Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie Couleur locale 2023 aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in één of meerdere gebieden van Rotterdam.

Subsidie Couleur locale 2023 kon worden aangevraagd tot en met 1 oktober 2023. U kunt nu geen subsidie meer aanvragen.

Meer informatie

De subsidie draagt bij aan het realiseren van de doelen van het beleidsplan Heel de Stad. Link opent een externe pagina en past binnen de Subsidieregeling Couleur locale Rotterdam 2022. Link opent een externe pagina.

Uw activiteiten dienen bij te bijdragen aan tenminste één van doelen van het beleidsplan Heel de Stad:

 • (Collectieve) preventie: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod wordt voorkomen dat op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is, of dat dit kan worden uitgesteld.
 • Voorkomen van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief) aanbod Rotterdammers in staat worden gesteld vaardigheden op te doen waarmee voorkomen wordt dat problemen ontstaan.
 • Stabiliseren van problematiek: hiermee wordt bedoeld dat indien problemen eenmaal zijn ontstaan met (collectief) aanbod deze problematiek niet verder toeneemt.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, samenredzaamheid: hiermee wordt bedoeld dat met (collectief)aanbod Rotterdammers in staat zijn zelfstandig hun leven te leiden en familie of directe omwonenden te kunnen helpen bij eenvoudige problematiek en een grotere vrijwillige inzet, meer bewonersinitiatieven en een toename van de sociale cohesie.
 • Activering/participeren of het wegnemen van achterstanden: hiermee wordt bedoeld het laten verrichten van vrijwilligerswerk door Rotterdammers om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving en met (collectief) aanbod alle Rotterdammers gelijke kansen te geven in de samenleving.

Voor wie is het

Lokaal gewortelde organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken aan:

 • statuten/bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (uittreksel Kamer van Koophandel)
 • een beschrijving van de geplande activiteiten, zie de Handreiking aanvraag couleur locale 2022/2023
 • een begroting en dekkingsplan, zie de Handreiking aanvraag begroting Couleur Local 2022/2023

Handreiking aanvraag Couleur Locale 2022/2023

U kunt uw inhoudelijke aanvraag indienen conform uw eigen format. Wel vragen wij u uw inhoudelijke aanvraag te maximaliseren tot 6 A4-pagina’s en in te gaan op de volgende vragen:

 1. Motiveer waarom u uw activiteit in deze specifieke wijk wilt gaan doen. En wie is de doelgroep? Alle wijkbewoners? Of voornamelijk jeugd/jongeren, kwetsbare Rotterdammers of ouderen? Kan iedere wijkbewoner gebruik maken van het aanbod, of moet men eerst lid worden?
 2. Komen de meeste professionals en/of vrijwilligers uit de wijk waar de activiteit wordt uitgevoerd? Hoeveel vrijwilligers zijn er actief bij uw organisatie?
 3. Beschrijf uw activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Waar gaat u de activiteit uitvoeren, met welke frequentie? Hoeveel unieke bewoners komen naar uw activiteit? Heeft u jongeren, tieners of kinderen betrokken bij de tot totstandkoming van uw aanvraag? Beschrijf of en hoe u jongeren, tieners of kinderen gaat betrekken bij de uitvoering van uw activiteit?
 4. Wie zijn uw belangrijkste partners in de wijk en hoe werkt u met hen samen? Zijn er al samenwerkingsafspraken? Naar wie leidt u door als u merkt dat een bewoner zwaardere hulp nodig heeft? Wordt er ook naar uw activiteit doorgeleid door bijvoorbeeld de welzijnsaanbieder?
 5. Heeft u speciale kennis in huis over de doelgroep waar u de activiteit voor organiseert? Past u een methodiek toe die door een kennisbank zoals van MOVISIE (databank effectieve sociale interventies) /RIVM (Loket gezond leven)/NJI (databank effectieve jeugdinterventies)/ NCJ (interventiebibliotheek)/ Trimbos-instituut (overzicht erkende interventies)/ GGD GHOR (GGD Appstore) of als Talenthouse-methodiek is beschreven?
 6. Traint u uw medewerkers/vrijwilligers bijvoorbeeld in hoe om te gaan met beginnende dementie of mensen met een licht verstandelijke beperking?
 7. Maakt u gebruik van stedelijk ingekocht aanbod, zoals bijvoorbeeld taaltrainingen en trainingen omgaan met stress?

Handreiking aanvraag begroting Couleur Locale 2022/2023

U kunt uw begroting indienen conform uw eigen format. Wel vragen wij u in uw begroting bepaalde kosten inzichtelijk te maken en aan te geven wat de activiteit kost. Zo willen wij in ieder geval opgenomen zien:

 1. Deelnemersbijdragen
 2. Bijdragen externen, zoals fondsen
 3. Bijdrage overige subsidies gemeente Rotterdam
 4. Overige inkomsten
 5. Salariskosten
 6. Onkostenvergoedingen vrijwilligers
 7. Waardering voor vrijwilligers
 8. Trainingen en cursussen
 9. Overige kosten vrijwilligers
 10. Huisvestingskosten
 11. Kantoorkosten

Subsidieregels

De subsidieregeling kent een afwegingskader waaraan de aanvraag op inhoud wordt getoetst. Het afwegingskader is als bijlage I opgenomen in de Subsidieregeling couleur locale Rotterdam 2022. Link opent een externe pagina.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

De volledige regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zolang uw aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. De datum waarop de aanvraag compleet is geldt als de datum aanvraag.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden en verplichtingen. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult krijgt u geen ontvangstbevestiging.