Spring naar het artikel

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen. U doet dit bij Belastingen gemeente Rotterdam.

Let op: online bezwaar maken kan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag. Na deze termijn kan dat alleen nog per post.

U maakt online bezwaar met uw DigiD (voor burgers) of
eHerkenning (voor bedrijven).

Online bezwaar maken kan tegen:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking
 • naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)
 • hondenbelasting: voor bezwaar vult u online de teruggave hondenbelasting in

Bovenaan de brief staat of de rekening een aanslag of factuur is. Bezwaar maken kan alleen tegen een aanslag en dus niet als u het niet eens bent met een factuur.

Post

U kunt tegen alle soorten aanslagen per post bezwaar maken door een brief te sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Tegen aanslagen waarvan de bezwaartermijn is verlopen kunt u alleen per post bezwaar maken.
Let op: u kunt tegen de volgende heffingen alléén per post en dus niet online bezwaar maken:

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • logiesbelasting
 • precariobelasting
 • reclamebelasting

Langskomen

U kunt een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen voor vragen over een bezwaar. Let op: u kunt niet aan de balie een bezwaar schrijven en indienen.
U krijgt aan de balie een formulier, deze moet u zelf in de stadswinkel invullen en inleveren met bewijsstukken.

U schrijft zelf een brief waarin u bezwaar maakt. In uw brief moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:
  - u bent het niet eens met de WOZ-waarde
  - u bent geen gebruiker
  - u bent geen eigenaar op 1 januari
  - uw bedrijf is verkocht, overgedragen, opgeheven of de tenaamstelling of rechtsvorm is veranderd. Stuur in dit geval een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.
  - u heeft een contract met een erkende particuliere afvalinzamelaar (in geval van bedrijfsreinigingsrecht). Stuur in dit geval een kopie van het contract en een recent betalingsbewijs mee.
 • Bezwaar in de periode 1 januari t/m 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar.
 • Bezwaar in de periode 20 november t/m 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen 6 weken nadat uw bezwaar is binnengekomen.
 • Burgers
 • Bedrijven
 • Als u voor een ander bezwaar maakt, dan stuurt u een brief mee, ondertekend door die persoon. Hierin moet staan dat u voor die persoon bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van de aanslag, zijn ingediend.

Let op: is de bezwaartermijn van zes weken voorbij, dan kunt u online geen bezwaar maken. U kunt dat dan alléén nog per post doen. In uw bezwaarschrift moet u aangeven met bewijsstukken wat de reden is dat u niet binnen de termijn bezwaar kon maken.

Ontvangstbevestiging

U krijgt binnen een paar weken een ontvangstbevestiging per post, bij een online aanvraag via e-mail. U krijgt dit niet voor een bezwaar tegen hondenbelasting. Hierin staat of u uitstel van betaling krijgt. Later krijgt u een brief met de uitspraak op uw bezwaar. Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen, neemt u dan contact op om na te vragen of uw bezwaar is binnengekomen.

Voor een bezwaarschrift hondenbelasting krijgt u geen ontvangstbevestiging, omdat deze bezwaarschriften meestal binnen 4-6 weken worden afgehandeld. Het opsturen van een ontvangstbevestiging zou de behandeltermijn vertragen.

Behandeltermijn

De gemeente probeert binnen de wettelijke termijn bezwaren te behandelen en een uitspraak te doen. De wettelijke termijn hangt af van wanneer u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente is volgens de wet verplicht zich aan de termijnen te houden om een uitspraak te doen op uw bezwaar. Als u niet op tijd een uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen, kunt u een dwangsom aanvragen. Stuur hiervoor een ingebrekestelling naar Belastingen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U maakt tegen deze invorderingskosten apart bezwaar, naast uw bezwaar tegen de aanslag.

Vindt u dat u al heeft betaald, controleer dan of de aanmaning bij de betaalde aanslag hoort. Zo ja, stuur dan een betalingsbewijs op naar Belastingen. Schrijf hierbij ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft en verwijs naar de aanmaning. Als u in Mijn Loket geen verwerkte betaling ziet, stuur ook dan een betalingsbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, waarop de betaling staat; of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling.

Stuur uw betaalbewijs naar:

Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Kunt u niet in één keer betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen.

In sommige gevallen wel. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Om dit te krijgen, moet u in uw bezwaar duidelijk aangeven tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt. U moet ook uitstel van betaling vragen voor dat bedrag.

Voor bezwaarschriften tegen de naheffingsaanslag parkeerbelasting die zijn ingediend na 9 mei 2017 krijgt u automatisch uitstel van betaling. Als het bezwaar voor die datum is ingediend, moet het bedrag binnen de betaaltermijn betaald worden.

Invorderingsrente
Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u het hele bedrag en de invorderingsrente hierover (vanaf de uiterste betaaldatum) betalen. Wilt u later geen invorderingsrente betalen? Dan kunt u ook toch het hele bedrag voor de uiterste betaaldatum betalen. U hoeft dan niet te wachten tot u de uitspraak op uw bezwaar krijgt.

Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag en invorderingsrente over dat bedrag terug.

Geen uitstel van betaling
Voor bedragen tot en met € 50,- krijgt u nooit uitstel van betaling.
U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag: 

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • leges omgevingsvergunning (WABO)
 • logiesbelasting
 • rechten voor markten en straathandel

Er zijn verschillende uitspraken mogelijk. Of u de aanslag nog moet betalen, hangt af van de uitspraak en wat u tot dat moment al heeft betaald. Mogelijke uitspraken:

 • Bezwaar is toegewezen en aanslag wordt vernietigd
  U krijgt een schriftelijke bevestiging dat uw bezwaar is toegewezen. Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald? Bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.
 • Aanslag wordt verminderd
  Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag waarmee de aanslag verminderd wordt terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald, bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.

  Als er een machtiging voor automatische incasso loopt, dan zal de incasso worden gestopt als er geen belastingbedrag meer hoeft te worden betaald. Wanneer er nog wel een bedrag openstaat, loopt de automatische incasso door tot het overgebleven bedrag is afgeschreven.

  Als u uitstel van betaling heeft gekregen, stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. Als u dan nog niet alles heeft betaald, moet u het openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.
 • Bezwaar is afgewezen
  Maakt u gebruik van automatische afschrijving en heeft u voor het (hele) bedrag uitstel van betaling gekregen? Dan worden de al verstreken termijnbedragen bij de eerstvolgende termijn in één keer van uw rekening afgeschreven.

  Als alle tien termijnen al voorbij zijn, dan moet u het hele, nog openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen.

  Betaalt u niet via automatische incasso en heeft u uitstel van betaling gekregen? Dan stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. U moet het bedrag dan in één keer binnen 10 dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.

Meer informatie vindt u op de pagina betalen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus en makelaars actief die aangeven gratis (no cure no pay) voor u bezwaar te maken. Hoe werkt dit nu eigenlijk?

Kostenvergoeding

Als het bezwaar (voor een deel) is toegekend en de WOZ-waarde veranderd is, deze bureaus en makelaars een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. In dat geval zult u alleen merken dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag met een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indirect ook voor de inwoners van Rotterdam.

Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure in 2017 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, levert dit voor u een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen op van € 11,00.
Het bureau of makelaar kan voor zijn werkzaamheden een bedrag van ruim € 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen

Bezwaar maken

De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast. Over het algemeen gebeurt dat bij een bezwaar. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. Als u dit online doet, betaalt u zelfs geen portokosten.