Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 13 min

Privacy gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam verwerkt veel persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.

Algemeen

Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de gemeente in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw burgerservicenummer (BSN). Op deze pagina leest u hoe de gemeente Rotterdam persoons- en politiegegevens verwerkt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt het privacybeleid van gemeente Rotterdam. U kunt het privacybeleid hier als pdf-bestand downloaden.

Privacyverklaring gemeente Rotterdam

In de privacyverklaring van de gemeente Rotterdam vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Rotterdam persoons- en politiegegevens verwerkt. Er staat ook hoe en waarom de gemeente dat doet. Ook leest u wat uw privacyrechten zijn en wat u kunt doen om deze rechten te beschermen.

De gemeente Rotterdam verwerkt ook persoonsgegeven voor specifieke doelen. Deze zijn:

Uw gegevens bij de Belastingdienst

Bent u slachtoffer van de Toeslagenaffaire? Dan ontvangt de gemeente Rotterdam uw gegevens van de Belastingdienst. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen hierover.
Waarom heeft de gemeente Rotterdam mijn gegevens van de Belastingdienst?
De gemeente ontvangt gegevens voor twee doelen:

 • Hulp aanbieden: 
  Vanaf september deelt de Belastingdienst alleen de gegevens van ouders die aangegeven hebben dat de gemeente mag bellen om hulp aan te bieden. Bij uw aanmelding vraagt de Belastingdienst u of de gemeente Rotterdam contact met u op mag nemen. Ook op een later moment kunt u dit nog bij ons aangeven, of de gemeente daar direct over bellen via het informatiepunt010: 010 267 00 01.
 • Kwijtschelden / Pauzeren van schulden:
  Om schulden te kunnen pauzeren of kwijtschelden, moeten wij als gemeente Rotterdam natuurlijk wel weten bij welke ouders we dat moeten doen. Daarom deelt de Belastingdienst de gegevens van mogelijk benadeelde ouders die zich bij ons gemeld hebben. En van hun toeslagpartners.  Voor de Belastingdienst kunnen verschillende personen toeslagpartners zijn. Woont u bijvoorbeeld met uw zus op één adres dan kunt u ervoor kiezen om samen toeslagpartners te zijn. Dit kan voordelen opleveren als het gaat om belastingen of heffingen (denk aan zorgtoeslag of huurtoeslag).
  Dat delen van gegevens doet de Belastingdienst via een beveiligd portaal. en alleen met publieke organisaties. Zoals overheidsorganisaties, maar ook onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbare bibliotheken, politie of rijksmusea. 
  We krijgen als gemeente alleen de gegevens van ouders en toeslagpartners die in onze gemeente wonen. Het gaat daarbij om de woongemeenten in de afgelopen 5 jaar. Als ouders zijn verhuisd kunnen dus ook de schulden uit hun oude woonplaats gepauzeerd worden.

  Heeft u hier nog vragen over?
  Neem contact op met ons via 010 267 00 01 of infopunttoeslagen010@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Of bekijk de pagina Informatiepunt Toeslagen.

Uw gegevens bij het klanttevredenheidsonderzoek

Uw gegevens voor de milieuzones

De gemeente Rotterdam respecteert de privacy van Rotterdammers en gaat op een veilige manier om met hun persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de voertuig- en persoonsgegevens die de gemeente verzamelt wanneer vrachtauto's delen van de stad inrijden waar beperkingen gelden.

De gemeente heeft beperkingen ingesteld voor drie gebieden:

 1. milieuzone Stad Rotterdam
 2. vrachtautoverbod 's-Gravendijkwal en omgeving
 3. milieuzone Maasvlakte Rotterdam

Deze beperkingen zijn vastgelegd in verkeersbesluiten. Ze gelden alleen voor vrachtauto's.

In de vragen en antwoorden hieronder leest u welke gegevens wij verzamelen en waarom we dat doen. Deze privacyverklaring bevat de belangrijkste punten van het formele privacyprotocol. Link opent een externe pagina. In de verklaring en het protocol zijn de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkt.

Verwerkingsregister

Gemeente Rotterdam heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, vastgelegd in een verwerkingsregister.

Wilt u weten welke gegevens de gemeente voor welk proces verwerkt en wat daarvoor de grondslag is? Bekijk het in het Verwerkingsregister

Uw privacyrechten

U heeft rechten op grond van de AVG als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten? Dat kan via Aanvraag AVG
Let op: voor het indienen van een verzoek moet u inloggen met uw DigiD.

DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Gemeente Rotterdam verwerkt veel en soms ook gevoelige persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitvoeren. Dat kan risico's met zich meebrengen voor de privacy van de burger wiens gegevens worden verwerkt. Het gaat daarbij om risico's op gebied van privacy en informatieveiligheid.

Om die risico's in beeld te brengen en daarmee te voorkomen of te beperken, kan een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd. Dat is een wettelijk verplicht onderzoek bij verwerkingen met een hoog privacyrisico. De DPIA geeft inzicht in de risico's, maar ook in de maatregelen die de gemeente moet nemen om deze risico's zo klein mogelijk te houden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt het soort verwerkingen waarvoor een DPIA verplicht is. De DPIA gebeurt zoveel mogelijk voordat het proces van start gaat en de persoonsgegevens worden verwerkt. 

Wanneer is een DPIA nodig? 

Wanneer er sprake is van een hoog privacyrisico. Dat risico is hoog wanneer:

 • burgers beoordeeld worden vanuit persoonskenmerken, zoals profilering
 • automatische beslissingen worden genomen met rechtsgevolgen
 • er sprake is van stelselmatige en grootschalige monitoring
 • gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard worden verwerkt
 • er op grote schaal persoonsgegevens verwerkt worden
 • er gebruik wordt maakt van gekoppelde databases
 • gegevens van kwetsbare personen worden verwerkt
 • er gebruik wordt gemaakt van nieuwe, onbekende technologieën
 • de verwerking van persoonsgegevens dient om een recht, dienst of contract te blokkeren

De gemeente besluit na dit onderzoek of extra maatregelen nodig zijn om de privacy van betrokkenen te beschermen. Die maatregelen worden ook genoemd in de DPIA-rapportage. 

Wat wordt onderzocht in een DPIA?

Een DPIA onderzoekt of het gebruik van de persoonsgegevens voor een proces wel voldoet aan de wet, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan dat een DPIA minimaal aan deze eisen moet voldoen:

 • Een beschrijving van de verwerking (grondslag, juistheid gegevens) en de doeleinden (doelbinding) en een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid (dataminimalisatie).
 • Beoordeling van de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen en een overzicht van mogelijke maatregelen om deze risico's aan te pakken (bescherming, transparantie). Bekijk het verwerkingsregister voor verwerkingen met een hoog privacyrisico.

Vragen en antwoorden

Vragen of klachten, datalek melden

Heeft u een vraag of klacht over het verwerken van persoons- en/of politiegegevens door de gemeente Rotterdam? Wilt u een datalek melden? Dat kunt u zo doen:

Interne Toezichthouder - Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Rotterdam heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG is de interne, onafhankelijke toezichthouder en controleert of de gemeente zich aan de AVG en Wet politiegegevens houdt.

Is uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord via bovengenoemde kanalen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met de FG via het e-mailadresFG@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

U kunt daarnaast altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoons- en/of politiegegevens door de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet zorgvuldig gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of correctie niet op tijd is beantwoord. 
Meer informatie vindt u op Klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Link opent een externe pagina.