Q-team Feyenoord City
Gepubliceerd op: 05-02-2019
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand-feyenoord-city/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Quality-team Feyenoord City, hierna 'Q-team', heeft de taak om in opdracht van burgemeester en wethouders aanvragen over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te beoordelen. Basis daarvoor is de Welstandsnota Rotterdam.

Het Q-team beoordeelt de aanvragen op de kwaliteit die de stad zich als doel stelt. Ze beoordeelt of een bouwplan in de gebiedsontwikkeling voldoet aan de vastgestelde ruimtelijke kwaliteitseisen en of het goed past in de omgeving waar het komt. Heel belangrijk daarbij is de samenhang tussen gebouw, buitenruimte en stedenbouw. Monumenten binnen de gebiedsontwikkeling worden getoetst aan het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid.

Samenstelling Q-team

Feyenoord City is een grootschalige en veelomvattende gebiedsontwikkeling. Daarvoor is kennis vanuit meerdere disciplines nodig. Belangrijke punten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, stationsontwikkeling, leisure (vrijetijdsbesteding), grootschaligheid, hoogbouw en landschap (stedelijk, venues (ontmoetingsplekken) en de rivier).

In het Q-team zitten vanuit de Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam (Cie W&M) de leden met de disciplines ‘architectuur’, ‘architectuurhistorie’ en ‘stedenbouw’ aangevuld met deskundigen voor de disciplines ‘sociaal-economisch’, sociaal-maatschappelijk programma’, ‘knooppunt’, ‘landschap/buitenruimte’ en ‘venues’.

De gemeenteraad stelt de leden van de Q-team aan voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt het Q-team, vanuit de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Leden Q-team

• Robert Winkel / voorzitter
• Rudolph Eilander / lid commissie W&M - architectuur
• Johanna van Doorn / lid commissie W&M - cultuurhistorie
• Jeroen Ruitenbeek / lid commissie W&M - stedenbouw
• Philomene van der Vliet / deskundige landschapsarchitectuur
• Ton Venhoeven / deskundige knooppunten
• Paul Diederen / deskundige venues
• Aruna Vermeulen / burgerlid - sociaal-maatschappelijk

Alleen de grotere, complexe bouwplannen binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City worden aan het Q-team voorgelegd. De overige, kleinere, plannen worden, in opdracht van het Q-team, ambtelijk door het secretariaat afgedaan.

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als conceptaanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij conceptaanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

Zolang de coronamaatregelen in Nederland van kracht zijn zullen de vergaderingen van het Q-team Feyenoord City in principe digitaal, via een video-conferentie worden gehouden. Dit om de voortgang van de planontwikkeling niet te belemmeren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de vergadering fysiek wordt gehouden in combinatie met een digitale ‘publieke tribune’.

Met planindieners en ontwerpers wordt hierover tijdig contact opgenomen. Ook de agenda’s worden tijdig gepubliceerd.

Voor belangstellenden die de digitale vergaderingen van het Q-team Feyenoord City willen bijwonen bestaat de mogelijkheid om zich te melden als toehoorder bij de digitale vergaderingen.

Voor degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht, bestaat de mogelijkheid om zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum te melden. Belanghebbenden kunnen in de digitale vergadering voorafgaand aan de bespreking van een bouwplan inspreken, een en ander conform art. 3 in het Reglement van Orde (Bouwverordening Rotterdam hoofdstuk 9).

In verband met de specifieke randvoorwaarden als gevolg van digitaal vergaderen wordt daarbij aanvullend gevraagd de tekst van inspreekreacties vooraf (uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergadering) via het onderstaande e-mailadres aan te leveren bij het secretariaat van het Q-team Feyenoord City.

Voor toehoorders en insprekers gelden strikte spelregels.

  • Voor het digitaal vergaderen wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Teams. De microfoon van toehoorders wordt daarin door de beheerder van de digitale vergadering gesloten gehouden. Daarnaast wordt verzocht uw camera uit te zetten.
  • U neemt deel aan de vergadering met uw voor- en achternaam. Hierdoor houden wij overzicht over de aangemelde toehoorders tijdens de vergadering. Alleen aangemelde bezoekers worden toegelaten tot de vergadering. Het doorsturen van de vergaderlink naar derden heeft dus geen zin.
  • De microfoon van insprekers wordt door de beheerder van de digitale vergadering gedurende de inspreekreactie geopend. Voor het overige deel van de vergadering wordt deze gesloten.
  • Om privacyredenen is het maken van film- en/of geluidsopnames van de digitale vergaderingen niet mogelijk zonder vooraf toestemming van de commissieleden en de planindieners te hebben verkregen.
  • Toehoorders en insprekers melden zich uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de vergaderdatum telefonisch via 06 - 14 64 31 09. Om als toehoorder of inspreker te kunnen deelnemen aan een digitaal overleg is het nodig om uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven.

Voor alle correspondentie inzake het Q-team Feyenoord City kunt u contact opnemen met het secretariaat via Qteam_FCSO@rotterdam.nl

Beleids- en toetsingskaders

Het Q-team toetst de plannen aan verschillende algemene en/of specifieke beleidskaders. Uiteraard is de welstandsnota Rotterdam de basis; voor de buitenruimte is dat de Rotterdamse Stijl. Daarnaast worden er ook specifieke toetsingskaders voor Feyenoord City geformuleerd, zoals een welstandsparagraaf, een masterplan en nota’s van uitgangspunten voor deelprojecten. Alle toetsingskaders zijn hieronder bij 'documenten' te vinden.

Veelgestelde vragen

Feyenoord City is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling waarvoor specifieke deskundigheid vanuit meerdere disciplines is vereist. Belangrijke aspecten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, stationsontwikkeling, leisure, grootschaligheid, landschap (stedelijk, venues en de rivier) en hoogbouw. Het Q-team kan de plannen in bredere zin beoordelen dan vanuit de disciplines die nu in de reguliere commissie zijn vertegenwoordigd. Het Q-team zorgt daarnaast ook voor focus en continuïteit in de toetsing en verlicht tegelijkertijd de druk op de agenda van de reguliere commissie.

Het Q-team toetst de plannen aan verschillende algemene en/of specifieke beleidskaders. Uiteraard is de welstandsnota Rotterdam de basis; voor de buitenruimte is dat de Rotterdamse Stijl. Daarnaast worden er ook specifieke toetsingskaders voor Feyenoord City geformuleerd, zoals een welstandsparagraaf, een masterplan en nota’s van uitgangspunten voor deelprojecten. Alle toetsingskaders zijn onder documenten op deze website te vinden.

Het Q-team heeft de taak om (in opdracht van burgemeester en wethouders) aanvragen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te beoordelen op basis van de Welstandsnota Rotterdam. De kwaliteit die de stad zich als doel heeft gesteld op basis van diverse beleidskaders geldt hierbij als uitgangspunt. Het gaat om de vraag of een bouwplan in de gebiedsontwikkeling voldoet aan de vastgestelde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. De integraliteit tussen gebouw, buitenruimte en stedenbouw is hierbij van cruciaal belang. Monumenten binnen de gebiedsontwikkeling worden aan het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid getoetst.

Het Q-team is net als de reguliere commissie onafhankelijk. Dat betekent dat het Q-team ten opzichte van de voorgelegde bouwplannen onbevooroordeeld adviseert op basis van de Welstandsnota en algemene en specifieke beleidskaders. De leden uit het Q-team zijn onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente.

Het Q-team is actief zolang de stad dit nodig acht. De huidige leden van het Q-team zijn voor een periode van drie jaar benoemd, deze benoeming kan daarna nog een keer met 3 jaar worden verlengd.