Subsidie urban sports
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-eenmalig-urban-sports/
Ga naar de hoofdinhoud

Met de regeling urban sports kunnen eenmalig initiatieven op het gebied van urban sports worden gesubsidieerd. Die initiatieven dragen bij aan de doelstelling meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

Voor 2022 is het subsidieplafond van de regeling bereikt. Aanvragen is dus niet meer mogelijk.

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze regeling, wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is
€ 50.000. Aanvragen ingediend door natuurlijke personen bedragen niet meer dan € 25.000. De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • Wanneer de aanvraag programmering of evenementen betreft:
  1. het soort en aantal prestaties en activiteiten en een tijdsplanning waaruit blijkt wanneer de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uitgevoerd;

  2. een beschrijving van de effecten van de urban sports activiteiten en de mate waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidie, alsmede hoe het initiatief na afloop verder kan zonder gemeentelijke subsidiebijdrage;

  3. een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens:
  - de uitgaven met een onderscheid in de kosten;
  - de eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en de bijdrage per mede-financierder;
  - de gevraagde gemeentelijke subsidie;

  Wanneer de aanvraag fysieke infrastructuur betreft:
  1. een beschrijving van de fysieke voorziening;

  2. een beschrijving van de effecten van de fysieke voorziening en de mate waarin het bijdraagt aan de doelstellingen van de subsidie, alsmede hoe het initiatief na afloop gecontinueerd kan worden zonder gemeentelijke subsidiebijdrage.

  3. een sluitende gespecificeerde begroting met de volgende gegevens:
  - de uitgaven met een onderscheid in de kosten;
  - de eigen bijdrage van de subsidieaanvrager en de bijdrage per medefinancierder;
  - de gevraagde gemeentelijke subsidie.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door:
1. een natuurlijk, meerderjarig, persoon woonachtig in Rotterdam;
2. een rechtspersoon met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die in Nederland is gevestigd.

Op uw aanvraag krijgt u een besluit waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die één keer vrijwillige activiteiten doen

Meer informatie vindt u in de

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy