Geluid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geluid/
Spring naar het artikel

Voor vele Rotterdammers speelt milieu een belangrijke rol bij de waardering van het woongenot. Vooral luchtkwaliteit en geluidsoverlast beïnvloedt de waardering van het woongenot.

Een hoge geluidbelasting heeft negatieve gezondheidseffecten, zoals slaapstoornissen, stress, concentratiestoornissen en het verergeren van hart- en vaatziekten. Het verminderen van geluidsoverlast draagt bij aan de gezondheid van Rotterdammers. Onze inspanningen op dat gebied zijn een rode draad in het Programma Duurzaam.

Door de geluidsbelasting in onze stad aan te pakken, werkt Rotterdam aan een schonere, groenere en gezondere stad. En daarmee aan een economisch sterke stad. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van stil asfalt. Maar ook door het waarborgen van stille of rustige gebieden en het isoleren van gevels. Voor een betere gezondheid van de Rotterdammers werken wij samen met bewoners, bedrijven en overheden aan een blijvende vermindering van de geluidsoverlast. We maken van Rotterdam de meest duurzame wereldhavenstad.

Aanpak geluidhinder heeft prioriteit

Uit de geluidkaarten Rotterdam 2012 blijkt dat wegverkeerslawaai de grootste bron van hinder is, gevolgd door railverkeer, industrie en luchtvaart. Driekwart van de Rotterdammers vindt dat milieu een belangrijke rol speelt bij de waardering van het woongenot. Daarom is het niet meer dan logisch dat de aanpak van geluidhinder hoge prioriteit heeft.

Voordelen voor bewoners én stad

Het verminderen van de geluidsbelasting:

  • draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor onze bewoners
  • draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en hun werknemers
  • biedt ruimte voor stedelijke ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

Voor geluid hebben we een duidelijk doel voor ogen. De lange termijn ambitie is dat in 2025 30% minder Rotterdammers last hebben van geluid in vergelijking met 2007. In 2014 hebben 15.000 Rotterdammers in hun woning een geluidsbelasting die lager ligt dan in 2010. Dat doen we vooral door bij wegen waar harder dan 50 km/uur mag worden gereden te kiezen voor stil asfalt. Vanzelfsprekend wordt alleen stil asfalt aangebracht als vanuit de onderhoudsbehoefte het asfalt op een weg moet worden vervangen.

Samenwerking

Wij kunnen als gemeente dit resultaat niet alleen bereiken. Samen met andere partijen spannen wij ons in voor een gezondere leefomgeving voor onze Rotterdammers. We werken onder andere samen met de Europese Unie, het Rijk, de stadsregio en niet te vergeten bewoners en bedrijven.

Hoe gaan we dat bereiken?

Belangrijke maatregelen die we nemen zijn:

  • het aanbrengen van stil asfalt
  • het stimuleren van stille voertuigen
  • het isoleren van gevels.

Stil asfalt is een bijzonder effectieve maatregel, omdat het een maatregel aan de ‘bron’ is. Daarnaast werken we mee aan maatregelen van anderen om de stad stiller te maken. Zo maken we de aanleg van geluidsschermen langs de snelweg door Rijkswaterstaat mogelijk. En de gevelisolatie bij de Calandspoorbrug door Prorail.

Blootstelling aan geluid heeft een negatief effect op de gezondheid. Het kan hinder en slaapverstoring veroorzaken.

Meer over de geluidskaarten

Rotterdam is wettelijk verplicht is deze geluidsbelastingkaarten te maken. Maar deze kaarten zijn ook nodig inzicht te krijgen in de geluidniveaus in de stad. Het aanpakken van geluidsoverlast is een van de speerpunten in de Rotterdamse duurzaamheidsaanpak. Blootstelling aan geluid heeft een negatief effect op de gezondheid. Het kan hinder en slaapverstoring veroorzaken. Dit is onder andere afhankelijk van de hoogte van de geluidsbelasting en de bron van het geluid. Andere effecten die door een te hoge geluidbelasting kunnen optreden zijn:

  • stress
  • concentratieproblemen bij kinderen
  • een verergering van hart- en vaatziekten.

Daarom is het nodig te veel lawaai aan te pakken.

Wat is er te zien op de geluidskaarten

De kaarten geven een indruk van de geluidsbelasting. Er zijn twee kaarten opgenomen. Op de ene kaart ziet u de jaargemiddelde geluidsbelasting in dB Lden (day, evening, night). Op de andere kaart ziet u de geluidsbelasting jaargemiddeld in de nachtperiode (vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur). Op de kaarten zijn geluidgevoelige objecten ingekleurd zoals, woningen, scholen, ziekenhuizen en andere geluidgevoelige gebouwen. De weergegeven geluidbelasting is een optelling van de geluidbelasting vanwege wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart (gecumuleerde geluidsbelasting). De kaarten kunnen niet gebruikt worden ter vervanging van akoestisch onderzoeken.

Wat is er niet te zien op de geluidskaarten

In deze kaarten is niet inzichtelijk gemaakt wat de overlast van bijvoorbeeld burenlawaai, horecalawaai of scooterlawaai is. Hoewel deze bronnen ook hinderlijk kunnen zijn leiden ze niet tot langdurig hoge geluidbelastingen.

Actieplan Geluid

Het college van B&W stelde op 4 februari 2014 het 'Actieplan Geluid 2013-2018' vast. Rotterdam zet in op een schone, groene en gezonde stad. Het terugdringen van geluidhinder is hierbij van groot belang. Doel is verbetering van de gezondheid en vermindering van de ervaren overlast door geluid. Het Actieplan moet ertoe leiden dat er aan het einde van de planperiode zo'n 15.000 mensen in een rustige(re), gezondere omgeving wonen. Dit bereiken we door de aanleg van stil asfalt en de isolatie van woningen. Daarnaast worden bekende ergernissen aangepakt, zoals geluid van scooters, bouwlawaai en evenementen. De geluidhinder is weergegeven op de geluidskaarten.

Geluidskaarten Rotterdam 2017

Begin september 2017 heeft het college van B&W de geluidbelastingkaarten 2017 vastgesteld. Uit de geluidkaarten Rotterdam 2017 blijkt dat opnieuw wegverkeerslawaai de grootste bron van hinder is. Gevolgd door railverkeer, industrie en luchtvaart. In 2018 stelt Rotterdam een actieplan geluid 2018-2023 vast. Hierin wordt aangegeven welke acties worden ingezet om hoge geluidbelastingen te beperken. Hierin wordt ook een evaluatie van het huidige actieplan geluid 2013-2018 opgenomen. Daarbij worden de bij de geluidbelastingkaarten berekende data nader geanalyseerd en geduid. Ook worden de effecten van de door Rotterdam in de periode 2013-2018 genomen geluid reducerende maatregelen inzichtelijk gemaakt.

Bekijk de geluidkaarten 2017 in een browser. Met deze html-code kunt u de gebouwenlaag op de kaart inlezen in een GIS-pakket of GeoMilieu.

Meer informatie

Ervaart u geluidsoverlast van vliegtuigen, horeca, evenementen of bedrijven? Dit kunt u melden bij de DMCR. Heeft u last van andere geluiden? U kunt online overlast doorgeven of bellen naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.