Omgevingsvergunning bouwen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-bouwen/
Spring naar het artikel

Voor sommige (ver)bouwprojecten moet u een omgevingsvergunning hebben. De gemeente helpt u te bepalen of een vergunning nodig is.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' vindt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning. Bekijk ook de overheidsbrochures over vergunningsvrij bouwen.

Let op: doe éérst de zelftoets. Blijkt hieruit dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan pas de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. Houd de gegevens uit de zelftoets bij de hand. 

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het KvK-vestigingsnummer nodig.

Post

Print het aanvraagformulier vanaf het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wil u weten of uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan? Dien dan een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen kunt uitvoeren. 

Belangrijke informatie leest u in het infoblad 'mededelingen.

De formulieren 'melding aanvang bouwwerkzaamheden' en 'gereedmelding werkzaamheden' gebruikt u pas nádat u de vergunning heeft ontvangen.

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNB). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNB nodig is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar gebouwd en/of gesloopt wordt.
Meer informatie over de aanvraagprocedure en de wet- en regelgeving vindt u in de infobladen en op de website van Omgeving Dienst Haaglanden.

Heeft u een specifieke vraag over de wet Natuurbescherming, kijk dan op de pagina natuur in Rotterdam voor de contactgegevens van de gemeentelijke stadsecologen.

Uw vergunning gefaseerd aanvragen

Een gefaseerde aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt u aan voor ingewikkelde projecten die leiden tot meervoudige vergunningaanvragen. U wilt bijvoorbeeld bouwen en laten toetsen of bouwen op de gewenste locatie volgens het bestemmingsplan mogelijk en haalbaar is.

De behandeling van een vergunningaanvraag is niet gratis. Kijk op de pagina kosten van de omgevingsvergunning om deze kosten te berekenen.

Indieningslijsten

Bij een aanvraag omgevingsvergunning horen bepaalde documenten en gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te toetsen.

Sommige bouwwerkzaamheden (zoals het plaatsen van een dakkapel) komen vaak voor. De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst samengesteld om aanlevering van teveel of overbodige gegevens te voorkomen. De lijsten zijn bedoeld om bouwwerkzaamheden die vaak voorkomen sneller te regelen.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Voor overige (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsrecht.

Privacy/AVG

In verband met uw privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt u verzocht geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en/of rapporten te zetten.

Uiteraard is het adres van de (bouw)locatie wel noodzakelijk; bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.

  • een normale procedure duurt acht weken
  • een uitgebreide procedure duurt 26 weken

In beide gevallen kan (als daar reden voor is) de doorlooptijd worden verlengd met zes weken of tijdelijk worden stilgezet.

Iedereen die bouw- of verbouwplannen wil uitvoeren heeft mogelijk een ‘omgevingsvergunning bouwen’ nodig.

  • Normale procedure: als een normale procedure van toepassing is op de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.
  • Uitgebreide procedure: in geval van een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerp-besluit. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van B&W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen.

Kijk ook op deze pagina bij de meest gestelde vragen.

Heeft u daarna nog vragen:

Bekijk of u een vergunning nodig heeft via het stappenplan uit de "zelftoets" .

U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Via het algemene telefoonnummer 14010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht of stuur een e-mail.

Tot 1 meter hoogte is een afscheiding aan de voorzijde vergunningsvrij, tenzij het om een erfafscheiding of perceel afscheiding gaat bij een monument of in een beschermd stadsgezicht.

Een schutting aan de achterzijde kan vergunningsvrij zijn tot een max. hoogte van 2.00 m. Er zijn uitzonderingen. Controleer dit op de pagina bouwen door het maken van de Rotterdamse zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht of stuur een e-mail.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van uw woning heeft u bijna altijd een vergunning nodig.

Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Bekijk ook het stappenplan uit de "zelftoets" .
U ziet  hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht of stuur een e-mail.

Heeft u verbouwplannen?

Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Raadpleeg ook het stappenplan uit de 'zelftoets' . Hiermee kijkt u of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de 'zelftoets' vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

De 'zelftoets' geeft een uitkomst op basis van informatie over:

  • ligging en grootte
  • inhouds- en oppervlaktematen
  • gebruiksfuncties enz.

Verzamel deze informatie van tevoren en houdt het tijdens de "zelftoets" bij de hand.

Via het algemene telefoonnummer 14010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht of stuur een e-mail.

\