Veilige School Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/veilige-school-rotterdam/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds het schooljaar 2012-2013 kent Rotterdam het certificaat Veilige School Rotterdam. Een certificaat waarmee scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm.

De betrokken scholen en gemeente Rotterdam besloten om eisen op te nemen die verder gaan dan de landelijke norm. Omdat wij geloven in een integrale, diepgaande aanpak.

We begrijpen dat u als ouder of als onderwijsprofessional vragen zult hebben over de het certificaat. Over de waarde ervan en de ideeën erachter. Hieronder beantwoorden wij graag aantal voorkomende vragen en geven we meer inzicht in de achterliggende theorie.

Scholen nemen uit eigen beweging deel aan de certificering. Zij kunnen per mail contact opnemen met de afdeling Onderwijs. De gemeente Rotterdam verzorgt dan een intake. Vervolgens krijgt de school ondersteuning van de KPC Groep bij het voorbereiden en doorvoeren van het vernieuwde veiligheidsbeleid. Omdat elke schoollocatie zijn eigen sterke en zwakke punten kent, is de aanpak telkens anders.

Uiteindelijk wordt het veiligheidsbeleid getoetst door een onafhankelijk auditingbureau, de M&O Groep. De auditor voert een audit uit op papier en in de praktijk. Natuurlijk wordt er gelet op reguliere veiligheidspunten voor het kunnen werken en leren in een openbare ruimte. Er is speciale aandacht voor de Rotterdamse speerpunten:

 • agressie en geweld
 • drugs en alcohol
 • tijdige signalering van risicoleerlingen

De auditor kent bij een succesvolle audit het certificaat toe. Een certificaat wordt toegekend voor een periode van twee jaar.

Het certificaat toont aan dat een school een integrale aanpak heeft om alle leerlingen een veilige omgeving te bieden. Veiligheid geldt daarbij in hele brede zin. Van ‘klassieke’ fysieke veiligheid tot de veiligheid om te leren en fouten te maken. Maar ook een veilige omgeving waarin goed wordt gelet op hoe het werkelijk gaat met een leerling. Sommige leerlingen hebben een nog niet vastgesteld probleem. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten en risico’s op school, thuis en op straat.

Het certificaat toont ook aan dat een school beschikt over een netwerk in de stad en in de wijk. Dat de school problemen aankan. Van de juiste zorgverlener tot de wijkagent, van de leerplichtambtenaar tot de locale winkelier. Zij spelen allemaal een rol in de veiligheid van jongeren én hun omgeving.

Scholen met een certificaat, hebben hiervan een afbeelding aan de voordeur. Het embleem ziet u hieronder afgebeeld. Ook vindt u de gecertificeerde scholen in het scholenoverzicht op Rotterdam.nl.

Mogelijk is de school van uw kind al bezig met de voorbereidingen. Als u het zeker wilt weten, neemt u dan contact op met de locatiedirecteur of de veiligheidscoördinator van de school. Zij kunnen u hier meer over vertellen.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het leren van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat onveiligheidsgevoelens bij leerlingen samenhangen met lagere leerprestaties. Ook blijkt dat onveiligheidsgevoelens de kans op voortijdig schoolverlaten vergroten. Probleemgedrag is vaak een uiting van een onderliggend probleem. Uit onderzoek  blijkt namelijk dat leerlingen met probleemgedrag in 60 procent van de gevallen een (nog) niet-gediagnosticeerd zorgprobleem hebben.

Zowel de landelijke als de Rotterdamse cijfers laten zien dat een meerderheid van de leerlingen zich veilig voelt op school. Uit de landelijke veiligheidsmonitor  blijkt dat dit percentage 91 procent is; de Rotterdamse cijfers zijn vergelijkbaar. Bij de resterende 9 procent is sprake van onveiligheidsgevoelens door ongewenst gedrag van anderen. De Rotterdamse jeugdmonitor 2009 geeft aan dat gemiddeld 1 op de 5 jongeren met geweld in aanraking komt. En dat 1 op de 5 jongeren ongewenst seksueel gedrag vertoont.

Integrale aanpak certificaat Veilige School Rotterdam

Logo veilige school

Het certificaat Veilige School Rotterdam komt voort uit het project Veilig op School. Het gehele project kent een integrale aanpak die met het model SAFE  tot uitdrukking komt.

Inhoud

Het bevat de volgende inhoudelijke aspecten:

 • Schoolcultuur
  Een school die zowel regels stelt als ondersteuning biedt. En een school waarin leerlingen, medewerkers en ouders meedoen. Dit draagt bij aan een leerwerk- en leefgemeenschap waar mensen prettig met elkaar omgaan
 • Aantrekkelijk onderwijs
  Wanneer leerlingen positief uitgedaagd worden en het onderwijs aansluit bij de leer- en ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. Dan zullen zij minder snel afhaken of verstorend gedrag  veroorzaken
 • Fysieke omgeving
  Een aantrekkelijk en veilig gebouw, dat ruimte biedt aan de verschillende behoeftes van leerlingen. Dit nodigt uit tot leren en zal indirect minder verstorend gedrag veroorzaken
 • Externe Samenwerking
  Wanneer leerlingen (maar ook ouders en medewerkers) van de school (dreigen te) ontsporen is samenwerking met andere organisaties in zowel preventieve als curatieve zin, nodig. De school staat er niet alleen voor.

Deze indeling komt terug in de instrumenten die gebruikt worden om scholen te begeleiden met VOS. Een veilige school investeert in al deze aspecten.

Meer informatie

Wilt u uw school ook certificeren als veilige school? Neem dan contact op met afdeling Onderwijs van gemeente Rotterdam.