Spring naar het artikel

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig kunnen die vaak in onderling overleg worden opgelost.

Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zo gedraagt, dat deze persoon daarmee in ieder geval omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt.

Voorbeelden van woonoverlast zijn:

 • Geluidsoverlast 
 • Burenruzie
 • Agressie, geweld en bedreiging
 • Vernieling, vervuiling en stankoverlast bij woning, tuin en omgeving
 • Pesterijen
 • Asociaal gedrag
 • Drugsoverlast 
 • Hennepkwekerij
 • Huisdieren
 • Kraken

Veelgestelde vragen

Laat uw buren weten op welke manier zij voor u overlast veroorzaken. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen.

Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Ruzie maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.

 1. Spreek uw overlastgevende buurman of buurvrouw op een vriendelijke manier aan! Doe dat zo snel mogelijk nadat u de overlast hebt ervaren, want dan is de kans het grootst dat zij nog weten wat de oorzaak was van de overlast. Geef ook zo duidelijk mogelijk aan waar u precies last van heeft en wat u veranderd zou willen zien.
 2. Als er voortdurende overlast is raden wij aan dit ook te blijven melden. Houd vervolgens bij wat u aan overlast ervaart en wanneer én wat u geprobeerd heeft eraan te doen. De aantekeningen zijn nodig om eventuele zwaardere maatregelen in de toekomst mogelijk te maken. 

Heeft u zelf al geprobeerd de problemen te bespreken met de overlastgever maar leidde dit niet tot het gewenste resultaat? Dan kunt u contact opnemen met de onderstaande instanties:

 • Woningcorporatie (of andere verhuurder) of VvE
  Huurt u een woning van dan neemt u contact op met uw verhuurder. Vooral de woningcorporaties hebben veel ervaring met hoe zij kunnen optreden in het geval van woonoverlast. De woningcorporaties zijn ook partner in de Rotterdams Aanpak Woonoverlast. Bent u eigenaar/bewoner binnen een gebouw lees dan:
 • Politie
  Bij acute woonoverlast belt u met de politie op het nummer 0900-8844. U kunt dit nummer ook bellen als u ondersteuning van de wijkpolitie wilt. In gevaarlijke situaties kunt u uiteraard ook 112 bellen.
 • Gemeente
  U kunt als bewoner bij de gemeente woonoverlast melden via het digitale woonoverlastformulier.

Aanpak woonoverlast

De Aanpak Woonoverlast begint met preventie en eindigt in het uiterste geval met ontruiming van de woning. De inzet is natuurlijk om het niet zover te laten komen en de overlast zo snel mogelijk te beëindigen door de inzet van de juiste instrumenten. In de meeste gevallen zal het dan ook niet nodig zijn om alle stappen van het proces te doorlopen. In bijna alle gevallen zal er niet alleen binnen de keten woonoverlast maar ook tussen verschillende ketens worden samengewerkt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de overlastgever zorgbehoevend is, zich met criminele activiteiten bezighoudt of als de huisvesting van kinderen in het geding komt. De aanpak van woonoverlast is daarmee een vraagstuk dat een groot beroep doet op de manier waarop de betrokken organisaties samenwerken.

Actieplan Woonoverlast

De maatregelen uit het Actieplan Woonoverlast 2015-2019 moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen. Er  wordt ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de inzet van partners. Alleen met de hulp van woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Bij de aanpak woonoverlast staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. Gemeente Rotterdam sluit daarmee aan bij de landelijke visie op slachtofferschap zoals geformuleerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Overlast door bedrijven

Bij een klacht over stank, stof, lawaai of andere overlast van bedrijven en over vliegtuiglawaai, neemt u contact op met DCMR. Dit  is een lokale overheidsinstelling belast met het handhaven van regels over milieuwetgeving. Dat gebeurt door inspecties, het doen van metingen en het verstrekken van vergunningen. DCMR is opgebouwd uit verschillende departementen, elk belast met een eigen werkveld, zoals grond- en luchtvervuiling en geluidsoverlast. DCMR voert haar milieutaken uit voor achttien gemeenten en de provincie Zuid-Holland in het Rijnmondgebied.

U kunt 24 uur per dag met uw klacht terecht bij de klachtenlijn: 0888- 333 555.