Omgevingsvergunning archeologie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-05-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-archeologie/
Spring naar het artikel

Wie gaat bouwen of andere werkzaamheden gaat uitvoeren heeft soms een omgevingsvergunning nodig door aanwezige of verwachte archeologische waarden. 

Dit kunt u nakijken in het bestemmingsplan.

Uw aanvraag dient u online in op het omgevingsloket via de knop 'vergunning aanvragen' op deze pagina. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning.

Gebieden met een ‘Waarde-Archeologie’

Voor gebieden met een ‘Waarde-Archeologie’ zijn de toegestane diepte en oppervlakte van een bodemingreep aangegeven. Gaan de werkzaamheden dieper en nemen ze een grotere oppervlakte in, dan is een vergunning nodig.

Om een vergunning te krijgen, laat de aanvrager de archeologische waarde van het terrein bepalen door een onderzoek. Dit begint met een plantoets door de afdeling Archeologie van de gemeente. Het college kan daarna voorwaarden verbinden aan de vergunning.

Wanneer is geen vergunning nodig?

Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd:

 • voor werkzaamheden die te maken hebben met het normale onderhoud en beheer van terreinen of van bestaande wegen en leidingen
 • wanneer in het geldige bestemmingsplan geen ‘Waarde - Archeologie’ is opgenomen

De aanvrager betaalt:

 • de kosten van archeologisch vooronderzoek (het waardestellend rapport)
 • de kosten van mogelijk noodzakelijke opgravingen of ander vervolgonderzoek
 • de kosten van de behandeling van de vergunningaanvraag

Kijk voor meer informatie op de pagina 'wat kost een omgevingsvergunning'.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning zijn bepaalde documenten en gegevens nodig om uw aanvraag te toetsen, zoals: 

 • aanduiding van de locatie (op een kaart)
 • diepte en oppervlakte van de bodemingreep
 • aard van de bodemingreep, bijvoorbeeld
  - heien (met palenplan)
  - ontgraven
  - onderkelderen
  - aanleg waterpartijen etc.

Meer informatie vindt u

 • normale procedure duurt acht weken
 • uitgebreide procedure duurt 26 weken

In beide gevallen kan de doorlooptijd worden verlengd met 6 weken.

Voor iedereen die gaat bouwen of andere werkzaamheden gaat uitvoeren in gebieden met een dubbelbestemming. 

Het gaat om die gevallen waarbij de diepte en de oppervlakte van een geplande bodemverstoring de grenzen passeren die in het bestemmingsplan genoemd zijn.

In het geldige bestemmingsplan ziet u of er voor het gebied een ‘Waarde-archeologie’ is aangegeven en welke diepte- en oppervlaktematen daar gelden. U vindt het bestemmingsplan op de pagina ruimtelijke plannen of op de pagina bestemmingsplannen.

Passeert de geplande bodemverstoring die maten?

Vink dan 'ja' aan bij het online aanvragen van de vergunning bij het landelijke omgevingsloket bij de vraag ‘Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?’

Het rapport moet zijn opgemaakt door een officieel archeologisch onderzoeksbureau. Ook moet het rapport zijn goedgekeurd door de afdeling  Archeologie van de gemeente Rotterdam. Dit rapport moet u bij de aanvraag meesturen. 

Het is aan te raden contact op te nemen met de gemeente vóór u een rapport laat opstellen. Niet in alle gevallen is onderzoek nodig.

Voorwaarden

Het college van B&W kan voorwaarden aan de vergunning verbinden, zoals:

 • het bouwplan aanpassen zodat de archeologische waarden behouden blijven
 • het laten uitvoeren van een opgraving
 • de werkzaamheden laten begeleiden door een archeologische deskundige

Waarom is een vergunning nodig?

Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg. Het doel hiervan is om het ‘bodemarchief’ zoveel mogelijk te beschermen.

Kijk voor meer informatie op de pagina's:

Gemeente Rotterdam, afdeling Archeologie (BOOR)
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam
E-mail: boor@rotterdam.nl

\