Energietransitielening voor Vereniging van Eigenaars
Gepubliceerd op: 28-05-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-Vereniging-van-Eigenaars/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen om het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'. U logt in met uw eHerkenning.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Onder het kopje 'voor wie' ziet u voor wie deze regeling geldt. U kunt de energietransitielening aanvragen tot en met 31 december 2023. Aanvragen die daarna binnenkomen worden niet meer behandeld.

Wat is een energietransitielening?

Een energietransitielening is een lening met een lage rente. Deze lening is bedoeld om uw gebouw in de gemeente Rotterdam beter en duurzamer te maken. Zo is ook het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars klaar voor de toekomst.

Voor welke voorzieningen en kosten kan ik een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen om het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars te verduurzamen of te verbeteren:

A. Maatregelen duurzaamheid

 1. Isolerende maatregelen
 2. Aardgasvrije maatregelen
 3. Duurzaam opwekken, verwarmen, ventileren en koken
 4. Laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering

 1. Gebouwonderhoud
 2. Installaties
 3. Vergroten ruimte / woonruimte
 4. Asbest verwijderen

C. Overige kosten

 1. Begeleiding- en onderzoekskosten
 2. Notariële kosten
 3. Afsluitkosten

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel en een gebouw verbeterende maatregel uitvoert. U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen.

U mag wél een energietransitielening aanvragen voor enkel een energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen VvE energiebespaarlening kunt krijgen bij het Warmtefonds.

De volledige lijst met maatregelen, verdeeld naar verbetering en verduurzaming van het gebouw vindt u op de website duurzaam010 . De technische specificaties vindt u op deze pagina onder 'Meesturen’.

Verantwoordelijkheid Vereniging van Eigenaren

Het gaat hier om maatregelen voor onderdelen van het gebouw waar de Vereniging van Eigenaars voor verantwoordelijk is. In de splitsingsakte staat wat onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaars valt en wat persoonlijke de verantwoordelijkheid is van de eigenaars van appartementen.  

Eigenaren van appartementen kunnen zelf ook een Energietransitielening aanvragen voor het verduurzamen van delen van hun woning die onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen.

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele kosten voor het afsluiten van de lening, financieringskosten, kosten voor advies en begeleiding en eventuele  notariële kosten.

Een Vereniging van Eigenaars kan ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000 lenen. Per appartementsrecht geldt bovendien een maximumbedrag van € 25.000.

Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af. Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening.

Hoe vraag ik een lening aan?

U kunt een energietransitielening alleen aanvragen met goedkeuring (beschikking) van de gemeente Rotterdam. Deze beschikking krijgt u als de gemeente uw plan voor het verduurzamen en verbeteren van het gebouw van uw Vereniging van Eigenaars heeft beoordeeld en goedgekeurd. Uw plan dient u in via de knop 'lening aanvragen'. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

Aan het afsluiten van de lening kunnen afsluit- en financieringskosten verbonden zijn. U betaalt ook rente. Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Offertes voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn. Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Dat betekent dat de aannemers of installateurs aangesloten zijn bij een branchevereniging of een keurmerk hebben.

Bij het aanvragen van een offerte is het belangrijk dat u de eisen aan de energiebesparende maatregelen, bespreekt met de erkende aannemer of installateur. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

3. Een bewijs van eigendom van het pand uit het Kadaster
 

4. Een kopie van de hoofdsplitsingsakte.
 

5. Het meerjarenonderhoudsplan

In (duurzame) meerjarenonderhoudsplan(nen) van de Vereniging van Eigenaars zijn de te nemen maatregelen opgenomen.

6. De vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen

Voor sommige werkzaamheden moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningencheck van de gemeente controleert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder de benodigde vergunningen.

Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

Een energietransitielening is bedoeld voor verduurzamen en verbeteren van het woongebouw van uw Vereniging van Eigenaars. Deze regeling geldt alleen voor Vereniging van Eigenaars in de gemeente Rotterdam :

 1. Met minimaal 8 leden en waarvan
 2. De meerderheid van de woningen wordt  bewoond door de woningeigenaar.

Op een energietransitielening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De voorwaarden van een energietransitielening worden verder uitgelegd op de website duurzaam010.

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Neem voor algemene vragen contact op of bel met het algemene informatienummer 14 010.