Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 11 min

Grondwater

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. Het wordt aangevuld door neerslag en staat in verbinding met het water in sloten, vijvers en rivieren. Het niveau waarop het water zich in de bodem bevindt, noemen we de grondwaterstand (ook wel grondwaterpeil).

De grondwaterstand is geen vast niveau, maar verandert continu door weersomstandigheden. Ook ingrepen in de buitenruimte, bijvoorbeeld werkzaamheden aan de riolering, kunnen invloed hebben op de grondwaterstand. Dit kan gevolgen hebben in openbaar gebied, maar ook op particulier terrein.

Grondwateroverlast

Als een hoge grondwaterstand problemen oplevert, spreken we van grondwateroverlast. Zo kan grondwater bijvoorbeeld binnendringen in lage (kruip)ruimtes, tuinen of niet-waterdichte kelders.

In de openbare ruimte veroorzaakt een te hoge grondwaterstand soms opvriezende wegen of drassige parken. Als we verwachten dat de grondwaterstand te hoog wordt, kunnen we het water dat er ligt draineren (afvoeren naar sloten). Dit is helaas niet altijd een oplossing voor problemen bij mensen thuis.

Door allerlei oorzaken kan de grondwaterstand op een bepaalde plaats veranderen. Dit kan gevolgen hebben in openbaar gebied, maar ook op particulier terrein.

Grondwateronderlast

Het omgekeerde is ook mogelijk: problemen door een lage grondwaterstand. Dit noemen we grondwateronderlast. Bij grondwateronderlast kunnen schimmels houten funderingspalen aantasten. En bij langdurige droogstand kunnen deze funderingen zelfs plaatselijk bezwijken.

Ook in de openbare ruimte kan een lage grondwaterstand nadelig zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzakkingen of het verdrogen van groenvoorzieningen.

De stand van het grondwater meten

We meten de stand van het grondwater in Rotterdam eens per maand handmatig via ongeveer 2.000 peilbuizen. Hierdoor krijgen we inzicht in de algemene grondwaterstand. De plotselinge extreme waarden, bijvoorbeeld bij hoosbuien, komen hier alleen niet goed mee in beeld.

Daarom hebben 300 peilbuizen sinds 2020 automatische loggers die elke 4 uur een meting doen. Deze automatische loggers maken gebruik van Long Range. Dit is een systeem dat met heel weinig stroomverbruik, en zonder gebruik van WiFi, kleine hoeveelheden informatie kan verzenden. Op dit moment komen de gegevens alleen nog bij ons binnen. Maar op termijn maken we ze voor iedereen met interesse toegankelijk.

Grondwatermeetnet online

Benieuwd naar de stand van het grondwater bij u in de buurt of in een andere wijk van Rotterdam? Bekijk deze cijfers makkelijk zelf via deze kaart. Link opent een externe pagina.

Grondwaterzorgplicht

Sinds 2008 geldt de Wet gemeentelijke watertaken, die per december 2009 is opgegaan in de Waterwet. Vanuit deze wet dragen we gemeentelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent níet dat de we aansprakelijk zijn voor grondwaterproblemen, maar we zijn wél aanspreekbaar. 

De hoofdlijnen van ons grondwaterbeleid staan in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Belangrijke begrippen

Wanneer we spreken over de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater, hebben we het vaak over een aantal belangrijke begrippen. Hieronder lichten we die toe.

Provincie en waterschappen

De provincie en waterschappen spelen ook een rol. Waterschappen beheren het peil van het oppervlaktewater, dat sterk samenhangt met het grondwaterpeil. Verder verlenen de provincie en de waterschappen vergunningen voor grondwateronttrekkingen. In het kader van de zorgplicht voor grondwater werkt de gemeente dan ook nauw samen met deze partijen

Vervuiling van het grondwater

Menselijke activiteiten kunnen leiden tot vervuiling van het grondwater. Dit noemen we ook wel verontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan het morsen of lozen van olie, of veel afval in het water.

Contact met verontreinigd grondwater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien kan verontreiniging zich via het grondwater verspreiden, waardoor een groter gebied vervuild raakt. Meer weten over de kwaliteit van de bodem en het grondwater in Rotterdam? U kunt informatie opvragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een bericht aan het Waterloket via waterloket@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.