Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 13 min

Regels van de weg

In Rotterdam wordt geïnvesteerd in infrastructuur, parkeergarages en fietspaden. Bovendien is het in een stad als Rotterdam een komen en gaan van onder andere winkelend publiek, werknemers en toeristen. En is Rotterdam een evenementenstad.

Nadeel hiervan is dat al dat verkeer, werkzaamheden, evenementen, bouwprojecten en onderhoud van de buitenruimte invloed hebben op de verkeersdoorstroming. Het is daarom van groot belang dat men rekening houdt met de verkeersafwikkeling. En goed overziet wat de consequenties zijn voor de doorstroming.

10 spelregels van de weg

De tien spelregels van de weg zijn tien afspraken die de overlast tijdens werkzaamheden moeten beperken voor het verkeer. De regels zijn aanvullend op algemeen geldende bestekbepalingen. Ze gelden dus naast de regels over het nemen van verkeersbesluiten. En ook naast het indienen van (plannen voor) tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) en verkeersplannen in Rotterdam.

De spelregels zijn opgesteld in chronologische volgorde. Welke keuzes worden op welk moment in een proces van werkzaamheden gemaakt, en wie speelt wanneer een rol. De laatste spelregels zijn meer algemeen.

De 10 regels van de weg

Doel

Het doel van deze spelregels is om iedereen bewust te maken van de gevolgen die bepaalde activiteiten voor het verkeer en de verkeersafwikkeling kunnen hebben. Ook geeft het een handreiking voor als men niet zelf kan of wil kiezen. De spelregels van de weg zijn door het college van B&W vastgesteld. Ze gelden voor alle partijen die een activiteit (laten) ondernemen in de openbare ruimte, waarbij overlast voor het verkeer kan ontstaan op hoofdwegen in Rotterdam. Denk dan aan:

  • wegwerkzaamheden
  • evenementen
  • bouwplaatsen
  • onderhoudswerkzaamheden zoals schoonmaken en vervangen van reclame-uitingen
  • overige werkzaamheden waarvoor een tijdelijke verkeersmaatregel moet worden getroffen.

TVM

Een belangrijke basis voor de spelregels ligt in de Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM). Voor alle werkzaamheden die overlast teweeg brengen voor weggebruikers moet een TVM worden genomen. Bij grootschalige werkzaamheden moet een verkeersplan worden opgesteld. Voor beide zaken vormen de gebiedskantoren van Stadsbeheer de ingang.

Verkeersplannen voor evenementen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de organisator. Adviseurs van de diensten die zitting hebben in het Dienstenoverleg onder voorzitterschap van de Directie Veiligheid toetsen de plannen. Van eenmaal vastgestelde tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersplannen wordt niet meer afgeweken. Afspraak is afspraak. De gemeente houdt toezicht op naleving van deze afspraken.

Afwijken van spelregels

Ook in geval van calamiteiten is het belangrijk om de verkeersconsequenties goed en tijdig te bepalen. Het kan zijn dat er bij calamiteiten van deze spelregels moet worden afgeweken. Zoals bij plotselinge gladheidbestrijding, milieubereddering, ongevallen en spoedreparaties. Dit gebeurt in overleg met de verantwoordelijk wegbeheerder en/of de verkeersmarinier. Onder calamiteiten worden alleen niet-planbare situaties verstaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de 'Regels van de weg' of de aanvraag van een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM)? Neem dan contact op met het betreffende gebiedskantoor.