Spring naar het artikel

Wilt u een restaurant, een café of een seksinrichting starten? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Ook voor een sportkantine of een clubhuis is vaak een exploitatievergunning nodig. Wanneer u geen geldige vergunning heeft, dan is het niet toegestaan te exploiteren en moet uw onderneming gesloten zijn.

1. Vergunning online aanvragen

Via onderstaande knop vraagt u de exploitatievergunning aan via Mijn Loket.
Voor het indienen van de aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u onderaan deze pagina in het veld 'Meesturen'.


2. Vergunning per post aanvragen

U kunt de exploitatievergunning ook per post aanvragen. Dit kost echter meer tijd dan een digitale aanvraag via Mijn Loket. Daarnaast zijn de kosten (leges) 10 % hoger.

Download de formulieren, druk ze af en vul ze in. Stuur deze met de vereiste documenten op naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Horeca Vergunningen
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Andere vergunningen

Afhankelijk van uw exploitatie kan het zijn dat u behalve de exploitatievergunning nog andere vergunningen nodig heeft, zoals een Drank- en Horecawetvergunning of een Vergunning kansspelautomaten. Deze vergunningen kunt u gelijktijdig aanvragen met de exploitatievergunning.
 

Exploitatievergunning vernieuwen

De exploitatievergunning is voor maximaal vijf jaar. Een exploitatievergunning voor een coffeeshop en kortlopende exploitatievergunningen hebben een kortere geldigheidsduur.

Wanneer de exploitatievergunning afloopt, moet u op tijd een nieuwe aanvraag indienen. Als vergunninghouder is het uw verantwoordelijkheid om in de gaten te houden tot wanneer uw vergunning geldig is.
 

Voorlopige exploitatievergunning

Wanneer u te laat een nieuwe aanvraag indient of wanneer de exploitatievergunning verlopen is, kunt u een voorlopige vergunning aanvragen. Voor een coffeeshop of een seksinrichting wordt geen voorlopige vergunning afgegeven. De aanvraag voor voorlopige vergunning wordt met voorrang behandeld. De voorlopige vergunning is alleen in combinatie aan te vragen met een exploitatievergunning via Mijn Loket.
 

Wijzigingen doorgeven

U moet alle wijzigingen van uw exploitatie direct melden bij het team Horeca Vergunningen, ook wanneer er wijzigingen zijn in de exploitant. Wijzigingen binnen de rechtsvorm, zoals een nieuwe bestuurder, moeten direct worden doorgegeven. Wanneer u dit niet tijdig doet, kan de exploitatievergunning van rechtswege komen te vervallen, worden ingetrokken of worden geschorst.

De exploiterende rechtspersoon, aan wie de vergunning is verleend, moet ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel op het zaakadres. Wanneer de rechtspersoon is uitgeschreven vervalt de vergunning van rechtswege.
 

Bijschrijven beheerder(s)

Er moet altijd een (op de vergunning genoemde) beheerder aanwezig zijn als de onderneming voor publiek is geopend. Voor het bijschrijven van één of meer beheerders kunt u de lopende vergunning aanpassen. Dit kan alleen als er verder niets verandert. U kunt de nieuwe beheerder(s) online melden.


Melding milieurelevante activiteiten

Wanneer u een (horeca)bedrijf start moet u een melding maken van milieurelevante activiteiten. Deze melding is verplicht, ook als u vergunningsvrij exploiteert. U kunt deze melding doen bij www.aimonline.nl.

 • u betaalt kosten (leges) voor de behandeling van uw aanvraag
 • u moet ook leges betalen als er besloten wordt dat u geen vergunning krijgt
 • als u de leges niet betaalt, wordt uw aanvraag niet behandeld

De activiteiten die worden aangeboden, bepalen in welke exploitatiecategorie de inrichting valt. Het is daarbij relevant in hoeverre de activiteiten effect hebben op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving.

Hoe meer effect, hoe zwaarder de exploitatiecategorie. Bij een hogere categorie moet u meer leges betalen. Meer informatie hierover vindt u in de horecanota 2017– 2021.

2018

Exploitatievergunning, nieuwe vestiging of overname
voor categorie 1 en 2
voor categorie 3, 4 en 4+


€  927,00
€1.425,00

Exploitatievergunning, wijziging bestaande vergunning
of vernieuwing

voor categorie 1 en 2
voor categorie 3,4 en 4+€  569,00
€1.068,00

Toevoegen activiteiten aan exploitatievergunning 2018
voor activiteiten 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17 en/of 18
voor activiteiten 6, 12, 13 en/of 14


€ 249,00
€ 498,00

Bijschrijven beheerder(s)
voor het bijschrijven van de eerste beheerder
per beheerder, voor de tweede en elke volgende beheerder die u bijschrijft


€   95,00
€   47,00

Kortlopende exploitatievergunning (voor max. 6 maanden)

€  792,00

 • burgerservicenummer van de exploitanten en de beheerders
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel van de eenmanszaak, nv, bv, vof of andere rechtspersoon

 • ondertekende huur-/pacht-/koopovereenkomst. U geeft hiermee aan dat u de enige bent die beschikt over het pand.

 • een afschrift van de statuten (als het gaat om een vereniging of stichting)

 • alle beheerders/leidinggevenden en de exploitanten moeten een verklaring aanleveren. Het formulier verklaring beheerders kunt u downloaden. Deze verklaring moet door iedere persoon zelf volledig ingevuld en ondertekend worden

 • een plattegrond van de inrichting op schaal 1:100. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimtes zijn. In de tekening moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten, vitrines etc. zijn

 • een plattegrond van het terras. Gebruik hiervoor de bijlage terrastekening. In dit voorbeeld ziet u hoe u het terras kunt intekenen en aan welke voorwaarden de tekening moet voldoen.

Let op: aanvragen die niet volledig zijn ingevuld en/of die niet voldoen aan de indieningsvereisten, worden niet in behandeling genomen. Ook moeten de kosten (leges) zijn voldaan, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • de aanvraag van een exploitatievergunning duurt maximaal acht weken.
 • deze termijn kan éénmalig met acht weken worden verlengd

Er kunnen aanvullende termijnen worden gesteld, bijvoorbeeld bij een Bibob-onderzoek. Hierover wordt u geïnformeerd.

U heeft een exploitatievergunning nodig:

 • als u een openbare inrichting wil exploiteren waarvoor geen vrijstelling mogelijk is
 • na het verlopen van de oude vergunning
 • de exploitatie moet passen binnen het bestemmingsplan, de Horecanota Rotterdam 2017-2021, het horecagebiedsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV)

 • de minimumleeftijd van exploitant(-en) en beheerder(-s) is 18 jaar tenzij er alcoholhoudende dranken verstrekt gaan worden. Dan is de minimumleeftijd 21 jaar en moet de exploitant beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (zoals certificaat sociale hygiëne)

 • bij slecht levensgedrag van de exploitant(en) en de beheerder(s) wordt er geen exploitatievergunning afgegeven

 • de exploitant(en) en de beheerder(s) mogen niet onder curatele staan

 • u mag de inrichting niet exploiteren voordat de vergunning is verleend

Aanlevervoorwaarden

Bij een digitale aanvraag moeten de stukken als afzonderlijke documenten worden aangeleverd in pdf, png of jpg. Worden de documenten als één bestand aangeleverd, dan kan de aanvraag niet behandeld worden als rechtsgeldig document.

De documenten moeten van elkaar te onderscheiden zijn. Het kan zijn dat aanvullende documenten aangeleverd moeten worden zoals een geluidsrapport, een exploitatieplan of een Bibob-formulier. Als dit nodig is, wordt u hierover geïnformeerd.

Bezwaar maken

Als de vergunning (geheel of voor een deel) niet kan worden gegeven, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Daarna ontvangt u een definitief besluit. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Contact met afdeling Directie Veiligheid

Directie Veiligheid
Horeca Vergunningen
Tel: 14 010
E-mail horecavergunningen@rotterdam.nl


Contact met de gemeente

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.