Mobiliteitsaanpak
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een stad in ontwikkeling. Het wordt er steeds drukker en de ruimte is beperkt. Ook vraagt het klimaat ons duurzame keuzes te maken. Dat heeft invloed op de stad. Steeds meer mensen lopen, fietsen of pakken het openbaar vervoer.

En dat worden er alleen maar meer. Het Rotterdam van nu is daar nog niet op ingericht. Daarom is het belangrijk dat we voor de toekomst anders kijken naar hoe we ons verplaatsen in de stad.

We zien bijvoorbeeld dat er veel auto’s rijden op de verschillende stadsboulevards, die daar niet zouden hoeven rijden. Dit is autoverkeer dat alleen korte (minder dan 5 km) of middellange ritten (5 tot 15 km) aflegt. Deze mensen verplaatsen zich binnen de stad met de auto, terwijl er schonere en gezondere - en vaak snellere - opties zijn, zoals lopen, fietsen of het OV. Ook deelvervoer speelt hierin een steeds grotere rol. Door het aanbieden van een goed alternatief, kunnen we het aantal auto’s in de binnenstad verminderen. Zo maken we de stad schoner, groener en veiliger.

De meeste autoritten in de stad leggen minder dan 5 kilometer af. Op zo’n afstand ben je met de fiets, deelscooter of het openbaar vervoer vaak zelfs sneller.

Om ervoor te zorgen dat Rotterdam ook in de toekomst bereikbaar, veilig en gezond blijft, is het belangrijk dat we anders kijken naar verkeer en vervoer in de stad. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en goede OV-verbindingen voor iedereen.

Hoe pakken we deze uitdagingen aan?

We stimuleren gezonde en actieve manieren om jezelf door de stad te bewegen. Daarnaast willen we het aantal korte autoritten en het autoverkeer dat de stad doorkruist terugdringen. Zo wordt er minder CO2 uitgestoten en is er minder geluidsoverlast. Hierdoor blijft Rotterdam een stad waar we fijn en prettig kunnen wonen, werken en leven in de frisse lucht.

Wat doen we zoal om Rotterdam hierop voor te bereiden?

 • We zorgen dat minder auto’s het centrum doorkruisen.
 • We zorgen voor meer en betere fietspaden.
 • We richten de ruimte rondom OV-knooppunten, scholen en sportvoorzieningen in op voetgangers en fietsers.
 • We maken aantrekkelijkere straten en verblijfsgebieden waar voetganger, fiets en OV alle ruimte hebben om zich vrij en veilig te verplaatsen.
 • We experimenteren met autovrije zones in de buurt van scholen.
 • We brengen de maximale snelheid in de stad omlaag naar 30 km per uur.
 • We maken het verkeer in de straten veiliger op de plekken waar het nodig is.
 • We geven ruimte aan deelmobiliteit zoals elektrische scooters en fietsen.
 • We zorgen voor schone lucht door uitstootvrij vervoer te stimuleren.
 • We stimuleren lopen en fietsen voor een betere gezondheid.
 • We maken het aantrekkelijker en makkelijker om voor fietsen, lopen, het OV of andere vormen van schoon en gezond vervoer te kiezen. Dit doen we bijvoorbeeld door te testen met gratis OV voor kinderen t/m 12 jaar.
 • We maken de overstap van de auto naar het OV of de fiets eenvoudiger door Park & Ride (P+R), Park & Bike (P+B) en Bike & Walk (B+W) aan te bieden.
 • We leggen meer hubs met deelvervoer aan voor elektrische scooters en fietsen.
 • We maken de looproutes van en naar OV-knooppunten mooier en beter.
 • We onderzoeken een snelle en directe busverbinding van het Centraal station naar het Zuidplein, en andersom.
 • We kijken samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar de mogelijkheden voor een extra brug of tunnel over of onder de Maas. Meer informatie over de MIRT-verkenning Oeververbindingen.
 • In 2025 komt er net als in veel andere Nederlandse steden een zone voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES-zone) waarbinnen alle logistiek efficiënt en uitstootvrij moet zijn.
 • We zorgen dat vervuilend vrachtverkeer naar het centrum voor de laatste kilometers bij logistieke hubs wordt vervangen door slim en schoon vervoer.
 • We werken via het Convenant ZES (pdf) samen met allerlei bedrijven, organisaties en instellingen om de doelstellingen voor duurzame stadslogistiek te halen.

De omschreven acties komen uit de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA). De RMA is een langetermijnaanpak om te werken aan een betere bereikbaarheid van onze groeiende stad, terwijl we rekening houden met grote uitdagingen zoals het klimaat en de schaarsere ruimte. Voor meer informatie en cijfers over hoe we in de praktijk invulling geven aan de RMA kunt u het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPMR) raadplegen via het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u reageren op de Rotterdamse MobiliteitsAanpak of het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit? Stuur dan een e-mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl.