezondere stad. Het bedrijfsleven versterkt hiermee tevens de eigen concurrentiepositie.

Uitgangspunten gedragscode De Rotterdamse Aanpak:

'Ambtenaren van de gemeente Rotterdam werken voor en met de Rotterdammers. En dat doen we op een professionele manier. We werken samen, nemen onze verantwoordelijkheid en communiceren open met elkaar. We hebben vertrouwen in elkaar, het bestuur en onze Opdrachtnemers. Aanpakkers van Rotterdam richten hun blik van buiten naar binnen. Resultaat staat voorop! We handelen zakelijk en objectief, waardoor belangenverstrengeling wordt voorkomen.'

Meer weten over duurzaam inkopen

De komende drie jaar biedt de gemeente Rotterdam bedrijven een gratis startabonnement aan op het online monitoringsinstrument van stichting Stimular, de Rotterdamse werkplaats voor duurzaam ondernemen.

Wethouder Bonte: 'Via allerlei manieren stimuleren we bedrijven om duurzame investeringen te doen. Logisch dat we ze ook willen helpen om te bepalen welke investeringen het meeste opleveren. Met de Milieubarometer krijg je in één oogopslag een duidelijk overzicht van de milieuprestaties van je onderneming. En kun je gerichter aan de slag.'

Hoe werkt de Milieubarometer?

Bedrijven vullen gegevens in over energiegebruik, water, afval, emissies, transport en papierverbruik. Vervolgens krijgen ze een helder overzicht van de totale milieuscore, op welke onderdelen ze kunnen besparen en hoe ze scoren ten opzichte van branchegenoten. De milieubarometer is bovendien een handige tool voor de aanvraag van milieucertificaten, zoals de CO2 prestatieladder en in aanbestedingstrajecten. En is het een handige communicatietool.

Niet alleen Rotterdamse bedrijven kunnen gebruik maken van het aanbod. Ook bedrijven die inschrijven op een opdracht van de gemeente komen in aanmerking.

'Als opdrachtgever willen we graag het goede voorbeeld geven door in te kopen bij bedrijven waarbij een goed product hand in hand gaat met een duurzame bedrijfsvoering', legt Bonte uit. 'Met een milieubarometer rapport kunnen onze leveranciers en dienstverleners aantonen dat ze milieubewust ondernemen.'

Abonnement

Het gratis abonnement is geldig voor 1 jaar. Voor deelnemers die nu inschrijven duurt het abonnement tot het einde van volgend jaar. Wilt u daarna door met het instrument, dan zijn de kosten van een vervolgabonnement 70 euro.

Integriteit en integer handelen door bestuur en ambtenaren staat hoog in het vaandel binnen de gemeente Rotterdam. Uitgangspunt van het gemeentelijke integriteitsbeleid is dat de inrichting, uitvoering en verantwoordelijkheid ten aanzien van het integriteitsbeleid, bij de clusters ligt. Centraal vastgestelde kaders, onder andere de gedragscode en de regeling melden integriteitschendingen, zijn leidend voor de uitvoering van het integriteitsbeleid.

Aparte aandacht is er voor integriteitsbeoordelingen bij aanbestedingsprocedures. In gevallen waarbij er concrete aanwijzingen zijn van integriteitsrisico’s kan een beroep worden gedaan op de wet Bibob.

Om mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding tijdens aanbestedingsprocedures tegen te gaan, verloopt alle communicatie met betrekking tot lopende aanbestedingen via de contactpersoon van de afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van de gemeente Rotterdam.

Als publieke Opdrachtgever streeft de gemeente met de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ een tweeledig doel na:

 • Helderheid te geven over de specifieke kenmerken van het publieke opdrachtgeverschap
 • Een betrouwbare en integere opdrachtgever te zijn, met respect voor de rol en positie van de (potentiële) opdrachtnemer.

Op de pagina Inkoop en aanbesteding vindt u meer informatie over de gedragscode. Wanneer een ondernemer vragen of klachten heeft over de wijze waarop Rotterdam invulling geeft aan haar rol als opdrachtgever, kan hij dit melden bij het centrale meldpunt publiek opdrachtgeverschap via de pagina Inkoop en aanbesteding.

De gemeente streeft ernaar slechts samen te werken met partijen waarvan de integriteit niet ter discussie staat. Blijkt dat de integriteit niet (langer) is gewaarborgd, dan treft de gemeente zo nodig maatregelen (in uiterste consequentie het beëindigen van de samenwerkingsrelatie).

Economische uitgangspunten

Hoe gaat de gemeente Rotterdam om met de markt en ondernemers?

Een van de Rotterdamse ambities is het versterken van de regionale en stedelijke economie. De gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit leidt tot enige vorm van discriminatie van ondernemers.

Bij een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse offerteaanvraag houdt de gemeente, waar het binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving mogelijk is, rekening met de lokale economie en lokale ondernemers.

Bij een meervoudig onderhandse offerteaanvraag streeft de gemeente minimaal twee Rotterdamse partijen uit te nodigen, tenzij de belangen van de gemeente Rotterdam daarmee niet gediend zijn. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van de gemeentelijke Inkoop.

Om toegankelijk te zijn voor alle ondernemers en iedereen gelijke kansen te geven, werkt de gemeente op een uniforme wijze bij het informeren, uitnodigen en kennisdelen met (potentiële) leveranciers.

Op de pagina Inkoop en aanbesteding kunnen alle ondernemers terecht voor informatie over inkoop en aanbesteding.

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkoop. Dit geldt zowel voor samenwerking met het bedrijfsleven, als binnen de eigen organisatie. Daarnaast investeert de gemeente in samenwerking met brancheorganisaties, verenigingen of andere publiek/ private instellingen, zoals Pianoo, G4, NEVI, VNG, Bouwend Nederland, BNG/BNO, MKB Rotterdam.

De positie die de gemeente wenst in te nemen (faciliteren, kaderstellen en initiëren) is bepalend voor de samenwerking die met de markt tot stand komt. De gemeente wil veel minder dicterend zijn en dat betekent dat de markt ruimte moet krijgen om haar innovatieve kwaliteiten in te zetten bij de realisatie van projecten in Rotterdam. Tegelijkertijd moet het bereiken van de doelstellingen voorop blijven staan en moet geborgd zijn dat daarbij binnen de gestelde kaders wordt gehandeld, ook door de markt.

Dit uitgangspunt is leidend bij de keuze van de samenwerkingsvorm in projecten. Daarbij staat een breed scala aan contract- en aanbestedingsvormen ter beschikking waaronder Publiek Private Samenwerking (PPS). Per (type) project moet een weloverwogen keuze gemaakt worden van de vorm die het beste past bij de doelstelling van de gemeente en het project. Die afweging moet eenduidig en consistent plaatsvinden. Aan iedere agendapost, waarbij sprake is van het aanvragen van een (voorbereidings)krediet, zal een paragraaf worden toegevoegd waarin de voorgestelde samenwerkingsvorm is vastgelegd en onderbouwd.

Bij onderhandse aanbestedingen is extra aandacht voor borging van objectiviteit en integriteit van de selectie van uit te nodigen marktpartijen. Instrumenten die daaraan bijdragen zijn de toepassing van prestatiemeten bij opdrachten voor werken en goed contractmanagement. De aard van de opdrachten en de samenstelling van de markt leent zich bij uitstek voor het toepassen van het instrument van Prestatiemeten. Bij prestatiemeten wordt de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeente en de aannemers gestructureerd gemeten en geregistreerd. Voor opdrachten voor leveringen en diensten is Prestatiemeten niet zonder meer geschikt. De gemeente past daarom het instrument van Prestatiemeten uitsluitend structureel toe bij opdrachten voor werken.

Bij het bepalen van de marktbenadering volgt de gemeente Rotterdam de Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit is het richtsnoer dat is aangewezen in het Aanbestedingsbesluit en handvatten geeft voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. De gemeente beziet per opdracht welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is. Hierbij wordt acht geslagen op de omvang van de opdracht, de transactiekosten
voor de gemeente en inschrijvers, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt.

De gemeente streeft naar maximaal voordeel op concernniveau door opdrachten, op basis van marktwerking, zo concreet en realistisch mogelijk aan de markt te vergeven. Marktconsultatie en een inschatting van kosten en risico’s geven aan welke contractvorm daar het beste bij past. De gemeente werkt met ‘flexibele’ contracten, omdat een enige vorm van flexibiliteit wenselijk is. Zowel voor de gemeente als voor de leverancier.

Gedurende de looptijd van het contract vindt afstemming plaats over de meest optimale invulling zover dit wettelijk is toegestaan. De gemeente doet hierbij een beroep op de kennis en expertise van marktpartijen en geeft ruimte aan de ondernemer om innovatieve oplossingen aan te bieden. Het kan gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’ of het aanbieden van zogenaamde ‘alternatieven’. De gemeente monitort (tussentijds) of de afspraken uit de overeenkomst worden nagekomen en de benutting van het contract (nog) aansluit bij de behoefte van de gemeente Rotterdam.

Organisatorische uitgangspunten

Hoe is de gemeente Rotterdam georganiseerd en hoe koopt zij in?

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, waaronder een gemeenschappelijke Concernondersteuning (BCO) en een concernstaf. De uitvoering van de Inkoopfunctie wordt vormgegeven vanuit het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO)/Inkoop en Aanbestedingszaken. De afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken vervult daarmee een centrale inkooprol binnen de gemeente Rotterdam. De afdeling werkt, vanuit gestelde kaders en richtlijnen vanuit de concerndirectie, primair voor de clusters. In het geval van een Cluster overstijgende inkoopbehoefte wordt in beginsel centraal ingekocht. Iedere inkoopactiviteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een contracteigenaar. Een contracteigenaar is de functionaris die vanuit zijn verantwoordelijkheid in de organisatie de overeenkomst heeft geïnitieerd, de marktbenadering vaststelt, baat heeft bij en
verantwoordelijk is voor het realiseren van de contractdoelstellingen, waarvoor hij contractmanagement organiseert.

Een contracteigenaar heeft de volgende taken:

 • Opdrachtgever voor ondersteuning bij uitvoering van het inkoopproces
 • Kaderstelling aan uitvoering en vraagstelling
 • Sturing op compliance door clusters
 • Sturen op de leveranciersrelatie

Er wordt gestreefd naar synergie op het gebied van de inkoopfunctie binnen de gemeente Rotterdam als concern:

 • Voor alle producten/diensten waarvan een cluster geen enige gebruiker is, wordt afgesproken op welke wijze samengewerkt wordt bij het inkopen
 • De uitvoering van gezamenlijke inkoop geschiedt door per categorie product/dienst vooraf inkoopstrategieën vast te stellen. Deze strategieën worden geëvalueerd door teams waarin zowel productdeskundigheid als inkoopdeskundigheid vertegenwoordigd is
 • In beginsel worden alle contracten gemeentebreed afgesloten. Er geldt voor elke Clusterdirecteur een verplichting om orders te plaatsen in het kader van de door de gemeente afgesloten mantelcontracten. Informatie over afgesloten mantelcontracten wordt op effectieve wijze verstrekt binnen de concern organisatie.
 • Inkoop en Aanbestedingszaken is het centrale bureau met faciliterende, coördinerende en uitvoerende taken op het gebied van de inkoopfunctie

Juridische uitgangspunten

Hoe gaat de gemeente Rotterdam om met de relevante regelgeving?

Gemeentewet

De Gemeentewet geeft in hoofdstuk XVI regels op het gebied van financiën, in het bijzonder de administratie en controle. We stellen als gemeente eisen en regels met het oog op rechtmatigheid, verantwoording en controle. De raad heeft hiervoor de bevoegdheid gekregen om verordeningen vast te stellen. Het college legt binnen de kaders van de verordeningen verantwoording af aan de raad.

Op basis van de Gemeentewet bestaat de verplichting tot het vastleggen (in een besluit) van (interne) regels voor de inkoop en aanbesteding, met het oog op de naleving van richtlijnen. De gemeente Rotterdam leeft de relevante wet- en regelgeving na. Afwijken van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd besluit van de betreffende Clusterdirecteur en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

Europese aanbestedingsrichtlijnen, herziene Aanbestedingswet 2012, controle en handhaving

Net als elke gemeente valt Rotterdam onder de werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen (2014/27/EG) en onder de werking van de herziene Aanbestedingswet 2012.

In de Aanbestedingswet zijn de regels Europese richtlijnen geïmplementeerd en daarnaast bevat de wet regels voor aanbestedingen die niet onder werking van de Europese richtlijnen vallen. De verplichting tot het houden van een (Europese) aanbesteding is afhankelijk van het soort opdracht en de raming van de waarde ervan (zie ook onder 7.2. bij Proportionaliteit).

We moeten als gemeente aantonen dat we deze regels hebben nageleefd. Dit is aan accountantscontrole onderhevig (rechtmatigheidstoets). Het niet voldoen aan de Aanbestedingswet en de Europese richtlijnen is onrechtmatig en kan voor de gemeente grote consequenties hebben zoals onthouding van goedkeuring op de jaarrekening door de accountant, klachten en schadeclaims van benadeelde derden, vernietiging van onrechtmatig gesloten overeenkomsten door de rechter en/of een inbreukprocedure door de Europese Commissie.

De gemeente Rotterdam neemt bij het verstrekken van opdrachten de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, die allen gericht zijn op een vrij verkeer van diensten en goederen en gelijke behandeling van ondernemers, in acht:

 • Beginsel van gelijke behandeling (non discriminatie): Discriminatie op grond van nationaliteit of herkomst van producten is niet toegestaan. Aanbestedende diensten behandelen gegadigden op gelijke wijze
 • Transparantie: De gevolgde procedure moet navolgbaar (en dus controleerbaar) zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn
 • Objectiviteit: Alle keuzes die de gemeente maakt bij een aanbesteding (keuze van de aanbestedingsprocedure, keuze van de leverancier) dienen objectief gemaakt en gemotiveerd te worden. Ook de te stellen eisen en criteria moeten zo objectief mogelijk zijn
 • Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, (contract)voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het onderwerp van de opdracht. In de Gids proportionaliteit die als bijlage onderdeel uitmaakt van de Aanbestedingswet is vastgelegd welke eisen en criteria proportioneel worden geacht. Van de Gids proportionaliteit mag slechts worden afgeweken als de aanbestedende dienst motiveert dat de betreffende afwijking in het specifieke geval proportioneel is. De gemeente Rotterdam conformeert zich aan de aanbestedingswet en de Gids proportionaliteit en heeft dit onder andere voor wat betreft de te hanteren drempels voor de verschillende aanbestedingsprocedures uitgewerkt in de Algemene Regeling Inkoop (ARI).

Meer informatie

Kijk ook op de pagina Inkoop en aanbesteding.