Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Basisregistratie personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle bewoners van Rotterdam. Bijvoorbeeld uw naam, adres, nationaliteit, burgerservicenummer, de gegevens van uw ouders en wanneer en met wie u getrouwd bent.

De gemeente moet deze gegevens bewaren. Dit staat in de Wet BRP.
In die wet staan ook de verplichtingen voor u als bewoner. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen.

Als u langer dan 4 maanden in Nederland bent dan moet u zich inschrijven in de BRP.
U moet zich laten uitschrijven uit de BRP als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt.

U bent verplicht om de juiste en actuele persoonsgegevens door te geven aan de gemeente. Als er iets verandert in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, moet u dus zelf op tijd doorgeven.

Goede registratie

Het is belangrijk dat de gemeente de juiste gegevens van haar inwoners heeft. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken.
Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen.
Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP.
Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn. Bijvoorbeeld als er een ramp is. Om iemand op tijd te waarschuwen of op te sporen is een goede inschrijving juist dan belangrijk.
Allemaal redenen om de BRP actueel en betrouwbaar te houden.

 • Als u verhuist moet u tussen 4 weken voor de verhuizing en uiterlijk 5 dagen na de verhuizing een adreswijziging doorgeven. Dit heet ook wel aangifte van adreswijziging.
 • Als u in een jaar langer dan 8 maanden in het buitenland bent moet u dit tussen 28 dagen voor vertrek tot uiterlijk op de dag dat u naar het buitenland vertrek doorgeven aan de gemeente. Dit heet aangifte van vertrek naar het buitenland.
  Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moeten alle personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen.
 • Als u in het buitenland heeft gewoond en verwacht dat u het komende halfjaar tweederde van uw tijd in Nederland bent, moet u dat melden bij de gemeente. Dit moet uiterlijk op de 5e dag dat u in Nederland bent. Dit is aangifte van vestiging uit het buitenland.
  U bent dan verplicht alles dat in het buitenland is gebeurd en dat met uw persoonlijke gegevens te maken heeft aan de gemeente te vertellen. Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  De gemeente kan u ook verplichten om informatie te geven over uw aangifte, om documenten te overleggen of om persoonlijk aan de balie te komen.
 • Als iemand bij u ingeschreven staat op een briefadres, bent u verplicht om:
  • ervoor te zorgen dat hij zijn post krijgt.
  • informatie te geven over zijn adres, als de gemeente daarom vraagt.
 • U bent verplicht alle feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over uw persoonlijke staat te melden bij de gemeente.
  Daarbij gaat het om gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  Gegevens over geboorte, huwelijk, enzovoort in Nederland worden door de burgerlijke stand doorgegeven aan de basisregistratie. Als dit gebeurtenissen waren die in het buitenland speelden, dan bent u verplicht dat bij de gemeente te melden.
 • Ook kan de gemeente u oproepen om informatie te geven over het overlijden van een nauw familielid.
  Dit zijn de echtgenoot, geregistreerde partner en andere nabestaanden tot en met de tweede graad.
  De gemeente kan u verplichten om documenten over deze zaken te overleggen.
  De informatie uit deze documenten zijn nodig voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de basisregistratie.
 • De verplichtingen zoals genoemd gelden ook voor ouders en verzorgers van minderjarigen.
  Jongeren van 16 of 17 jaar mogen ook zelf hun verplichtingen nakomen.

Als uw persoonsgegevens in de BRP niet kloppen, dan moeten deze worden aangepast.

 • Als uw adresgegevens onjuist zijn, geeft u dan uw verhuizing door. 
 • Als er wijzigingen in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals een geboorte, huwelijk of echtscheiding, dan kunt u met de originele stukken langskomen in de Stadswinkels Centrum, IJsselmonde, Prins Alexander of Feijenoord.
  Voor het tonen van buitenlandse brondocumenten moet u een afspraak maken bij de burgerlijke stand.
 • Als uw aanschrijfnaam in de BRP moet worden gewijzigd, dan kunt u een verklaring naamgebruik invullen.

Als er geen sprake is van bovenstaande gevallen en uw persoonsgegevens zijn onjuist, dan kunt u een brief opsturen. Zet in de brief welke gegevens niet goed zijn.
Stuurt u deze brief naar:

Gemeente Rotterdam
ter attentie van Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Gemeente Rotterdam kan inwoners een bestuurlijke boete voor de BRP opleggen. Deze boete is ervoor om te zorgen dat iedereen zich goed inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.
De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

U kunt een bestuurlijke boete krijgen als u er bewust voor zorgt dat er onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.
U moet uw verplichtingen volgens de Wet BRP namelijk nakomen. 
De hoogte van de boete kan variëren, maar is maximaal 325 euro.

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om aangifte te doen van adreswijziging.
 • Als u geen informatie verstrekt tijdens een adresonderzoek.
 • Als u iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen.
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

Bezwaar

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. Als zij vindt dat u een verplichting niet bent nagekomen, moet dat blijken uit de informatie die bij de gemeente beschikbaar is.
Die informatie moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent nagekomen, maar ook dat dit uw eigen schuld is.
Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaar indienen.

Als u wilt weten welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen, bekijk dan 'Gedeelde persoonsgegevens' onder het kopje Identiteit op MijnOverheid.nl.

U kunt ook de BRP-scan doen op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente kan u een overzicht leveren van instanties die uw gegevens in de BRP hebben bekeken.
Dit zijn de zogeheten protocolgegevens. Deze gegevens worden sinds 6 januari 2014 bewaard.
Het overzicht is gratis. Het duurt maximaal 4 weken voordat u het overzicht krijgt.
De gemeente raadpleegt niet alleen eigen systemen, maar informeert ook welke landelijke overheden uw gegevens hebben ingezien.

U kunt het overzicht schriftelijk aanvragen. Hiervoor stuurt u uw ondertekende verzoek met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:  

Gemeente Rotterdam
ter attentie van Gegevensverstrekking uit de BRP (protocolgegevens)
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Betere situatie voor de nieuwe bewoner

Personen die verhuisd zijn, maar hun nieuwe adres niet doorgeven aan de gemeente, staan in de Basisregistratie Personen (BRP) nog ingeschreven op hun oude adres.
Dat kan problemen veroorzaken voor de nieuwe bewoner van dat adres. Hij kan bijvoorbeeld minder uitkering krijgen of geen recht meer hebben op bepaalde toeslagen.
Om deze vervelende situatie te voorkomen kan de gemeente een adresonderzoek uitvoeren.
De gemeente schrijft de oude bewoner uit, zodat de nieuwe bewoner hier geen last meer van heeft.