Aanpak Tussenwater
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-tussenwater/
Spring naar het artikel

De gemeente heeft de verzakkingen in Tussenwater onderzocht om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten. Dit plan wordt nu uitgevoerd.

Op 4 november 2019 is het werk aan de buitenruimte in werkgebied 1 gestart in een deel van de Platte Drogedijk. Inmiddels zijn de eerste, fases A en B, gereed en is het werk volop aan de gang in fase C.

Om het hele gebied te verbeteren is ook een aantal initiatieven uitgevoerd. Zo is er een tuincoach voor de wijk actief. Er zijn workshops georganiseerd voor de bewoners van de eerste twee fases in werkgebied 1. Voor de overige fases komen aparte workshops. Er is een voorbeeldtuin op de Platte Drogedijk 17. Verder is aan scholen gevraagd mee te denken over de invulling van de speelterreinen in de wijk om te kijken of daar verbeteringen kunnen worden aangebracht. En aan wie kun je dat beter vragen dan aan de kinderen zelf? Alle ideeën zijn inmiddels verwerkt. Meer nieuws hierover volgt.

Actueel

De kans dat omwonenden besmet raken met het coronavirus door rioolwerkzaamheden in de buurt is uitermate klein. Onderzoek heeft aangetoond dat materiaal afkomstig van het coronavirus in rioolwater is aangetroffen, maar de kans dat iemand hierdoor met het virus wordt besmet is heel klein. Voor werkzaamheden waarbij men in aanraking komt met rioolwater gelden speciale maatregelen. Zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het in acht nemen van de hygiënevoorschriften. Omwonenden komen niet in aanraking met rioolwater op de projectlocatie.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon (pdf) bellen of mailen met calamiteittussenwater@rotterdam.nl.

Heeft u problemen met de rioolhuisaansluiting of sinkholes? Meldt u dit ook per mail.

Er is elke woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur een inloopuur in de projectwoning op Platte Drogedijk 17. Mocht deze tijd niet schikken kunt u altijd contact opnemen om een afspraak te maken.

Om de buitenruimte in de wijk weer op het juiste niveau te krijgen moet een aantal werkzaamheden op particulier terrein plaats vinden. Om dit werk uit te kunnen voeren is echter eerst uw goedkeuring nodig. Zonder die goedkeuring kan er niet op uw perceel gewerkt worden. Het is daarom van belang dat u en uw buren toestemming verlenen om de werkzaamheden te kunnen starten.
Wij vragen de eigenaar (of eigenaren) van elke woning om de overeenkomst te ondertekenen en één exemplaar te sturen naar de gemeente. U kunt uiteraard een kopie bewaren voor uw eigen administratie.

U kunt de getekende overeenkomst op de volgende manieren aan de gemeente doorgeven:

Klik hieronder op de link om de overeenkomst te downloaden.

Vanaf eind april/begin mei is de opslag voor de nutsleidingen op een nieuwe locatie. De opslagplaats voor de kabels en leidingen van de nutsbedrijven was gelegen op een terrein tussen de Platte Molendijk en de Platte Driedijk. Omdat de aannemer meer werk aan de zuidzijde van de wijk heeft, is de opslagplaats verplaatst naar de hoek van de Hoogvlietsekerksingel en de Nieuwe Wetering. Dit terrein was eerder in gebruik als tussenopslag voor zand dat vrijkwam of gebruikt werd bij het vullen van de kruipruimtes. Dat is niet meer nodig, dus kan dit terrein voor de nutsleidingen gebruikt worden.  

De gemeente heeft aannemersbedrijf AC de Groot opdracht gegeven voor de werkzaamheden in de buitenruimte, inclusief uw huisaansluiting van het riool vanaf de gevel tot aan het hoofdriool. De aannemer werkt daarvoor samen met Hoveniersbedrijf Ferry Oosterman uit Spijkenisse. U kunt van hen binnenkort een brief verwachten waarin u geïnformeerd wordt over hun plan van aanpak en hun contactgegevens.

Na het werk aan de nutsleidingen gaat de straat op de schop (inclusief de parkeervakken) voor het werk aan het riool, de huisaansluitingen en het ophogen van de straat. Een aantal dagen voordat de straat afgesloten wordt, plaatst de aannemer tijdelijke parkeerverboden in de straat.  

De planning in hoofdlijnen:

 • Fase A: gereed
 • Fase B: gereed
 • Fase C
  • Verleggen water, gas, elektra: eind maart 2020 gereed
  • Licht ophoogmateriaal: maart - april 2020
  • Definitieve WGE: april - mei 2020
  • Riool: april - juni 2020
  • Verharding: april - juli 2020
 • Buitenruimte fase D: september en oktober 2020
 • Buitenruimte fase E: november en december 2020
 • Buitenruimte fase F: januari en februari 2021

Voordat fase D start, volgt nog een nieuwsbrief waarin meer gedetailleerd aangegeven is waar en wanneer gewerkt wordt.

Aanpak van de buitenruimte

Op 25 september 2019 was er een inloop-informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden in de buitenruimte voor werkgebied 1. Het ging daarbij over het werk aan het riool, de wegen en de trottoirs. Op 4 november zijn deze werkzaamheden gestart.

Het faseringsplan dat we voorlopig hanteren gaat er van uit dat het werk aan de buitenruimte een jaar duurt, dus klaar is in  februari 2021. Een kleine versie staat in de nieuwsbrief, de gedetailleerde versie treft u hier. In werkgebied 2 zullen de werkzaamheden in het 4e kwartaal van dit jaar starten.

Werkgebieden per straat

De straten zijn verdeeld in werkgebieden en fases. In de tabel hieronder kunt u zien tot welk werkgebied uw straat behoort en hoever de werkzaamheden gevorderd zijn. Achter de straten staat in welk werkgebied (buitenruimte) ze liggen. In werkgebied 1 werken we gefaseerd, fase A t/m F. Voor werkgebied 2 en 3 zijn nog geen faseringen bekend; werkgebied 2 start in oktober 2020.

Straat Werkgebied Fase Kruipruimte
Heersdijk 1 C, D afgerond
Hoofdje 1 C afgerond
Nieuwe Wetering 1 E, F afgerond
Platte Drogedijk 1 A, B afgerond
Platte Driedijk 2   afgerond
Platte Molendijk 2   afgerond
Lokkertsemolenweg 3    
Noordzijdsedijk 2, 3    
Zuidzijdsedijk 2, 3    
Westzijdsepad 2, 3    
Oostzijdsepad 2, 3    
Hoogvlietsekerksingel 2, 3    
Karvelsedijk 2, 3    

In werkgebied 1 hebben alle bewoners de overeenkomst getekend, dat betekent dat alle achterpaden in dit werkgebied worden aangepakt.

Vanaf maandag 20 april is alle verharding in fase C opgebroken. Medio mei zal het eerste deel van de Heerdijk weer opengesteld zijn voor het verkeer.

De Heersdijk vanaf de flat tot aan het kruispunt met het Hoofdje blijft open, inclusief de parkeervakken en het kruispunt Hoofdje - Heersdijk. Ook kunnen de inritten voorlopig nog gebruikt worden.

In het trottoir zijn de kabels en leidingen vervangen of op de juiste hoogte gelegd. De trottoirs zijn tijdelijk dicht gemaakt met de oude bestratingsmaterialen totdat het werk aan de straat en de riolering begint.

In werkgebied 2 heeft nog niet iedereen getekend.

Let op: zonder overeenkomst kunnen wij uw huisaansluiting en het achterpad in uw blok niet aanpakken. De werkzaamheden in dit gebied zijn wel al begonnen.

Werkgebied 2 en 3

Het vullen van de kruipruimtes is zover mogelijk gereed in werkgebied 2. De aannemer gaat nu verder in werkgebied 3. Niet overal vinden werkzaamheden aan de kruipruimtes plaats. Dit komt omdat die kruipruimtes niet of nauwelijks te laag liggen. Dit betekent ook dat niet elk huis een laag Belbeton krijgt.

Nog niet alle overeenkomsten zijn getekend in werkgebied 2 en 3. Inmiddels zijn wij meerdere malen langs de deuren geweest om de overeenkomst op te halen. Wij willen u laten weten dat wij niet meer langs zullen komen. Zonder overeenkomst kunnen wij helaas geen werkzaamheden bij u uitvoeren. Ook kunnen hierdoor niet alle achterpaden opgehoogd worden.

Plattegrond verbeteringen mobiliteit en groen

Op de plattegrond hieronder zijn de verbeteringen te zien die aangebracht worden in de hele wijk op het gebied van inrichting van de straten en het groen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over doorstroming, parkeren, maatvoering om bijvoorbeeld snelheidsbeperking te krijgen en over extra groen in de wijk.

Let op: Onderstaande plattegrond geeft niet het volledige beeld van de verbeteringen: tijdens de uitvoering en naar aanleiding van nagekomen opmerkingen zijn nog aanvullingen of wijzigingen mogelijk.

Klik hieronder op de link om de plattegrond te bekijken.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. U vindt ze hieronder.

Hoe gaat het met de kostenclaims die bewoners van Tussenwater hebben gedaan naar aanleiding van de verzakkingen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke acties neemt de gemeente?

Naar aanleiding van de raadscommissievergadering waarin wethouder Wijbenga een aantal toezeggingen deed zijn de volgende acties uitgezet:

 • Voor diegenen die te laat waren met het indienen van een kostenclaim: In de nieuwsbrief van mei 2019 is aangegeven dat alsnog gereageerd kan worden door iedereen die aannemelijk kan maken dat niet vóór 28 februari 2018 op de oproep voor het invullen van het kosten formulier gereageerd kon worden.
 • Voor diegenen die na beoordeling van hun claim menen dat de regeling voor hen onredelijk uitgepakt is: zij kunnen dat met een concrete onderbouwing aangeven bij de wijkregisseur en vragen die claim opnieuw te laten beoordelen. Het mailadres daarvoor is heroverwegingtussenwater@rotterdam.nl. Na 1 juli zullen de claims opnieuw beoordeeld worden. Diegenen die een reactie gestuurd hadden, hebben inmiddels een mail gekregen waarin staat dat ze een herbeoordeling krijgen (die overigens niet altijd tot een extra vergoeding leidt).

De coulanceregeling: niet verantwoordelijk, wel een tegemoetkoming

De bewoners van Tussenwater konden van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een melding van een kostenclaim indienen bij het schadeloket. Daarna beoordeelde Dekra Experts de ingediende meldingen. Over elke afzonderlijke melding werd een advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gemeente en Dekra Experts hebben de verdere behandeling van de meldingen gezamenlijk opgepakt. De afhandeling is door diverse oorzaken vertraagd.

De gemeentelijke regeling heeft alleen betrekking op financiële schade die als gevolg van de verzakkingen is ontstaan. Eventuele andere schade die niet te relateren is aan de verzakkingen als gevolg van onvoldoende voorbelasting (bijvoorbeeld als gevolg van bouwkundige gebreken of andere oorzaken) komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze wordt dus niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor de kosten van regulier onderhoud.

Veel bewoners vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verzakkingen op de particulier terreinen en dat de gemeente daarom volledig moet opdraaien voor de herstelkosten. Dat is echter niet juist. De projectontwikkelaars van destijds waren verantwoordelijk voor het bouwrijp en woonrijp maken van de particuliere percelen. Zij hebben de grond ‘niet-voorbelast’ overgenomen van de gemeente. Het is dus niet redelijk om te verwachten dat de gemeente bij particuliere percelen opdraait voor de herstelkosten. Desondanks meende de gemeente toch de bewoners van Tussenwater tegemoet te komen met een aparte regeling, een coulanceregeling. Deze regeling bestaat uit de volgende acties:

Wat doet de gemeente wel:

 • Zorgt voor een goede rioolhuisaansluiting tot aan de gevel.
 • Hoogt de achterpaden van de bewoners op, inclusief het riool en andere kabels en leidingen die daar onder liggen. De paden zijn gezamenlijk eigendom van de aangrenzende huiseigenaren, dus moeten wel álle aangrenzende eigenaren getekend hebben.
 • Vult de kruipruimtes van de woningen op met licht ophoogmateriaal (Argex, zand en Belbeton).
 • Zorgt ervoor dat bewoners zand en grond krijgen waarmee zij zelf hun tuinen en toegangen kunnen verhogen. Dit gebeurt nadat de gemeente de kruipruimtes heeft gevuld en nadat de werkzaamheden aan de buitenruimte zijn gedaan.
 • Heeft van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een schadeloket geopend.

Wat doet de gemeente niet:

 • Niet op alle adressen is het vullen van de kruipruimte en herstellen van de rioolhuisaansluiting nodig
 • Extra verlichting in de groenstroken of buiten het plangebied
 • Grote aanpassingen in de buitenruimte
 • Het kruispunt bij het metrostation
 • Beschoeiing grenzend aan particuliere tuinen
 • Vervanging bebouwing
 • Vervanging erfafscheiding
 • Kolken achtertuin
 • Herstel (achter)tuin, nadat het riool is vervangen
 • Gescheurde muren, fundering
 • Binnen installatie (gas, water, licht en data)
 • Voordat de vulling aangebracht wordt, krijgt de pandeigenaar een opnamedocument van de kruipruimte waarin staat welke aanpassingen nodig zijn voordat de ruimte gevuld kan worden
 • Deze aanpassingen vinden plaats in overleg met de eigenaar van het pand. Nadat deze zijn uitgevoerd wordt de kruipruimte gevuld
 • Bij een aantal panden staat structureel water in de kruipruimte. Daar wordt eerst een drainagebuis aangelegd en de kruipruimte leeggepompt, zodat die overlast niet meer optreedt (behalve tijdens langdurig regenweer, wanneer de grondwaterstand extreem stijgt).
 • De kruipruimtes worden vervolgens (waar nodig) gevuld met grofkorrelig materiaal (Argex, de gebakken kleikorrels die ook wel in plantenbakken toegepast worden, of licht ophoogzand) en vervolgens wordt er een lichte betonlaag van ongeveer 15 tot 20 centimeter aangebracht (zogenaamd Belbeton). Het lichte beton zorgt voor een hard oppervlak, dat dampwerend en isolerend is
 • Het grofkorrelige materiaal komt ook op die plaatsen waar leidingen bereikt moeten kunnen worden die niet boven de vulling gebracht kunnen worden. Denk daarbij aan de nutsleidingen die onder de funderingsbalk door lopen
 • Na afloop van de werkzaamheden krijgt de eigenaar een opleverdocument waarin staat wat er in de kruipruimte is aangebracht.

Van Dijk Maasland BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden in de kruipruimtes. Bekijk de veelgestelde vragen aan Van Dijk Maasland.

Uit vragen en opmerkingen van bewoners blijkt dat nog niet iedereen weet wat partieel voorbelasten is. Lees de toelichting:

Voorbelasten is het tijdelijk, gedurende een half jaar of soms zelfs langer, extra ophogen van zachte grond zoals klei en veen met een dikke laag zand. De zachte grond wordt zo van tevoren belast (voor-belast), waardoor hij wordt uitgeknepen en samengedrukt. Hierdoor wordt de grond steviger en compacter. De grond zal dan later niet veel meer inklinken wanneer daarop wegen, trottoirs, tuinen, speelplaatsen en dergelijke aangelegd worden.

In Tussenwater is er partieel (deels) voorbelast. Dat was toen een vrij gebruikelijke manier van werken. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens van ontwikkelaars en bouwers om snel te kunnen bouwen. Daarbij werd de voorbelasting van bouwgrond aan de ontwikkelaars en aannemers overgelaten. De gemeente zorgde voor de voorbelasting van de openbare ruimte.

Uit latere onderzoeken bleek dat, door de tijdsdruk door de snelle woningbouw, de meeste openbare ruimte te kort is voorbelast. De combinatie van het (deels slecht) voorbelasten van de openbare ruimte en het niet voorbelasten van de bouwgronden was geen gelukkige keuze.

Klankbordgroep

Sinds begin 2018 vindt er overleg plaats met een aantal bewoners in de Klankbordgroep Tussenwater. Vanuit de klankbordgroep zijn twee bewoners aanwezig in het gemeentelijke planteamoverleg. Zij leveren goede input voor de aanpak van alle aspecten van dit project.

Opvragen van oude nieuwsbrieven en verslagen

U kunt oude nieuwsbrieven en verslagen van klankbordoverleggen opvragen en per mail ontvangen. Stuurt u dan een mail waarin u duidelijk aangeeft wat u wilt ontvangen naar tussenwater@rotterdam.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

Bekijk hier het contactenlijstje voor Tussenwater (pdf).

Is er op straat iets kapot of vuil? Dan kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.

\