Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 12 min

Byemontsingel

In het 3e kwartaal van 2023 starten de gemeente Rotterdam en Evides Waterbedrijf met het groot onderhoud in uw buurt. De gemeente vervangt het riool en Evides de waterleiding. Als het werk in de ondergrond klaar is, maken we het buiten weer netjes, met bestrating, groen en verlichting. We verwachten in september 2025 klaar te zijn met het groot onderhoud.

In april 2022 was er een informatiebijeenkomst waar het voorlopig ontwerp is getoond. Van deze bijeenkomst hebben we geprobeerd de meest voorkomende vragen te beantwoorden.

Het groot onderhoud Van Byemontsingel en omgeving is een onderhoudsproject. Dit betekent dat de financiële middelen van het project vanuit beheer gelden komen. Rioolreinigingsrechten bekostigen daarmee de rioolvervanging. Dit betekent dat functionele aanpassingen slechts sporadisch kunnen plaatsvinden. Ook moeten deze aanpassingen binnen de regelgeving van de gemeente vallen (onder andere een groenvisie). Al dit soort aspecten maken grote aanpassingen helaas onmogelijk.

Bewonersavonden en participatiebijeenkomsten worden gehouden om te kijken welke ideeën bij de bewoners leven en waar we ze tegemoet kunnen komen. Anders gezegd, 'met welke kleine aanpassingen kunnen we zoveel als mogelijk binnen het gegeven budget tegemoet komen'.

Parkeren

Parkeren is van groot belang in gebieden als Pernis. Vanuit een onderhoudsvisie probeert de gemeente voor zover als mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen. Soms betekent dit een toename van het aantal parkeerplaatsen en soms is dit op locaties waar direct omwonenden allerminst gelukkig mee zijn.

Bomen/groen

Bomen en groen zijn van groot belang voor de leefomgeving. De regelgeving voorziet in behoud van groen. Slechts vanwege technische noodzaak (bijvoorbeeld riooltracé nabij bomen) of gezondheidsproblemen van groen laten kappen of verplanten van groen toe.

Verkeerssituatie

Binnen elke omgeving wordt gekeken naar de verkeersafwikkeling. Vaak is in smallere straten een vraag of éénrichtingsverkeer niet beter is. Uiteraard kijkt de gemeente naar de mogelijkheden met verkeerskundigen. De uiteindelijke afweging wordt gedaan aan de hand van het advies van deze deskundigen.

Volledig werkgebied 

Het werkgebied van het project publiceren we op de website.

Waarom rioolvervanging?

Rotterdam is gebouwd op een veenlaag. Net als op andere plekken in Nederland zakt dat. Eens in de 30 tot 40 jaar is het nodig om dat op te hogen. Vanwege ‘einde levensduur’ van riolen en verzakkingen worden rioleringen dan ook op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht.

We combineren dit zoveel mogelijk met groot onderhoud. Om wateroverlast te voorkomen is het goed om zelf ook uw tuin op te hogen. En als u dat doet, denk dan ook gelijk aan het vergroenen. Dat voorkomt wateroverlast op uw eigen terrein.

Rotterdams Weerwoord/Vergroenen op eigen terrein/Afkoppelen

Bewoners kunnen meegaan in het afkoppelen van de eigen hemelwaterafvoer. Voor meer informatie kijk op de pagina Rotterdams Weerwoord.

Vragen van bewoners

Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn er diverse vragen die leven onder bewoners en belanghebbenden. Dit zijn onder andere:

 • Wanneer starten jullie waar met het werk?
 • Kan ik nog parkeren?
 • Moet ik mijn huisaansluiting vervangen (en wat kost dat)?
 • Hoeveel gaat de grond omhoog, wat betekent dat en wat kost dat?
 • Wat gebeurt er met de bomen/het groen in de wijk?

Hieronder geven we op de meeste vragen antwoord.

Planning werkzaamheden

 • Wanneer starten de werkzaamheden?
  De start en planning van de werkzaamheden worden aangegeven in de flyer/nieuwsbrief. Via de Rotterdam Aan de Slag app en via deze pagina zijn de ontwikkelingen ook te volgen.

Parkeren

 • Behouden we voldoende parkeerplaatsen?
  In de huidige situatie is het aantal parkeerplaatsen 60 stuks. In de nieuwe situatie komen hetzelfde aantal parkeerplaatsen terug.
 • Kunnen er meer parkeerplaatsen gecreëerd worden in Pernis?
  Naar aanleiding van de bewonersavond is er afstemming nodig met afdeling verkeer en vervoer om de mogelijkheden te bezien
  Bij het appartementencomplex zijn er 18 parkeerplaatsen. Als hier langs parkeren worden gemaakt is dit niet gelijk aan haaks parkeren. Tegenover het appartementencomplex kan het trottoir weggehaald worden en daar parkeerplaatsen van worden gemaakt.
  Met afdeling verkeer en vervoer worden er varianten bekeken.
 • Kunnen de parkeerplaatsen langs de G.A. Soetemanweg herschikt worden?
  Met afdeling verkeer en vervoer worden er varianten bekeken.
 • Kunnen er parkeervakken gecreëerd worden bij de Biezenkamp? Het is daar groener maar minder parkeervakken. Het is er altijd druk en vol.
  Met afdeling verkeer en vervoer worden er varianten bekeken.

Speelplekken

 • Wordt het speeltuintje in de Verheulstraat aangepast of vernieuwd?
  Het speeltuintje in de Verheulstraat wordt vervangen.
 • Wordt het speelplein aan de Van Byemontsingel ook vervangen? De stenen liggen hier oneven. Kan ernaar gekeken worden?
  Het speelplein wordt niet vervangen. De beheerder van Pernis gaat de oneven stenen bekijken.
 • Kan er bij de speelplek een prullenbak geplaats worden?
  Naast het bankje wordt een prullenbak geplaatst.
 • Bij het voormalig buurthuis MFC staat nog 1 object. Wordt het object ook verwijderd?
  Ja, het speeltoestel wordt verwijderd.
 • Aan de Verheulstraat spelen veel kinderen. De wens is om de brede straat niet te verwijderen. Ook hier worden evenementen georganiseerd.
  De wens zullen we voorleggen middels een enquête aan de bewoners van de Verheulstraat.
 • Wat komt er in het speeltuintje in de Verheulstraat? Is het mogelijk om in samenspraak de speeltuin te vormgeven? Bijvoorbeeld door het uitzetten van een enquête voor suggesties van de speelplek?
  De gemeente wil graag in samenspraak van de bewoners de speeltuin vormgeven door middel van het uitzetten van een enquête.

Ophoging

 • In het gebied worden de straten tussen de 0 en 20 cm wordt verhoogd. Dit zal voor enige problemen gaan zorgen. De straat aan de voorkant zal niet zo'n probleem zijn om de verhoging aan te passen, maar aan de achterkant van de woning gaat dit problemen geven voor de tuinen, omdat je qua verhoging niet alleen met de straat zit maar ook met de schuurtjes en de vloeren hiervan. Je moet dan al snel de gehele tuin aanpassen inclusief schuren en deuren.
  Het terrein in de buurt is in de loop der tijd 0 tot 20 cm ingezakt. Om de aansluitingen met woningen e.d. weer te herstellen is een aanvulling noodzakelijk. Deze aanvulling is dus op bepaalde plekken 0 cm en op andere plekken 20 cm.. Als de schuren met de deur aan het trottoir grenzen, kan het niet zo zijn dat door verhoging van het trottoir de schuurdeur niet meer kan worden geopend. Daar wordt rekening mee gehouden.
 • Is die verhoging van de straten echt nodig, waarom kan dit niet op huidige hoogte blijven? Bewoners komen hierdoor wel op extra hoge kosten.
  Het is echt noodzakelijk. De verhoging leidt niet altijd tot extra werk voor u. De straat gaat weer naar de hoogte zoals het indertijd is aangelegd. Alle woningen die op palen staan hebben dan weer het normale hoogteverschil als in de tijd toen deze zijn gebouwd. Het ophogen van de tuin is een keuze van de eigenaar/bewoner. Als u de tuin niet ophoogt kan er wateroverlast optreden. U moet zelf zorgen voor een deugdelijke afvoer. Dit behoort tot het normale onderhoud dat u van een woning kan verwachten.
 • Wat is het hoogteverschil in de G.A. Soetemanweg?
  De straat gaat ongeveer 15 cm. omhoog.
 • Kan er een put geplaatst worden in het achterpad in de Van Byemontsingel? Er ligt een put die altijd onder water staat.
  De achterpaden is niet in beheer van de Gemeente. De achterpaden horen bij de woning. Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Huisaansluitingen

 • Wordt het riool aan de Ring (lage nummers vervangen?
  Het riool aan de Ring wordt vervangen.
 • Is het nodig om huisaansluitingen te vervangen?
  Het is raadzaam om te achterhalen of uw huisaansluiting werkt en/of u klachten heeft. Uiteindelijk moet u zelf (in geval van huurwoningen de pandeigenaar) de beslissing nemen om uw rioolaansluiting te vervangen. In de situatie waarbij het gaat om een huurwoning is het verstandig contact op te nemen met de eigenaar van de woning. De eigenaren zijn geïnformeerd.
 • Wat kost het vervangen van de huisaansluiting op eigen terrein ongeveer?
  We raden u aan om vooraf bij meerdere partijen een vrijblijvende offerte aan te vragen voor de werkzaamheden. Er kan geen direct antwoord gegeven worden op de vraag wat vervangen van een rioolleiding kost.
 • Wanneer kan ik het beste mijn huisaansluiting vervangen? Tijdens, voor of na het project?
  Dit kan het beste gebeuren gelijk met de werkzaamheden, u kunt dan gemakkelijk aansluiten op de werkzaamheden van de gemeente omdat uw huisaansluiting en de aansluiting riool beide opgegraven zijn.
 • Kan ik de aannemer van de gemeente vragen om mijn huisaansluiting te vervangen?
  Uiteraard kan dat, houd u er wel rekening mee dat dit niet via de gemeente loopt. U moet de aannemer zelf benaderen. Ook hier is het advies om eerst een vrijblijvende offerte aan deze aannemer te vragen. De gemeente kan hier niet in bemiddelen.

Groen/Bomen

 • Waarom moet er in Pernis vergroend worden? Creëer hier nieuwe parkeerplaatsen in plaats van te vergroenen. Vergeleken met Hoogvliet is Pernis echt een groendorp.
  Dit heeft te maken met het beleid van de gemeente Rotterdam. Door de verandering van het klimaat ontstaat er hittestress en veel water op straat. Door het vergroenen wordt het koeler en het regenwater meer lokaal opgevangen.
 • Kan er een uitstapstrook gecreëerd worden naast de singel in de Van Byemontsingel?
  In de nieuwe situatie komt er een uitstapstrook terug.
 • Het pleintje aan de G.A. Soetemanweg is het mooiste plekje van de wijk. Hier graag niets aan aanpassen
  Binnen Rotterdam is de opdracht om meer te vergroenen in verband met de klimaatverandering. Het huidige plein is ontworpen door een buitenruimte ontwerper en dit wordt vergroend om dit mooier te maken.
 • Bomen van de Zijlstraat blijft aan 1 kant staan. Waarom gaan de bomen weg? Afgelopen plantseizoen, zijn er nieuwe bomen geplant. Bomen zijn een jaar oud.
  Dit is verkeerd gegaan door de gemeente in het onderhoudsprogramma. Gekeken wordt om deze bomen naar een ander project te verplanten.
 • In de Verheulstraat staan 3 bomen. Worden deze bomen verwijderd? De bomen zijn 5 jaar oud, dat is niet oud. Deze bomen creëren eindelijk een beetje schaduw. Het verzoek is om deze bomen niet te verwijderen.
  Dit zal worden nagegaan door een groen deskundige en bekeken worden in een beplantingsplan welke nog gemaakt moet worden voor het project.
 • Groenvakken langs de parkeervakken bij het winkelcentrum is niet gewenst. Dit is de plek in Pernis waar evenementen worden georganiseerd. Bij het plaatsen van groenvakken is de locatie niet meer de plek voor evenementen (zoals braderie).
  De groenvakken zijn tussen de bomen gesitueerd met bomen die veel wortelopdruk generen. Grotere vakken komt ten goede aan de bomen. We bekijken of er een extra paatje gemaakt kan worden om met boodschappen naar de auto te lopen.
 • Voor het winkelcentrum aan de G.A. Soetemanweg staan bomen die overlast geven. De wortels groeien waardoor er druk ontstaat tegen de tegels en deze oneven komen te liggen. Kunnen de tegels weer goed gelegd worden? De wens is om de bomen op deze plek te behouden door een boom te plaatsen die minder overlast geeft.
  Door een groendeskundige en beheerder zal dit worden nagegaan.
 • Rondom de singel wordt beplanting toegevoegd. Bewoners vinden de rieten en bomen rondom de singel juist heel mooi. De grote bomen vinden zij schitterend. Voorkeur is dan ook om dit niet te verwijderen.
  De vraag wordt voorgelegd aan de beheerder en de ontwerper.

Onderhoud

 • Is er een onderhoudsbudget? Er zijn veel plekken in Pernis niet onderhouden o.a. de speelplek, het plein bij de metro, Burgemeester van Esstraat en het park.
  De vraag is uitgezet bij onze groenbeheerder. Hier komt snel een uitkomst uit en stellen u hiervan op de hoogte.

Voorlopig ontwerp

 • Is er in het voorlopig ontwerp ook rekening gehouden met de kaasboer en de groenteboer? Hoe zetten zij hun bus op?
  Ja, er is rekening gehouden met de kaasboer en de groenteboer. Er komen 2 formele plekken in het plan. Op deze plek worden ook 2 bankjes geplaatst.
 • De bankjes worden op een plek geplaatst waar alleen maar schaduw is. Bewoners gaan hier geen gebruik van maken. Waarom is er tijd en geld besteed aan het voorlopig ontwerp, waar de bewoners het niet mee eens zijn? Waarom is er niet aan de bewoners gevraagd wat zij willen? Dan was de gemeente wel met een goed ontwerp gekomen.
  Voor de bankjes wordt gekeken om deze een andere plek te geven. Het proces van de gemeente is dat er eerst een ontwerp gemaakt wordt door deskundige van de gemeente welke voorgelegd wordt aan de bewoners. Deze avond is bedoeld om informatie en meningen te verkrijgen zodat we dit kunnen beoordelen en bekijken.

Straatnaambord

 • Het straatnaambord Van Byemontsingel is niet meer herkenbaar. Kan het bord vervangen worden?
  Binnen het projectgebied worden alle bebording gecheckt en waar nodig vervangen.

Glasvezel

 • Waarom wordt er niet gelijk glasvezel aangelegd?
  Wanneer de gemeente Rotterdam groot onderhoud gaat uitvoeren, geeft zij dit aan bij andere partijen, waaronder glasvezel aanbieders en nutsbedrijven om te informeren of ook zij werkzaamheden in de wijk. Zo kunnen we werkzaamheden combineren en verminderen we de overlast voor bewoners.

Gasleiding

 • Verheulstraat is buizen veranderd. Waarom nu weer? Gasleiding is vervangen maar niet het riool.
  In het verleden zijn de gasleidingen vervangen in het kader van veiligheid.

Rijweg

 • De weg aan de Pastoriedijk en Tijkenweg is al erg smal. Waarom wordt de weg nog meer versmald?
  De Pastoriedijk en Tijkenweg worden niet versmald. De Ring tussen beide wegen is in onderzoek. Randvoorwaarde is dat brandweerauto zonder problemen kan passeren.
 • Blijven de drempels? Wat voor drempels komen hiervoor terug?
  Het is nog niet bekend of de drempels blijven en welke drempels ervoor terug komen. Bij nadere detaillering van het ontwerp zal dit bekend worden.
 • Worden er ook verkeersmaatregelen genomen voor het hard rijden? Van Esstraat heeft een zigzagstraat gekregen om het hard rijden te voorkomen. Het verkeer rijdt nu heel hard via de Verheulstraat.
  Dit wordt gemeld bij de wegbeheerder. De straat valt niet binnen de projectgrenzen.

Van ontwerp naar uitvoering

Op dit moment werken we het ontwerp verder uit. De start van de uitvoering op straat staat gepland in het 3e kwartaal van 2023. Voor de start van de werkzaamheden vindt er nog een informatiebijeenkomst plaats. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.

Goed functionerend riool

Om ook in de toekomst een goed functionerend rioolstelsel te houden, vervangen we in Rotterdam 40 kilometer rioolbuis per jaar. Veel riolering is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aangelegd. Die raakt nu aan het eind van de levensduur. Dat geldt ook voor het riool in de Van Byemontsingel en omgeving.

Wat gaan we doen?

We vervangen het riool in deze buurt en naast het nieuwe riool leggen we ook een drainagebuis. De drainagebuis voert het regenwater in de omgeving af naar het oppervlaktewater in de Van Byemontsingel. Ook vernieuwen we twee verbindingen naar datzelfde water in de Van Byemontsingel. En Evides vervangt de waterleiding in deze buurt. De leidingen liggen in de stoep, het riool in de rijweg.

Na het werk in de ondergrond maken we het buiten weer netjes. Met bestrating, groen en verlichting.

Werkgebied

Het groot onderhoud vindt plaats in de volgende straten:

 • Van Byemontsingel
 • Verheulstraat
 • Ring, tussen Pastoriedijk en Tijkenweg
 • G.A. Soetemanweg
 • Ring tussen Burgemeester van Esstraat en Tijkenweg
 • Van Zyll de Jongstraat. 

Planning

De werkzaamheden zijn nog in voorbereiding. In het 3e kwartaal van 2023 beginnen we met de werkzaamheden. Deze duren ongeveer 2 jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het groot onderhoud in de Van Byemontsingel en omgeving? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via Byemontsingel@rotterdam.nl of laat een terugbelverzoek achter via 14 010.

Heeft u een melding over de buitenruimte? Dat kan ook online via melding over de buitenruimte.