Spring naar het artikel

U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in een van de gebieden in Rotterdam.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • Duurt de activiteit minder dan 1 jaar dan vraagt u 12 weken voordat de activiteit begint aan.
 • Duurt de activiteit één jaar (van januari tot december), vraagt u vóór 1 oktober het jaar ervoor subsidie aan.

De welzijnsactiviteiten leveren een bijdrage aan:

 • (vroeg)signaleren en preventie:
  Het zo snel mogelijk opmerken van problemen bij bewoners en hen doorverwijzen naar organisaties die hen verder helpen. Denk aan de VraagWijzer.
 • het aanmoedigen van de eigen kracht van bewoners:
  Het gaat om activiteiten die mensen helpen te leren zelf hun problemen op te lossen.
 • activering en participatie:
  De gemeente wil dat bewoners deel kunnen nemen aan activiteiten. Dat zij als vrijwilliger aan de slag kunnen, een training/cursus volgen. Hierdoor kunnen ze actief deelnemen aan de samenleving en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • dienstverlening en ondersteuning:
  Bewoners helpen bij (eenvoudige) problemen. Bijvoorbeeld door hulp bij de administratie of taalactiviteiten.

Voor aanvragen Couleur Locale Jeugd gaat u naar de pagina Subsidie Couleur Locale Jeugd.

In de regels voor Couleur Locale zijn bedragen per gebied opgenomen. Er is dus een maximum bedrag per gebied beschikbaar. Als er geen geld meer beschikbaar is, wordt uw aanvraag afgewezen.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

De welzijnsactiviteiten:

 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de overige beleidsvelden van stedelijk welzijn
 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de beleidsregel Bewonersinitiatieven
 • zijn niet opgenomen in de gebiedsgerichte welzijnsopdracht/aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (pdf)
 • zijn niet in strijd met bestaand gemeentelijk beleid (bv. op het gebied van armoede, taal en/of jeugd).

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.