Bezwaarschriften en hoe het in zijn werk gaat
Gepubliceerd op: 08-05-2019
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/abc-jaarverslag/
Ga naar de hoofdinhoud

Als een Rotterdammer het niet eens is met een besluit van de gemeente, kan hij of zij een bezwaar indienen. Is zo’n bezwaar niet één-twee-drie op te lossen, dan komt het bij een commissie terecht.

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Rotterdam een onafhankelijke commissie ingesteld, de Algemene bezwaarschriftencommissie (ABC). De commissie geeft advies over het bezwaarschrift aan het gemeentebestuur van de gemeente Rotterdam.

De bezwaarprocedure

In de bezwaarprocedure vindt een volledige heroverweging plaats door het bestuursorgaan. Dat betekent dat nog een keer naar de hele kwestie gekeken wordt. Het bestuursorgaan is meestal het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Heel soms gaat het om een ander bestuursorgaan, bijvoorbeeld de burgemeester of de gemeenteraad van Rotterdam.

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) adviseert de Rotterdamse bestuursorganen over bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften van Rotterdammers gaan over verschillende zaken, van een evenementenvergunning tot een bestuurlijke boete vanwege verzwegen inkomen bij de Bijstandsuitkering. Ambtenaren handelen een groot deel van deze bezwaren af. De overige zaken komen terecht bij de ABC. De ABC bestaat uit deskundigen die niet in dienst zijn van de gemeente. De leden hebben wel een juridische achtergrond. Zij zijn lid van de ABC in Rotterdam naast hun werk ergens anders. De commissie kijkt onafhankelijk naar de bezwaarschriften.

 • Mevrouw mr. I.C.M. Baltus Voorzitter Kamer I + IV
 • Mevrouw mr. H. Nummerdor-Buijs Plaatsvervangend voorzitter Kamer I
 • Mevrouw mr. S.J.L. Crombach Plaatsvervangend voorzitter Kamer I + Lid Kamer VI
 • Mevrouw mr. J. Hagen-Pot Plaatsvervangend voorzitter Kamer I + Lid Kamer IV
 • Mevrouw mr. D. van Pluur-Puik Lid Kamer I
 • Mevrouw mr. drs. M.I. Houben Lid Kamer I
 • De heer mr. D.C. Alblas Lid Kamer I
 • Mevrouw mr. B. Kaptein-van Beest Lid Kamer I
 • De heer mr. A.P. Diermanse Voorzitter Kamer II + III + Plaatsvervangend voorzitter Kamer IV
 • De heer mr. V.R.C. van Ahee Plaatsvervangend voorzitter Kamer II
 • Mevrouw ir. A.E. Koningsveld-den Ouden Plaatsvervangend voorzitter Kamer II
 • De heer mr. drs. R. van Baaren Plaatsvervangend voorzitter Kamer II + III
 • De heer mr. H.H. Luigies Plaatsvervangend voorzitter Kamer II + III
 • Mevrouw mr. P. Yildirim Lid Kamer II
 • De heer dr. mr. M. Scheele Lid Kamer II
 • De heer mr. J.K. van de Poel Lid Kamer II
 • Mevrouw M.H. Kuggeleijn Lid Kamer II
 • Mevrouw mr. B. Bulucu Lid Kamer II
 • De heer mr. M. van Looij Lid Kamer II
 • Mevrouw mr. M. Pinas Lid Kamer II + IV
 • De heer mr. K. Willeijns Lid Kamer II + IV
 • Mevrouw mr. E.M. Linthorst Plaatsvervangend voorzitter Kamer IV
 • Mevrouw mr. A. Stockmann Lid Kamer IV
 • Mevrouw mr. E.T. Schepel Lid Kamer IV
 • Mevrouw mr. E. van Brandwijk Lid Kamer IV
 • Mevrouw mr. E.M. Linthorst Lid Kamer IV + Plaatsvervangend voorzitter Kamer VI
 • De heer mr. V.L.S. van Cruijningen Voorzitter Kamer V + Plaatsvervangend voorzitter Kamer VI
 • De heer mr. W.H.C. van Eck Plaatsvervangend voorzitter Kamer V + VI
 • De heer mr. J.F. Penning de Vries Lid Kamer V
 • Mevrouw mr. H. Nummerdor-Buijs Voorzitter Kamer VI
 • De heer mr. P. Oudkerk Plaatsvervangend voorzitter Kamer VI
 • De heer mr. R. Lagrand Plaatsvervangend voorzitter Kamer VI
 • Mevrouw mr. M.A. Spek Lid Kamer VI
 • De heer mr. D. Uç Lid Kamer VI
 • De heer mr. M.J. Toet Lid Kamer VI
 • Mevrouw mr. Drs. M. Otte Lid Kamer VI
 • De heer mr. G. Baksoellah Lid Kamer VI
 • Mevrouw E.C.M.Th. Engbers Lid Kamer VI
 • Mevrouw mr. A. Stockmann Lid Kamer VI
 • Mevrouw mr. N. Mustafic Lid Kamer VI

In een hoorzitting kan de bezwaarmaker zijn bezwaarschrift toelichten. Ook degene die namens de gemeente spreekt (het verweer voert), kan dit doen. Zo krijgt de commissie door de ingediende stukken en de hoorzitting alle informatie over de kwestie. De commissie vormt zich daarover een mening.

Een secretaris helpt de algemene bezwaarschriftencommissie. Hij maakt in opdracht van de commissie een advies. De secretaris is een ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam. Hij is ook onafhankelijk en is niet betrokken bij de voorbereiding van het besluit waar het over gaat.

De afdeling Juridische diensten (JD)

De meeste bezwaarschriften worden ambtelijk afgehandeld. Lees hier meer over in het aanwijzingsbesluit ambtelijk horen op Lokaleregelgeving.nl. Dit betekent dat een jurist van Juridische diensten (JD) het bezwaarschrift behandelt. Deze ambtenaar heeft niets met de beslissing in eerste instantie te maken gehad en kijkt onafhankelijk naar uw bezwaarschrift.

De afdeling Juridische diensten verzorgt de administratie van het bezwaarschrift en zorgt ervoor dat er een beslissing op bezwaar wordt genomen. Alle bezwaarschriften komen binnen bij JD. Het overgrote deel van de bezwaarschriften krijgt een ambtelijke afdoening. Dat betekent dat de commissie hierover niet adviseert, maar dat een ambtenaar van JD in deze gevallen de bezwaarmaker hoort.

Het afdelingshoofd van JD is door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd (gemachtigd) om beslissingen op het bezwaar te nemen. Dit is niet het geval als een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard (u gelijk heeft), en de afdeling die het besluit in eerste instantie heeft genomen het daar niet mee eens is. Dan komt er de zogenoemde contrairprocedure. In dat geval beslist het college van burgemeester en wethouders.

Adviseert de bezwaarcommissie om een bezwaarschrift gegrond te verklaren (u krijgt gelijk), dan kan de betreffende afdeling op het conceptadvies reageren. In zijn functie als secretaris van de Algemene Bezwaarschriftencommissie geeft het hoofd Juridische diensten de afdeling hiertoe gelegenheid.

De afdeling dat het bestreden besluit heeft voorbereid, kan het commissieadvies onaanvaardbaar vinden. In dat geval brengt de afdeling een zogeheten contrair advies of contramemorie uit. De commissiesecretaris legt deze samen met het preadvies van de commissie voor aan het bevoegde orgaan. In de regel hakt het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk de knoop door.

Gehoord worden

Als u wilt worden gehoord in een hoorzitting, kunt u dit aangeven. Er wordt dan een hoorzitting georganiseerd en u kunt uw bezwaren toelichten. Ook de afdeling die het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar maakt, kan het besluit bij de hoorzitting toelichten.

Wat is een hoorzitting en wat kunt u verwachten?

Een ingediend bezwaarschrift bij de gemeente Rotterdam wordt in een hoorzitting van de ABC behandeld. 

 1. De situatie: De commissie brengt onafhankelijk advies uit aan de gemeente Rotterdam over uw bezwaarschrift. De hoorzitting is bedoeld om een beeld te krijgen van de situatie. Zowel u als de afdeling die het besluit heeft genomen, krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven.
 2. De voorbereiding: Wij sturen u een kopie van alle dossierstukken. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u (nieuwe) stukken aanleveren. De commissie kan de aangeleverde stukken gebruiken bij het opstellen van het advies. Een goede voorbereiding is belangrijk, ga na wat u wilt zeggen en schrijf dit desnoods op.
 3. Aanwezigen hoorzitting: Bij de hoorzitting zijn een voorzitter, twee commissieleden en een secretaris aanwezig. Verder kan een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam aanwezig zijn. Het is niet noodzakelijk dat u zelf aanwezig bent. U kunt iemand anders namens u het woord laten doen. U moet deze persoon dan wel schriftelijk machtigen. Ook kunt u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld getuigen of deskundigen.
 4. Verloop hoorzitting: Het precieze verloop van de hoorzitting ligt niet vast. De commissie doet haar best voor een ontspannen sfeer bij de zitting. De hoorzitting begint met het voorstellen van alle aanwezigen en de situatieschets. Dat doet de voorzitter. Hierna krijgt u het woord en dan de andere belanghebbenden. De commissieleden stellen als laatste vragen aan u en de andere aanwezigen.
 5. Na de hoorzitting: De commissie geeft een schriftelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Soms is er nader onderzoek of aanvullende informatie nodig voor een advies. Als dit zo is ontvangt u hierover bericht. Na het advies van de commissie neemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam een besluit. Dit ontvangt u per post thuis.

Het besluit kan zijn:

 • Niet ontvankelijk: Er zijn formele gebreken aan het licht gekomen waardoor uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u geen belanghebbende bent.
 • Ongegrond: Het eerder genomen besluit blijft gehandhaafd, u krijgt geen gelijk.
 • Gegrond: Het eerder genomen besluit wordt herzien of ingetrokken, u krijgt gelijk.

Tegen de beslissing over het bezwaarschrift kunt u in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechtbank.

Wanneer ambtelijk gehoord wordt (dus niet via de commissie ABC maar door een ambtenaar van de gemeente Rotterdam) volgt er na de hoorzitting een volledige heroverweging van het bestreden besluit. Het hoofd Juridische diensten neemt hierna namens het college van burgemeester en wethouders een besluit op het bezwaarschrift.

Openbaarheid van de hoorzitting

In zijn algemeenheid geldt dat de hoorzittingen openbaar zijn. Dat betekent dat geïnteresseerden bij de hoorzitting kunnen zijn. Dat kunnen mensen zijn die u zelf meeneemt of studenten van een juridische opleiding die een keer een hoorzitting in het echt willen meemaken. Of een journalist die geïnteresseerd is en bij de hoorzitting wil zijn.

Het kan ook gaan om andere inwoners die tegen hetzelfde besluit als u bezwaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij een bouwvergunning of een verkeersbesluit. Of iemand die bij het besluit betrokken is waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld diegene waar een vergunning aan is verleend.

De commissie kan besluiten dat de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt en niet openbaar is. Daartoe kan de commissie zelf het initiatief nemen, of u, of een andere belanghebbende bij de zaak. De commissie kan dit besluit nemen om ‘gewichtige redenen’. Dat kunnen in ieder geval persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard zijn.

Wij rekenen op uw medewerking aan het ordelijk verloop van deze zitting. De ABC heeft deze regels:

 • Voorafgaand aan de zitting mag de openbare ruimte waar de zitting plaatsvindt, op beeld worden vastgelegd.
 • Medewerkers van de gemeente Rotterdam en leden van de ABC worden niet in close-up vastgelegd.
 • Als de zitting begint, worden geen beeldopnames meer gemaakt.
 • Het maken van geluidsopname mag, mits dit de zitting niet hindert en alleen voor eigen gebruik.
 • Indien u zich niet houdt aan deze regels, kan de voorzitter u vragen de zitting te verlaten.
 • De ABC doet geen inhoudelijke mededelingen over de hoorzitting, het bezwaarschrift, het bestreden besluit of haar advies.
 • De voorzitter van de ABC is voorafgaand aan de hoorzitting beschikbaar voor vragen over de werkwijze van de ABC.

Soms maakt de ambtelijk secretaris een geluidsopname van de hoorzitting (zonder beeld). Dit als hulpmiddel bij het maken van het verslag van de hoorzitting. De voorzitter laat aan het begin van de hoorzitting weten of er een opname gemaakt wordt. U kunt de geluidsopname van de hoorzitting altijd opvragen.

Het kan ook zijn dat u zelf een geluidsopname wilt maken van de hoorzitting. Leg dat dan aan het begin van de hoorzitting voor, of van tevoren. Dan weten ook de andere bezwaarmakers, de leden van de commissie en aanwezige ambtenaren daarvan. Behalve als er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen, mag het maken van een geluidsopname. Let op: als één van de andere aanwezigen u daarom vraagt, moet u de opname van de hoorzitting met hen delen, zodat ook zij de hoorzitting terug kunnen luisteren.

Het delen met anderen daarbuiten of het publiceren van een geluidsopname, bijvoorbeeld op een website of social media, is niet toegestaan. Ook de gemeente doet dit niet. Uitzondering is als degenen die op de geluidsopname te horen zijn, allemaal akkoord gaan met publicatie. Bij het vragen van toestemming moet u duidelijk aangeven of het om de volledige opname geldt, of alleen bepaalde fragmenten.

Het jaarverslag van de ABC

Ieder jaar publiceert de gemeente Rotterdam samen met de ABC een jaarverslag over de binnengekomen bezwaarschriften van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt door de voorzitter van de ABC aan de burgemeester van Rotterdam uitgereikt. Hierna is het jaarverslag op deze webpagina te vinden.

Rotterdammer centraal in jaarverslag algemene bezwaarschriftencommissie

Juristen als vakmensen die kunnen luisteren en invoelend zijn, en die niet alleen waken voor een te strikte wetstoepassing, maar net zo goed streven naar vermijding van willekeur. Zo schetsen Joke de Wit en Peter de Bie, voorzitter en secretaris van de algemene bezwaarschriftencommissie, onze collega’s bij juridische diensten die deze commissie ondersteunen. Het staat te lezen in het voorwoord van het jaarverslag 2021 van de algemene bezwaarschriftencommissie. Op dinsdag 10 mei 2022 is het jaarverslag 2021 gepresenteerd.

Het jaarverslag 2021 kreeg als titel 'Mens in beeld'. Deze titel past goed in de ambitie van de commissie om te luisteren naar individuele Rotterdammers die zich benadeeld voelden door een gemeentelijk besluit en daartegen dan ook bezwaar maken. Bij de beoordeling kan de commissie spanning voelen tussen wat enerzijds rechtmatig is en wat anderzijds rechtvaardig is. De commissie weegt daarbij de menselijke maat nadrukkelijk mee. Daar gaat de commissie dit jaar mee door, onder meer door de instelling van de Taskforce menselijke maat, die in 2021 van start ging.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij gemeente Rotterdam, afdeling Juridische diensten op telefoonnummer 010 - 267 59 83 of via juridischedienstenbco@rotterdam.nl.
Kijk voor meer informatie op de pagina's bezwaarschade en verzekeringszaken melden en dwangsom bij bezwaar.