Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Uw gegevens bij W en I

Vanaf het moment dat u een uitkering of een werkvoorziening aanvraagt, verwerkt de gemeente Rotterdam uw persoonsgegevens. Zo kunnen we u goed helpen.

Dit is nodig om verschillende wetten goed uit te voeren. De gemeente moet bewoners van Rotterdam voorzien van bijstand en ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
Deze taken zijn geregeld in verschillende wetten:

 • de Participatiewet
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Zonder persoonsgegevens kan de gemeente de taken niet uitvoeren. Met uw persoonsgegevens kan de gemeente:

 • Vaststellen of u recht heeft op een uitkering.
 • Controleren of u recht heeft op een uitkering.
 • De hoogte van uw uitkering bepalen.
 • De vorm van uitkering vaststellen.
 • Teveel verstrekte uitkering terugvorderen, verrekenen of verhalen.
 • U helpen bij het vinden van werk en uw arbeidsontwikkeling.
 • Passende ondersteuning en (werk)arrangementen bieden als u een arbeidsbeperking heeft.

Verder gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens voor:

 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Van wie?

Van alle Rotterdammers die een uitkering aanvragen en van degenen die invloed hebben op het recht en de hoogte van die uitkering.
Zoals de partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager.

Om welke gegevens gaat het?

De gemeente mag alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om u van dienst te zijn en om ons werk te kunnen doen.

Het gaat om gegevens, zoals uw:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • voor- en achternaam. Als u getrouwd bent uw geboortenaam.
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • woonsituatie, inclusief medebewoners
 • contact- en adresgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres en huisadres
 • bankrekeningnummer(s).

Soms kan het ook gaan over andere informatie, zoals:

 • inkomsten uit werk, (onder)verhuur of andere bronnen
 • werk(gevers)informatie en afspraken om aan het werk te komen
 • opleidings- en werkverleden
 • recht op studiefinanciering, alimentatie of uitkering van een andere instantie
 • recht op teruggave(n) van de Belastingdienst
 • geld op een bankrekening
 • of er een auto, motor, scooter of boot op uw naam staat
 • of u grond of een woning in Nederland of het buitenland heeft en of u een erfenis of geldprijs heeft gekregen.

Al deze gegevens samen vormen uw dossier.

Medische gegevens en bijstand

Het kan zijn dat werken of een baan zoeken niet gaat omdat u lichamelijke klachten heeft.
Kunt u laten zien dat u om medische redenen niet aan de slag kunt, dan gelden er ook regels.
U kunt op de pagina Uw medische gegevens en bijstand hier meer over lezen.

Vragen en antwoorden

De gemeente heeft de processen waarin persoonsgegevens verwerkt worden, opgenomen in een register van verwerkingen.
Daarin vindt u meer informatie over

 • het doel
 • welke persoonsgegevens die gebruikt worden
 • wie de ontvangers zijn van die gegevens
 • de bewaartermijn
 • de beveiliging van de gegevens.

Bekijk de pagina over het verwerkingsregister van de gemeente Rotterdam.

De gemeente gebruikt uw gegevens enkel waarvoor ze bedoeld zijn.
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor ons werk.

Voor een groot deel geeft u de gegevens zelf door tijdens uw aanvraag.
Ook kunnen wij, als dit noodzakelijk, relevant en toegestaan is, gegevens halen uit de bestaande gegevensbronnen van overheidsorganisaties of bij andere instanties of personen.
Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Personen, Belastingdienst, RDW, de Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Ja. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan andere instanties door te geven.
Bijvoorbeeld aan UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de deurwaarder of het Openbaar Ministerie.
Of aan bijvoorbeeld een re-integratiebedrijf om u te helpen bij uw arbeidsontwikkeling.

Uw volledige privacy rechten vindt u in de privacyverklaring van de gemeente Rotterdam op de pagina Hoe gaat de gemeente om met uw gegevens?

Ja, u kunt uw persoonsgegevens inzien. Dit kan via een AVG-inzage verzoek.
Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te wijzigen of aan te laten vullen.

Heeft u vragen over uw uitkering- en/of werkdossier bij Werk en Inkomen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw consulent, omdat dit geen AVG-verzoek is. Houd rekening met de volgende punten:

 • Geef duidelijk aan welke stukken u wilt inzien.
 • Het is alleen mogelijk uw eigen gegevens in te zien, niet die van anderen (derden) of die van medewerkers van de gemeente Rotterdam.
 • Gegevens over arbeidsverleden en loongegevens bekijkt u online via Mijn UWV.

Bij een verzoek om inzage geeft u duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, op die manier kunnen wij uw vraag gericht beantwoorden.

Bijvoorbeeld: 'Ik wil mijn persoonsgegevens zien die horen bij mijn laatste aanvraag bijstandsuitkering die ik heb gedaan.'

Ja, dat kan, via de pagina Wijzigingen doorgeven.

Veel gegevens mogen wij niet verwijderen, omdat deze nodig zijn voor ons werk.
Als u een gesprek met een medewerker van de gemeente heeft gehad, wordt dat opgeslagen in uw dossier.
De medewerker noteert wat voor u belangrijk is voor het vinden van werk of het ontvangen van de uitkering.
Deze teksten kunt u niet laten aanpassen of verwijderen.

Op grond van de AVG kunt u wel een verzoek tot wissen indienen.
Dit kan via de pagina AVG-verzoek. Geef hierbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt verwijderen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.