Sociaal Medische Advisering
Gepubliceerd op: 27-09-2018
Geprint op: 21-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sociaal-medische-advisering/
Spring naar het artikel

Heeft u een aanvraag ingediend voor een gehandicaptenparkeerkaart, huisvestingsurgentie of bijzondere bijstand?

De artsen van het team Sociaal Medische Advisering geven op verzoek van de gemeente, organisatie of bewindvoerder onafhankelijk sociaal-medisch advies. Zij geven inwoners van gemeente Rotterdam zo’n vijfduizend keer per jaar onafhankelijk medisch advies. Uiteraard zijn deze adviezen afgestemd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderde wetgeving.

Een kind dat leerplichtig is moet ingeschreven staan op een school. Vrijstelling is mogelijk wanneer uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet naar school kan. Een leerplichtambtenaar kan een arts van SMA vragen om uw kind te onderzoeken.

Meer informatie vindt u op de pagina Vrijstelling inschrijven op een school.

Kunt u niet meer thuis wonen? Als u door een aandoening niet langer in uw huis kunt blijven wonen, kunt u in aanmerking komen voor een huisvestingsurgentieverklaring. De artsen van team SMA bekijken of de aanvraag voor een verhuisurgentie gegrond is. Zij brengen medisch advies uit aan de aanvrager. De verhuisurgentie zelf wordt aangevraagd bij de gemeente of bij een woningcorporatie in uw woonplaats.

Voor de regio Rotterdam worden de afspraken vastgelegd door Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond.

 

Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart nodig?

Als u in een rolstoel zit of slecht ter been bent, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats aanvragen bij de gemeente. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Volgens de regels van de Europese gehandicaptenparkeerkaart moet altijd een arts beoordelen of u een parkeerkaart kan krijgen.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

Team SMA heeft een kansenkaart ontwikkeld. Zo weet u op een eenvoudige manier of u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Maakt u volgens de kansenkaart WEL kans, dan is dit nog geen garantie dat u een gehandicaptenparkeerkaart ook krijgt. Het is de arts die dat uiteindelijk beoordeelt. Maakt u GEEN kans volgens de kansenkaart, dan heeft het geen zin om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. U voldoet waarschijnlijk niet aan de criteria. Dankzij de kansenkaart maakt u geen onnodige kosten. Natuurlijk kunt u toch een aanvraag indienen, maar ook dan geldt: de arts beslist.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek vindt meestal tijdens een spreekuur plaats, maar als het nodig is kan het ook bij een huisbezoek. Tijdens het spreekuur/huisbezoek onderzoekt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder en/of als passagier).

Hoe vraagt u de parkeerkaart aan?

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u zich melden bij de gemeente Rotterdam. De gehandicaptenparkeerkaart wordt voor een bepaalde periode afgegeven. Hierna is in de meeste gevallen opnieuw een keuring nodig.

Doet u een beroep op ondersteuning?

Moet uw woning worden aangepast, heeft u een scootmobiel nodig of een hulp in de huishouding? Heeft u in verband daarmee een aanvraag ingediend vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De artsen van SMA zijn gespecialiseerd in het adviseren over en afhandelen van complexe aanvragen. Ook de eisen waaraan een voorziening moet voldoen, onderzoeken en bespreken de artsen met u en uw gemeente.

De artsen zijn volledig thuis in (de ontwikkelingen rond) de Wmo-wetgeving en kunnen helder uiteenzetten wat de gemeente voor u moet of kan doen. SMA levert maatwerk en kijkt als het gewenst is of nodig voor u verder dan die ene aanvraag.

Hoe wordt uw situatie onderzocht?

Bij een aanvraag voor een individuele voorziening of hulp bij het huishouden vanuit de Wmo doet een arts onderzoek. Hij of zij kijkt naar de onderliggende medische problematiek en naar uw beperkingen, belemmeringen en mogelijkheden. Dit onderzoek vindt plaats tijdens een huisbezoek of tijdens het spreekuur. Voor het aanvragen van Wmo-ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Als het nodig is, kan de arts van team SMA uw medische informatie opvragen.

Vraagt u bijzondere bijstand aan?

Wie een inkomen heeft rond het bijstandsniveau kan bij extra uitgaven een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld bij de vergoeding van dieetkosten, kledingkosten of stookkosten.
Op verzoek van de sociale dienst of de afdeling Werk en Inkomen adviseren de artsen van SMA over aanvragen voor bijzondere bijstand. Uit medisch onderzoek blijkt of u te maken heeft met sociaal-medische beperkingen en of de voorziening die u aanvraagt als ‘medisch noodzakelijk’ aangemerkt kan worden vanuit de bijzondere bijstand.

Meer informatie vindt u op de pagina Aanvragen Bijzondere Bijstand

Moet u inburgeren maar kunt u niet?

Als u zich voor het eerst in Nederland vestigt, moet u verplicht een inburgeringscursus volgen. Ook als u hier al langer woont maar de taal nog onvoldoende beheerst moet dat. Wie om medische redenen niet kan deelnemen aan de inburgering, kan vrijstelling aanvragen bij de gemeente. Dit kan een lichamelijke of psychische belemmering of een verstandelijke beperking zijn.

Wilt u vrijstelling aanvragen?

Wilt u vrijstelling aanvragen en bent u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden, dan moet u een medisch advies aanvragen bij Argonout. Meer informatie hierover vindt u op de website van DUO.

Was u inburgeringsplichtig was vóór 1 januari 2013? En is SMA door uw gemeente aangewezen als adviserende instantie?

Voor het aanvragen van een medisch advies bij SMA, moet u de stappenlijst Ontheffing aanvragen voor het inburgeringexamen te doorlopen. U vindt deze stappenlijst bij de downloadbestanden hieronder.

Let op: als u inwoner bent van de gemeente Rotterdam moet u zich eerst melden bij het Taalplein. U krijgt hier het aanmeldingsformulier.

Wat kost dat onderzoek?

De kosten van het medisch onderzoek zijn 240,79 euro. Deze kosten moet u vooraf betalen. Voor het medisch onderzoek komt u naar het spreekuur. Als u onvoldoende Nederlands spreekt, moet u zelf voor een tolk zorgen. Dit hoeft geen officiële tolk te zijn. U mag ook een kennis meenemen die wel voldoende Nederlands spreekt.

Na het onderzoek krijgt u per post het advies van het medisch onderzoek toegestuurd. Hiermee kunt u vrijstelling bij uw gemeente aan vragen. 

Als ouders door problemen de zorg voor hun kind(eren) niet meer aankunnen, kunnen zij via de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de kinderopvang.

Meer informatie vindt u op de pagina Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMIK).

Kunt u niet meer volledig werken?

Team SMA onderzoekt in hoeverre iemand arbeidsgeschikt is en adviseert over welke mogelijkheden zijn er (nog) zijn om betaald of onbetaald werk te verrichten.  Het onderzoek wordt gedaan op basis van uw medische en/of psychologische situatie.

Het arbeids-medisch onderzoek is tweeledig. Zowel de lichamelijke als de psychische mogelijkheden worden onderzocht. De arts bekijkt uw lichamelijke klachten, hierna uw psychische toestand en welke beperkingen dit geeft.

Er zijn twee mogelijkheden, een standaard arbeidsgeschiktheidsonderzoek en een uitgebreid arbeidsgeschiktheidsonderzoek.

Standaard arbeidsgeschiktheidsonderzoek

Doet u een aanvraag voor schuldsanering en bent u arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan moet u een medische verklaring of medisch informatie laten zien waaruit dit blijkt. Heeft u geen medische verklaring, dan kan uw bewindvoerder of curator een sociaal medisch advies aanvragen, bijvoorbeeld een arts van team SMA. Dit is dan een beperkt onderzoek waarbij er alleen onderzocht wordt of u wel of niet kunt werken en welke mogelijkheden er zijn.

Uitgebreid arbeidsgeschiktheidsonderzoek

De arts stelt een belastbaarheidsprofiel op in de vorm van zogenaamd Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Dit geeft aan of iemand gedeeltelijk of toch volledig geschikt is voor werk. Bent u, lichamelijk en/of psychisch gezien niet in staat om te werken, dan bent u volledige arbeidsongeschiktheid. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is het niet nodig om een belastbaarheidsprofiel te maken.

Het leerlingenvervoer is geregeld in de wet. Het is er voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Op verzoek van de gemeente Rotterdam adviseren de artsen van SMA over aanvragen voor leerlingenvervoer.

Meer informatie vindt u op de pagina Leerlingenvervoer.

Meer informatie

Wilt u een afspraak maken? Het team van Sociaal Medische Advisering (SMA) is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op de volgende tijden:

  • van 8.30 tot 11.30 uur
  • van 14.00 tot 16.30 uur

U bereikt het team SMA via telefoonnummer (010) 433 98 86 of per e-mail. Hier kunt u ook terecht voor uw vragen over sociaal-medische adviezen en indicatie.

Lees op de pagina Uw gegevens hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat.