Subsidie couleur locale
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-couleur-locale/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in een van de gebieden in Rotterdam.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.

U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Wanneer aanvragen

 • Duurt de activiteit minder dan 1 jaar dan vraagt u 12 weken voordat de activiteit begint aan.
 • Duurt de activiteit 1 jaar (van januari tot december), vraagt u vóór 1 oktober het jaar ervoor subsidie aan.

De welzijnsactiviteiten leveren een bijdrage aan:

 • (vroeg)signaleren en preventie:
  Het zo snel mogelijk opmerken van problemen bij bewoners en hen doorverwijzen naar organisaties die hen verder helpen. Denk aan de VraagWijzer.
 • het aanmoedigen van de eigen kracht van bewoners:
  Het gaat om activiteiten die mensen helpen te leren zelf hun problemen op te lossen.
 • activering en participatie:
  De gemeente wil dat bewoners deel kunnen nemen aan activiteiten. Dat zij als vrijwilliger aan de slag kunnen, een training/cursus volgen. Hierdoor kunnen ze actief deelnemen aan de samenleving en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
 • dienstverlening en ondersteuning:
  Bewoners helpen bij (eenvoudige) problemen. Bijvoorbeeld door hulp bij de administratie of taalactiviteiten.

Beschikbaar bedrag

In de regels voor Couleur Locale zijn bedragen per gebied opgenomen. Er is dus een maximum bedrag per gebied beschikbaar. Als er geen geld meer beschikbaar is, wordt uw aanvraag afgewezen.

De aanvraag is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties (zonder winstoogmerk) met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Subsidieregels

Voor de couleur locale activiteiten die in 2020 óf in 2021 plaatsvinden gelden de subsidieregels 2020

Voorwaarden welzijnsactiviteiten

De welzijnsactiviteiten:

 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de overige beleidsvelden van welzijn
 • komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit de beleidsregel Bewonersinitiatieven
 • zijn niet opgenomen in de gebiedsgerichte welzijnsopdracht/aanbesteding 'Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019' (dit welzijnkader is op te vragen bij de afdeling PGW&Z B&O Zorg & Marktsamenwerking)
 • zijn niet in strijd met bestaand gemeentelijk beleid (bv. op het gebied van armoede, taal en/of jeugd)

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.