Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning seksinrichting of escortbedrijf aanvragen

U heeft een vergunning nodig als u een seksbedrijf wilt beginnen, als u een bestaand seksbedrijf wilt overnemen of wilt uitbreiden.

Via de knop 'Vergunning aanvragen' kunt u uw aanvraag online indienen. Om in te loggen, heeft u eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging Ondernemersloket EH 2. Aanvragen die niet volledig zijn ingevuld of niet voldoen aan de indieningsvereisten, worden niet behandeld. Ook moeten de kosten (leges) zijn voldaan, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Er wordt gesproken over een seksbedrijf bij 4 activiteiten:

 • bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot prostitutie in een seksinrichting via bemiddeling tussen klant en sekswerker (escortbedrijf)
 • gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling (bijv. peepshows, sekstheater)
 • bedrijfsmatig vertoningen worden aangeboden van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijv. sekswinkels met videocabines of seksbioscopen)

Doorgeven veranderingen

Wanneer er binnen de geldigheidsduur van de vergunning veranderingen zijn in bijvoorbeeld bedrijfsoppervlakte, de activiteiten van de onderneming of een persoonswisseling, dan moet u dat direct melden bij de afdeling Horeca Vergunningen. Vaak is het nodig dat u een nieuwe vergunning aanvraagt.

Bijschrijven beheerder(s)

Het bijschrijven van één of meer beheerders op de vergunning. Link opent een externe pagina kan online. Dit kan alleen als er voor het overige niets aan (de exploitatie van) het seksbedrijf wordt gewijzigd.

Kosten

Leges 2023

Exploitatievergunning seksbedrijf nieuw of overname
(zoals omschreven in Nota prostitutie en seksbranche 2015)

€ 1.913,60

Exploitatievergunning seksbedrijf activiteit 2, 3 en/of 4

€ 755,90

Exploitatievergunning seksbedrijf vernieuwen of wijzigen
(zoals omschreven in Nota prostitutie en seksbranche 2015)

 • € 1.172,00 voor activiteit 1 uitsluitend of in combinatie met 2, 3 en/of 4
 • € 506,90 voor activiteit 2, 3 en/of 4
 • € 132,80 voor wijzigen van adres binnen gemeente Rotterdam of wijzigen telefoonnummer van seksbedrijf, activiteit 2

Bijschrijven van één of meerdere beheerders

 • € 63,10 voor het bijschrijven van één beheerder
 • € 29,90 per beheerder voor iedere beheerder die u extra bijschrijft

Meer informatie kunt u lezen op de pagina 'Horeca'.

Meesturen

 • aanvraag seksbedrijf
 • bedrijfsplan bij seksbedrijven met activiteit 1 en 2
 • actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst
 • huur/pacht/koopovereenkomst waaruit blijkt dat u de beschikking heeft over het pand van de seksbedrijf
 • beheerdersverklaring van de exploitanten en de beheerders
 • een plattegrond van het seksbedrijf
  Hierop moet u duidelijk vermelden wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en oppervlaktes van de ruimten zijn. In de tekening moet u ook duidelijk het aantal werkruimten aangeven
 • als u een aanvraag doet voor iemand anders, moet u een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier meesturen
 • verklaring beheerders 

Voorwaarden

 • de vergunning is pand- en persoonsgebonden
 • de exploitatie mag niet leiden tot verstoring van de openbare orde en/of het woonklimaat
 • naast de algemene eisen van (brand)veiligheid geldt een aantal specifieke inrichtingseisen voor de werkruimten (afmeting, sanitair en alarmvoorzieningen)
 • de exploitant en de beheerder(s) mogen niet van slecht levensgedrag zijn
 • de minimumleeftijd van exploitant(en) en beheerder(s) is 21 jaar
 • de exploitant en de beheerder(s) moeten toezicht houden om strafbare feiten te voorkomen en orde en veiligheid te bewaken
 • er moet altijd een op de vergunning genoemde beheerder aanwezig zijn als de inrichting is geopend voor publiek
 • wanneer u een portier in dienst heeft, moet hij of zij voldoen aan de eisen van de 'Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Link opent een externe pagina'
 • het is niet toegestaan de inrichting te exploiteren voordat de vergunning is verleend
 • als uw aanvraag (gedeeltelijk) niet kan worden verleend, wordt u uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Daarna ontvangt u het definitieve besluit. Binnen zes weken na verzending of uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
 • naar aanleiding van uw aanvraag kan een onderzoek plaatsvinden in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob)

Hoe lang duurt het

Maximaal 12 weken. Deze termijn kan éénmalig 12 weken worden verlengd.

Contactinformatie

Voor meer informatie of vragen: