Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 9 min

Plaswijcklaan

De gemeente werkt aan riool, gas- en waterleidingen in de Plaswijcklaan, Jan van Ghestellaan en omliggende straten. Het werk is begonnen en duurt waarschijnlijk tot eind november 2023. Niet in elke straat is hetzelfde onderhoud nodig.

We vervangen in de meeste straten het vuilwaterriool en leggen daar een drainage-infiltratieleiding (DI-leiding) naast. Die helpt om het grondwater, dat in deze wijk laag staat, op niveau te houden. Tegelijkertijd vervangen Stedin en Evides in delen van de wijk gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels. Door samen te werken en onze planningen af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open.

Straten waar het riool wordt vernieuwd, hogen we op. Dat is nodig, omdat de stad anders steeds verder zakt. In bijna alle straten waar we de riolering vervangen, komt waterpasserende verharding. Dat zijn tegels die het regenwater doorlaten.

Waar komt nieuwe riolering?

In de Plaswijcklaan, de Jan van Ghestellaan en een deel van de Heer Vrankelaan, de Berglustlaan-west (tot aan de Adriaen van der Doeslaan), de Adriaen van der Doeslaan tot aan de Hoyledesingel en in de gehele Hoyledesingel (beide zijden van de watergang) komt nieuwe riolering.

In de C.N.A. Looslaan wordt alleen voor de eerste paar huizen vanaf beide hoeken de riolering vervangen. De adressen volgen. In deze straat legt Stedin nieuwe gasleidingen.

In de Alyda van Spangensingel zijn geen werkzaamheden.

Voorgenomen planning

 • Fase 1: Jan van Ghestellaan tot aan Alyda van Spangensingel
  2 mei tot en met 8 juli 2022
 • Fase 2: Hoyledesingel oneven kant: riool
  11 juli tot en met 26 augustus 2022
 • Fase 3: Hoyledesingel even kant
  • 27 juni tot en met 19 aug 2022 nuts: gasleiding tussen huisnummers 2 en 44, plus waterleiding naast de brug (kruising Hoyledesingen met Adriaen van der Doeslaan)
  • 29 augustus tot en met 21 oktober 2022 riool
 • Fase 4: Jan van Ghestellaan, van Alyda van Spangensingel tot Berglustlaan
  24 oktober tot en met 23 december 2022
 • Fase 5: hoek C.N.A. Looslaan en Berglustbrug, Berglustlaan oneven kant tot A. van der Doeslaan
  9 januari tot en met 7 april 2023
 • Fase 6: Berglustlaan (even kant) tot A. van der Doeslaan, A. van der Doeslaan tot Hoyledesingel
  10 april tot en met 9 juni 2023
 • Fase 7: Plaswijcklaan vanaf de tennisclub, Heer Vrankelaan tot Jan van Ghestellaan
  • 31 oktober 2022 tot en met 17 maart 2023 nuts: gas- en waterleidingen
  • 12 juni tot en met 25 augustus 2023 riool
 • Fase 8: Plaswijcklaan, vanaf Ringdijk tot aan de tennisclub
  28 augustus tot en met 17 november 2023
 • Fase 9: C.N.A. Looslaan
  22 augustus tot en met 28 oktober 2022 alleen nuts: gasleiding.

Zie ook de faseringskaart:

Middenberm

De middenberm in de Berglustlaan is tijdelijk verlaagd. Dit is nodig zodat vrachtverkeer naar Plaswijckpark kan rijden. Als het werk klaar is en Plaswijckpark weer normaal bereikbaar is, wordt de berm weer verhoogd zoals in de oude situatie.

Opname panden

Het werk gebeurt zo zorgvuldig mogelijk, zodat er weinig overlast is. Het bedrijf Fides Expertise heeft van ons de opdracht gekregen om huizen in uw buurt van binnen en buiten op te nemen. Fides is daarmee klaar voordat het werk in de straat begint. Het bedrijf neemt zelf contact op met u om de vooropnames uit te voeren.

Trillingsmeters

We plaatsen trillingsmeters om trillingen door werk en vrachtverkeer te controleren. Zijn er overschrijdingen, krijgen wij een melding en grijpen we direct in. Wij informeren u daar dan over.

Vuilnis ophalen

Als uw straat opgebroken is, kunt u uw container plaatsen aan het begin of het eind van het deel waar we werken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkvak. U kunt ook niet met de auto bij uw eigen huis komen om te parkeren op uw eigen terrein of op de elektrische laadplekken. Heeft u een gehandicapten parkeerplaats? Neem dan contact met ons op voor een oplossing.

Bereikbaarheid

De straat is tijdens het werk afgesloten. Met borden leiden we het verkeer om. We werken steeds maar aan enkele straten tegelijk, zodat uw wijk toch goed bereikbaar blijft. U kunt uw woning altijd te voet bereiken. Hulpdiensten kunnen altijd het werkvak bereiken via de rijplatenbaan. Parkeren op deze rijplatenbaan is verboden.

Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing, verbouwing, begrafenis of bruiloft kunt u contact opnemen met Nikki, zie onderaan de pagina.

Afkoppelen regenwater

In het openbare gebied wordt het grondwater straks aangevuld door waterpasserende bestrating. Dat zijn tegels die regenwater doorlaten. Het grondwater op eigen terrein kunt u aanvullen door uw regenwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool en regen op uw eigen terrein op te vangen. Meer informatie over de hemelwaterverordening staat op de pagina Regelgeving hemelwater.

Wateroverlast voorkomen

Soms ontstaat er na de aanleg van nieuwe riolering wateroverlast in kruipruimtes en kelders. De oude rioolbuizen zijn in de loop der jaren poreus geworden en nemen water uit de grond op. Dat verlaagt de grondwaterstand. Bij het aanleggen van een nieuw, dicht riool kan de grondwaterstand stijgen. Heeft uw kelder scheuren, dan kan water in de kelder komen. Houdt u dat goed in de gaten, zodat u snel kunt ingrijpen. Uw kruipruimte ophogen of uw kelder waterdicht maken is uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie staat op de pagina waterloket, bij Veelgestelde vragen, Folders over water en riolering.

Wij adviseren u op uw terrein zoveel mogelijk voor goede afwatering te zorgen. Door heftigere en langdurigere buien heeft Rotterdam regelmatig wateroverlast. De gemeente kan dat niet alleen oplossen. Help mee door te zorgen voor minder tegels en meer groen in uw tuin. Of plaats een regenton, of beplant uw (garage)dak. U kunt hiervoor subsidie aanvragen op Rotterdamsweerwoord.nl.

Overhangend groen en geveltuintjes

Wilt u groen dat over de stoep hangt tot 1 meter hoogte verwijderen voor de start van elke nieuwe fase? Groenafval kunt u wegbrengen naar het milieupark.

Een tuintje vlak langs uw gevel is een ideale manier om water van hoosbuien af te voeren. Wilt u een geveltuintje aanleggen? Dit is uw kans. Geef het aan ons door, dan maken we een mooi opgehoogd randje voor u. Let op: een geveltuin kan alleen als er nog 1,80 meter stoep overblijft. Meer informatie staat op de pagina geveltuinen.

Tips over water en groen

Bij de informatie-avond in uw wijk zijn met een water- en tuincoach deze tips besproken.

Eens in de ongeveer 60 jaar is de riolering aan vervanging toe. Dit is uw kans om meteen wat werk op te pakken.

Vervangen van de huisaansluiting

Wilt u de huisaansluiting van het riool (tussen woning en de grens van de tuin) vervangen? Dat is alleen nodig als die stuk is. De aannemer van het hoofdriool laat het weten als dat bij u het geval is.

U vervangt deze dan het liefst tijdens de werkzaamheden van de aannemer. De straat is dan toch al opgebroken. Soms kunt u hiervoor de aannemer van de gemeente vragen, maar dat is niet altijd zo. Vraag dit daarom na.

Aansluiten op de DI-leiding

In de meeste straten leggen we naast de riolering ook een drainage infiltratie riool (kortweg DI-leidingriool) aan. Regenwater wordt via de bodem gezuiverd en via de DI-leiding naar het oppervlaktewater afgevoerd, zoals naar een meer of plas. In natte tijden voert dit riool ook een teveel aan grondwater af, omdat het een leiding met gaatjes is. Maar in drogere periodes voert de leiding juist water aan, dat in de bodem kan zakken en het grondwater aanvult. Dit is goed voor de grondwaterstand van het openbaar gebied. Doordat de DI-leiding verbonden is met het oppervlaktewater, heeft de waterstand in de DI-leiding ongeveer hetzelfde niveau als het oppervlaktewater (in deze wijk is dat NAP -2,85 m).

Hoe sluit ik aan op de DI-leiding?

U kunt aansluiten op de uitlegger (het stukje van de huisaansluiting dat in de openbare grond ligt) van de DI-leiding. De verlenging van de uitlegger kunt u naar de fundering brengen. Zo bent u zeker van een zo hoog mogelijke waterstand voor de (houten) palen.

Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen als u aansluit tijdens de rioolwerkzaamheden. Meld het wel even aan de omgevingsmanager (zie onderaan de pagina). Het is belangrijk om aan te sluiten voordat de DI-leiding op het oppervlaktewater wordt aangesloten. Dan staat er geen waterdruk op de leiding. Dit kan dezelfde aannemer doen die ook de huisaansluiting aanlegt.

Afkoppelen van hemelwater

Er valt meer neerslag in korte tijd. We vragen inwoners te helpen met de opvang van regenwater op hun eigen terrein. Het helpt om het vuilwaterriool en de waterzuivering niet te belasten met schoon water.

U draagt hieraan bij door de regenpijp los te koppelen van het riool. Er zijn meer manieren om daar het regenwater op te vangen: in een grindbak of krat, in een regenwatervijver, gewoon in de grond van uw tuin, of in een regenton. De overstort van de regenton mag aangesloten worden op het vuilwaterriool (dus niet op de DI-leiding).

U kunt de regenpijp zelf afkoppelen, of een aannemer inhuren. U moet zelf de opdracht geven aan het bedrijf en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Dat kan dezelfde aannemer zijn als voor de huisaansluiting, maar ook bijvoorbeeld een hovenier kan dit. Als de gevel van uw pand direct aan het openbare gebied grenst, verzorgt de aannemer van het rioolproject de aansluiting.

U kunt uw regenpijp niet aansluiten op de DI-leidingen die we aanleggen in de wijk. Ook regenwater dat wegloopt via de straatkolken en de waterpasserende verharding wordt niet afgevoerd via de DI-leidingen. Dat komt doordat dit water niet in het oppervlaktewater van Oud-Hillegersberg (sloten en plas) mag komen, dat is een afspraak met het hoogheemraadschap. Ook rechtstreeks lozen op de Bergse Plassen mag niet omdat het de plassen kan vervuilen.

Ophogen van de tuin

Na het werk aan de straat kan er verschil in hoogte zijn tussen uw tuin of terrein en de straat. Wij raden u daarom aan om de tuin of het terrein voor of gelijktijdig met de gemeentelijke werkzaamheden op te hogen. Als het kan tot hetzelfde niveau. Als u dat niet doet, kan er wateroverlast ontstaan en/of wordt de tuin of het terrein minder toegankelijk. Ook een te lage achtertuin kan wateroverlast opleveren. De grond verzakt en het is daarom raadzaam om deze regelmatig op te hogen.

Voordat het werk start schrijven we op de stoep hoeveel we gaan ophogen. Blijf op de hoogte via de BouwApp, en u ontvangt ook een brief. Onze planning kunnen wij delen met uw aannemer of hovenier, zo kunnen zij achter ons aan werken.

Groene inrichting van de tuin

Ook door de aanleg van meer groen helpt u mee om de heftigere buien op te vangen. Groen is ook goed voor de biodiversiteit en voor het koel houden van de stad in de zomer. Leg een geveltuin aan, vervang tegels voor planten of neem bijvoorbeeld een groen dak.

Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen

Procesgroep

Er is een procesgroep actief in uw wijk, met vertegenwoordigers van elke straat. In de procesgroep worden belangen van bewoners en gemeente gedeeld, tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk.

Betrokken bewonersgroepen

Het project heeft een lange voorgeschiedenis en bewoners van het hele funderingsrisicogebied Hillegersberg werken hierin samen. Met de Samenwerkende Bewonersgroepen Hillegersberg (SBH) en in het Programmaoverleg Grondwater hebben wij afgesproken dat het gezamenlijke doel is 'natte palen en droge voeten'. Met de bewoners in deze groepen blijven we in gesprek over de plannen en de uitvoering van het werk.

Meer informatie

Heeft u vragen? Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Nikki van Alphen, 06 120 934 02 of projecten@evsbv.nl. Via Nikki kunt u ook de gemeente bereiken.