Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Programma van eisen water

Als gemeente hebben we een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De afdeling Water van Stadsbeheer voert de taken hiervoor uit.

Hoe we onze zorgplicht uitvoeren, ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het functioneel en technisch beheer van het Rotterdamse rioolsysteem is hier onderdeel van. Ook beheren we een aantal watergangen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, stellen we eisen aan riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewater. Het gaat dan om objecten die in ons beheer zijn of komen. Deze eisen legden we vast in het Programma van Eisen Stedelijk Water. Hierbij gaat het om voor zover van toepassing):

  • functionele eisen (systeemeisen)
  • technische eisen en uitvoeringseisen (objecteisen)
  • overdrachtseisen aan beheer.

Doel Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water heeft 3 doelen:

  1. Ontwikkelaars en ontwerpers op tijd op de hoogte stellen van het kader voor de functionele en technische inrichting van het stedelijk watersysteem in Rotterdam.
  2. Ontwikkelaars en ontwerpers uitnodigen om vroeg in de planvorming in gesprek te gaan met de toekomstig beheerder (Stadsbeheer, afdeling Water.
  3. Ontwikkelaars en ontwerpers op de hoogte stellen van de eisen die wij stellen aan de overdracht van riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewater aan de afdeling van de gemeente die het beheer daarvan uitvoert.

Kader Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water is het kader voor alle riolering, rioolgemalen, persleidingen, hemelwatervoorzieningen, grondwater(drainage) en oppervlaktewateren die in beheer zijn of komen van de gemeente Rotterdam.

Afwijken van het Programma van Eisen Stedelijk Water

Als u redenen heeft om op onderdelen af te wijken van dit Programma van Eisen, moet u overleggen met en toestemming krijgen van de afdeling Water van Stadsbeheer. Afwijkingen moet u onderbouwen. Neem hiervoor per e-mail contact op met het Waterloket, of bel naar 14 010.

Ruimte voor innovaties

Rotterdam is op weg naar een circulaire afvalwaterketen. Om aan onze hoge ambities te kunnen voldoen, zijn we altijd op zoek naar verbetering. Daarom stimuleren we de toepassing van meer duurzame of innovatieve oplossingen. Soms is daarvoor meer nodig dan wat wettelijk en beleidsmatig is vereist.

Het Programma van Eisen Stedelijk Water mag ambities en innovaties niet in de weg staan. In goed overleg mag u daarom hiervan afwijken.

Programma van Eisen Stedelijk Water

Het Programma van Eisen Stedelijk Water is nog in ontwikkeling. De komende periode vullen en optimaliseren we dit programma verder. Suggesties of opmerkingen hiervoor zijn meer dan welkom. Neem hiervoor contact op met het Waterloket.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over het Programma van Eisen Water? Neem dan contact op met het Waterloket. Link opent een externe pagina.