Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Programma van eisen water

Als gemeente hebben we een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De afdeling Water van Stadsbeheer voert de taken hiervoor uit.

Hoe we onze zorgplicht uitvoeren, ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het functioneel en technisch beheer van het Rotterdamse rioolsysteem is hier onderdeel van. Ook beheren we een aantal watergangen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, stellen we eisen aan riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewater. Het gaat dan om objecten die in ons beheer zijn of komen. Deze eisen legden we vast in het Programma van Eisen Stedelijk Water. Hierbij gaat het om voor zover van toepassing):

  • functionele eisen (systeemeisen)
  • technische eisen en uitvoeringseisen (objecteisen)
  • overdrachtseisen aan beheer.

Doel Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water heeft 3 doelen:

  1. Ontwikkelaars en ontwerpers op tijd op de hoogte stellen van het kader voor de functionele en technische inrichting van het stedelijk watersysteem in Rotterdam.
  2. Ontwikkelaars en ontwerpers uitnodigen om vroeg in de planvorming in gesprek te gaan met de toekomstig beheerder (Stadsbeheer, afdeling Water.
  3. Ontwikkelaars en ontwerpers op de hoogte stellen van de eisen die wij stellen aan de overdracht van riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewater aan de afdeling van de gemeente die het beheer daarvan uitvoert.

Kader Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water is het kader voor alle riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewateren die in beheer zijn of komen van de gemeente Rotterdam.

Afwijken van het Programma van Eisen Stedelijk Water

Als u redenen heeft om op onderdelen af te wijken van dit Programma van Eisen, moet u overleggen met en toestemming krijgen van de afdeling Water van Stadsbeheer. Afwijkingen moet u onderbouwen. Neem hiervoor per e-mail contact op met het Waterloket, of bel naar 14 010.

Ruimte voor innovaties

Rotterdam is op weg naar een circulaire afvalwaterketen. Om aan onze hoge ambities te kunnen voldoen, zijn we altijd op zoek naar verbetering. Daarom stimuleren we de toepassing van meer duurzame of innovatieve oplossingen. Soms is daarvoor meer nodig dan wat wettelijk en beleidsmatig is vereist.

Het Programma van Eisen Stedelijk Water mag ambities en innovaties niet in de weg staan. In goed overleg mag u daarom hiervan afwijken.

Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water is nog in ontwikkeling. De komende periode vullen en optimaliseren we dit programma verder. Suggesties of opmerkingen hiervoor zijn meer dan welkom. Neem hiervoor contact op met het Waterloket.

Het Programma van Eisen is ondergeschikt aan de geldende wetgeving, normen en beleid. Hieronder vindt u een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten. 

Bij verschillende fases in een project kunt u contact opnemen met de afdeling Water van Stadsbeheer. In het deel Processen van het Programma van Eisen namen we op wat de rol van deze afdeling hierbij is. Ook vindt u hier een overzicht van documenten die belangrijk zijn in verschillende planfases.

Onder riolering verstaan we het vrijvervalstelsel van onder meer rioolbuizen, putten en kolken. We onderscheiden verschillende soorten stelsels: het gemengd rioolstelsel, vuilwaterrioolstelsel, regenwaterrioolstelsel, DIT-rioolstelsel en drainagestelsel.

In het functionele deel van het Programma van Eisen rondom rioleringen beschrijven we ontwerpuitgangspunten rondom het functioneren van het rioolsysteem.

En in het technische deel geven we technische ontwerpuitgangspunten voor de losse objecten, die uiteindelijk samen het systeem maken

Als we het hebben over rioolgemalen, bedoelen we alle typen rioolgemalen in Rotterdam: onderbemalingen, eindgemalen en tunnelgemalen. Het Programma van Eisen voor gemalen is niet van toepassing voor oppervlaktewatergemalen.

In het functionele deel van dit Programma van Eisen geven we ontwerpuitgangspunten voor de keuze van het type gemaal en de capaciteit, in relatie tot het functioneren van het systeem.

n in het technische deel beschrijven we technische ontwerpuitgangspunten voor de losse objecten, die uiteindelijk samen het systeem maken

Het deel Persleidingen van het Programma van Eisen Stedelijk Water gaat in op de functionele en technische eisen rondom het maken van een ontwerp en de aanleg van een persleiding buiten het gemaal. De eisen gelden zowel voor de aanleg van een nieuwe persleiding als voor persleidingvervanging

We zijn bezig met de ontwikkeling van de 'Rotterdamse Toolkit Hemelwatervoorziening', voor een Water Sensitive Rotterdam. Deze toolkit zal uiteindelijk de bestaande hemelwatermatrix uit 2012, die helpt met de keuze welke manier van afvoeren van regenwater geschikt is voor een project,  vervangen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Waterloket.

Het grondwater in Rotterdam heeft invloed op de bebouwde omgeving. Als gemeente hebben we een zorgplicht voor het grondwater. Daarom geven we richtlijnen aan de gewenste grondwaterstand, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met alle stedelijke functies. Deze richtlijnen zijn onderdeel van dit deel van het Programma van Eisen Stedelijk Water.

Drainage- en infiltratievoorzieningen kunnen de grondwaterstand beïnvloeden. De eisen hiervoor vindt u in dit deel van het Programma van Eisen.

De technische eisen aan drainage- en infiltratieleidingen staan in het deel Technische eisen vrijvervalriolering.

Als gemeente beheren we een deel van het oppervlaktewater  in de stad. Dit onderdeel van het Programma van Eisen beschrijft de eisen die we hieraan stellen. Deze eisen zijn een aanvulling op de functionele eisen die het waterschap stelt aan watergangen.

Dit deel gaat ook in op eisen aan duikers, stuwen, beschoeiingen, inlaten en afsluiters, en leidingen die uitkomen op het oppervlaktewater

In november 2020 vulden we het Programma van Eisen Stedelijk Water aan met de delen Processen, Rioolgemalen (technisch en functioneel) en Persleidingen (technisch en functioneel).

In juli 2022 voerden we een verdere update uit aan het Programma van Eisen Stedelijk Water. Hierbij zetten we alle versies in onze nieuwe huisstijl. Inhoudelijk pasten we de delen Technische eisen oppervlaktewater, Functionele eisen vrijvervalriolering en Technische eisen vrijvervalriolering aan.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over het Programma van Eisen Water? Neem dan contact op met het Waterloket.