Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Vergunning B- en C-evenement aanvragen

Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig.

Als u een evenement organiseert waarvoor een B- of C-categorie vergunning nodig is, meldt u zich eerst aan bij Rotterdam Festivals. Dit doet u via de knop 'Aanmelden'. De aanmelding moet vóór 1 september van het voorafgaande jaar gebeuren.

Aanmelden. Link opent een externe pagina

Meer informatie

Voorbeelden van B- en C-evenementen 

  • Roparun (B-evenement)
  • Nacht van de Kaap (B-evenement)
  • Rotterdam Unlimited (C-evenement)
  • Wereldhavendagen (C-evenement)

De organisator van het B- of C-evenement vraagt de vergunning aan. Ook is de organisator verantwoordelijk voor een veilig en rustig verloop van het evenement.

Risicoscan

Met een risicoscan wordt bepaald of een evenement in de B- of C-categorie valt. Zaken die hier invloed op hebben zijn onder andere het aantal bezoekers, de tijdsduur en de invloed op de bereikbaarheid. De evenementen met de meeste gevolgen voor de stad worden in de C-categorie geplaatst.

Aanvraagformulier na plaatsing

De organisator waarvan het evenement op de evenementenkalender geplaatst is, ontvangt een aanvraagformulier van Team Evenementen, Directie Veiligheid. Met dit formulier kan de organisator tot 15 december de vergunning voor het evenement aanvragen.

Overzicht vergunningen evenementen

De aanvraag in 4 stappen

Omdat grootschalige of risicovolle evenementen gevolgen hebben voor de omgeving, moeten deze goed worden voorbereid. Als u een B- of C-evenement wilt organiseren, moet u voor de aanvraag rekening houden met de onderstaande punten:

Evenementenkalender

Een goede spreiding van B- en C-evenementen in tijd en plaats is belangrijk. Daarom moeten evenementen vóór 1 september van het voorafgaande jaar bij Rotterdam Festivals worden aangemeld om in aanmerking te komen voor een plek op de evenementenkalender.

Advies

Rotterdam Festivals toetst de plannen uit de aanmeldingen aan haar (inhoudelijke) criteria. Daarna stelt Rotterdam Festivals een concept-kalender samen. Deze gaat als advies naar het college van burgemeester & wethouders.

Aanvragen evenementenvergunning

Eerst stelt het college van B&W de evenementenkalender vast. Daarna kunnen organisatoren tot 15 december een aanvraag doen voor een B- of C- evenementenvergunning. Dit doen zij bij Team Evenementen, Directie Veiligheid. Organisatoren waarvan het evenement geplaatst is, ontvangen een aanvraagformulier van Directie Veiligheid.

Vergunningverlening door de burgemeester

Met het vaststellen van de evenementenkalender neemt het college van B&W een voorlopig besluit over de evenementen die zullen plaatsvinden. De uiteindelijke vergunningverlening door de burgemeester gebeurt na inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Het doel is om 8 weken voorafgaand aan het evenement de vergunning te verlenen. Zo worden alle belanghebbenden op tijd geïnformeerd over de evenementen die in Rotterdam plaatsvinden.

Voorschriften

De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden om het evenement goed te regelen. Deze voorschriften kunnen gaan over:

  • de plaats en het tijdstip
  • de openbare orde
  • (brand)veiligheid
  • technische voorzieningen
  • het voorkomen van ernstige hinder voor toeschouwers en derden
  • het belang van het verkeer

Aparte aanvragen zijn soms nodig

Kosten

Soort evenement2024
B- evenement€ 2.401,60
C- evenement€ 6.004,10
Voor de betaling krijgt u per post een rekening toegestuurd

Voorwaarden

Regels en procedures

De regels en procedures worden beschreven in het Rotterdamse evenementenbeleid en de nota's evenementenvergunningen. Deze staan op de pagina 'Evenementenvergunning'.

Bezwaar

Tot 6 weken na verzending of uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Hoelang duurt het

Afgifte van de vergunning is maximaal 8 weken voor het evenement.

Contact