Omgevingsvergunning bouwen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-bouwen/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor sommige bouw of verbouwprojecten moet u een omgevingsvergunning hebben. De gemeente helpt u te kijken of een vergunning nodig is.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' vindt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning. Bekijk ook de brochures van de overheid over vergunningvrij bouwen.

Let op: doe éérst de zelftoets. Blijkt hieruit dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan pas de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. Leg de gegevens uit de zelftoets klaar. 

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning is het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Post

Print het aanvraagformulier vanaf het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
afdeling Bouw en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw bouwplan of verbouwplan past in het bestemmingsplan? Dien dan een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen kunt uitvoeren. 

Uw vergunning gefaseerd aanvragen

Een gefaseerde aanvraag van een omgevingsvergunning vraagt u aan voor ingewikkelde projecten die meerdere vergunningen nodig hebben. U wilt bijvoorbeeld laten toetsen of bouwen op de gewenste plek volgens het bestemmingsplan mogelijk en haalbaar is.

In 'procedure aanvraag omgevingsvergunning' staat de aanvraagprocedure beschreven.

Belangrijke informatie leest u in het infoblad 'mededelingen'.

De formulieren 'melding aanvang bouwwerkzaamheden' en 'gereedmelding werkzaamheden' gebruikt u pas nádat u de vergunning heeft ontvangen.

De diverse wetten en regels vindt u onder het kopje 'voorwaarden' op de pagina omgevingsvergunning.
 

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNb). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u eerst kijken of een ontheffing volgens de WNb nodig is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar gebouwd of gesloopt wordt.
Meer informatie over de aanvraagprocedure, de wetgeving en regelgeving vindt u in het infoblad en op de website van Omgeving Dienst Haaglanden.

Heeft u een vraag over de wet Natuurbescherming, kijk dan op de pagina natuur in Rotterdam. Hier vindt u de contactgegevens van de gemeentelijke stadsecologen.

De behandeling van een vergunningaanvraag is niet gratis. De totale bouwkosten of sloopkosten voor het hele bouwproject waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt, bepalen hoeveel leges u moet betalen.

Kijk op de pagina kosten van de omgevingsvergunning hoe u deze kosten berekent.

Indieningslijsten

Bij een aanvraag omgevingsvergunning horen bepaalde documenten en gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te toetsen.

Sommige bouwwerkzaamheden (zoals het plaatsen van een dakkapel) komen vaak voor. De gemeente Rotterdam heeft een indieningslijst samengesteld om aanlevering van teveel of overbodige gegevens te voorkomen. De lijsten zijn bedoeld om bouwwerkzaamheden die vaak voorkomen sneller te regelen.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Voor andere of meer ingewikkelde bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en rapporten.

Het adres van de (bouw)locatie is wel nodig. Bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.

 • een normale procedure duurt 8 weken
 • een uitgebreide procedure duurt 26 weken

Als er reden voor is, kunnen beide procedures worden verlengd met 6 weken of tijdelijk worden stilgezet.

Iedereen die bouwplannen of verbouwplannen wil uitvoeren heeft mogelijk een ‘omgevingsvergunning bouwen’ nodig.

 • Normale procedure:
  Als de normale procedure geldt voor de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Zij dienen een bezwaarschrift in bij het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

 • Uitgebreide procedure:
  Bij een uitgebreide procedure kan zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dagbladen, nieuwsbladen of huis aan huisblad.

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen

Heeft u vragen:

Bekijk of u een vergunning nodig heeft via het stappenplan uit de "zelftoets" .

U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht of stuur een e-mail.

Voorzijde

Tot 1 meter hoogte is een afscheiding aan de voorzijde vergunningvrij, behalve als het om een erfafscheiding of afscheiding van een perceel gaat bij een monument of in een beschermd stadsgezicht.

Achterzijde

Een schutting aan de achterzijde kan vergunningsvrij zijn tot een maximum hoogte van 2.00 meter. Er zijn uitzonderingen. Controleer dit op de pagina bouwen door het maken van de Rotterdamse zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een inspecteur van Bouw en Woningtoezicht. U kunt ook een e-mail sturen.

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van uw woning heeft u bijna altijd een vergunning nodig.

Voor de meest voorkomende (ver)bouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Bekijk ook het stappenplan uit de "zelftoets" .
U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningaanvraag.

Speciaal voor een dakkapel is een voorbeeldtekening beschikbaar.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht. U kunt ook een e-mail sturen.

Heeft u verbouwplannen?

Voor de meest voorkomende bouw of verbouwwerkzaamheden zijn brochures van de overheid beschikbaar die aangeven wanneer u wel en niet een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Raadpleeg ook het stappenplan uit de 'zelftoets' . Hiermee kijkt u of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de 'zelftoets' vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

De 'zelftoets' geeft een uitkomst op basis van informatie over:

 • ligging en grootte
 • inhoudsmaten en oppervlaktematen
 • gebruiksfuncties enzovoort

Verzamel eerst deze informatie en leg deze informatie klaar voordat u de "zelftoets" maakt.

Via het algemene telefoonnummer 14 010 wordt u doorverbonden met een bouwinspecteur van Bouw en Woningtoezicht. U kunt ook een e-mail sturen.