Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Omgevingsvergunning monumenten aanvragen

Monumenten zijn beschermde gebouwen en gebieden in de stad. Voor het verbouwen, restaureren of slopen is vaak een vergunning nodig.

Doe eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken'. Via deze zelftoets krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningvrij bouwen. Via de zelftoets weet u ook of de locatie van uw bouwplannen of verbouwplannen een monument of beschermd stadsgezicht is.

Vergunning nodig na de zelftoets?

Dan vraagt u de vergunning aan met de gegevens uit de zelftoets.
Uw aanvraag vergunning dient u in via het omgevingsloket. Link opent een externe pagina.
U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning.

Meer informatie

Wilt u een rijksmonument of gemeentelijk monument verbouwen, slopen of restaureren?

Dan heeft u een omgevingsvergunning monumenten nodig. In het omgevingsloket heet deze vergunning ‘monument onderhouden, restaureren of veranderen’.

Dit geldt ook voor:

 • het plaatsen van een dakkapel
 • vervangen van kozijnen
 • onderhoudswerkzaamheden
 • interieurwijzigingen

Als u een bouwwerk, object of terrein in een beschermd stadsgezicht (gedeeltelijk) wilt slopen, heeft u een sloopvergunning nodig. In het omgevingsloket heet deze vergunning 'slopen in beschermd stadsgezicht'.

Kijk voor meer informatie

Kosten

Meer informatie over de kosten voor een vergunning vindt u op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Meesturen

Algemeen

• Uitgebreide en duidelijke, schriftelijke beschrijving van de werkzaamheden met een verantwoording van de voorgestelde ingrepen ten opzichte van het monument

• Foto’s van de huidige situatie (in 1 document)

• Cultuurhistorisch rapport, bijvoorbeeld rapporten over architectuurhistorie, bouwhistorie, interieurhistorie, kleurhistorie of tuinhistorie die onafhankelijk van het plan is opgesteld:
- een bouwhistorisch onderzoek én een cultuurhistorische verkenning moeten beiden voldoen aan de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek 2009 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- het kleurhistorisch onderzoek moet voldoen aan ERM richtlijn URL 2004
- het tuinhistorisch onderzoek moet voldoen aan de richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

• Inspectierapport, rapportopsomming of omschrijving (te herstellen) onderdelen, inclusief technische staat onderdelen

• Bouwtechnische rapporten, bouwfysisch, constructief, materiaaltechnisch, preventieve aspecten. Het bouwtechnisch rapport moet voldoen aan de ERM richtlijn URL 2001.

Tekeningen

Set tekeningen bestaande toestand en nieuwe toestand (bij voorkeur 1 document)

• tekening situatie bestaande en nieuwe toestand: 1:1000
• tekening plattegronden bestaande en nieuwe toestand: schaal maximaal 1:100
• tekening dakaanzicht bestaande toestand en nieuwe toestand: schaal maximaal 1:100
• tekening gevels met eventuele belendingen bestaande toestand en nieuwe toestand: schaal maximaal 1:100
• tekening langsdoorsneden en dwarsdoorsneden bestaande toestand en nieuwe toestand: schaal maximaal 1:100

Set tekeningen details (bij voorkeur 1 document)

• tekening details ter plaatse van de voorgestelde wijzingen bestaande toestand: schaal maximaal 1:5
• tekening details ter plaatse van de voorgestelde wijzingen nieuwe toestand: schaal maximaal 1:5
Bij de details moeten de detailnummers aangegeven zijn en overeenkomen met de plattegrondtekeningen, geveltekeningen en doorsnedetekeningen (als het van toepassing is, ook in de set tekeningen bestaande toestand)

Set tekeningen oorspronkelijke toestand bij reconstructie (bij voorkeur 1 document)

Bij reconstructie moet een gelijke set tekeningen als bestaande en nieuwe toestand inclusief details van de oorspronkelijke toestand worden toegevoegd

Inhoud van de tekeningen

plattegrondtekeningen bevatten:
- geornamenteerde stucplafonds (gestippeld aangegeven in de betreffende ruimten)
- bijzondere ruimtes of bouwdelen, die eventueel niet direct betrekking hebben op de aanvraag, bijvoorbeeld waterputten
plattegrondtekeningen en doorsnedentekeningen bevatten:
- bijzondere constructie elementen (belangrijke betonconstructies,
balklagen) gestippeld aangegeven en getekend met aanduiding
van de afmetingen)
- historische interieurafwerkingen zoals lambriseringen, aangegeven
in de betreffende ruimten
doorsnedentekeningen bevatten:
- (hout)afmetingen van de (kap)constructie
geveltekeningen en doorsnedentekeningen bevatten (als het van toepassing is):
- decoratieve afwerkingen, zoals bijzonder metselverbanden, sierlijsten, hanenkammen en rollagen
- toegepaste kunst die vast onderdeel van het gebouw is, zoals muurschilderingen, mozaïek, sculpturen
tekeningen:
- bevatten materiaalaanduidingen en kleuraanduidingen
- bevatten gebreken, eventueel met de voorgestelde ingrepen
- voldoen aan de NEN normering voor bouwkundige tekeningen
- tekeningen bestaande en nieuwe toestand moeten onderling
vergelijkbaar zijn

Omschrijving van de (technische) werkzaamheden exterieur en/of interieur

Opsomming onderdelen, per onderdeel omschrijving toe te passen materialen en werkwijzen.

Voor andere (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke lijst van de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid. Link opent een externe pagina.

Voorwaarden

Procedure bij een rijksmonument:

 • het bureau Monumenten en Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling toetst de aanvraag vergunning voor een rijksmonument. Dit bureau vraagt advies aan de commissie voor Welstand en Monumenten.
 • als het gaat om herbestemming, sloop, gedeeltelijke sloop of reconstructie of andere grote wijziging moet de gemeente niet alleen advies vragen aan de commissie, maar ook aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze onafhankelijke adviesorganen controleren de monumentaspecten via het ingediende plan. Daarna adviseren ze de gemeente die op basis van deze adviezen de vergunning wel of niet afgeeft.

Procedure bij een gemeentelijk monument:

 • het bureau Monumenten en Cultuurhistorie controleert de aanvraag voor een vergunning voor een gemeentelijk monument
 • dit bureau vraagt advies aan de Commissie voor Welstand en Monumenten
 • op basis van het advies van deze commissie wordt de monumentenvergunning wel of niet verleend

Procedure bij een beschermd stadsgezicht:

 • bij sloopplannen voor een niet beschermd bouwwerk (of delen van het bouwwerk) in een beschermd stadsgezicht, adviseert de Commissie voor Welstand en Monumenten
 • de vergunning wordt meestal pas verleend als een vervangend bouwplan voldoende geschikt is gevonden en is goedgekeurd door de gemeente

Monumentenzaken zijn wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Link opent een externe pagina en de Monumentenverordening Rotterdam 2010. Link opent een externe pagina.

Aan een conceptaanvraag is geen wettelijke termijn verbonden.

Hoelang duurt het

 • de standaardprocedure duurt 8 weken en geldt voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten
 • de uitgebreide procedure duurt 6 maanden en geldt alleen bij grote ingrepen aan rijksmonumenten (zoals bij een herbestemming, sloop, gedeeltelijke sloop of reconstructie)

Contactinformatie

Heeft u vragen, bel 14 010 of stuur een e-mail. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen