Bezwaar belastingaanslag
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-belastingaanslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Tegen alle belastingen kunt u schriftelijk bezwaar maken. Voor de volgende belastingen kunt u ook online bezwaar maken:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking
 • naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)

Let op: U maakt online binnen 6 weken bezwaar via mijn loket. Daarna kunt u alleen nog schriftelijk bezwaar maken. Lees meer bij Voorwaarden.

Online bezwaar maken

Via de knop 'Bezwaar maken' gaat u naar het online formulier. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Gebruik voor de online aangifte Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge. Internet Explorer is niet geschikt.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen. Op de website van eHerkenning staat de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. Houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.


Schriftelijk bezwaar maken

Stuur een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Tegen de 5 onderstaande belastingen kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken.

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • logiesbelasting
 • precariobelasting
 • reclamebelasting
 • heffing bedrijven Investeringszone (BIZ)

Belastingen voorlopig alleen online of per post

Door het coronavirus kunt u niet langskomen bij belastingen. Regel uw belastingzaken online op Mijn Loket. Heeft u vragen? Bel dan met het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Geen bezwaar tegen facturen

De gemeente verstuurt ook facturen. Bijvoorbeeld voor een parkeerabonnement in een parkeergarage of een plek in een fietstrommel. Tegen een factuur kunt u geen bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen uw belastingaanslag is gratis.

U schrijft zelf een brief. Zet in uw brief:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:
  u bent het niet eens met de WOZ-waarde
  u heeft via een parkeerapp betaald maar u krijgt toch een naheffingsaanslag
  u bent geen eigenaar op 1 januari
 • Is uw bedrijf verkocht, overgedragen of opgeheven? Of heeft uw bedrijf een andere naam of rechtsvorm gekregen? Stuur dan een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee met uw bezwaar.
 • Heeft u een contract met een erkende particuliere afvalinzamelaar? Stuur dan een een kopie van het contract en het laatste betalingsbewijs mee.
 • Maakt u bezwaar voor 20 november van het jaar waarin u de aanslag kreeg? Dan krijgt u datzelfde jaar de beoordeling op uw bezwaar.
 • Maakt u bezwaar tussen 19 november en 31 december van het jaar waarin u de aanslag kreeg? Dan krijgt u de beoordeling binnen 6 weken nadat de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen.
 • burgers
 • bedrijven

Maakt u bezwaar voor een iemand anders? Dan ondertekent de persoon voor wie u bezwaar maakt de brief. U zet in de brief dat u bezwaar maakt voor de persoon die heeft ondertekend.

U moet binnen 6 weken na de datum op de aanslag bezwaar maken. Dat kan online of schriftelijk.
Maakt u bezwaar na 6 weken? Dan moet dat schriftelijk. U kunt bij een bezwaar na 6 weken van de datum op de aanslag niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de gemeente. Uw bezwaar is dan ‘niet-ontvankelijk’. U kunt wel in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente om uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren. Dit doet u bij de rechtbank.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen? Vraag de gemeente of uw bezwaar is aangekomen. U kunt bellen naar 14 010.

Behandeltermijn

De gemeente moet binnen een bepaalde periode een beslissing over uw bezwaar nemen. Kijk hiervoor bij Hoelang duurt het. Beslist de gemeente te laat over uw bezwaar? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming. Dit heet een dwangsom. U moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. U leest er meer over op de pagina Dwangsom bij niet op tijd beslissen. Daar staat ook het formulier om een dwangsom aan te vragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U maakt tegen deze invorderingskosten apart bezwaar, naast uw bezwaar tegen de aanslag.

Heeft u een aanslag betaald, controleer of de extra invordering bij de betaalde aanslag hoort. Zo ja, stuur dan een betalingsbewijs op naar Belastingen. Schrijf hierbij ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft en verwijs naar de invordering.

Als u in Mijn Loket geen verwerkte betaling ziet, stuur ook dan een betalingsbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • een bankafschrift (kopie), waarop de betaling staat, of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling

Stuur uw betaalbewijs naar:

Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Kunt u niet in één keer betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen.

U krijgt alleen automatisch uitstel van betaling voor bezwaarschriften tegen:

 • De naheffingsaanslag parkeerbelasting
 • De aanslag afvalstoffenheffing
 • OZB gebruikers of OZB eigenaren als u aangeeft geen huurder of eigenaar te zijn.

Wilt u uitstel van betaling voor het gedeelte van de aanslag waar u bezwaar tegen maakt? Schrijf dan in uw brief dat u uitstel van betaling wilt. En voor welk gedeelte van de aanslag.

Geen uitstel van betaling

Voor bedragen tot en met €50 krijgt u nooit uitstel van betaling.

U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag:

 • Bedrijfsreinigingsrecht
 • Leges omgevingsvergunning (WABO)
 • Logiesbelasting
 • Rechten voor markten en straathandel

Ja, u betaalt invorderingsrente als het bedrag nog openstaat na de uiterste betaaldatum. Wilt u geen invorderingsrente betalen? Dan kunt u het hele bedrag voor de uiterste betaaldatum betalen. U hoeft dan niet te wachten tot u de uitspraak op uw bezwaar krijgt.

Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan moet u het hele bedrag en de invorderingsrente over dit bedrag betalen. Invorderingsrente betaalt u vanaf de uiterste betaaldatum.

Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag en invorderingsrente over dat bedrag terug.

De mogelijke uitspraken op een bezwaar zijn:

 1. uw bezwaar wordt toegewezen en de aanslag wordt vernietigd
 2. het bedrag van de aanslag wordt lager
 3. uw bezwaar wordt afgewezen
 4. uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard

1. Uw bezwaar wordt toegewezen en de aanslag wordt vernietigd

 • U krijgt een brief. Daarin staat dat uw bezwaar is toegewezen. Heeft u de aanslag al betaald? Dan krijgt u het bedrag binnen 3 tot 5 weken op uw rekening gestort.
 • Moet u nog een aanslag aan de gemeente betalen? Bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan wordt het bedrag dat u terugkrijgt verrekend. U krijgt hierover dan een brief.

2. Het bedrag van de aanslag wordt lager

 • Heeft u de aanslag al betaald? Dan krijgt u het bedrag dat u niet hoeft te betalen binnen 3 tot 5 weken terug.
 • Moet u nog een aanslag aan de gemeente betalen? Bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan wordt het bedrag dat u terugkrijgt verrekend. U krijgt hierover een brief.
 • Loopt er een machtiging voor automatische incasso? Dan stopt de incasso als er geen belasting meer hoeft te worden betaald. Als er nog wel een bedrag openstaat, dan loopt de automatische incasso door tot het overgebleven bedrag is afgeschreven.
 • Heeft u uitstel van betaling gekregen? Dan stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. Heeft u dan nog niet alles betaald? Dan moet u het bedrag dat nog openstaat in 1 keer binnen 10 dagen betalen. U gebruikt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag.

3. Uw bezwaar wordt afgewezen

 • Maakt u gebruik van automatische afschrijving? En heeft u voor het hele bedrag uitstel van betaling gekregen? Dan worden de termijnbedragen waarvoor u uitstel heeft gekregen bij de eerstvolgende termijn in 1 keer van uw rekening afgeschreven.
 • Zijn alle termijnen al voorbij? Dan moet u het hele bedrag dat nog openstaat in 1 keer binnen 10 dagen betalen.
 • Betaalt u niet via automatische incasso en heeft u uitstel van betaling gekregen? Dan stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. U moet het bedrag dan in 1 keer binnen 10 dagen betalen. U gebruikt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag.
   
 • Meer informatie vindt u op de pagina betalen.

3. Uw bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard

 • Maakt u te laat bezwaar? Dan wordt uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. De gemeente behandelt uw bezwaar dan wel, maar u kunt niet meer in beroep gaan tegen de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar.
 • U kunt wel in beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente om uw bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren. Dit doet u bij de rechtbank. De rechter beslist dan of de gemeente uw bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. De rechter zegt niets over de inhoud van uw bezwaar.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus en makelaars actief die aangeven gratis (no cure no pay) voor u bezwaar te maken. Hoe werkt dit nu eigenlijk?

Kostenvergoeding

Als het bezwaar (voor een deel) is toegekend en de WOZ waarde is veranderd, dan kunnen deze bureaus en makelaars een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. In dat geval zult u alleen merken dat uw WOZ waarde verminderd wordt en dat uw OZB aanslag met een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indirect ook voor de inwoners van Rotterdam.

Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure in 2017 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, levert dit voor u een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen op van € 11,-.
Het bureau of makelaar kan voor zijn werkzaamheden een bedrag van ruim € 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen

Bezwaar maken

De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ waarde klopt. Als blijkt dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast. Over het algemeen gebeurt dat bij een bezwaar. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. Als u dit online doet, bespaart u portokosten (verzendkosten).