Meldcode op school
Gepubliceerd op: 18-09-2017
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/meldcode-op-school/
Spring naar het artikel

Alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Toch zijn in Nederland elk jaar naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, zoals lichamelijke, geestelijke en seksuele mishandeling. De omvang van kindermishandeling is in Rotterdam hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit komt door aanwezige risicofactoren, zoals werkeloosheid, schulden, grote gezinnen en eenoudergezinnen. Het gaat in Rotterdam om bijna 7.300 kinderen en jongeren.

Dat is gemiddeld één kind per klas in Rotterdam. Kinderen zijn vijf dagen per week op school en hebben intensief contact met de leerkracht. Leerkrachten kunnen veranderingen in gedrag en uiterlijk goed signaleren. Dit is niet altijd gemakkelijk evenals het bepalen wat je moet doen bij vermoedens van kindermishandeling. Maar niets doen is geen optie. Kindermishandeling kan blijvende schade toebrengen aan een kind. De meldcode en SISA helpen onderwijsprofessionals bij het signaleren en oppakken.

De meldcode is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt. Per 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet is bedoeld voor alle professionals in de sectoren onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, justitie en gemeenten. Alle professionals die werkzaam zijn in deze sectoren zijn verplicht om met de meldcode te werken.

Voor meer informatie over werken met de meldcode ga naar werkenmetdemeldcode.nl.

SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.
Het is ook het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.

SISA is een computersysteem voor professionals vanuit de gehele regio Rotterdam. Ze kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert, door het afgeven van een signaal in SISA, dat hij of zij betrokken is, niet waarom! Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, jongere of gezin betrokken zijn. Verschillende signalen vanuit verschillende organisaties leiden tot een match. Bij een match stuurt SISA een e-mail naar alle betrokken professionals zodat zij met elkaar kunnen afstemmen.

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de kinderen/jongeren en hun gezinnen ondersteunen en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.

Het is belangrijk dat heel veel verschillende partners signaleren in SISA. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende partijen actief zijn in een gezin en dat niet weten. Als ze niet van elkaars betrokkenheid op de hoogte zijn kan er langs elkaar heen worden gewerkt. Het is van groot belang dat alle partijen, dus bijvoorbeeld ook huisartsen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Veilig Thuis, signaleren in SISA.

Voor vragen over implementatie of advies over SISA kunt u contact opnemen met (010) 433 99 30, info@sisa.rotterdam.nl. Of kijk op sisa.rotterdam.nl.

Het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode en SISA in het primair onderwijs in Rotterdam kan een extra impuls gebruiken. Onderzoek laat zien dat vanuit statistisch oogpunt in vrijwel elke klas een leerling zit die slachtoffer is van kindermishandeling. Meldingen vanuit het onderwijs blijven daar getalsmatig echter sterk bij achter. In vervolg op een initiatief van het gemeentelijk Programma Veilig Thuis vormden de vier grote schoolbesturen BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam een tijdelijke werkgroep om de problematiek te belichten. Hiermee - met input van het Servicepunt meldcode en het SISA-team - maken ze een handreiking voor scholen.

Om ouders te informeren over de meldcode en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er een ouderfolder ontwikkeld. Deze folder kan een leerkracht meegeven aan ouders na een gesprek over zorgen over het kind.

De folder legt uit dat de professionals op school werken met de meldcode. Bij zorgen over een leerling kunnen ze advies vragen aan de experts van Veilig Thuis en (eventueel) een melding doen.

De ouderfolder kan ook geplaatst worden op de website van de school ter informatie.

Vermoedt u als leerkracht in uw klas weleens kindermishandeling? Wees alert op de signalen, uw alertheid is namelijk ontzettend belangrijk voor de veiligheid van ieder kind. In onderstaande brochure leest u wat kindermishandeling is, hoe u het herkent en hoe u kunt helpen om kindermishandeling te stoppen. Ook leest u hoe Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, u hierbij kan ondersteunen.