Riolering
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/riolering/
Ga naar de hoofdinhoud

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken dat afvalwater (van huishoudens en bedrijven) en hemelwater opvangt en afvoert. Via de riolering gaat het verontreinigde water naar de afvalwaterzuivering (AWZI).

Die zuivert het water en voert het vervolgens af naar de Nieuwe Maas. Tot halverwege de 19e eeuw loosde men afvalwater ongezuiverd op de singels. Door deze onhygiënische omstandigheden brak in Rotterdam regelmatig cholera uit. Het belangrijkste doel van riolering is dus de bescherming van de volksgezondheid. Daarnaast draagt riolering bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Iedereen wil toch droge voeten houden en langs mooie, schone singels lopen?

Vervuild water

Al het water dat wij in huis gebruiken, bijvoorbeeld om te douchen, af te wassen en het toilet door te spoelen, komt in het riool terecht. Ook vervuild water van industriële processen wordt op het riool geloosd, vaak na voorzuivering. Dit vervuilde water mag niet direct worden geloosd op het oppervlaktewater (singels, rivieren) omdat dit schadelijk kan zijn voor milieu, mens en dier. Dit water moet via de riolering worden afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Het hemelwater (regen) komt via straatkolken meestal ook in het riool terecht en wordt dan samen met het afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Afvalwaterzuivering

Iedere dag spoelt u zo’n 130 liter vuil water weg. De waterschappen zuiveren het rioolwater. Dit voorkomt dat vervuilende stoffen in het water terecht komen. Het hemelwater komt meestal ook in het riool terecht. Via het gemeentelijk rioolstelsel wordt het samen met het afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt het water schoongemaakt. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd in de Nieuwe Maas of de Nieuwe Waterweg. In de regio Rotterdam zijn tien afvalwaterzuiveringen om het  Rotterdamse afvalwater te zuiveren, zoals Kralingseveer en Dokhaven.

Hoe riolering precies werkt is afhankelijk van het type riolering. De meest voorkomende typen zijn de gemengde en de (verbeterd) gescheiden riolering.

 • Gemengde riolering
  De riolering in Rotterdam bestaat voor het overgrote deel uit dit type. Hierbij worden hemel- en afvalwater opgevangen in één rioolbuis. Via deze buis worden beide waterstromen afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Het nadeel van dit systeem is dat bij hevige regenval de riolering overbelast kan raken. Hierdoor kan er, via straatkolken en zogenaamde overstorten, verdund rioolwater op straat of in singels terechtkomen. Zie het kopje 'Extreme regenval en riolering' hieronder. Een manier om dit probleem te voorkomen is het aanleggen van een (verbeterd) gescheiden riolering.
 • Gescheiden riolering
  Bij dit type riolering worden de twee waterstromen gescheiden van elkaar afgevoerd: het afvalwater wordt in een andere buis afgevoerd dan het relatief schone hemelwater. Het afvalwater gaat naar de zuivering en het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Bij gescheiden riolering is het geen goed idee om auto's op straat te wassen. Olie- en zeepresten kunnen zo namelijk via de straatkolken en de hemelwaterbuizen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komen. Het beste kunt u de auto wassen op een autowasplaats, want die voert het afvalwater altijd af naar het (afvalwater)riool.
 • Verbeterd gescheiden riolering
  Dit is net zo'n soort systeem als gescheiden riolering, alleen nu met een koppeling tussen het schone stelsel en afvalwaterstelsel. Zo wordt bij een regenbui de eerste afvalwaterstroom (first flush) afkomstig van wegdekken ook naar de afvalwaterzuivering afgevoerd. Gemeente Rotterdam legt waar mogelijk dit type stelsel aan, in plaats van de gemengde riolering.

Riool: Inspectie en -reiniging

Om riolen in optimale conditie te kunnen houden, worden deze van tijd tot tijd geïnspecteerd. Dat betekent dat de rioolputdeksels worden gelicht en dat er een camera naar beneden gaat. Die maakt beelden van de toestand van het riool aan de binnenkant. Denk hierbij aan vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels en andere beschadigingen. Op basis van de beelden bepaalt de gemeente hoe lang een buis nog mee kan of welk onderhoud nodig is. Als uit een rioolinspectie of uit binnengekomen klachten blijkt dat een riool verstopt zit, bijvoorbeeld met vet of andere obstakels, dan moet het worden schoongemaakt. Dat gebeurt in Rotterdam meestal door wagens van Stadsbeheer Schone Stad met een hogedrukspuit. Ook daarvoor worden de rioolputten opengetrokken en voor de veiligheid wordt de straat tijdelijk afgezet.

Video 'Afvalwaterzuivering IRIS RIOKEN' (december 2012)

Risico’s en hoe u kunt helpen

Bij het afvoeren van het regenwater richting singels, sloten of het grondwater, bestaat het risico dat deze vervuild raken. Bijvoorbeeld doordat er op straat schadelijke stoffen gebruikt worden of doordat er foutieve aansluitingen op een regenwaterriool worden gemaakt. U kunt ook helpen door meer groen in plaats van tegels in de tuin te plaatsen en regenpijpen af te zagen. Hieronder een aantal tips hoe u (nog) beter om kunt gaan met water in uw straat.

Tips

 • Afval in de afvalbak
  Gooi geen afval op straat, maar in de afvalbak of container. Houd ook uw dakgoten en dak schoon.
 • Auto wassen in wasstraat
  Een auto wassen op de oprit lijkt onschuldig. De stoffen die bij het autowassen op de grond komen bevatten echter vuil, vet en zeep. Het beste is dus om uw auto in de wasstraat te wassen. Daar wordt het waswater apart opgevangen.
 • Klussen?
  Gebruik materialen van kunststof als u gaat klussen rondom uw huis. Metalen als zink en koper lossen langzaam op in de regen. Gaat u bijvoorbeeld een dakgoot of regenpijp vervangen? Kies dan voor een kunststof uitvoering.
 • Hondenpoep opruimen
  In Rotterdam moet u de poep van uw hond altijd opruimen. De kans is groot dat de poep anders met het regenwater wordt afgevoerd naar de sloten, singels of vijvers. Er zijn speciale plaatsen waar u uw hond kunt uitlaten.
 • Let op
  Bij werkzaamheden aan (rijks)monumenten en/of een beschermd stadsgezicht gelden speciale regels en zijn niet alle materialen toegestaan.
 • Gebruik bij gladheid liever geen strooizout, beter is om daar wat zand voor te gebruiken.
 • Gebruik geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
 • Breng chemisch afval, zoals motorolie, verf en chemische stoffen (wasbenzine, terpentine) naar het Milieupark.
 • Sla geen losse grond of zand op als u bijvoorbeeld uw tuin gaat ophogen, dit kan de werking van waterpasserende verharding verminderen. Laat grond of zand daarom bezorgen in bigbags.
 • Rotterdams weerwoord
  Voor informatie en inspiratie over hoe we samen onze stad voorbereiden op een extremer klimaat.

Extreme regenval en riolering

Om te voorkomen dat het rioolwater bij hevige regenval via de straatkolken op straat komt te staan, wordt het water via de zogenaamde 'overstorten' geloosd op het oppervlaktewater. Na een overstort wordt het oppervlaktewater zo snel mogelijk met vers oppervlaktewater 'doorgespoeld' om stank en vissterfte te voorkomen. Bij een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel zijn deze overstorten overbodig en zal alleen het schonere regenwater op het oppervlaktewater geloosd worden.

Als het door blijft regenen, kan er toch een moment komen dat de riolering de hoeveelheid water niet meer kan verwerken. Ook kan het zijn dat de straatkolk verstopt zit en dat daardoor het water op straat blijft staan. Als het water na een tijdje weer wegstroomt, was er waarschijnlijk sprake van een hevige bui. Dan hoeft u dus geen contact op te nemen met de gemeente.

Blijft het water staan, dan is de straatkolk waarschijnlijk verstopt. U kunt in dat geval een melding doen via de MeldR-app met de geselecteerde locatie. Selecteer dan 'Wateroverlast' en 'Rioolafvoer verstopt'. De gemeente zal de verstopping dan zo spoedig mogelijk verhelpen.

Wist u dat ...

... gemeente en waterschap allebei een verantwoordelijkheid hebben bij het inzamelen en zuiveren van het rioolwater? Daarom betaalt u rioolheffing aan de gemeente en zuiveringsheffing aan het waterschap. Lees meer op de pagina Gemeentelijk rioleringsplan.

Meer informatie

Als het riool verstopt is kunt u een melding indienen via MeldR. U kunt ook bellen met 14 010