Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Tozo

Het kabinet is per 1 oktober 2021 gestopt met de Tozo-coronasteun. U kunt geen Tozo-uitkering of Tozo-lening bedrijfskapitaal meer aanvragen.

Heeft u toch nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u een Bbz-uitkering aanvragen.

Tozo inkomsten uit eigen bedrijf

U kunt geen Verklaring inkomsten uit eigen bedrijf meer indienen.

Vragen over de afhandeling van uw inkomstenverklaring?

Stuur dan een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.  

Vermeld in de e-mail uw volledige naam, adres, woonplaats en het administratienummer dat we hebben opgenomen in onze brief aan u.

Uw administratienummer staat rechtsboven bij 'ons kenmerk'.

Vragen en antwoorden Tozo algemeen

U hoeft de uitkering niet terug te betalen. Belangrijk hierbij is wel dat u altijd de juiste informatie gaf, ook als u de uitkering al ontving. Dit staat in artikel 17 van de Participatiewet. U was verplicht om veranderingen over uw inkomen door te geven voor de maanden dat u Tozo ontving, bijvoorbeeld als u werk in loondienst had gevonden of een andere uitkering ontving. Veranderingen in uw privé- of woonsituatie moest u ook doorgeven, bijvoorbeeld als u ging samenwonen.
Misschien moe(s)t u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.

Had u inkomsten uit eigen bedrijf tijdens de uitkeringsperiode? Of had u meer of minder inkomsten uit eigen bedrijf dan u opgaf in uw aanvraagformulier?
U ontving na afloop van Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 een brief waarin we u vroegen om de definitieve inkomsten door te geven. Daarna is de definitieve hoogte van uw uitkering berekend.

U kunt het bedrag binnen 6 weken overmaken naar rekeningnummer NL 31 INGB 0000 0559 16 ten name van Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen.
Zet het kenmerk dat op uw brief staat erbij. Zet er ook bij waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was: uitkering levensonderhoud Tozo 1, 2, 3, 4 of 5, lening bedrijfskapitaal Tozo 1, 2, 3, 4 of 5.

Lukt het u op dit moment niet om het (hele) bedrag terug te betalen?

Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Stuur hiervoor een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • of het om een uitkering Tozo 1, 2, 3, 4 en/of 5 gaat
 • welk bedrag u terug moet betalen
 • in hoeveel termijnen u terug kunt betalen.

Onderaan de beschikkingsbrief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Maak digitaal bezwaar, als dat kan.

Ondernemers die niet in Rotterdam wonen, maken bezwaar bij hun eigen gemeente. Woont u in Rotterdam? Kijk dan op Bezwaar maken bij de gemeente Rotterdam.

U kunt via de pagina Melding te late beslissing de gemeente Rotterdam in gebreke stellen en een dwangsom aanvragen.

Vragen en antwoorden over jaaropgave 2021 Tozo

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2021. U moet bij de belastingaangifte over 2021 de gegevens van uw jaaropgave opgeven. Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

In deze opgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief).

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst.
U ontvangt deze jaaropgave éénmalig op papier. Bewaar deze goed.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.
Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst. De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is. Leest u goed de achterkant van de opgave door.

Op de jaaropgave 2021 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2021. Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2021 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt. Wanneer u in 2022 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2021 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2021. De terugbetalingen die u in 2022 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2022. Deze jaaropgave ontvangt u in 2023.

Als u getrouwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen.

Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling.
Had u in 2021 naast uw Tozo-uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2021 te weinig loonbelasting heeft betaald.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2022.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen via 14 010. Of stuur een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 uur tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden.

Heeft u vragen over de Bbz-uitkering levensonderhoud? Kijk op de pagina Bbz of bel met 010 433 96 00, kies 1.