Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Steeds minder bedrijven hebben een milieuvergunning nodig. Of u een milieumelding moet doen of een milieuvergunning nodig hebt, kunt u eenvoudig controleren. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket.

Via de knop 'vergunning aanvragen' dient u bij het Omgevingsloket uw aanvraag in. Ook een verandering van de inrichting of werking van de inrichting geeft u door bij het Omgevingsloket via de knop 'vergunning aanvragen'.

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Milieumelding

Een milieumelding op basis van het Activiteitenbesluit doet u via het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.

De melding kunt u alleen online doen. Tijdens de melding ziet u welke documenten u mogelijk mee moet sturen.
Maximaal 4 weken voordat u met uw activiteiten start of deze verandert, dient u uw melding in.

Kosten

 • De melding en aanvraag van de vergunning zijn gratis.
 • Er kunnen extra kosten zijn, bijvoorbeeld voor bodemonderzoek.

Voor wie is het

Inrichting

Een inrichting is een bedrijf of instelling. Inrichting is een centraal begrip in de wet milieubeheer. De volgende typen inrichting worden in het activiteitenbesluit onderscheiden:

 • IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) inrichting. Dit zijn bedrijven met activiteiten van zo’n grote omvang en invloed op het milieu, dat ze onder de Europese richtlijn IPPC vallen en daardoor vergunningplichtig zijn:
 • inrichting type A
 • inrichting type B
 • inrichting type C

Om te controleren welke milieuregels en maatregelen voor uw bedrijf of instelling gelden, gaat u naar het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina.

Geen activiteitgebonden milieuregels

In bijzondere gevallen valt een bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit en is er ook geen vergunning voor milieuwerkzaamheden nodig. Kijk op de website van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. Link opent een externe pagina (DCMR) voor meer informatie.

Activiteitgebonden regels, maar geen meldingsplicht

Uw activiteiten vallen onder de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, maar u hebt geen meldingsplicht en geen vergunningsplicht: u bent eigenaar van een inrichting type A. De gemeente legt in speciale situaties wel maatwerkvoorschriften op.

Milieumelding op basis van het Activiteitenbesluit

Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en u bent meldingsplichtig. U valt niet onder het Landbouwbesluit, Besluit mestbassins of Besluit glastuinbouw: U bent eigenaar van een type B-inrichting.

De gemeente kan maatwerkvoorschriften opleggen. Via bijlagen geeft u aanvullende informatie bij de melding zoals een plattegrond, een geluidonderzoek, emissieonderzoek, bodemonderzoek of andere onderzoeken of gegevens.

Omgevingsvergunning voor milieuwerkzaamheden

Een aanvraag vergunning voor milieuwerkzaamheden kan zeer uitgebreid zijn. Het is het beste in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond.
U krijgt dan op tijd informatie over de documenten die nodig zijn en over de voorschriften die voor uw bedrijfsactiviteiten gelden.
Ook hoort u of er afstemming met andere procedures nodig is.

Vergunningsplichtig

U bent vergunningsplichtig voor milieuwerkzaamheden als:

 • u eigenaar bent van een inrichting type C of uw bedrijf valt onder de Europese richtlijn IPPC
 • voor uw bedrijf het Besluit landbouw, glastuinbouw, mestbassins, het Vuurwerkbesluit of een ander specifiek besluit van toepassing is

U bent dan vergunningsplichtig volgens bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht.
U kunt meldingsplichtig worden door de bepalingen in deze besluiten. Als u de vergunningcheck invult op het Omgevingsloket. Link opent een externe pagina weet u of dat voor u geldt.

Voorwaarden

De gemeente toetst uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden aan:

 • het bestemmingsplan
 • het bouwbesluit, de bouwverordening en het gebruiksbesluit
 • de Koepelnota Welstand Rotterdam
 • aanvullende toetsingscriteria

Omgevingsvergunning voor andere toestemmingen

Mogelijk heeft u naast uw vergunning voor bouwwerkzaamheden nog een andere vergunning nodig voor werkzaamheden, zoals:

 • bouwvergunning 
  Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u naast uw milieuvergunning of milieumelding mogelijk een bouwvergunning nodig.
 • melding Wet milieubeheer
  Een melding Wet milieubeheer kan nodig zijn voor uw aanvraag voor een vergunning. Bij bouwwerkzaamheden kunnen door algemene regels en maatwerkvoorschriften bouwkundige voorzieningen nodig zijn. Ook kunt u in het bouwstadium kostenneutrale of geldbesparende milieumaatregelen treffen, bijvoorbeeld voor energiebesparing. Om meerkosten achteraf te voorkomen, is het beter om rekening te houden met milieuvoorschriften bij een aanvraag van een bouwvergunning.

De gemeente Rotterdam raadt u aan zo snel mogelijk te controleren of voor uw vergunningaanvraag milieu-onderdelen gelden.

Wetten en regels

Hoelang duurt het

 • De standaardprocedure duurt 8 weken.
 • De uitgebreide procedure duurt 26 weken.
  Als er reden voor is, kan in beide procedures de doorlooptijd verlengd worden met 6 weken.
 • Melding activiteitenbesluit duurt 4 weken.

Contact

Hebt u vragen over de vergunning voor milieuwerkzaamheden, de melding Wet milieubeheer? Of hebt u andere milieuvragen?

Stuur een e-mail naar wabo@dcmr.nl. Link opent een externe pagina of kijk voor meer informatie op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen