Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam en de ontwikkelaar, Van Herk Groep, spreken met elkaar over de ontwikkeling van RottaNova. Hieronder de laatste stand van zaken (december 2017).

De ontwikkelaar van RottaNova loopt tegen een vertraging aan. Er is meer tijd nodig om alle onderzoeken en uitwerkingen voor het nieuwe bestemmingsplan af te ronden. Dit betekent dat het bestemmingsplan later ter inzage wordt gelegd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat in het najaar van 2018, gezien de verkiezingen en formatie van het nieuwe college.

Vervolgproces bestemmingsplanprocedure

Het bouwplan RottaNova past niet binnen het huidige bestemmingsplan 'Laurenskwartier'. Dit bestemmingsplan stamt uit 2012 en daarin is RottaNova niet meegenomen. Het bouwplan was destijds nog niet voldoende uitgewerkt. In het bestemmingsplan wordt wel verwezen naar RottaNova.
Om deze bouwontwikkeling nu wel te kunnen realiseren, maakt de ontwikkelaar een projectbestemmingsplan. Een projectbestemmingsplan heeft dezelfde procedure als een bestemmingsplan. Dat betekent dat het projectbestemmingsplan, na vaststellen van deze Nota, ter inzage wordt gelegd. In de ter-inzage-periode wordt een volgende informatieavond georganiseerd. Zo kunt u het bestemmingsplan inzien en bijvoorbeeld vragen stellen. De ter inzage periode is een termijn van 6 weken, waarin u uw zienswijzen (bezwaar) op het projectbestemmingsplan kunt indienen. Zoals eerder vermeld vindt dit naar verwachting in het najaar van 2018 plaats.

Meer informatie over de procedure bij (project)bestemmingsplannen vindt u op bestemmingsplannen.

Nota van Uitgangspunten

De definitieve versie van de Nota van Uitgangspunten (NvU) is vastgesteld na advies van de gebiedscommissie Centrum, Raadcommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte en de bespreking op de informatieavond van 24 augustus.
U kunt hieronder de adviezen, de vastgestelde NvU en andere bijbehorende stukken lezen. Daar vindt u ook de toelichting van de wijzigingen ten opzichte van het concept-NvU d.d. voorjaar 2017.
Tot slot wordt de bijlage ‘Detailplanning bestemmingsplan’ binnenkort geactualiseerd.

Belangrijkste wijzigingen

In de nota staan vooral de voorwaarden waaronder de gemeente wil meewerken aan een aangepast plan voor RottaNova. Een document dat door de gemeente is opgesteld in afstemming met Van Herk.
Het maken van de plannen voor deze ontwikkeling duurt nu al vele jaren. Daarom zijn de uitgangspunten in de NvU gebaseerd op wat er in het verleden al is bepaald. De belangrijkste wijzigingen gaan over het woonprogramma (de woningen zijn groter, ook is er meer buitenruimte bij de woningen in de vorm van balkons). En over het auto- en fietsparkeren.

Wat vooraf ging in 2017

Voormalig wethouder Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) vroeg op 16 juni 2017 aan de gebiedscommissie Centrum en de raadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte (BWB) advies over concept-Nota van Uitgangspunten. Het advies van de gebiedscommissie vindt u hieronder:

Op 13 september 2017 heeft de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) de concept NvU behandeld. Van deze vergadering wordt geen verslag gemaakt. U kunt de vergadering wel online terugkijken via de pagina van de gemeenteraad. U kunt via de agendapunten meteen naar het goede gedeelte doorklikken.

Informatieavond 24 augustus 2017

De gebiedscommissie Centrum organiseerde op 24 augustus een informatieavond. De gebiedscommissie luisterde naar de reacties vanuit de omgeving. Deze zijn zoveel mogelijk verwoord in het advies van de gebiedscommissie. De gemeente en de ontwikkelaar hebben het plan (op hoofdlijnen) en het proces toegelicht. Bij deze avond waren ongeveer 180 personen aanwezig.

Lees hieronder alle documenten over deze informatieavond.

Meer informatie

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar rottanova@rotterdam.nl