Q-team Feyenoord City
Gepubliceerd op: 05-02-2019
Geprint op: 21-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand-feyenoord-city/
Spring naar het artikel

Het Quality-team Feyenoord City, hierna 'Q-team', heeft de taak om in opdracht van burgemeester en wethouders aanvragen over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te beoordelen. Basis daarvoor is de Welstandsnota Rotterdam.

Uitgangspunt daarvoor is de kwaliteit die zich de stad als doel heeft gesteld in beleidskaders. Het gaat om de vraag of een bouwplan in de gebiedsontwikkeling voldoet aan de vastgestelde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. De samenhang tussen gebouw, buitenruimte en stedenbouw is daarbij heel belangrijk. Monumenten binnen de gebiedsontwikkeling worden aan het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid getoetst.

Samenstelling Q-team

Feyenoord City is een grootschalige en veelomvattende gebiedsontwikkeling. Daarvoor is kennis vanuit meerdere disciplines nodig. Belangrijke punten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, stationsontwikkeling, leisure, grootschaligheid, landschap (stedelijk, venues en de rivier) en hoogbouw.

Vanuit de Commissie Welstand en Monumenten Rotterdam (Cie W+M) nemen de disciplines ‘architectuur’, ‘architectuurhistorie’ en ‘stedenbouw’ deel in het Q-team. Het Q-team is aangevuld met deskundigen voor de disciplines ‘sociaal-economisch’, sociaal-maatschappelijk programma’, ‘knooppunt’, ‘landschap/buitenruimte’ en ‘venues’.  

De gemeenteraad stelt de leden van de Q-team aan voor een termijn van drie jaar. Deze termijn kan eenmaal met drie jaar worden verlengd. Een ambtelijk secretariaat ondersteunt het Q-team, vanuit de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Leden Q-team

• Robert Winkel / voorzitter
• Rudolph Eilander / lid commissie W&M – architectuur
• Johanna van Doorn / lid commissie W&M – cultuurhistorie
• Jeroen Ruitenbeek / lid commissie W&M – stedenbouw
• Philomene van der Vliet / deskundige landschapsarchitectuur
• Ton Venhoeven / deskundige knooppunten
• Paul Diederen / deskundige venues
• Aruna Vermeulen / burgerlid – sociaal-maatschappelijk

Alleen de grotere, complexe bouwplannen binnen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City worden aan het Q-team voorgelegd. De overige, kleinere, plannen worden, in opdracht van het Q-team, ambtelijk door het secretariaat afgedaan.

Er zijn twee manieren waarop een plan kan worden voorgelegd: als conceptaanvraag of als aanvraag omgevingsvergunning. Bij conceptaanvragen gaat het om vooroverleg. Er wordt nog geen advies aan het bestuur afgegeven. In deze fase volstaat een reactie aan de aanvrager, als uitgangspunt voor verdere uitwerking van het voorstel. Zo kan in het vooroverleg toegewerkt worden naar een plan dat bij de formele aanvraag omgevingsvergunning kan rekenen op een snelle en soepele afhandeling. Bij aanvragen omgevingsvergunning wordt een advies uitgebracht aan het bestuur.

De vergaderdata zijn:

  • 14 februari 2020 > deze vergadering komt te vervallen
  • 13 maart 2020
  • 17 april 2020
  • 15 mei 2020
  • 19 juni 2020
  • 17 juli 2020
  • 4 september 2020
  • 9 oktober 2020
  • 13 november 2020
  • 11 december 2020

Beleids- en toetsingskaders

Het Q-team toetst de plannen aan verschillende algemene en/of specifieke beleidskaders. Uiteraard is de welstandsnota Rotterdam de basis; voor de buitenruimte is dat de Rotterdamse Stijl. Daarnaast worden er ook specifieke toetsingskaders voor Feyenoord City geformuleerd, zoals een welstandsparagraaf, een masterplan en nota’s van uitgangspunten voor deelprojecten. Alle toetsingskaders zijn hieronder bij 'documenten' te vinden.

Veelgestelde vragen

Feyenoord City is een grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling waarvoor specifieke deskundigheid vanuit meerdere disciplines is vereist. Belangrijke aspecten zijn verbindingen, stadionontwikkeling, infrastructuur, stationsontwikkeling, leisure, grootschaligheid, landschap (stedelijk, venues en de rivier) en hoogbouw. Het Q-team kan de plannen in bredere zin beoordelen dan vanuit de disciplines die nu in de reguliere commissie zijn vertegenwoordigd. Het Q-team zorgt daarnaast ook voor focus en continuïteit in de toetsing en verlicht tegelijkertijd de druk op de agenda van de reguliere commissie.

Het Q-team toetst de plannen aan verschillende algemene en/of specifieke beleidskaders. Uiteraard is de welstandsnota Rotterdam de basis; voor de buitenruimte is dat de Rotterdamse Stijl. Daarnaast worden er ook specifieke toetsingskaders voor Feyenoord City geformuleerd, zoals een welstandsparagraaf, een masterplan en nota’s van uitgangspunten voor deelprojecten. Alle toetsingskaders zijn onder documenten op deze website te vinden.

Het Q-team heeft de taak om (in opdracht van burgemeester en wethouders) aanvragen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Feyenoord City te beoordelen op basis van de Welstandsnota Rotterdam. De kwaliteit die de stad zich als doel heeft gesteld op basis van diverse beleidskaders geldt hierbij als uitgangspunt. Het gaat om de vraag of een bouwplan in de gebiedsontwikkeling voldoet aan de vastgestelde ruimtelijke kwaliteitseisen en zich goed voegt in de omgeving waar het komt. De integraliteit tussen gebouw, buitenruimte en stedenbouw is hierbij van cruciaal belang. Monumenten binnen de gebiedsontwikkeling worden aan het gemeentelijke welstandsbeleid en het monumentenbeleid getoetst.

Het Q-team is net als de reguliere commissie onafhankelijk. Dat betekent dat het Q-team ten opzichte van de voorgelegde bouwplannen onbevooroordeeld adviseert op basis van de Welstandsnota en algemene en specifieke beleidskaders. De leden uit het Q-team zijn onafhankelijk en niet in dienst van de gemeente.

Het Q-team is actief zolang de stad dit nodig acht. De huidige leden van het Q-team zijn voor een periode van drie jaar benoemd, deze benoeming kan daarna nog een keer met 3 jaar worden verlengd.

\