Spring naar het artikel

Een groot aantal (ver)bouwwerkzaamheden is vergunningsvrij. Het is mogelijk dat u geen omgevingsvergunning bouwen (de vroegere bouwvergunning) nodig heeft.

Doe eerst de zelftoets via bovenstaande knop om te kijken of u een vergunning nodig heeft.

Via de zelftoets "ik wil verbouwen" krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningvrij bouwen.

Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan vraagt u met de gegevens uit de zelftoets deze vergunning online aan. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning, is het KvK-vestigingsnummer nodig.

Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn ook brochures van de overheid beschikbaar. Hierin staat wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Post
Print het aanvraagformulier vanaf het omgevingsloket online. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u op naar:
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam.

Uw vergunning gefaseerd aanvragen
Een gefaseerde aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt u aan voor ingewikkelde projecten die leiden tot meervoudige vergunningaanvragen. U wilt bijvoorbeeld bouwen en laten toetsen of bouwen op de gewenste locatie volgens het bestemmingsplan mogelijk en haalbaar is.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning
Heeft u vragen of bijvoorbeeld uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan? Dien dan  een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen bereikbaar zijn.

Kijk voor informatie op het infoblad procedure aanvraag omgevingsvergunning.

Een overzicht van de wetten en regels vindt u in het infoblad wetten en regels.

Voor de behandeling van een vergunningaanvraag moet u betalen. Kijk op de pagina kosten van de omgevingsvergunning om met behulp van de bouwkosten de kosten te berekenen.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning horen bepaalde documenten en gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te toetsen.

Sommige bouwwerkzaamheden (zoals het plaatsen van een dakkapel) komen vaak voor. De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst samengesteld om aanlevering van teveel of overbodige gegevens te voorkomen. De lijsten zijn bedoeld om bouwwerkzaamheden die vaak voorkomen sneller te regelen.

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsrecht.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Voor overige (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid .

  • een normale procedure duurt acht weken
  • een uitgebreide procedure duurt 26 weken

In beide gevallen kan (als daar reden voor is) de doorlooptijd worden verlengd met 6 weken of tijdelijk worden stilgezet.

Iedereen die bouw- of verbouwplannen wil uitvoeren heeft mogelijk een ‘omgevingsvergunning bouwen’ nodig.

Bezwaar maken

  • Normale procedure: als een normale procedure van toepassing is op de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.
  • Uitgebreide procedure: in geval van een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerp-besluit. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van B&W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag
U kunt ook bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Kijk voor meer informatie op de pagina 'wat betaalt u voor een omgevingsvergunning'.

Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen. Kijk ook onderaan deze pagina bij de meest gestelde vragen.

Heeft u daarna nog vragen, stuur dan een e-mail. Of neem op een andere manier contact op.

Bekijk of u een vergunning nodig heeft via het stappenplan uit de "zelftoets" .

U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

Tot 1 meter hoogte is een afscheiding aan de voorzijde vergunningsvrij, tenzij het om een erfafscheiding of perceel afscheiding gaat bij een monument of in een beschermd stadsgezicht.

Een schutting aan de achterzijde kan vergunningsvrij zijn tot een max. hoogte van 2.00 m. Er zijn uitzonderingen. Controleer dit op de pagina bouwen door het maken van de Rotterdamse zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van uw woning heeft u bijna altijd een vergunning nodig.

Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Bekijk ook het stappenplan uit de "zelftoets" .
U ziet  hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

Heeft u verbouwplannen?
Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Raadpleeg ook het stappenplan uit de "zelftoets" . Hiermee kijkt u of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

De "zelftoets" geeft een uitkomst op basis van informatie over:

  • ligging en grootte
  • inhouds- en oppervlaktematen
  • gebruiksfuncties enz.

Verzamel deze informatie van tevoren en houdt het tijdens de "zelftoets" bij de hand.

E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.