Aanpak Tussenwater
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-tussenwater/
Spring naar het artikel

De gemeente heeft de verzakkingen in Tussenwater onderzocht om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten. Dit plan wordt nu uitgevoerd.

Op 4 november 2019 is het werk aan de buitenruimte in werkgebied 1 gestart in een deel van de Platte Drogedijk. Hierover is eind oktober een brief verspreid.

Omdat de nutsbedrijven met hun werkzaamheden aan de kabels en leidingen voor water, gas en elektra vooruitlopen op de werkzaamheden in de buitenruimte, is in november een brief gestuurd naar de bewoners van werkgebied 1.

Het vullen van de kruipruimtes gaat ondertussen verder in werkgebied 2. Het blijkt dat er voor behoorlijk veel huizen in werkgebied 2 niet of nauwelijks aanpassingen aan hun kruipruimte nodig zijn. Dit komt omdat die kruipruimtes niet of nauwelijks te laag liggen. Dit betekent ook dat niet elk huis een laag Belbeton krijgt.

Nog niet alle overeenkomsten zijn getekend in werkgebied 2. Een herinneringsbrief is onderweg naar de betreffende eigenaren. Op 11 juni 2019 zijn de eerste werkzaamheden in het kader van de Aanpak Tussenwater gestart in werkgebied 1. Daarbij gaat het over het vullen van de kruipruimtes. Een bewonersbrief daarover en over het materiaal waarmee gevuld wordt en de wijze van vullen, is in mei verstuurd.

Nieuws en achtergrondinformatie

Start werk buitenruimte

Op 25 september 2019 was er een inloop-informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden in de buitenruimte voor werkgebied 1. Het gaat daarbij over het werk aan het riool, de wegen en de trottoirs. Op 4 november starten deze werkzaamheden. Op dat moment zijn ook alle kruipruimtes van woningen gevuld. Het kan zijn dat de kruipruimtes onder de bergingen nog niet allemaal gevuld zijn, dat werk wordt afgestemd met de aannemer die het werk aan de achterpaden oppakt.

Op dit moment is de aannemer bezig een uitvoeringsplan te maken. Zodra dat plan door de bouwdirectie goedgekeurd is, zal daarover een brief naar de hele wijk gestuurd worden. Het faseringsplan dat we voorlopig hanteren gaat er van uit dat het werk aan de buitenruimte een jaar duurt, dus klaar is in oktober 2020. Een kleine versie staat in de nieuwsbrief, de gedetailleerde versie treft u hier.

Overeenkomsten eigenaren - gemeente

De overeenkomsten in werkgebied 1 zijn allemaal getekend. In werkgebied 2 zijn ze bijna allemaal getekend: 92 procent (18 september 2019).

Speelterreinen

De scholen is gevraagd mee te denken over de invulling van de speelterreinen in de wijk. De grote aanpak die nu begint, maakt het de moeite waard weer eens te bezien of daar verbeteringen in aangebracht kunnen worden. En wie kan je dat beter vragen dan de kinderen zelf? De ideeën die daar vandaan komen, worden door de ontwerpers meegenomen in de voorstellen voor de nieuwe inrichting.

Inzet tuincoach

Vanaf half oktober 2019 is een tuincoach voor de wijk actief. De eerste informatie daarover komt op de inloop-informatieavond voor werkgebied 1 op 25 september. In november organiseren we een workshop voor de bewoners van de eerste twee fases in werkgebied 1. Voor de overige fases komen aparte workshops.

Op deze avonden zijn bewoners geïnformeerd over het tekenen van de overeenkomst en het vullen van de kruipruimtes. Tijdens deze informatieavonden zijn ongeveer 70 overeenkomsten direct ingeleverd. Daarnaast zijn veel overeenkomsten via de mail opgestuurd en ingeleverd op de Platte Drogedijk 17 en in de Stadswinkel op het Rijkeeplein. In totaal is er 85 procent ingeleverd (stand per 5 september 2019).

De avonden zijn goed bezocht, ondanks het warme weer, een voetbalwedstrijd en een grote groep bewoners met huurwoningen. De sfeer was plezierig. Er zijn goede vragen gesteld en vrijwel elke kon beantwoord worden. Van de drie avonden is een samenvattend verslag gemaakt. U kunt de presentaties en flyer per e-mail opvragen.

Op 9 en 16 mei 2019 zijn er inloop-informatieavonden georganiseerd. Deze gingen over verbeteringen die in de wijk uitgevoerd kunnen worden tijdens de werkzaamheden van de aanpak van Tussenwater.

Op deze avonden zijn veel opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. U kunt deze hier nalezen. De teksten van de opmerkingen en vragen zijn zo letterlijk mogelijk weergegeven, zodat iedereen zijn eigen inbreng terug kan herkennen.

 

Naar aanleiding van deze opmerkingen is het voorstel voor de te realiseren verbeteringen flink aangepast, zie onderstaande kaart.

Eind februari 2019 was er een informatieavond voor de bewoners in werkgebied 1.

Op deze avond is uitgelegd waarom een overeenkomst nodig is voordat het werk aan de kruipruimtes eind april/begin mei kan starten. Tegelijkertijd is naar de rest van de wijk een informatiebrief gestuurd waarin dit ook gemeld werd.

Rioolhuisaansluiting ook op eigen terrein vervangen

Eind februari 2019 was nog niet duidelijk of ook de huisaansluiting op eigen terrein vervangen mocht worden op kosten van de gemeente. Dat is inmiddels wél duidelijk: ook op eigen terrein kan de huisaansluiting vervangen worden tot aan de gevel, maar alleen als de overeenkomst getekend is, en men met die werkzaamheden akkoord is.

In december kwam een grote nieuwsbrief uit. Deze is groter dan gebruikelijk omdat er veel nieuws te melden valt.

Naar aanleiding van een storing in een elektriciteitsleiding is Stedin bezig geweest met reparaties, ook in 2018. Zie ook het artikel dat Stedin hierover plaatste.

De brief die Stedin daarover naar de bewoners aangrenzend aan het werkgebied heeft gestuurd kunt u hier nalezen.

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om tot een goede aanpak van de verzakkingen te komen.

Omdat in het verleden ook met de beste intenties gewerkt is, maar er desondanks verzakkingen bleven optreden in de openbare gebieden, is door de gemeente aan een ander, goed gekwalificeerd, ingenieursbureau gevraagd de plannen kritisch door te nemen en een zogenaamde ‘review’ uit te voeren. Dit is inmiddels gebeurd, zie de samenvatting van de oude rapportages en de review van Haskoning.

Inloopuur

Vanaf dinsdag 8 januari 2019 is er een wekelijks inloopuur. Vanaf woensdag 22 juli is het inloopuur in de projectwoning op Platte Drogedijk 17, elke woensdag van 15 tot 16 uur. Mocht deze tijd niet schikken kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken.

Overleg

Sinds begin 2018 vindt er overleg plaats met een aantal bewoners in de Klankbordgroep Tussenwater. Vanuit de klankbordgroep zijn twee bewoners aanwezig in het gemeentelijke planteamoverleg. Zij leveren goede input voor de aanpak van alle aspecten van dit project.

Vullen kruipruimtes

 • Voordat de vulling aangebracht wordt, krijgt de pandeigenaar een opnamedocument van de kruipruimte waarin staat welke aanpassingen nodig zijn voordat de ruimte gevuld kan worden.
 • Deze aanpassingen vinden plaats in overleg met de eigenaar van het pand. Nadat deze zijn uitgevoerd wordt de kruipruimte gevuld.
 • Bij een aantal panden staat structureel water in de kruipruimte. Daar wordt eerst een drainagebuis aangelegd en de kruipruimte leeggepompt, zodat die overlast niet meer optreedt.
 • De kruipruimtes worden vervolgens (waar nodig) gevuld met grofkorrelig materiaal (Argex, de gebakken kleikorrels die ook wel in plantenbakken toegepast worden, of licht ophoogzand) en vervolgens wordt er een lichte betonlaag van ongeveer 15 tot 20 centimeter aangebracht (zogenaamd Belbeton). Het lichte beton zorgt voor een hard oppervlak, dat dampwerend en isolerend is.
 • Het grofkorrelige materiaal komt ook op die plaatsen waar leidingen bereikt moeten kunnen worden die niet boven de vulling gebracht kunnen worden. Denk daarbij aan de nutsleidingen die onder de funderingsbalk door lopen.
 • Na afloop van de werkzaamheden krijgt de eigenaar een opleverdocument waarin staat wat er in de kruipruimte is aangebracht.

Van Dijk Maasland BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden in de kruipruimtes.

Meldingen kostenclaims

Hoe gaat het met de kostenclaims die bewoners van Tussenwater hebben gedaan naar aanleiding van de verzakkingen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke acties neemt de gemeente?

Naar aanleiding van de raadscommissievergadering waarin wethouder Wijbenga een aantal toezeggingen deed zijn de volgende acties uitgezet:

 • Voor diegenen die te laat waren met het indienen van een kostenclaim: In de nieuwsbrief van mei 2019 is aangegeven dat alsnog gereageerd kan worden door iedereen die aannemelijk kan maken dat niet vóór 28 februari 2018 op de oproep voor het invullen van het kosten formulier gereageerd kon worden.
 • Voor diegenen die na beoordeling van hun claim menen dat de regeling voor hen onredelijk uitgepakt is: zij kunnen dat met een concrete onderbouwing aangeven bij de wijkregisseur en vragen die claim opnieuw te laten beoordelen. Het mailadres daarvoor is heroverwegingtussenwater@rotterdam.nl. Na 1 juli zullen de claims opnieuw beoordeeld worden. Diegenen die een reactie gestuurd hadden, hebben inmiddels een mail gekregen waarin staat dat ze een herbeoordeling krijgen (die overigens niet altijd tot een extra vergoeding leidt).

De coulanceregeling: niet verantwoordelijk, wel een tegemoetkoming

De bewoners van Tussenwater konden van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een melding van een kostenclaim indienen bij het schadeloket. Daarna beoordeelde Dekra Experts de ingediende meldingen. Over elke afzonderlijke melding werd een advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gemeente en Dekra Experts hebben de verdere behandeling van de meldingen gezamenlijk opgepakt. De afhandeling is door diverse oorzaken vertraagd.

De gemeentelijke regeling heeft alleen betrekking op financiële schade die als gevolg van de verzakkingen is ontstaan. Eventuele andere schade die niet te relateren is aan de verzakkingen als gevolg van onvoldoende voorbelasting (bijvoorbeeld als gevolg van bouwkundige gebreken of andere oorzaken) komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze wordt dus niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor de kosten van regulier onderhoud.

Veel bewoners vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verzakkingen op de particulier terreinen en dat de gemeente daarom volledig moet opdraaien voor de herstelkosten. Dat is echter niet juist. De projectontwikkelaars van destijds waren verantwoordelijk voor het bouwrijp en woonrijp maken van de particuliere percelen. Zij hebben de grond ‘niet-voorbelast’ overgenomen van de gemeente. Het is dus niet redelijk om te verwachten dat de gemeente bij particuliere percelen opdraait voor de herstelkosten. Desondanks meende de gemeente toch de bewoners van Tussenwater tegemoet te komen met een aparte regeling, een coulanceregeling. Deze regeling bestaat uit de volgende acties:

Wat doet de gemeente wel:

 • Zorgt voor een goede rioolhuisaansluiting tot aan de gevel.
 • Hoogt de achterpaden van de bewoners op, inclusief het riool en andere kabels en leidingen die daar onder liggen. De paden zijn gezamenlijk eigendom van de aangrenzende huiseigenaren, dus moeten wel álle aangrenzende eigenaren getekend hebben.
 • Vult de kruipruimtes van de woningen op met licht ophoogmateriaal (Argex, zand en Belbeton).
 • Zorgt ervoor dat bewoners zand en grond krijgen waarmee zij zelf hun tuinen en toegangen kunnen verhogen. Dit gebeurt nadat de gemeente de kruipruimtes heeft gevuld en nadat de werkzaamheden aan de buitenruimte zijn gedaan.
 • Heeft van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een schadeloket geopend.

Wat doet de gemeente niet:

 • Niet op alle adressen is het vullen van de kruipruimte en herstellen van de rioolhuisaansluiting nodig
 • Extra verlichting in de groenstroken of buiten het plangebied
 • Grote aanpassingen in de buitenruimte
 • Het kruispunt bij het metrostation
 • Beschoeiing grenzend aan particuliere tuinen
 • Vervanging bebouwing
 • Vervanging erfafscheiding
 • Kolken achtertuin
 • Herstel (achter)tuin, nadat het riool is vervangen
 • Gescheurde muren, fundering
 • Binnen installatie (gas, water, licht en data)

(Partieel) voorbelasten

Uit vragen en opmerkingen van bewoners blijkt dat nog niet iedereen weet wat partieel voorbelasten is. Lees de toelichting:

Voorbelasten is het tijdelijk, gedurende een half jaar of soms zelfs langer, extra ophogen van zachte grond zoals klei en veen met een dikke laag zand. De zachte grond wordt zo van tevoren belast (voor-belast), waardoor hij wordt uitgeknepen en samengedrukt. Hierdoor wordt de grond steviger en compacter. De grond zal dan later niet veel meer inklinken wanneer daarop wegen, trottoirs, tuinen, speelplaatsen en dergelijke aangelegd worden.

In Tussenwater is er partieel (deels) voorbelast. Dat was toen een vrij gebruikelijke manier van werken. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens van ontwikkelaars en bouwers om snel te kunnen bouwen. Daarbij werd de voorbelasting van bouwgrond aan de ontwikkelaars en aannemers overgelaten. De gemeente zorgde voor de voorbelasting van de openbare ruimte.

Uit latere onderzoeken bleek dat, door de tijdsdruk door de snelle woningbouw, de meeste openbare ruimte te kort is voorbelast. De combinatie van het (deels slecht) voorbelasten van de openbare ruimte en het niet voorbelasten van de bouwgronden was geen gelukkige keuze.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon bellen zoals hieronder vermeld, of mailen met calamiteittussenwater@rotterdam.nl.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf. Hierin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo’n brief? Vraag ons dan eerst of wij bij u in de straat werkzaamheden gaan verrichten, voordat u een offerte vraagt.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

 • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 - 306 315 08, e-mail calamiteittussenwater@rotterdam.nl.
 • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 - 538 028 28 e-mail tussenwater@rotterdam.nl.
 • Het inloopuur bij basisschool in de woning op Platte Drogedijk 17 vindt wekelijks plaats op woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur.

Bekijk hier het contactenlijstje voor Tussenwater (pdf).

Is er op straat iets kapot of vuil? Dan kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.

\