RottaNova
Gepubliceerd op: 30-06-2017
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rottanova/
Ga naar de hoofdinhoud

Op de locatie tussen de Hoogstraat/Binnenrotte/Grotemarkt/Dominee Jan Scharpstraat realiseert Van Herk Groep samen met ontwikkelaar NEOO een wooncomplex. Het ontwerp is afkomstig van Frits van Dongen architecten.

Het project levert 250 tot 300 nieuwe woningen op voor de binnenstad. De woningen worden een combinatie van huur en koop, in verschillende prijscategorieën. In de plint van het gebouw is rondom ruimte voor horeca en detailhandel. Door de komst van RottaNova wordt de Grotemarkt een echt stedelijk plein. Dit brengt een stukje van het oorspronkelijk hart van de stad terug.

Projectbestemmingsplan RottaNova

In de periode van 13 augustus tot en met 23 september 2021 lag het projectbestemmingsplan en de bijhorende vergunningen ter inzage. In deze periode konden er zienswijzen worden ingediend (bezwaar maken). De gemeente heeft op alle ingediende zienswijzen een reactie gegeven. Soms heeft dit geleid tot een aanpassing in de vergunning en/of het bestemmingsplan. Anders heeft de gemeente aangegeven waarom zij het anders ziet. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft deze reacties (de zienswijzen rapportage) in december aangeboden aan de gemeenteraad. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met een aantal kleine wijzigingen vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente het gewijzigde bestemmingsplan, de gewijzigde omgevingsvergunning en de ontheffing Wet Natuurbescherming opnieuw gezamenlijk ter inzage legt in de periode 4 april tot en met 16 mei 2022. Hieronder leest u daar meer over. Zolang de vergunningen en het bestemmingsplan niet onherroepelijk (definitief vastgesteld) zijn, zal de ontwikkelaar niet starten met de bouw van RottaNova.

In augustus 2021 lagen het projectbestemmingsplan en de bijhorende vergunningen voor RottaNova een aantal weken ter inzage. De gemeente ontving een aantal zienswijzen (reacties op de plannen). Deze zienswijzen zijn beantwoord door het projectteam en behandeld in de subcommissie bestemmingsplannen en vervolgens in de gemeenteraad. Hierna heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan RottaNova op 24 februari 2022, met een aantal kleine wijzigingen, vastgesteld.

Dit betekent dat de gemeente het gewijzigde bestemmingsplan, de gewijzigde omgevingsvergunning en de ontheffing Wet Natuurbescherming opnieuw gezamenlijk ter inzage legt in de periode 4 april tot en met 16 mei 2022:

  • Het bestemmingsplan ‘RottaNova’ met de bijbehorende stukken is beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.
  • De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de ontheffing Wet natuurbescherming met bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website overheid.nl. U kunt deze besluiten vinden door bij 'Berichten over uw buurt' te zoeken op het volgende adres en postcode 'Nieuwstraat 300, 3011 GM Rotterdam'.

Vanaf de publicatiedatum heeft u 6 weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Op de website van de Raad van State leest u hoe dit precies in zijn werk gaat. Zie raadvanstate.nl. De besluiten van RottaNova vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent onder andere dat u bij een beroep meteen uw beroepsgronden moet aanleveren (de inhoudelijke argumenten). Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de Raad van State.

Voor RottaNova is er een projectbestemmingsplan gemaakt. Samengevat is dat een bestemmingsplan voor het projectgebied. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als bij een regulier bestemmingsplan.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming met bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website overheid.nl. U kunt deze ontwerp-besluiten vinden door bij 'Berichten over uw buurt' te zoeken op RottaNova of het adres: Nieuwstraat 300, 3011 GM Rotterdam.

De documenten zijn beschikbaar tot en met 23 september 2021:

RottaNova informatievideo's

Begin oktober 2020 stonden er inloopbijeenkomsten voor omwonenden gepland. Deze zijn vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Om u toch te informeren zijn verschillende informatievideo’s gemaakt waarbij betrokkenen van binnen en buiten de gemeente u meer vertellen over RottaNova. De video’s zijn verdeeld in vijf thema’s:

Het bouwplan RottaNova past niet binnen het huidige bestemmingsplan 'Laurenskwartier'. Dit bestemmingsplan stamt uit 2012 en daarin is RottaNova niet meegenomen. Het bouwplan was destijds nog niet voldoende uitgewerkt. In het bestemmingsplan wordt wel verwezen naar RottaNova. Om deze bouwontwikkeling nu wel te kunnen realiseren, maakt de ontwikkelaar een projectbestemmingsplan. Een projectbestemmingsplan heeft dezelfde procedure als een bestemmingsplan. Dat betekent dat het projectbestemmingsplan, na vaststellen van deze Nota, ter inzage wordt gelegd. Voorafgaand aan de ter inzage periode wordt op 1 oktober 2020 een informatiebijeenkomst georganiseerd (zie boven). De ter inzage periode is een termijn van 6 weken, waarin u uw zienswijzen (bezwaar) op het projectbestemmingsplan kunt indienen. Een exacte startdatum publiceren wij op deze pagina zodra bekend. Meer informatie over de procedure bij (project)bestemmingsplannen vindt u op bestemmingsplannen.

De definitieve versie van de Nota van Uitgangspunten (NvU) is vastgesteld na advies van de gebiedscommissie Centrum, Raadcommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en de bespreking op de informatieavond van 24 augustus 2017.
U kunt hieronder de adviezen, de vastgestelde NvU en andere bijbehorende stukken lezen. Daar vindt u ook de toelichting van de wijzigingen ten opzichte van het concept-NvU uit het voorjaar van 2017. Tot slot wordt de bijlage ‘Detailplanning bestemmingsplan’ binnenkort geactualiseerd.

Hier vindt u alle documenten die bij de Nota van uitgangspunten horen:

Belangrijkste wijzigingen

In de nota staan vooral de voorwaarden waaronder de gemeente wil meewerken aan een aangepast plan voor RottaNova. Het document is door de gemeente opgesteld in afstemming met Van Herk.
Het maken van de plannen voor deze ontwikkeling duurt nu al vele jaren. Daarom zijn de uitgangspunten in de NvU gebaseerd op wat er in het verleden al is bepaald. De belangrijkste wijzigingen gaan over het woonprogramma (de woningen zijn groter, ook is er meer buitenruimte bij de woningen in de vorm van balkons). En over het auto- en fietsparkeren.

Voormalig wethouder Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) vroeg op 16 juni 2017 aan de gebiedscommissie Centrum en de raadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte (BWB) advies over concept-Nota van Uitgangspunten. Het advies van de gebiedscommissie vindt u hieronder:

Op 13 september 2017 behandelde de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) de concept-nota van uitgangspunten. Van deze vergadering is geen verslag gemaakt. U kunt de vergadering wel online terugkijken via de pagina van de gemeenteraad. U kunt via de agendapunten meteen naar het goede gedeelte doorklikken.

Informatieavond 24 augustus 2017

De gebiedscommissie Centrum organiseerde op 24 augustus 2017 een informatieavond. De gebiedscommissie luisterde naar de reacties vanuit de omgeving. Deze zijn zoveel mogelijk verwoord in het advies van de gebiedscommissie. De gemeente en de ontwikkelaar hebben het plan (op hoofdlijnen) en het proces toegelicht. Bij deze avond waren ongeveer 180 personen aanwezig.

Lees hieronder alle documenten over deze informatieavond.

Veelgestelde vragen

Rotterdam is al bijna 20 jaar bezig om meer mensen in het centrum te laten wonen. Van oudsher zijn er in het centrum van Rotterdam vooral winkels en kantoren te vinden. Dat zorgde ervoor dat er na sluitingstijd weinig levendigheid was in het centrum. Als er meer mensen in de binnenstad wonen, zorgt dat voor meer levendigheid op straat. Al in 2007 werd er gewerkt aan een plan om op deze locatie woningen toe te voegen. Ook in het Masterplan Laurenskwartier uit 2008 is opgenomen dat deze locatie zich leent voor woningbouw. Kom meer te weten in de video die wij maakten over de stedenbouwkundige uitgangspunten.

Het project is in 2007 gestart. Toen is er een zo genoemde ‘letter of intent’ gesloten tussen de initiatiefnemer, de Van Herk Groep, en de gemeente Rotterdam. De Van Herk Groep had op dat moment ook een plan voor hun eigen locatie (het lavendelveld) en het deel van de gemeente (het grasveld). In 2007 stonden de panden van Van Herk nog, en was er nog geen Markthal met een grasveld. In 2009 heeft de Van Herk Groep moeten constateren dat het bouwplan, dat toen in een vergevorderd stadium was, niet meer financieel haalbaar was. Dit werd onder meer bepaald door de economische crisis en de veranderende marktvraag. Hierop heeft de Van Herk groep besloten om het plan aan te passen. Dit werd een voorstel met kleinere woningen. De gemeente heeft toen aangegeven dat we geen medewerking aan dit plan konden verlenen, omdat kleine woningen of studentenwoningen niet het type woningen zijn dat de gemeente voor ogen heeft op deze locatie. Dit was in 2014. Eind 2016 gingen de gemeente en de Van Herk Groep weer inhoudelijk met elkaar in gesprek over het vervolg van RottaNova. Kom meer te weten over de geschiedenis van dit project in de video die wij hierover maakten.

De plannen zijn er al erg lang. In 2008 heeft de Van Herk Groep het vastgoed gesloopt. In die periode werd ook gestart met de bouw van de Markthal, en was het niet zo zichtbaar dat er een pand gesloopt was. In 2014 werd de Markthal in gebruik genomen, tegelijkertijd was toen ook duidelijk dat RottaNova niet meteen gerealiseerd zou worden. De gemeente en de Van Herk groep waren het nog niet eens over het woonprogramma. Om ervoor te zorgen dat de buitenruimte er toch aantrekkelijk uitziet – en dus niet als een bouwput -, is ervoor gekozen om gras aan te brengen. Op de kelders van de gesloopte panden is aarde aangebracht en lavendel geplant.

Nee, het gras en het lavendel is echt een tijdelijke inrichting. Als RottaNova er niet zou komen, dan mag de Van Herk Groep volgens het geldende bestemmingsplan een gebouw terugbouwen van 110 meter lang en maximaal 35 meter hoog. De diepte van het pand is dan ongeveer gelijk aan het huidige lavendelveld.

Zoals altijd bij dit soort ontwikkelingen, hebben direct belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren. Bekijk ook de video die wij over dit onderwerp maakten. Hieronder ook een overzicht van de procedure.

Al gezette stappen:

  1. Het College stelt de Nota van Uitgangspunten vast
  2. De ontwikkelende partij werkt op basis van de Nota een ontwerp uit
  3. De gemeente toetst of het ontwerp aan de Nota voldoet
  4. De welstandscommissie beoordeelt het ontwerp
  5. De ontwikkelende partij stelt op basis van het ontwerp een projectbestemmingsplan op.

Besluitvorming bestemmingsplan

De verwachting is dat het projectbestemmingsplan aan het einde van 2020 wordt ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het bestemmingsplan dan, en stemt het ook af met betrokken overheidsinstanties, zoals de Provincie Zuid-Holland. Eventuele reacties worden dan verwerkt, en dan is het ontwerp bestemmingsplan gereed.

Als het ontwerp bestemmingsplan gereed is, neemt het College een besluit over de ter inzagelegging van het bestemmingsplan. De verwachting is dat dit besluit in de eerste helft van 2021 genomen zal worden.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt dan ter inzage en zal gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl en er wordt een aankondiging gedaan in het huis-aan-huisblad op de gemeentelijke pagina. De geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, zullen ook een bericht per e-mail krijgen op het moment dat het bestemmingsplan gepubliceerd is. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar rottanova@neoo.nl.

Op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, hebben alle belanghebbenden 6 weken de tijd om hun zienswijze in te dienen. Zienswijze is de juridische term voor bezwaar. In deze 6 weken brengt ook de gebiedscommissie een advies uit. In de publicatie van het bestemmingsplan staat duidelijk aangegeven waar en op welke manier u uw zienswijze kenbaar kunt maken.

Verwerken en behandelen zienswijzen

Na deze 6 weken maakt de ontwikkelende partij, samen met de gemeente een reactiedocument. In dit document wordt op elke zienswijze een reactie gegeven. Vervolgens stuurt het College het bestemmingsplan, inclusief het reactiedocument, naar de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte. Deze raadscommissie behandelt het bestemmingsplan dan eerst in de subcommissie bestemmingsplannen. Dit is een inhoudelijke behandeling, en hier hebben de indieners van zienswijzen ook de mogelijkheid om in te spreken.

Vaststellen bestemmingsplan

Vervolgens wordt het bestemmingsplan behandeld in de reguliere vergadering van de raadscommissie BWB. Hierna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Beroepsprocedure

Na het besluit van de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan weer gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en via een aankondiging in het huis-aan-huisblad. Op dat moment hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Eventueel kunnen zij ook een voorlopige voorziening aanvragen.

De Raad van State behandelt binnen 26 weken eventuele beroepen. Ook hier hebben de indieners van het beroep de mogelijkheid om in te spreken. Vervolgens doet de Raad van State uitspraak, en als het beroep wordt afgewezen is er een onherroepelijk bestemmingsplan en kan de bouw starten.

Dat klopt. In dit project wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Dat betekent dat alle bouwvergunningen tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. In het geval van beroep wordt deze meteen behandelt door de Raad van State, en niet eerst door de rechtbank.

Bij ieder besluit van het college of de raad kan er besloten worden dat het bestemmingsplan niet akkoord is. Het hangt er helemaal van af wat er niet akkoord is, wat de gevolgen zijn. Soms kan het om een kleine aanpassing gaan, en is het bestemmingsplan met een kleine wijziging wel akkoord. Het kan ook om ingrijpendere aanpassingen gaan. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, moeten we op dat moment bekijken wat de gevolgen zijn.

Ook de Raad van State kan besluiten dat het bestemmingsplan niet akkoord is. Ook hier kan dat in verschillende gradaties zijn. Op het moment dat dit gebeurt, zullen we naar het besluit kijken en inzichtelijk maken wat dat betekent voor het vervolg.

De ontwikkelaar verzendt regelmatig een nieuwsbrief waarin alle ontwikkelingen rondom het project kenbaar worden gemaakt. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar rottanova@neoo.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp, de bouw en algemene vragen kunt een e-mail sturen naar rottanova@neoo.nl.

Voor vragen over de bestuurlijke geschiedenis, stedenbouwkundige visie en de inspraakprocedure kunt u terecht bij rottanova@rotterdam.nl.

Uw vragen worden op korte termijn persoonlijk beantwoord. De veelgestelde vragen en antwoorden worden binnenkort op deze pagina gepubliceerd.