Subsidie aangepast sporten
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-aangepast-sporten/
Spring naar het artikel

Met deze subsidie ondersteunt de gemeente sport- en beweegaanbieders met aangepast sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de meerkosten die een sport- en beweegaanbieder heeft bij het aanbieden van structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Op tijd aanvragen

Subsidie voor volgend jaar vraagt u aan vóór 1 oktober.

Meerkosten zijn de extra kosten voor een sport- en beweegaanbieder om aangepast sporten en bewegen mogelijk te maken ten opzichte van de kosten van een sport- en beweegaanbieder voor het sport- en beweegaanbod voor personen zonder een beperking.

Meerkosten voor deze subsidie

De volgende meerkosten kunnen in ieder geval voor subsidie in aanmerking komen:

 • extra huurlasten voor het gebruik van een ruimte voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen
 • extra trainers- of vrijwilligerskosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen
 • extra kosten voor kortdurende trainingen en cursussen voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen
 • extra vervoerskosten voor het aanbieden van aangepast sporten- en bewegen
 • extra structurele kosten voor de aanschaf van specifieke of (aangepaste) materialen, voorzieningen of toestellen voor het aangepast sporten en bewegen of kosten voor onderhoud aan deze toestellen of voorzieningen
 • bijzondere, overige structurele kosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen

Voorbeeld meerkosten

Bijvoorbeeld: een sport- en beweegaanbieder biedt fitness, voetbal en hockey aan voor personen met een beperking. De subsidie bedraagt per vereniging maximaal €2.500,- per sport of beweegtak en is voor deze sport- en beweegaanbieder maximaal € 7.500,-. De meerkosten moeten ook per sport- en beweegtak onderbouwd worden.

Beschikbaar bedrag

De gemeenteraad stelt elk jaar het bedrag vast dat beschikbaar is voor deze subsidie.

Subsidiebedrag

 • De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per sport- en beweegaanbieder per sport- en beweegtak voor aangepast sporten en bewegen.
 • Een sport- en beweegaanbieder met meerdere sport- of beweegtakken kan voor elke tak van sport of beweegactiviteit maximaal €2.500,- ontvangen voor de meerkosten.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw online aanvraag stuurt u mee:

 • een afschrift van de statuten of stichtingsakte
 • een uittreksel uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel
 • het volledig ingevulde aanvraagformulier A (pdf) (algemene gegevens van de organisatie)
 • het volledig ingevulde aanvraagformulier B (pdf) (een beschrijving en onderbouwing van de meerkosten per sport- en beweegtak).
 • documenten ter onderbouwing van de meerkosten, bijvoorbeeld facturen
 • een begroting met de inkomsten en de uitgaven met onderscheid tussen de reguliere kosten en de meerkosten. Hiervoor kunt u de voorbeeldbegroting in aanvraagformulier C (pdf) gebruiken

Als u meerdere sport- en beweegtakken aanbiedt, vult u per sport- en beweegtak formulier B in. Bijvoorbeeld: u biedt voetbal en hockey aan voor mensen met een beperking. Voor beiden sporten vult u een apart formulier in.

Alleen aanvragen waarbij al deze onderdelen zijn aangeleverd worden in behandeling in genomen.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • De aanvraag wordt in behandeling genomen op de dag nadat de gemeentebegroting is vastgesteld. Dit gebeurt meestal in november.
 • De behandeltermijn is maximaal 8 weken en kan eenmalig met maximaal 12 weken worden verlengd. We brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.
 • Als de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Sport- en beweegaanbieders die:

 • een organisatie zijn met volledige rechtspersoonlijkheid
 • een bevoegd bestuur hebben om de organisatie te vertegenwoordigen
 • structureel sport- en beweegactiviteiten organiseren voor personen met een beperking zonder winstoogmerk
 • sport- en beweegactiviteiten organiseren die geheel of grotendeels plaats vinden in Rotterdam
 • aantoonbare en onderbouwde meerkosten hebben voor het organiseren van het aangepast sporten

Sport- en beweegaanbieders zijn bijvoorbeeld:

 • sportverenigingen
 • scoutingverenigingen, maar ook commerciële aanbieders

Meer informatie vindt u op de website Overheid.nl in de Subsidieregeling aangepast sporten (pdf).

Beschikking

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden
 • de verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig

Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de onderstaande Subsidieverordening:

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? 
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

Heeft u vragen over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)?
Neem dan contact op met:

Mevrouw I.H. van Schaik, Gemeente Rotterdam, directie Sport & Cultuur
E-mail: ih.vanschaik@rotterdam.nl
Telefoonnummer (010) 498 56 92

\