Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Zorgdichtbij begrippen

In de zorg worden veel afkortingen, termen en begrippen gebruikt. Hier vindt u de betekenis van veelgebruikte zorg-termen.

BegripBetekenis
Arrangement of arrangementenpakketCombinatie van zorg, hulp(middelen) of hulp voor uw situatie.
AOW-tegoed

Een tegoed op de Rotterdampas voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Lees meer over het AOW-tegoed.

Bijzondere bijstandEen vergoeding die u kunt aanvragen als u een laag inkomen heeft en extra kosten maakt door bijzondere omstandigheden. Lees meer over de bijzondere bijstand.
BRPBasisregistratie Personen. Hierin staan de gegevens van personen die in de gemeente wonen of hebben gewoond.
BudgetbeheerBij budgetbeheer laat u uw inkomen storten op een rekening van de KBR. Met dat geld betaalt de KBR in overleg met u rekeningen en reserveert voor niet maandelijkse uitgaven.
CAKCentraal Administratie Kantoor. Link opent een externe pagina. Dit is de organisatie waaraan u de eigen bijdrage betaalt.
CIZCentrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ onderzoekt of u recht heeft op zorg volgens de Wet langdurige zorg.
DakloosIemand die geen dak boven zijn hoofd heeft en bij niemand mag verblijven.
Eigen bijdrage

Het bedrag dat u zelf moet betalen wanneer u hulp(middelen) of zorg krijgt. Lees meer over de eigen bijdrage.

ETFExpertiseteam Financiën. Dit team helpt u bij problemen met uw financiële situatie.
GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Dienst van de gemeente die de gezondheid beschermt en bevordert.
GGZGeestelijke Gezondheidszorg. Sector van zorgaanbieders die GGZ-zorg (behandeling) bieden.
HuisbezoekBezoek van bijvoorbeeld een huisarts of maatschappelijk werker bij u thuis.
HVHuishoudelijke verzorging. Hulp bij uw huishouden.
Indicatie

In de indicatie is door een adviseur op papier gezet welke hulp u nodig heeft.

JeugdtegoedEen tegoed op de Rotterdampas voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar oud van ouders met een inkomen tot 110 % WSM en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud van ouders met een inkomen tot 130% WSM. Lees waar het jeugdtegoed. Link opent een externe pagina voor bedoeld is.
JeugdwetWet waarin de hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar is geregeld. Dit is een taak van de gemeente.
KBRKredietbank Rotterdam. Dienst van de gemeente die u bij geldproblemen advies geeft en helpt. U komt in contact met de KBR via de Vraagwijzer.
Keukentafelgesprek

Een medewerker van de gemeente komt bij u thuis om te praten over uw situatie en over de hulp die u nodig heeft.

Kortdurende ondersteuningHulp voor een periode korter dan 6 maanden.
LaaggeletterdMoeite hebben met lezen en/of schrijven.
Langdurige ondersteuningHulp voor een periode langer dan 4 tot 6 maanden.
LVBLicht Verstandelijke Beperking. IQ tussen de 50 en 70 of IQ tussen de 70 en 85 én (ernstige) bijkomende problematiek. Onvoldoende vaardigheden op sociaal, praktisch en/of conceptueel gebied.
Maatschappelijke ondersteuningHulp om mee te kunnen doen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig te blijven.
MaatwerkvoorzieningHulp(middelen), zorg of begeleiding die passen bij wat u nodig heeft en wat uw omstandigheden zijn.
MantelzorgerIemand die langere tijd, onbetaald zorgt voor een familielid of iemand uit de vrienden- of kennissenkring.
MantelzorgondersteuningHulp aan mantelzorgers, bijvoorbeeld vervangende zorg of een parkeervergunning.
Ondersteuningsplan

Dit is het plan dat de gemeente samen met u maakt als u hulp nodig heeft. In het plan staat wat u zelf gaat doen en waar de gemeente u bij gaat helpen.

OpvoedondersteuningVoorlichting, advies en hulp bij opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen.
ParticipatieVrijwillig en actief meedoen in de maatschappij.
Pgb

Persoonsgebonden budget. U krijgt geld van de gemeente waarmee u zelf uw zorg inkoopt.

Pgb-tariefHet bedrag dat per uur of per dagdeel aan de zorgverlener wordt betaald.
Prestatie010

Met een Prestatie010 werken mensen voor minimaal 20 uur per week, of zoveel ze kunnen. Zo leert u steeds meer dingen en maakt u uw kans groter op het vinden van betaald werk.

RvdKRaad voor de Kinderbescherming. Organisatie die opkomt voor kinderen waarvan de ontwikkeling of opvoeding in gevaar komt.
SchuldbemiddelingEen vorm van schuldregeling waarbij u aflost wat u kunt (volgens richtlijnen) in 36 maanden, waarna het restant van de schuld aan u wordt kwijtgescholden als u zich aan alle voorwaarden heeft gehouden. De KBR kan deze vorm van schuldregeling voor u proberen op te zetten.
SchulddienstverleningProducten om u te ondersteunen om uw schulden te regelen en zoveel mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. bijvoorbeeld door schuldbemiddeling, schuldsanering en of budgetbeheer.
SMI

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang. Vergoeding van kinderopvang voor ouders die (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen.

SVBSociale Verzekeringsbank. Organisatie die de administratie en uitbetaling regelt van AOW, PGB en kinderbijslag.
ThuisloosIemand zonder een eigen kamer of woning, die wel bij familie, vrienden of kennissen kan overnachten.
Veilig ThuisAdvies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voorziening

Hulp of hulpmiddel dat betaald wordt uit de Wmo. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een aanpassing aan uw woning of een hulpmiddel voor vervoer.

VraagwijzerBij de Vraagwijzer kunt u informatie en advies krijgen over zorg en ondersteuning. Er zijn 14 Vraagwijzers in Rotterdam.
WijkteamIn het wijkteam werken professionals samen die zorg en ondersteuning geven aan jeugd en volwassenen.
WlzWet langdurige zorg. Wet die zware, intensieve en langdurige zorg regelt.
Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft tot doel dat u zelfstandig kunt blijven en mee kunt doen in de maatschappij. De gemeente voert de Wmo uit.

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze wet regelt de rechten en plichten van mensen die verplichte ggz nodig hebben door het aanvragen van een Zorgmachtiging.

ZiNZorg in Natura. U krijgt de zorg of voorzieningen die u nodig heeft via een aanbieder die een contract heeft met de gemeente. U krijgt voor deze hulp dus geen geldbedrag waar u zelf mee moet kopen.
ZorgovereenkomstDe afspraken die u als PGB-houder vastlegt met uw zorgaanbieder.
ZvwZorgverzekeringswet. Wet die de verplichte verzekering regelt voor zorg.