Omgevingsvergunning milieu
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-milieu/
Spring naar het artikel

Steeds minder bedrijven hebben een milieuvergunning nodig.

Of u een milieumelding moet doen of een milieuvergunning nodig heeft, kunt u eenvoudig controleren.

Milieumelding of milieuvergunning?
Op de pagina aimonline controleert u eerst of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Milieuvergunning
Via de oranje knop op deze pagina dient u online bij het omgevingsloket uw aanvraag voor een vergunning in.

Ook een verandering van de inrichting / werking van de inrichting geeft u (bij voorkeur online) door bij het omgevingsloket via de oranje knop op deze pagina. Doe dit alleen als u al een milieuvergunning heeft. In alle andere gevallen loopt u de checklist op de pagina aimonline door.

Milieumelding
Een milieumelding op basis van het Activiteitenbesluit, doet u via de pagina aimonline. U kunt uw melding alleen online doen.
Via een checklist weet u welke stukken u mogelijk mee moet sturen. Uiterlijk vier weken voordat u met uw activiteiten start of deze verandert, dient u uw melding in.

De melding en/of aanvraag van de vergunning is gratis.

Er kunnen extra kosten bij komen, zoals bijvoorbeeld voor bodemonderzoek, enz.

Tijdens het online aanvragen van de vergunning of het doen van de milieumelding ziet u welke documenten u moet meesturen.

 • standaardprocedure duurt acht weken
 • uitgebreide procedure duurt 26 weken

          In beide gevallen kan (als daar reden voor is) de doorlooptijd verlengd
          worden met 6 weken.

 • melding activiteitenbesluit duurt 4 weken

Inrichting
Een inrichting is een bedrijf of instelling. Inrichting is een centraal begrip in de wet milieubeheer. De volgende typen inrichting worden in het activiteitenbesluit onderscheiden:

 • IPPC-inrichting (bedrijven met activiteiten van zo’n grote omvang en invloed op het milieu, dat ze onder de Europese IPPC-richtlijn vallen en daardoor vergunningplichtig zijn)
 • inrichting type A
 • inrichting type B
 • inrichting type C

Voor het beoordelen welk type inrichting uw bedrijf is, kunt u terecht bij Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) via de pagina van aimonline .

Geen activiteitgebonden milieuregels
In uitzonderlijke gevallen valt een bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit en is er ook geen vergunning voor milieuwerkzaamheden nodig. Voor meer informatie hierover belt u met de helpdesk Wabo van de DCMR Milieudienst Rijnmond via telefoonnummer: 010-2468 060.

Activiteitgebonden regels, maar geen meldingsplicht
Uw activiteiten vallen onder de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, maar u hebt geen meldingsplicht en geen vergunningsplicht: u bent eigenaar van een inrichting type A. De gemeente legt in speciale situaties wel maatwerkvoorschriften op.

Milieumelding op basis van het Activiteitenbesluit
Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit en u bent meldingsplichtig. U valt niet onder het Landbouwbesluit, Besluit mestbassins of Besluit glastuinbouw: U bent eigenaar van een type B-inrichting.

De gemeente kan maatwerkvoorschriften opleggen. Via bijlagen geeft u aanvullende informatie bij de melding zoals een plattegrond en mogelijk ook een geluid-, emissie-, bodem- en/of andere onderzoeken of gegevens.

Omgevingsvergunning voor milieuwerkzaamheden
Een aanvraag vergunning voor milieuwerkzaamheden kan zeer uitgebreid zijn. Het is het beste in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond. U krijgt dan op tijd informatie over de documenten die nodig zijn en over de voorschriften die voor uw bedrijfsactiviteiten gelden. Ook hoort u of er afstemming met andere procedures nodig is.

U bent vergunningsplichtig voor milieuwerkzaamheden als:

 • u eigenaar bent van een inrichting type C en/of uw bedrijf valt onder de Europese IPPC- richtlijn
 • voor uw bedrijf het Besluit landbouw, glastuinbouw, mestbassins, het Vuurwerkbesluit of een ander specifiek besluit van toepassing is

U bent dan vergunningsplichtig op grond van de bijlage 1 van het Besluit Omgevingsrecht. U kunt meldingsplichtig worden door de bepalingen in de bovengenoemde besluiten. Als u de vergunningcheck invult op de pagina omgevingsloket weet u of dat voor u geldt.

De gemeente toetst uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden aan:

 • het bestemmingsplan
 • het Bouwbesluit, de bouwverordening en het Gebruiksbesluit
 • de Koepelnota Welstand Rotterdam
 • aanvullende toetsingscriteria

Omgevingsvergunning voor andere toestemmingen
Mogelijk heeft u naast uw vergunning voor bouwwerkzaamheden nog een andere vergunning nodig voor werkzaamheden, zoals:

 • bouwvergunning
  Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u naast uw milieuvergunning of milieumelding mogelijk een bouwvergunning nodig
 • melding Wet milieubeheer
  Een melding Wet milieubeheer kan nodig zijn voor uw aanvraag voor een vergunning. Bij bouwwerkzaamheden kunnen door algemene regels en maatwerkvoorschriften bouwkundige voorzieningen nodig zijn. Ook kunt u in het bouwstadium kostenneutrale of geldbesparende milieumaatregelen treffen, bijvoorbeeld voor energiebesparing. Om meerkosten achteraf te voorkomen, is het beter om rekening te houden met milieuvoorschriften bij een aanvraag van een bouwvergunning.

De gemeente Rotterdam raadt u aan zo snel mogelijk te controleren of voor uw vergunningaanvraag milieu-onderdelen gelden.

Wetten en regels

Heeft u vragen over de vergunning voor milieuwerkzaamheden, de Melding Wet milieubeheer? Of heeft u andere milieuvragen?

Neem dan contact op met de DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer: 010 – 2468000.

Voor meldingen en klachten over bijvoorbeeld heiwerkzaamheden gebruikt u het klachtenformulier. Of bel met het algemene informatienummer 14 010.

Openingstijden
Op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur

Bezoekadres
DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
3112NA Schiedam
Telefoon (010) 2468 000

Internet: www.dcmr.nl  (Hier vindt u ook het digitale Wabo helpdeskformulier)
E-mail: info@dcmr.nl

Algemene informatie:
Postbus 843 
3100 AV Schiedam.

U vraagt het beste een offerte bij enkele bedrijven die kennis hebben van het beleid in deze regio.

Per 1 juli 2007 mogen gemeenten en provincies alleen nog uitspraken doen over bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd door erkende adviesbureaus.

DCMR Milieudienst Rijnmond
Parallelweg 1
Schiedam.

Meer informatie vindt u op de pagina bodem van DCMR.

Al uw adviesverzoeken over een masterplan en milieu stuurt u naar:

Adviesloket RO Rotterdam van de DCMR.
Postbus 843
3100 AV Schiedam.
Telefoon: 010 – 2468300
E-mail: Adviesloket-ROGEM@dcmr.nl

 • na ontvangst geeft het Adviesloket uw verzoek in behandeling bij één van haar adviseurs
 • deze adviseur bevestigt de ontvangst van het verzoek aan u

Dit heeft voor u als voordeel dat er 1 aanspreekpunt is voor de planning, etc. Rechtstreeks contact met de adviseurs van de DCMR is na ontvangst van de bevestiging mogelijk.