Verwijspunt klachten en misstanden onderwijs en kinderopvang
Gepubliceerd op: 30-11-2017
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/klachten-school-en-opvang/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een klacht over het onderwijs of de kinderopvang of wilt u een misstand melden? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

Vaak lost een gesprek met de persoon die bij de klacht is betrokken al veel op. De directie van de school of een interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden dan kunt u een klacht indienen.

Klachten kunnen gaan over besluiten, maar ook over gedrag. Scholen en instellingen voor kinder- en peuteropvang hebben een klachtenregeling. Deze staat in de schoolgids, studiegids, algemene voorwaarden of op de website van de school of instelling. Scholen die geen eigen klachtencommissie hebben, moeten zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) kan advies en informatie geven over het indienen van klachten over onderwijs of kinderopvang.

Voor iedere onderwijssector zijn er landelijke instanties waar klachten kunnen worden gemeld.

Bij de kinderopvanginstelling kunt u schriftelijk een klacht indienen. Op de website van de instelling vindt u de klachtenprocedure. U kunt de klacht ook indienen bij een externe instantie, zoals het Klachtloket Kinderopvang.

Als uw klacht door deze instantie niet wordt opgelost, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Als u een klacht heeft die te maken heeft met kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang -zoals het pedagogisch klimaat of hygiëne en veiligheid- kunt u daarvan melding doen bij GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD overlegt daarna met de gemeente of verder onderzoek naar de klacht nodig is. Als er verder onderzoek nodig is adviseert de GGD de gemeente over de eventuele vervolgstap. De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD is dagelijks te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur.

Wanneer een gesprek met de school, de directie of het bestuur onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u een officiële klacht indienen. Elke school is verplicht een klachtenregeling voor ouders en personeel te hebben. Hierin vindt u hoe de school met klachten omgaat. In de schoolgids vindt u meer informatie over de klachtenregeling. Als u vragen heeft neemt u contact op met de vertrouwenspersoon van uw school of u vraagt de directie om te bemiddelen. Biedt dit voor u geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Heeft uw eigen school geen klachtencommissie, dan moet de school aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn per 1 augustus 2017 wettelijk verplicht een klachtenregeling en klachtencommissie te hebben. Dit is opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Bestuurders van de onderwijsinstellingen mogen geen deel uitmaken van de klachtencommissie. Studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs kunnen een klacht indienen. De klachten kunnen gaan over het gedrag van docenten, stagiaires, stagebegeleiders en bestuur of over het nalaten van gedrag.

Examenklachten

Voor klachten over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren kunt u de klacht eerst bespreken met de examinatoren of de examencommissie. Is uw klacht niet opgelost, dan kun u terecht bij de commissie van beroep voor de examens van de onderwijsinstelling van de school. Voor vertrouwelijke klachten is er de (extern) vertrouwenspersoon van de school.

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht om een klachteninstantie te hebben. In het studentenstatuut op de website of het intranet van de instelling staat waar studenten met klachten terecht kunnen.

Klachten over de kwaliteit van het onderwijs

Onderwijsinstellingen voor het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs binnen het wettelijk kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voor iedere opleiding wordt een onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld, waarin de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden tentamens en examens zijn geregeld. U kunt bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) terecht voor klachten over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat zijn klachten over inhoud en organisatie van de opleiding, de examens en de beoordeling van de werkstukken.

Klacht over tentamens en examens

Bij klachten over tentamens en examens kunt u terecht bij de examencommissie van de opleiding. Bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Mocht uw klacht door het CBE niet naar tevreden worden opgelost, dan kunt u uw zaak voorleggen aan het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel, en de naleving van wet- en regelgeving waaronder het functioneren van de examencommissie volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap. Daarnaast kijkt de inspectie of de examencommissie en de OER voldoen aan de wet. De Inspectie behandelt geen klachten en houdt geen toezicht op de kwaliteit van examinering en toetsing. U kunt de inspectie wel informeren via loket@onderwijsinspectie.nl.

Misstanden

Een misstand is een ernstige zaak. Daarbij is het goed functioneren van de organisatie en dus de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Dit als gevolg van onbehoorlijk handelen of het nalaten te handelen. Of wanneer het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift. Misstanden kunt u melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Meldingen over misbruik van studiefinanciering richt u aan de Klantenserviceafdeling van DUO:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Kwaliteit/Handhaving en Inspectie
Telefoon klantenservice: 050 - 599 77 55 (lokaal tarief)
E-mail: meldingfraude@duo.nl.

Werkt u in het onderwijs of de kinderopvang en wilt u een misstand melden, maar voelt u zich niet veilig om dat binnen uw organisatie te doen, dan is er de klokkenluidersregeling van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij problemen met seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang, kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur gaat vertrouwelijk om met uw probleem en kan u helpen bij het indienen van een klacht.

Melden signalen polarisatie en extremisme

Via het Meld- en Adviespunt Radicalisering kunt u signalen van polarisatie en extremisme melden.