Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Klachten school en opvang

Heeft u een klacht over het onderwijs of de kinderopvang of wilt u een misstand melden? Dan heeft u hiervoor verschillende mogelijkheden.

Heeft u een klacht? Ga dan eerst in gesprek met de persoon die bij de klacht is betrokken. Dat lost vaak al veel op. De directie van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang of een interne of externe vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij het gesprek. Lukt het niet om in een gesprek een oplossing te vinden dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

U meldt uw klacht eerst bij de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang.
In de klachtenregeling van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang leest u hoe u dat kunt doen.
De klachtenregeling staat in de schoolgids, studiegids, algemene voorwaarden of op de website van de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang.

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie?
Dan moet de school zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Kinderopvanginstellingen die geen eigen klachtencommissie hebben, moeten zijn aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Als uw klacht niet wordt opgelost

Als de onderwijsinstelling (school) of kinderopvang uw klacht niet oplost, kunt u ook bij andere instanties uw klacht melden. Voor iedere onderwijssector zijn er landelijke instanties waar klachten kunnen worden gemeld.

Vragen en antwoorden

 • Als de kinderopvang zelf uw klacht niet oplost, kunt u uw klacht melden bij de externe instantie Klachtloket Kinderopvang.
 • Als uw klacht door Klachtloket Kinderopvang niet wordt opgelost, kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 • Heeft u een klacht die te maken heeft met kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang -zoals het pedagogisch klimaat of de hygiëne en veiligheid-?
  Dan kunt u die melden bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.
  De GGD overlegt met de gemeente of verder onderzoek nodig is. Als er verder onderzoek nodig is, adviseert de GGD de gemeente over de eventuele vervolgstappen.
  • De afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD is dagelijks te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 010 498 40 15.

Wanneer een gesprek met de school, de directie of het bestuur onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u een officiële klacht indienen.
Elke school is verplicht een klachtenregeling voor ouders en personeel te hebben. Hierin vindt u hoe de school met klachten omgaat. In de schoolgids vindt u meer informatie over de klachtenregeling.
Als u vragen heeft neemt u contact op met de vertrouwenspersoon van uw school of u vraagt de directie om te bemiddelen. Biedt dit voor u geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Heeft uw eigen school geen klachtencommissie, dan moet de school aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs moeten verplicht een klachtenregeling en klachtencommissie hebben. Bestuurders van de onderwijsinstelling mogen niet in de klachtencommissie zitten. Studenten, ouders, docenten en andere betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij de klachtencommissie een klacht melden over het gedrag van docenten, stagiaires, stagebegeleiders en bestuur of over het nalaten van gedrag.

Examenklachten

Voor klachten over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren kunt u de klacht eerst bespreken met de examinatoren of de examencommissie. Is uw klacht niet opgelost, dan kun u terecht bij de commissie van beroep voor de examens van de onderwijsinstelling van de school. Voor vertrouwelijke klachten is er de (extern) vertrouwenspersoon van de school.

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verplicht om een klachteninstantie te hebben. In het studentenstatuut op de website of het intranet van de instelling staat waar studenten met klachten terecht kunnen.

Klachten over de kwaliteit van het onderwijs

Onderwijsinstellingen voor het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs binnen het wettelijk kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Voor iedere opleiding wordt een onderwijs- en examenregeling (OER) vastgesteld, waarin de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden tentamens en examens zijn geregeld.
U kunt bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) terecht voor klachten over de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat zijn klachten over inhoud en organisatie van de opleiding, de examens en de beoordeling van de werkstukken.

Klacht over tentamens en examens

Bij klachten over tentamens en examens kunt u terecht bij de examencommissie van de opleiding.
Bent u niet tevreden over de oplossing, dan kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling.
Mocht uw klacht door het CBE niet naar tevreden worden opgelost, dan kunt u uw zaak voorleggen aan het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel, en de naleving van wet- en regelgeving waaronder het functioneren van de examencommissie volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap.
Daarnaast kijkt de inspectie of de examencommissie en de OER voldoen aan de wet. De Inspectie behandelt geen klachten en houdt geen toezicht op de kwaliteit van examinering en toetsing. U kunt de inspectie wel informeren via loket@onderwijsinspectie.nl.

Wilt u een misstand melden?

Een misstand is een ernstige zaak. Het functioneren van een organisatie of de kwaliteit van onderwijs is dan in gevaar. Bijvoorbeeld door onbehoorlijk handelen of het nalaten van handelen. Of wanneer het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van de wet.

Vragen en antwoorden

Bij problemen met seksuele intimidatie, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang, kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteur gaat vertrouwelijk om met uw probleem en kan u helpen bij het indienen van een klacht.

Werkt u in het onderwijs of de kinderopvang en wilt u een misstand melden, maar voelt u zich niet veilig om dat binnen uw organisatie te doen, dan is er de klokkenluidersregeling van de Inspectie van het Onderwijs.

Meldingen over misbruik van studiefinanciering richt u aan de Klantenserviceafdeling van DUO:

 • Dienst Uitvoering Onderwijs
  Afdeling Kwaliteit/Handhaving en Inspectie
  Telefoon klantenservice: 050 599 77 55 (lokaal tarief)
  E-mail: meldingfraude@duo.nl.

Melden signalen van radicalisering en extremisme

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Waar mensen naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.
Via het Meld- en Adviespunt Radicalisering kunt u signalen van polarisatie en extremisme melden.