Bezwaar belastingaanslag
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-belastingaanslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Tegen alle belastingen kunt u schriftelijk bezwaar maken. Voor de volgende belastingen kunt u ook online bezwaar maken:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking
 • naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)

Let op: Het is belangrijk dat u binnen 6 weken bezwaar maakt. Lees hierover bij Voorwaarden.

Online bezwaar maken

Via de knop 'Bezwaar maken' gaat u naar het online formulier. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Gebruik voor de online aangifte Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge. Internet Explorer is niet geschikt.


Schriftelijk bezwaar maken

Stuur een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Tegen de 5 onderstaande belastingen kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken.

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • logiesbelasting
 • precariobelasting
 • reclamebelasting
 • heffing bedrijven Investeringszone (BIZ)

Belastingen voorlopig alleen online of per post

Door het coronavirus kunt u niet langskomen bij belastingen. Regel uw belastingzaken online op Mijn Loket. Vragen? Bel dan met het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Geen bezwaar tegen facturen

De gemeente verstuurt ook facturen. Bijvoorbeeld voor een parkeerabonnement in een parkeergarage of een plek in een fietstrommel. Tegen een factuur kunt u geen bezwaar maken.

Bezwaar maken op uw belastingaanslag is gratis.

U schrijft zelf een brief waarin u bezwaar maakt. In uw brief moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:
  - u bent het niet eens met de WOZ-waarde
  - u bent geen gebruiker
  - u bent geen eigenaar op 1 januari
  - uw bedrijf is verkocht, overgedragen, opgeheven of de tenaamstelling of rechtsvorm is veranderd. Stuur in dit geval een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.
  - u heeft een contract met een erkende particuliere afvalinzamelaar (in geval van bedrijfsreinigingsrecht). Stuur in dit geval een kopie van het contract en een recent betalingsbewijs mee.
 • bezwaar in de periode 1 januari tot en met 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar
 • bezwaar in de periode 20 november tot en met 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen zes weken nadat uw bezwaar is binnengekomen
 • burgers
 • bedrijven

Als u bezwaar maakt voor een ander, stuurt u een brief mee die ondertekend is door die persoon. Hierin moet staan dat u voor die persoon bezwaar maakt.

Autoverhuur en de naheffingsaanslag parkeerbelasting

De gemeente stuurt de aanslag altijd naar de kentekenhouder. Deze moet de aanslag betalen.

Maar als u uw auto voor minder dan drie maanden heeft verhuurd, dan kan de gemeente de naheffingsaanslag naar de huurder sturen. U moet dan wel de huurovereenkomst laten zien. In deze overeenkomst moet duidelijk staan wie de huurder is.

Bent u het als verhuurder dus niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken via deze pagina.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken (gerekend vanaf de datum van de aanslag) zijn ingediend.

Na zes weken kunt u niet meer online, maar alleen nog schriftelijk bezwaar maken. Ook moet u aangeven waarom u te laat bent met uw bezwaar. Als u geen geldige reden heeft, kan de gemeente uw bezwaar niet meer behandelen en stuurt u daar bericht van. Dit wordt 'niet-ontvankelijk verklaren' genoemd. Met die verklaring kunt u in beroep bij de rechtbank. De rechter gaat niet in op de inhoud van het bezwaar. De rechter zal alleen bepalen of het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Ontvangstbevestiging

U krijgt binnen een paar weken een ontvangstbevestiging per post. Bij een online aanvraag ontvangt u deze per e-mail. Hierin staat of u uitstel van betaling krijgt. Later krijgt u een brief met de uitspraak op uw bezwaar.

Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen? Neem dan contact op om te vragen of uw bezwaar is binnengekomen.

Behandeltermijn

De gemeente probeert binnen de wettelijke termijn bezwaren te behandelen en een uitspraak te doen. De wettelijke termijn hangt af van wanneer u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente is volgens de wet verplicht zich aan de termijnen te houden om een uitspraak te doen op uw bezwaar.

Als u niet op tijd een uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen, vraagt u een dwangsom aan. Stuur hiervoor een ingebrekestelling naar Belastingen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U maakt tegen deze invorderingskosten apart bezwaar, naast uw bezwaar tegen de aanslag.

Heeft u een aanslag betaald, controleer of de extra invordering bij de betaalde aanslag hoort. Zo ja, stuur dan een betalingsbewijs op naar Belastingen. Schrijf hierbij ook het aanslagnummer van de aanslag die u betaald heeft en verwijs naar de invordering.

Als u in Mijn Loket geen verwerkte betaling ziet, stuur ook dan een betalingsbewijs op naar Belastingen.

Een betaalbewijs kan zijn:

 • een bankafschrift (kopie), waarop de betaling staat, of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling

Stuur uw betaalbewijs naar:

Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Kunt u niet in één keer betalen? U kunt een betalingsregeling aanvragen.

Alleen voor bezwaarschriften tegen de heffingsaanslag parkeerbelasting die zijn ingediend na 9 mei 2017 krijgt u automatisch uitstel van betaling.

Voor overige aanslagen krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Om dit te krijgen geeft u in uw bezwaar duidelijk aan tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt. U moet ook uitstel van betaling vragen voor dat bedrag.

Geen uitstel van betaling

Voor bedragen tot en met € 50,- krijgt u nooit uitstel van betaling.

U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag: 

 • bedrijfsreinigingsrecht
 • leges omgevingsvergunning (WABO)
 • logiesbelasting
 • rechten voor markten en straathandel

Invorderingsrente

Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u het hele bedrag en de invorderingsrente hierover (vanaf de uiterste betaaldatum) betalen. Wilt u later geen invorderingsrente betalen? Dan kunt u het hele bedrag voor de uiterste betaaldatum betalen. U hoeft dan niet te wachten tot u de uitspraak op uw bezwaar krijgt.

Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag en invorderingsrente over dat bedrag terug.

Er zijn verschillende uitspraken mogelijk. Of u de aanslag nog moet betalen, hangt af van de uitspraak en wat u tot dat moment al heeft betaald.

Mogelijke uitspraken:

 • Bezwaar is toegewezen en aanslag wordt vernietigd
  U krijgt een schriftelijke bevestiging dat uw bezwaar is toegewezen. Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald? Bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.
   
 • Aanslag wordt verminderd
  Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag waarmee de aanslag verminderd wordt terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald, bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.

  Als er een machtiging voor automatische incasso loopt, dan zal de incasso worden gestopt als er geen belastingbedrag meer hoeft te worden betaald. Wanneer er nog wel een bedrag openstaat, loopt de automatische incasso door tot het overgebleven bedrag is afgeschreven.

  Als u uitstel van betaling heeft gekregen, stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. Als u dan nog niet alles heeft betaald, moet u het openstaande bedrag in één keer binnen tien dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.
   
 • Bezwaar is afgewezen
  Maakt u gebruik van automatische afschrijving en heeft u voor het (hele) bedrag uitstel van betaling gekregen? Dan worden de al verstreken termijnbedragen bij de eerstvolgende termijn in één keer van uw rekening afgeschreven.

  Als alle tien termijnen al voorbij zijn, dan moet u het hele, nog openstaande bedrag in één keer binnen tien dagen betalen.

  Betaalt u niet via automatische incasso en heeft u uitstel van betaling gekregen? Dan stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. U moet het bedrag dan in één keer binnen tien dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro. U gebruikt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag.

Meer informatie vindt u op de pagina betalen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus en makelaars actief die aangeven gratis (no cure no pay) voor u bezwaar te maken. Hoe werkt dit nu eigenlijk?

Kostenvergoeding

Als het bezwaar (voor een deel) is toegekend en de WOZ-waarde is veranderd, dan kunnen deze bureaus en makelaars een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. In dat geval zult u alleen merken dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag met een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indirect ook voor de inwoners van Rotterdam.

Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure in 2017 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, levert dit voor u een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen op van € 11,-.
Het bureau of makelaar kan voor zijn werkzaamheden een bedrag van ruim € 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen

Bezwaar maken

De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze aangepast. Over het algemeen gebeurt dat bij een bezwaar. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. Als u dit online doet, bespaart u portokosten (verzendkosten).