Aanpak Tussenwater
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-tussenwater/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente onderzoekt de verzakkingen in Tussenwater om een goede en structurele oplossing te vinden. Er is een plan waarin staat wat de komende jaren gedaan moet worden en wat het gaat kosten.

De gemeenteraad besloot op 6 juli 2017 dat het plan ook uitgevoerd mag worden. Ze stelde daarvoor financiering beschikbaar. De gemeente is nu bezig met de laatste voorbereidingen om dit plan van aanpak te kunnen uitvoeren.

Actueel

Eind februari 2019 was er een informatieavond voor de bewoners in werkgebied 1. Op deze avond is uitgelegd waarom een overeenkomst nodig is voordat het werk aan de kruipruimtes eind april/begin mei kan starten. Tegelijkertijd is naar de rest van de wijk een informatiebrief gestuurd waarin dit ook gemeld werd.

Rioolhuisaansluiting ook op eigen terrein vervangen

Eind februari was nog niet duidelijk of ook de huisaansluiting op eigen terrein vervangen mocht worden. Dat is inmiddels wél duidelijk: ook op eigen terrein kan de huisaansluiting vervangen worden, maar alleen als de overeenkomst getekend is, en men met die werkzaamheden akkoord is.

Daarnaast wordt momenteel onderzocht welk materiaal het best gebruikt wordt voor het vullen van de kruipruimtes. De gemeente doet dat met de aannemer die dit werk uit gaat voeren: Van Dijk Maasland.

Omdat nog niet alle overeenkomsten getekend zijn, hier een herinnering voor de bewoners van werkgebied 1 die een overeenkomst opgestuurd gekregen hebben:

De eigenaar/erfpachter verklaart in de overeenkomst dat hij/zij akkoord is met:

 • Het vullen van de kruipruimte onder de woning,
 • Het aanpassen van de rioolhuisaansluiting
  N.B.: Inmiddels is ook bekend dat we die op eigen terrein mogen vervangen

En als dat van toepassing is:

 • Het ophogen van het achterpad en
 • Het vullen van de ruimte onder de schuur of garage. 

Opsturen:

 • met de bijgesloten antwoordenvelop
 • (gescand) naar het mailadres Tussenwater@rotterdam.nl
 • afgeven bij het wekelijkse spreekuur of
 • in een groene box in de Stadswinkel aan de Rijkeeplein.

N.B. 1: het kadasternummer van uw perceel is ook te vinden op kadastralekaart.com onder ‘gemeentecode-sectie-nummer,’

N.B. 2: denk aan het wegstrepen van ‘wel’ of ‘nee’ bij punt 1 van de overeenkomst.

We zien uw overeenkomst graag tegemoet!

December

In december kwam een grote nieuwsbrief uit. Deze is groter dan gebruikelijk omdat er veel nieuws te melden valt.

Inloopuur

Vanaf dinsdag 8 januari 2019 is er een wekelijks inloopuur van 9 tot 10 uur, vooralsnog in de basisschool ’t Prisma, Heersdijk 15. Zodra er een bouwkeet op het werk is, zal dat inloopuur daar plaatsvinden.

Overleg

Sinds begin 2018 vindt er overleg plaats met een aantal bewoners in de Klankbordgroep Tussenwater. De verslagen vindt u onderaan deze pagina. Vanuit de klankbordgroep zijn twee bewoners aanwezig in het gemeentelijke planteamoverleg. Zij leveren goede input voor de aanpak van alle aspecten van dit project.

Werkzaamheden Stedin in deel van de wijk

Naar aanleiding van een storing in een elektriciteitsleiding is Stedin bezig geweest met reparaties, ook in 2018. Zie ook het artikel dat Stedin hierover plaatste.

De brief die Stedin daarover naar de bewoners aangrenzend aan het werkgebied heeft gestuurd kunt u hier nalezen.

Meldingen kostenclaims

Hoe gaat het met de kostenclaims die bewoners van Tussenwater hebben gedaan naar aanleiding van de verzakkingen? Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke acties neemt de gemeente?

De coulanceregeling: niet verantwoordelijk, wel een tegemoetkoming

De bewoners van Tussenwater konden van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een melding van een kostenclaim indienen bij het schadeloket. De afgelopen periode beoordeelde Dekra Experts alle ingediende meldingen. Over elke afzonderlijke melding wordt een advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gemeente en Dekra Experts pakken de verdere behandeling van de meldingen gezamenlijk op. De afhandeling is door diverse oorzaken vertraagd. Momenteel is het streven er naar om in de loop van januari dit af te ronden.

Veel bewoners vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verzakkingen op de particulier terreinen en dat de gemeente daarom volledig moet opdraaien voor de herstelkosten. Dat is echter niet juist. De projectontwikkelaars van destijds waren verantwoordelijk voor het bouwrijp en woonrijp maken van de particuliere percelen. Zij hebben de grond ‘niet-voorbelast’ overgenomen van de gemeente. Het is dus niet redelijk om te verwachten dat de gemeente bij particuliere percelen opdraait voor de herstelkosten. Desondanks meende de gemeente toch de bewoners van Tussenwater tegemoet te komen met een aparte regeling, een coulanceregeling. Deze regeling bestaat uit de volgende acties:

De gemeente:

 • zorgt voor een goede rioolhuisaansluiting  tot aan de erfgrens (de huisaansluiting is eigendom van de huiseigenaar)
 • hoogt de achterpaden van de bewoners op, inclusief het riool en andere kabels en leidingen die daar in liggen. De paden zijn gezamenlijk eigendom van de aangrenzende huiseigenaren
 • vult de kruipruimtes van de woningen op met zand of een ander materiaal
 • zorgt ervoor dat bewoners zand en grond krijgen waarmee zij zelf hun tuinen en toegangen kunnen verhogen. Dit gebeurt nadat de gemeente de kruipruimtes heeft gevuld en nadat de werkzaamheden aan de buitenruimte zijn gedaan
 • had van 1 december 2017 tot en met 28 februari 2018 een schadeloket geopend

De gemeente benadrukt dat bewoners hun gemelde kosten concreet en voldoende moesten onderbouwen. De gemeente kan een melding anders niet goed beoordelen.

De gemeentelijke regeling heeft alleen betrekking op financiële schade die als gevolg van de verzakkingen is ontstaan. Eventuele andere schade (bijvoorbeeld als gevolg van bouwkundige gebreken of andere oorzaken) komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze wordt dus niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor de kosten van regulier onderhoud.

(partieel) Voorbelasten

Uit vragen en opmerkingen van bewoners blijkt dat nog niet iedereen weet wat partieel voorbelasten is. Hier dus nog een korte toelichting:

Voorbelasten is het tijdelijk, gedurende een half jaar of soms zelfs langer, extra ophogen van zachte grond zoals klei en veen met een dikke laag zand. De zachte grond wordt zo van tevoren belast (voor-belast), waardoor hij wordt uitgeknepen en samengedrukt. Hierdoor wordt de grond steviger en compacter. De grond zal dan later niet veel meer inklinken wanneer daarop wegen, trottoirs, tuinen, speelplaatsen en dergelijke aangelegd worden.

In Tussenwater is er partieel (deels) voorbelast. Dat was toen een vrij gebruikelijke manier van werken. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens om snel te kunnen bouwen. Daarbij werd de voorbelasting van bouwgrond aan de ontwikkelaars en aannemers overgelaten. De gemeente zorgde voor de voorbelasting van de openbare ruimte.

Uit latere onderzoeken bleek dat, door de tijdsdruk door de snelle woningbouw, de meeste openbare ruimte te kort is voorbelast. De combinatie van het (deels slecht) voorbelasten van de openbare ruimte en het niet voorbelasten van de bouwgronden was geen gelukkige keuze.

Onderzoeken

Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om tot een goede aanpak van de verzakkingen te komen. Omdat in het verleden ook met de beste intenties gewerkt is, maar er desondanks verzakkingen bleven optreden in de openbare gebieden, is door de gemeente aan een ander, goed gekwalificeerd, ingenieursbureau gevraag d de plannen n kritische door te nemen, een zogenaamde ‘review’ uit te voeren. Dit is inmiddels gebeurd, zie de samenvatting van de oude rapportages en de review van Haskoning.

Overlast

Het kost tijd voordat de structurele aanpak voor Tussenwater geheel is uitgevoerd. Heeft u in de tussentijd overlast door de verzakkingen? Valt bijvoorbeeld de stoep weg of loopt het riool over? Dan kunt u de contactpersoon bellen zoals hieronder vermeld.

Waarschuwing!

Een aantal bewoners kreeg een brief van een bedrijf. Hierin staat dat het nodig is om eigen grond aan te passen voordat de gemeente gaat werken. Dat bedrijf biedt korting aan. Krijgt u zo’n brief? Vraag ons dan eerst of wij bij u in de straat werkzaamheden gaan verrichten, voordat u een offerte vraagt.

Veelgestelde vragen

Tijdens de voorbereiding van het werk in Tussenwater zijn door de gemeente veel vragen en antwoorden op een rij gezet. Deze zijn in dit overzicht in rubrieken ingedeeld:

Nieuws en achtergrondinformatie

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de aanpak verzakkingen Tussenwater?

 • Voor snel herstel, neem contact op met wijkregisseur Nanda Jonker, telefoon 06 - 306 315 08.
 • Voor het plan van aanpak kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 - 538 028 28

Is er op straat iets kapot of vuil? Dan kunt u dit altijd melden via telefoon 14 010 of via de pagina Melding over de buitenruimte.