Aanpak Tussenwater
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-tussenwater/
Spring naar het artikel

De gemeente onderzoekt de verzakkingen in Tussenwater om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 dat het plan ook uitgevoerd mag worden. Ze stelde daarvoor financiering beschikbaar. De gemeente is nu bezig met voorbereidingen om dit plan van aanpak te kunnen uitvoeren.

Overleg

Sinds begin 2018 vindt er overleg plaats met een aantal bewoners in de Klankbordgroep Tussenwater. De verslagen vind u onderaan deze pagina.

Werkzaamheden Stedin in deel van de wijk

In oktober 2017 was er een storing in een elektriciteitsleiding. Deze had ook gevolgen voor een aantal gasleidingen. Stedin zorgt voor de reparatie daarvan. Zie ook het artikel dat Stedin hierover plaatste.

De brief die Stedin daarover naar de bewoners aangrenzend aan het werkgebied heeft gestuurd kunt u hier nalezen.

Schademeldingen

Hoe gaat het met de schademeldingen die bewoners van Tussenwater hebben gedaan naar aanleiding van de verzakkingen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke acties neemt de gemeente?

Niet verantwoordelijk, wel een tegemoetkoming

De bewoners van Tussenwater konden van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een schademelding indienen bij het schademeldpunt. De afgelopen periode beoordeelde Dekra Experts alle ingediende schademeldingen. En over elke afzonderlijke schademelding een advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gemeente en Dekra Experts pakken de verdere behandeling van de schademeldingen gezamenlijk op. Het is de verwachting dat dit half september gereed is.

Veel bewoners vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verzakkingen op de particulier terreinen. En dat de gemeente daarom volledig moet opdraaien voor de herstelkosten. De gemeente heeft daarop de volgende reactie. De projectontwikkelaars van destijds waren verantwoordelijk voor het bouwrijp en woonrijp maken van de particuliere percelen. Zij hebben de grond ‘niet-voorbelast’ overgenomen van de gemeente. Het is dus niet redelijk om te verwachten dat de gemeente bij particuliere percelen volledig opdraait voor de herstelkosten. Desondanks meende de gemeente toch de bewoners van Tussenwater tegemoet te komen met een aparte regeling. Deze regeling bestaat uit de volgende acties:

De gemeente:

  • zorgt voor een goede rioolhuisaansluiting  tot aan de erfgrens (de huisaansluiting is eigendom van de huiseigenaar)
  • hoogt de achterpaden van de bewoners op, inclusief de kabels en leidingen die daar in liggen. De paden zijn gezamenlijk eigendom van de aangrenzende huiseigenaren
  • vult de kruipruimtes van de woningen op met zand of een ander materiaal
  • zorgt ervoor dat bewoners zand en grond krijgen waarmee zij zelf hun tuinen en toegangen kunnen verhogen. Dit gebeurt nadat de gemeente de kruipruimtes heeft gevuld met zand en grond. En nadat ze de werkzaamheden aan de buitenruimte heeft gedaan
  • had van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een schademeldpunt geopend

De gemeente benadrukt dat bewoners hun gemelde schade concreet en voldoende moesten onderbouwen. De gemeente kan een schademelding anders niet goed beoordelen. 

De gemeentelijke regeling heeft alleen betrekking op schade die als gevolg van de verzakkingen is ontstaan. Eventuele andere schade (bijvoorbeeld als gevolg van bouwkundige gebreken of andere oorzaken) komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze wordt dus niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor de kosten van regulier onderhoud.

(partieel) Voorbelasten

Uit vragen en opmerkingen van bewoners blijkt dat nog niet iedereen weet wat partieel voorbelasten is. Hier dus nog een korte toelichting:

Voorbelasten is het tijdelijk, gedurende een half jaar of soms zelfs langer, extra ophogen van zachte grond zoals klei en veen met een dikke laag zand. De zachte grond wordt zo van tevoren belast (voor-belast), waardoor hij wordt uitgeknepen en samengedrukt. Hierdoor wordt de grond steviger en compacter. De grond zal dan later niet veel meer inklinken wanneer daarop wegen, trottoirs, tuinen, speelplaatsen en dergelijke aangelegd worden.

In Tussenwater is er partieel (deels) voorbelast. Dat was toen een vrij gebruikelijke manier van werken. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens om snel te kunnen bouwen. Daarbij werd de voorbelasting van bouwgrond aan de ontwikkelaars en aannemers overgelaten. De gemeente zorgde voor de voorbelasting van de openbare ruimte.

Uit latere onderzoeken bleek dat, door de tijdsdruk door de snelle woningbouw, de meeste openbare ruimte te kort is voorbelast. De combinatie van het (deels slecht) voorbelasten van de openbare ruimte en het niet voorbelasten van de bouwgronden was geen gelukkige keuze.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon bellen zoals hieronder vermeld.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf. Hierin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo’n brief? Vraag ons dan eerst of wij bij u in de straat werkzaamheden gaan verrichten, voordat u een offerte vraagt.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Nieuws en achtergrondinformatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

  • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 - 306 315 08.
  • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 - 538 028 28

Is er op straat iets kapot of vuil? Dan kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.