Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Afhandeling bezwaren bij de gemeente Rotterdam

Als een Rotterdammer het niet eens is met een besluit van de gemeente, kan hij of zij een bezwaar indienen. Is zo’n bezwaar niet één-twee-drie op te lossen, dan komt het bij een commissie terecht.

Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente Rotterdam een onafhankelijke commissie ingesteld, de Algemene bezwaarschriftencommissie (ABC). De commissie geeft advies over het bezwaarschrift aan het gemeentebestuur van de gemeente Rotterdam.

De bezwaarprocedure

In de bezwaarprocedure vindt een volledige heroverweging plaats door het bestuursorgaan. Dat betekent dat nog een keer naar de hele kwestie gekeken wordt. Het bestuursorgaan is meestal het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Heel soms gaat het om een ander bestuursorgaan, bijvoorbeeld de burgemeester of de gemeenteraad van Rotterdam.

De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) adviseert de Rotterdamse bestuursorganen over bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften van Rotterdammers gaan over verschillende zaken, van een evenementenvergunning tot een bestuurlijke boete vanwege verzwegen inkomen bij de Bijstandsuitkering. Ambtenaren handelen een groot deel van deze bezwaren af. De overige zaken komen terecht bij de ABC. De ABC bestaat uit deskundigen die niet in dienst zijn van de gemeente. De leden hebben wel een juridische achtergrond. Zij zijn lid van de ABC in Rotterdam naast hun werk ergens anders. De commissie kijkt onafhankelijk naar de bezwaarschriften.

In een hoorzitting kan de bezwaarmaker zijn bezwaarschrift toelichten. Ook degene die namens de gemeente spreekt (het verweer voert), kan dit doen. Zo krijgt de commissie door de ingediende stukken en de hoorzitting alle informatie over de kwestie. De commissie vormt zich daarover een mening.

Een secretaris helpt de algemene bezwaarschriftencommissie. Hij maakt in opdracht van de commissie een advies. De secretaris is een ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam. Hij is ook onafhankelijk en is niet betrokken bij de voorbereiding van het besluit waar het over gaat.

De afdeling Juridische diensten (JD)

De meeste bezwaarschriften worden ambtelijk afgehandeld. Lees hier meer over in het aanwijzingsbesluit ambtelijk horen | Lokaleregelgeving.nl. Link opent een externe pagina. Dit betekent dat een jurist van Juridische diensten (JD) het bezwaarschrift behandelt. Deze ambtenaar heeft niets met de beslissing in eerste instantie te maken gehad en kijkt onafhankelijk naar uw bezwaarschrift.

De afdeling Juridische diensten verzorgt de administratie van het bezwaarschrift en zorgt ervoor dat er een beslissing op bezwaar wordt genomen. Alle bezwaarschriften komen binnen bij JD. Het overgrote deel van de bezwaarschriften krijgt een ambtelijke afdoening. Dat betekent dat de commissie hierover niet adviseert, maar dat een ambtenaar van JD in deze gevallen de bezwaarmaker hoort.

Het afdelingshoofd van JD is door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd (gemachtigd) om beslissingen op het bezwaar te nemen. Dit is niet het geval als een bezwaarschrift gegrond wordt verklaard (u gelijk heeft), en de afdeling die het besluit in eerste instantie heeft genomen het daar niet mee eens is. Dan komt er de zogenoemde contrairprocedure. In dat geval beslist het college van burgemeester en wethouders.

Gehoord worden

Als u wilt worden gehoord in een hoorzitting, kunt u dit aangeven. Er wordt dan een hoorzitting georganiseerd en u kunt uw bezwaren toelichten. Ook de afdeling die het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar maakt, kan het besluit bij de hoorzitting toelichten.

Wat is een hoorzitting en wat kunt u verwachten?

Een ingediend bezwaarschrift bij de gemeente Rotterdam wordt in een hoorzitting van de ABC behandeld. 

  1. De situatie: De commissie brengt onafhankelijk advies uit aan de gemeente Rotterdam over uw bezwaarschrift. De hoorzitting is bedoeld om een beeld te krijgen van de situatie. Zowel u als de afdeling die het besluit heeft genomen, krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven.
  2. De voorbereiding: Wij sturen u een kopie van alle dossierstukken. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u (nieuwe) stukken aanleveren. De commissie kan de aangeleverde stukken gebruiken bij het opstellen van het advies. Een goede voorbereiding is belangrijk, ga na wat u wilt zeggen en schrijf dit desnoods op.
  3. Aanwezigen hoorzitting: Bij de hoorzitting zijn een voorzitter, twee commissieleden en een secretaris aanwezig. Verder kan een vertegenwoordiger van de gemeente Rotterdam aanwezig zijn. Het is niet noodzakelijk dat u zelf aanwezig bent. U kunt iemand anders namens u het woord laten doen. U moet deze persoon dan wel schriftelijk machtigen. Ook kunt u zich laten bijstaan door bijvoorbeeld getuigen of deskundigen.
  4. Verloop hoorzitting: Het precieze verloop van de hoorzitting ligt niet vast. De commissie doet haar best voor een ontspannen sfeer bij de zitting. De hoorzitting begint met het voorstellen van alle aanwezigen en de situatieschets. Dat doet de voorzitter. Hierna krijgt u het woord en dan de andere belanghebbenden. De commissieleden stellen als laatste vragen aan u en de andere aanwezigen.
  5. Na de hoorzitting: De commissie geeft een schriftelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Soms is er nader onderzoek of aanvullende informatie nodig voor een advies. Als dit zo is ontvangt u hierover bericht. Na het advies van de commissie neemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam een besluit. Dit ontvangt u per post thuis.

Het besluit kan zijn:

  • Niet ontvankelijk: Er zijn formele gebreken aan het licht gekomen waardoor uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u geen belanghebbende bent.
  • Ongegrond: Het eerder genomen besluit blijft gehandhaafd, u krijgt geen gelijk.
  • Gegrond: Het eerder genomen besluit wordt herzien of ingetrokken, u krijgt gelijk.

Tegen de beslissing over het bezwaarschrift kunt u in de meeste gevallen in beroep gaan bij de rechtbank.

Wanneer ambtelijk gehoord wordt (dus niet via de commissie ABC maar door een ambtenaar van de gemeente Rotterdam) volgt er na de hoorzitting een volledige heroverweging van het bestreden besluit. Het hoofd Juridische diensten neemt hierna namens het college van burgemeester en wethouders een besluit op het bezwaarschrift.

Openbaarheid van de hoorzitting

In zijn algemeenheid geldt dat de hoorzittingen openbaar zijn. Dat betekent dat geïnteresseerden bij de hoorzitting kunnen zijn. Dat kunnen mensen zijn die u zelf meeneemt of studenten van een juridische opleiding die een keer een hoorzitting in het echt willen meemaken. Of een journalist die geïnteresseerd is en bij de hoorzitting wil zijn.

Het kan ook gaan om andere inwoners die tegen hetzelfde besluit als u bezwaar hebben gemaakt, bijvoorbeeld bij een bouwvergunning of een verkeersbesluit. Of iemand die bij het besluit betrokken is waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Bijvoorbeeld diegene waar een vergunning aan is verleend.

De commissie kan besluiten dat de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt en niet openbaar is. Daartoe kan de commissie zelf het initiatief nemen, of u, of een andere belanghebbende bij de zaak. De commissie kan dit besluit nemen om 'gewichtige redenen'. Dat kunnen in ieder geval persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard zijn.

Bezwaarschriftencommissie: 'Graag duidelijke besluiten'  

Bezwaren van Rotterdammers tegen gemeentelijke besluiten weerspiegelen wat er in de stad speelt. Zo waren er vorig jaar meer bezwaren over de onderwerpen openbare orde en energietoeslag. En minder bezwaren tegen vergunningen voor kamerbewoning, terwijl er veel bezwaren waren over omgevingsvergunningen, parkeerzaken en briefadressen. 

De precieze cijfers zijn te lezen in het Jaarverslag 2023 van de Algemene Bezwaarschriftencommissie van onze gemeente. 

Oog voor elkaar

In het jaarverslag vraagt de Algemene Bezwaarschriftencommissie aandacht voor de motivering van gemeentelijke besluiten. Als de overheid een besluit neemt, moet ze zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden van betrokken Rotterdammers. Dat vraagt onder meer om een zorgvuldige motivering van genomen besluiten, met oog voor de menselijke maat. 

De menselijke maat speelt een grote rol in de behandeling van bezwaren. De Algemene Bezwaarschriftencommissie verwacht dat dit de komende jaren nog verder toeneemt. Vandaar de titel 'Oog voor elkaar' voor het jaarverslag van de Algemene Bezwaarschriftencommissie. 

De Algemene Bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders over bezwaren van bewoners tegen een gemeentebesluit. 

Op woensdag 5 juni kreeg burgemeester Ahmed Aboutaleb het eerste exemplaar van het jaarverslag uit handen van commissievoorzitter Inge Baltus.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij gemeente Rotterdam, afdeling Juridische diensten op telefoonnummer 010 267 59 83 of via juridischedienstenbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.
Kijk voor meer informatie op de pagina's bezwaarschade en verzekeringszaken melden en melden van te late beslissing.