Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 46 min

Wijkprogrammering

Wijkprogrammering Jeugd is een wijkgestuurde manier van werken die het wijknetwerk helpt bij het streven naar het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren.

Wijknetwerkpartners stellen gezamenlijk een analyse van de wijk op. Dit doen zij met de cijfers uit de database van de 'Staat van de Jeugd' en volgens het 'Factorenmodel Jeugd'. Hiermee bepalen zij aan welke maatschappelijke resultaten in de wijk gewerkt gaat worden. En welke interventies, activiteiten en voorzieningen nodig zijn om dit te bereiken. Met Wijkprogrammering kunnen zij op maat en op een professionele en meer gestructureerde manier problemen in de wijk helpen voorkomen of verkleinen.

Wijknetwerkpartners

Vaste partners in elke wijk zijn:

 • Wijkteam
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Scholen
 • Politie
 • Welzijnsaanbieders.

Andere partners kunnen per wijk verschillen, zoals sport- en speeltuinverenigingen, cultuurregisseurs en bewonersverenigingen.

Staat van de Jeugd

De Staat van de Jeugd is een monitor die laat zien hoe het gaat met het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van de Rotterdamse jeugd. Voor heel Rotterdam maar ook per wijk. De Staat van de Jeugd is de basis voor de wijkanalyse en voor het bepalen wat er in de wijk moet gebeuren om maatschappelijke problemen te voorkomen of te verkleinen. Zo zetten de gemeente en partners per wijk de initiatieven in die nodig zijn. Maatwerk dus.

Methodiek

De methodiek van wijkprogrammering draait om meten, (be)spreken en verbeteren. Dit is belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. De inzet past bij wat er nodig is in de wijk of het gebied. Bijna veertig wijken voeren Wijkprogrammering uit op basis van deze methodiek. Het is een groeimodel waarbij steeds meer wijken aanhaken.

Als u geïnteresseerd bent in de handleiding wijkprogrammering kunt u deze via e-mail opvragen.

Proces

Het proces van wijkprogrammering bestaat uit 6 stappen:

De gebiedsadviseur Jeugd stelt de analyse van de wijk op basis van cijfers uit de Staat van de Jeugd en informatie van partners in de wijk.
De gebiedsadviseur maakt bij de analyse gebruik van het factorenmodel. Dat laat zien:

 • Welke beschermende en risicofactoren met elkaar samenhangen.
 • Welke factoren het meeste invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugd in de wijk.

De gebiedsadviseur Jeugd kiest op basis van de analyse, zoveel mogelijk samen met de partners in de wijk, maatschappelijke resultaten. De maatschappelijke resultaten laten zien hoe de wijk er binnen een bepaalde periode voor moet staan.
Bijvoorbeeld:

 • Over drie jaar is er 2 procent minder schoolverzuim onder de jeugd van 12 tot en met 18 jaar.
 • In 2020 is er een toename van 5 procent van de jeugdigen tussen de 10 en 18 jaar die actief zijn in een sportclub of vereniging.

De gebiedsadviseur Jeugd bepaalt samen met de partners het plan van aanpak. Daarin staat het gewenste aanbod met interventies, activiteiten en voorzieningen om het maatschappelijke resultaat te behalen. Het aanbod sluit aan bij de beschermende en risicofactoren die invloed hebben op de gekozen maatschappelijke resultaten. Bijvoorbeeld:

 • Inzet op het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden om betere schoolresultaten te behalen.
 • Inzet van sportactiviteiten om overgewicht tegen te gaan.

Hoe beter de kwaliteit van het aanbod, hoe eerder en beter het resultaat. De gebiedsadviseur Jeugd bespreekt daarom met de partners de kwaliteit van het aanbod en wat er eventueel mogelijk is om dit te verbeteren. De activiteiten en interventies zijn zoveel mogelijk 'bewezen effectief'. Het uit te voeren aanbod is vastgelegd in opdrachten, werk- of activiteitenplannen van de partners.

De gebiedsadviseur Jeugd praat met de partners over het monitoren of meten van de directe resultaten van het aanbod. Daarbij bespreken zij:

 • Wat het aanbod moet opleveren of welk effect het moet hebben.
 • Hoe de partners dit meten.

De afspraken over het meten van de resultaten en effecten komen in het plan van aanpak.
Het meten is geen doel op zich, maar is nodig voor de verbeteringen in stap 6.
Bijvoorbeeld: bij het meten van uitval kijkt de partner niet alleen hoeveel deelnemers een cursus niet afmaken, maar ook welke mensen en waarom. Met dat inzicht kan de partner verbeteracties ondernemen om de doelgroep beter vast te houden.

Wijkprogrammering is een doorlopend leer- en verbeterproces. Op basis van ervaring die we opdoen, sturen we bij. De gebiedsadviseur Jeugd blijft daarom praten met de partners in de wijk over:

 • de resultaten van het aanbod
 • de bijdrage aan het behalen van het afgesproken maatschappelijk resultaat.

De partners veranderen doorlopend het aanbod, passen het aan of stoppen met een activiteit of interventie als deze niet werkt.

Hieronder vindt u de maatschappelijke resultaten per wijk (voor zover beschikbaar)

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi, y.kamhi@Rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Laag opleidingsniveau
 • Etnische minderheid/anderstalig
 • Zelf effectiviteit
 • Opvoedkwailiteit en opvoedcompetentie
 • Ouder-kindrelatie- emotionele zorg
 • Taalontwikkeling
 • Schoolsucces/-prestaties

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het taalniveau van kinderen in groep 8 op de drie basisscholen is in Afrikaanderwijk in 2026 op onderdelen 1F 100% en 1S/2F 50%

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Kinderen krijgen meer leerondersteuning op school, thuis en wijk.
 • Er is meer interactie tussen kind en ouder.
 • Goede overgang van PO naar VO.
 • Meer Ouders van de doelgroep 0-12 leren de Nederlandse taal.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Positief gezinsklimaat
 • Internaliserende problemen
 • Externaliserende problemen
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Acces to / quality of Healthcare provisions

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het overgewicht van kinderen tussen 4 en 12 jaar is in 2026 met 4% gezakt.

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Meer kinderen scoren op gunstige pro-sociaal gedrag.
 • Meer kinderen, jongeren als ouders krijgen voorlichting en kunnen bij professional terecht bij begeleiding en ondersteuning.
 • Meer kinderen zijn lid van sportvereniging, sport minimaal 1 keer per week 4 tot en met 11 jaar.
 • Meer kinderen spelen buiten (op pleinen).
 • Meer kinderen eten gezond (buiten schooluren).

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Stimulerende thuissituatie
 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Sociale cohesie/isolement
 • Veiligheid/criminaliteit
 • Toegang tot jeugdvoorzieningen
 • Speel-, sport en recreatievoorzieningen
 • Verkrijgbaarheid softdrugs

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Ouders die aangeven dat ze hun kinderen niet alleen durven te laten buiten spelen is in 2026 gezakt met 12% (*Tweebosbuurt, Afrikaanderplein, De arend & Hevaza-binnenterrein).

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Terugbrengen overlast op de hotspots met 50%.
 • Binnenterreinen Hevaza en de Arend herinrichten (inclusief verkeer) om te komen tot mooie en veilige speelplekken voor de kinderen.
 • Jongeren(groepen) hebben een goede dagbesteding (werk, scholing, vrijetijdsbesteding).
 • Integrale samenwerking tussen de ketenpartners verbeteren.
 • Schone speelomgeving voor kinderen.
 • Bewonersparticipatie verhogen op de speelplekken.
 • Leefbaarheid in de Tweebosbuurt op peil houden.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Nathalie Solar Lago.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen hebben het gevoel dat ze erbij horen (inclusie).

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen hebben een gezond gewicht.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Nathalie Solar Lago.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen hebben het gevoel dat ze erbij horen (inclusie).

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen krijgen voorlichting over de risico’s van genotsmiddelen.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi, y.kamhi@Rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Laag opleidingsniveau
 • Etnische minderheid/anderstalig
 • Zelfeffectiviteit
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie
 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Taalontwikkeling
 • Schoolsucces/-prestaties

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2026 is de doelgroep voortijdig schoolverlater verlaagd naar maximaal 40 jongeren.

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Ouders hebben meer ondersteuning in de opvoeding van hun kinderen.
 • Kinderen, tieners en jongeren krijgen meer leerondersteuning.
 • Meer Jongeren zonder startkwalificatie volgen een leer/werktraject.
 • Meer ouders leren de Nederlandse taal.
 • Betere overgang van BO naar VO.
 • Kinderen en tieners zijn meer weerbaar.
 • Netwerk in de wijk is zichtbaar en laagdrempelig voor bewoners (inclusief kinderen en jongeren) en organisaties.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Positief gezinsklimaat
 • Internaliserende problemen
 • Externaliserende problemen
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Acces to / quality of Healthcare provisions


De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Overgewicht van kinderen tussen 4 en 12 jaar is in 2026 met 4% gezakt.

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Meer kinderen scoren gunstig op pro-sociaal gedrag.
 • Meer kinderen, jongeren als ouders krijgen voorlichting en kunnen bij professional terecht bij begeleiding en ondersteuning.
 • Meer kinderen zijn lid van sportvereniging, sport minimaal 1 keer per week 4 tot en met11 jaar.
 • Meer kinderen spelen buiten (op pleinen).
 • Meer kinderen eten gezond (buiten schooluren).

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Stimulerende thuissituatie
 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Sociale cohesie/isolement
 • Veiligheid/criminaliteit
 • Toegang tot jeugdvoorzieningen
 • Speel-, sport- en recreatievoorzieningen
 • Verkrijgbaarheid softdrugs

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Aantal ouders die aangeven dat ze hun kinderen niet alleen durven te laten buiten spelen is in 2026 gezakt met 12% (Ireneplein, Oleanderplein, Bloemhofplein, Ericaplein & Hendrik Idoplein).

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken

 • Terugbrengen overlast op de pleinen met 60% (werk, scholing, vrijetijdsbesteding).
 • Meer kinderen, jongeren en bewoners (programmering (gemengde programmering ouder en kind), herinrichting) maken met elkaar gebruik van de pleinen.
 • Schone speelomgeving voor kinderen.
 • Bewonersparticipatie (inclusief ouders) verhogen op de speelplekken.
 • Er is een positief opvoed- en speelklimaat.
 • Kinderen en tieners zijn weerbaarder.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Fatima Amrani, f.amrani@rotterdam.nl of Willem van Mullekom, wp.vanmullekom@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie 1: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Schoolprestaties

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 leveren 2% meer 12-jarigen betere prestaties op school en behalen hun diploma.

Ambitie 2: meer jeugdigen participeren, doen mee aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Beweging

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. in 2024 doen 5% meer 4- tot 11-jarigen mee aan talentontwikkeling, sport en cultuur zodat hun sociaal-emotionele vaardigheden groeien.

Pijler Gezondheid

Ambitie 1: meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • sociaal-emotionele vaardigheden.
 • angst/depressie
 • internaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. in 2024 lopen 5% minder 4 tot en met 11-jarigen het risico op emotionele problemen door inzet op weerbaarheid/kwetsbaarheid.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Alex de Beer, aapm.debeer@rotterdam.nl.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Inzet op vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 4 tot en met 11 jaar.

Pijler Veilig

Ambitie 1: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en veilige schoolomgeving

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Slechte buurt
 • Beweging

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage niet alleen buitenspelen in de buurt, is in 2022 met 8% gedaald van 62% in 2015 naar 54% in 2022

Ambitie 2: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en veilige schoolomgeving

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Slechte buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage 'burgers dat last heeft van jeugdcriminaliteit' is in 2022 teruggebracht van 9,2 % in 2019 naar niveau 2017, 7,9% (in 2019 R'dam gemeente 4,8 %, gebied Charlois 7,3%).

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Margot Schweitzer, m.schweitzer@rotterdam.nl of 06 302 749 34.

Het Centrum bestaat uit de volgende 6 wijken: Oude Westen, Cool, Stadsdriehoek, Dijkzigt, Nieuwe werk en CS Kwartier. De eerste 4 geformuleerde ambities hebben betrekking op alle 6 de wijken. De laatste 2 ambities zijn aanvullend voor het Oude Westen.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Schoolsucces
 • Schoolprestaties

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage van 18 tot 22-jarigen dat een startkwalificatie heeft met 2% toegenomen.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • (Vroege) gedragsproblemen
 • Externaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen in VO, dat een hoog risico loopt op het krijgen van gedragsproblematiek met 2% verminderd.

Pijler Veilig

Ambitie 1: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Positief gezinsklimaat
 • Relatieproblemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 tot 11 jaar, die regelmatig conflicten en ruzie in het gezin meemaken met 2% verminderd

Ambitie 2: Minder jeugdigen maken zich schuldig aan criminaliteit.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Delinquentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar, dat wordt verdacht van een strafbaar feit, verminderd met 2%.

Aanvullende ambities voor het Oude Westen:

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Lage sociaal economische status
 • Stress in het gezin
 • Stressoren

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In het Oude Westen is in 2024 is het percentage van ouders dat enige of grote moeite heeft om rond te komen met geld is verminderd met 1%.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage van ouders van 0- tot 11-jarige kinderen, die opvoedproblemen met iemand kunnen bespreken, verhoogd met 2%.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Angela de Pooter jaa.depooter@rotterdam.nl.

Pijler Gezond

Ambitie: We werken aan de sociale en emotionele gezondheid van onze jeugd.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
  • doorbreken angstproblematiek bij jonge kinderen
  • leren omgaan met stressvolle situaties (armoede/verslaving thuis, scheidingsproblematiek)
  • samen (buiten)spelen (versterking sociale vaardigheden, leren omgaan met gedragsnormen)

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage brugklassers met een risico op gedragsproblemen afgenomen met 1%

Pijler Kansrijk

Ambitie: We werken aan sterke opvoedvaardigheden van ouders in De Esch

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Opvoedvaardigheden
  • Eénoudergezinnen versterken
  • Netwerkversterking (alleenstaande) moeders
  • Oog hebben voor ouders met verslavings- en armoedeproblematiek

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage ouders/verzorgers dat opvoedproblemen met iemand kan bespreken gestegen met 4%

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi.

Maatschappelijke resultaten vanuit Wijkprogrammering jeugd

Er is nog geen wijkprogrammering gestart in Feijenoord, maar gezien de data en de opgehaalde informatie van het netwerk afgelopen jaren, zal de focus liggen op:

 • toeleiding naar opvoedondersteuning aan ouders
 • sociale ontwikkeling van kinderen
 • toeleiding naar sport en cultuur
 • veilig buiten kunnen spelen
 • voorkomen van voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Humberto Gomes, h.gomes@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Schoolsucces
 • Spijbelen/verzuim
 • Ouderbetrokkenheid

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Afname van voortijdig schoolverlaters in Groot IJsselmonde Noord daalt van 18 naar 14%. In Zuid van 15 naar 11%.
 2. Terugbrengen van schoolverzuim van 13,2% naar het stedelijk gemiddelde van 10%.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Psychische stoornis
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Het risico op psychosociale problemen van 4- tot en met 11-jarigen wordt teruggebracht van 12% naar het stedelijke gemiddelde van 9,7%.
 2. Het risico op emotionele problemen van 4- tot en met 11-jarigen wordt teruggebracht van 18,6% naar het stedelijk gemiddelde van 12%.

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Slechte buurt
 • Vroege gedragsproblemen
 • Externaliserende problemen
 • Sociale cohesie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Er is minder sprake van jeugdoverlast: er wordt gestreefd naar een daling van meldingen van 14 per 1.000 inwoners naar 10 per 1.000 inwoners.
 2. Het risico op gedragsproblemen bij 4- tot en met 11-jarigen wordt teruggebracht van 22% naar 16%
 3. De sociale omgang tussen jong en oud wordt verbeterd.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Monique van Deursen.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer ouders die zich betrokken voelen bij hun kinderen
 • meer jeugdigen participeren bij activiteiten en organiseren deze.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke en sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • Meer jeugdigen hebben betere sociaal-emotionele vaardigheden.
 • Meer jeugdigen spelen buiten.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Margot Schweitzer, m.schweitzer@rotterdam.nl of 06 - 302 749 34.

Het gebied Hillegersberg Schiebroek bestaat uit de volgende 5 wijken: Schiebroek (waaronder Schiebroek-Zuid), Hillegersberg Noord, Hillegersberg Zuid, Terbregge en het Molenlaankwartier. Geformuleerde ambities hebben betrekking op alle 5 wijken. De laatste twee ambities zijn aanvullend voor Schiebroek-Zuid.

Pijler Kansrijk

Ambitie 1: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Spijbelen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het relatief schoolverzuim van jeugdigen van 0 tot 17 jaar gedaald met 2%.

Ambitie 2: Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Psychische stoornis

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen in de brugklasleeftijd dat een risico loopt op het krijgen van psychosociale problematiek met 2% verminderd

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen gedragen zich gezonder.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Middelengebruik

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage jongeren VO3, dat in de laatste 3 maanden alcohol heeft gedronken, met 2% verminderd

Pijler Veilig

Ambitie: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Positief gezinsklimaat
 • Relatieproblemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 tot 11 jaar, die regelmatig conflicten en ruzie in het gezin meemaken met 2 % verminderd

Aanvullende Ambities voor Schiebroek Zuid

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Lage sociaal economische status
 • Stress in het gezin
 • Stressoren

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In het Schiebroek- Zuid is in 2024 is het percentage van ouders dat enige of grote moeite heeft om rond te komen met geld verminderd met 1%.

Pijler Veilig

Ambitie: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Slechte buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage bewoners, dat last heeft van samenscholen van jongeren, met 2% verminderd

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi, y.kamhi@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie - Emotionele zorg
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie
 • Sociale problemen
 • Positief gezinsklimaat
 • Zwakke buurt
 • Toegangsvoorziening
 • Woonomgeving

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Ouders die aangeven dat ze meestal of altijd hun opvoedingsproblemen kunnen bespreken is in 2026 gestegen met 7%

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Meer voortijdig schoolverlaters 18 tot en met 22 jaar verlaten, relatief schoolverzuim en percentage 18 tot en met 22-jarigen halen een startkwalificatie.
 • Er is meer ouderbetrokkenheid.
 • Meer ouders spreken de Nederlandse taal.
 • Meer ouders staan op voor ondersteuning (bij de opvoeding/begeleiding van hun kinderen).
 • Meer kinderen zijn weerbaar.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Positief gezinsklimaat
 • Internaliserende problemen
 • Externaliserende problemen
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Acces to / quality of Healthcare provisions

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het overgewicht van kinderen tussen 4 en 12 jaar is in 2026 met 4 % gezakt.

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Meer kinderen scoren op gunstige pro-sociaal gedrag.
 • Meer kinderen, jongeren als ouders krijgen voorlichting en kunnen bij professional terecht bij begeleiding en ondersteuning.
 • Meer kinderen zijn lid van sportvereniging, sport minimaal 1 keer per week 4 tot en met 11 jaar.
 • Meer kinderen spelen buiten (op pleinen).
 • Meer kinderen eten gezond (buiten schooluren).

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Zelf effectiviteit
 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Positief stimulerend veilig schoolklimaat
 • Pesten/agressie
 • Sociale cohesie/isolement
 • Veiligheid/criminaliteit
 • Gebrek aan organisatie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Aandeel ouders die aangeven dat ze hun kinderen niet alleen durven te laten buiten spelen is in 2026 gezakt met 13%

Aanvullende doelen om het maatschappelijk resultaat te bereiken:

 • Terugbrengen overlast op de pleinen met 60% (werk, scholing, vrijetijdsbesteding).
 • Meer kinderen, jongeren en bewoners (programmering, herinrichting) maken met elkaar gebruik van de pleinen.
 • Schone speelomgeving voor kinderen.
 • Bewonersparticipatie verhogen op de speelplekken.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Margot Schweitzer, m.schweitzer@rotterdam.nl of 06 - 302 749 34.

Hoek van Holland bestaat uit de volgende 3 wijken: Dorp, Rijnpoort, Strand en Duin. De hieronder geformuleerde ambities zijn geformuleerd voor alle 3 de wijken.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Beweging
 • Overgewicht
 • Voeding
 • Psychische stoornis

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. In 2024 is het percentage kinderen in groep 7 met gezond gewicht verhoogd met 2%.
 2. In 2024 is het percentage kinderen in de brugklasleeftijd (VO1) dat een risico loopt op het krijgen van psychosociale problematiek met 2% verminderd.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen gedragen zich gezonder.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Middelengebruik

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage jongeren uit VO3 dat ooit alcohol gedronken heeft met 2 % verminderd

Pijler Veilig

Ambitie: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Positief gezinsklimaat
 • Relatieproblemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen van 0 tot 11 jaar, die regelmatig conflicten en ruzie in het gezin meemaken met 2 % verminderd

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Jasminda Araujo, j.araujo@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Spijbelen /verzuim
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage ouders dat zich betrokken voelt is in 2024 met 3% toegenomen ten opzichte van 2021.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in (1) een veilige thuissituatie, (2) een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. In Hoogvliet is het percentage kinderen (van 4 t/m 12 jaar) dat niet alleen buiten mag spelen in de buurt in 2024 afgenomen met 3%.
 2. Jeugdigen die regelmatig conflicten en ruzies meemaakt in het gezin is afgenomen met 3% ten opzichte van 2021.
 3. Het aantal ouders dat weet hoe zij internaliserend en externaliserende problemen* kan voorkomen is in 2024 gestegen met 3%.

* Gedragsproblemen kunnen internaliserend en externaliserend zijn: Internaliserend: naar binnen gerichte, innerlijke onrust. Hier heeft het kind, de jongere zelf vooral last van. Externaliserend: naar buiten gericht gedrag. Dit is gedrag waar de omgeving last van heeft.

 

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen hebben (1) een betere sociaal-emotionele gezondheid en (2) gedragen zich gezonder.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Het percentage jeugdigen met een gezond gewicht is in 2024 toegenomen met 3%.
 2. Het percentage jeugdigen met risico op psychosociale problemen is in 2024 afgenomen met 3%.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi.

Maatschappelijke resultaten vanuit Wijkprogrammering jeugd

Er is nog geen wijkprogrammering gestart in Katendrecht, maar gezien de data en de opgehaalde informatie van het netwerk afgelopen jaren, zal de focus liggen op:

 • toeleiding naar opvoedondersteuning aan ouders
 • de sociale ontwikkeling van kinderen
 • toeleiding naar sport en cultuur.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi.

Maatschappelijke resultaten vanuit Wijkprogrammering jeugd

Er is nog geen wijkprogrammering gestart op de Kop van Zuid, maar gezien de data en de opgehaalde informatie van het netwerk afgelopen jaren, zal de focus liggen op:

 • preventie crimineel gedrag en overlast/samenscholing door jongeren.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Angela de Pooter,  jaa.depooter@rotterdam.nl.

Pijler Gezond

Ambitie: We werken aan de sociale en fysieke gezondheid van onze jeugd.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
  • leren omgaan met stressvolle situaties (armoede thuis, scheidingsproblematiek).
  • samen veilig (buiten)spelen met elkaar (versterking sociale vaardigheden, vertonen gewenst gedrag).
  • sporten is gezond (gezond gewicht, stressbestrijding).

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is het percentage kinderen dat samen speelt en beweegt gestegen met 4%
  • Speelt minstens 5 dagen per week buiten (2 tot en met 11 jaar).
  • Lid van een (school)sportvereniging (4 tot en met 11 jaar).

Pijler Kansrijk

Ambitie: We werken aan een pedagogisch leefklimaat in Kralingen-West.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Opvoedvaardigheden
  • ouderlijke psychopathologie
  • taalbeheersing en ouderbetrokkenheid bij school
  • gezonde opvoeding (gezond gewicht kind)
  • scheidingen.

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 is er een stijging van 2% bij ouders en wijkbewoners die positief betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen.
  • Voldoening uit ouderschap (ouders van kinderen (4 tot en met 11 jaar))
  • Zegt kinderen aan te spreken op gedrag (wijkbewoners).

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Humberto Gomes.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • tegengaan schoolverzuim en VSV
 • stimuleren ouderbetrokkenheid.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • verminderen problematische thuissituaties
 • stimuleren lidmaatschap sportverenigingen

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie, een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • afname externaliserende gedragsproblematiek/jeugdoverlast
 • het leveren van een bijdrage aan veilig buiten kunnen spelen.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Monique van Deursen.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer bewoners vinden dat er in de buurt genoeg vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren zijn
 • meer jeugdigen participeren bij activiteiten en organiseren deze.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke en sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • minder alcohol- en ander middelengebruik

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi.

Maatschappelijke resultaten vanuit Wijkprogrammering jeugd

Er is nog geen wijkprogrammering gestart op het Noordereiland, maar gezien de data en de opgehaalde informatie van het netwerk afgelopen jaren, zal de focus liggen op:

 • programmering voor kinderen en tieners
 • meer participatie onder de jeugd
 • sociaal-emotionele gezondheid.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Raymond Gutterswijk.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke en sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • voorkomen van internaliserende en externaliserende problemen
 • een gezonde leefstijl van de kinderen activeren
 • voorkomen van verslavend gedrag en middelenmisbruik
 • gelegenheid creëren om kinderen mee te laten doen aan sport, spel, cultuur en onderwijs.

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie, een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • het vergroten van de weerbaarheid van de jeugd.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Monique van Deursen.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer ouders die zich betrokken voelen bij hun kinderen
 • meer jeugdigen participeren bij activiteiten en organiseren deze.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke en sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • Meer jeugdigen hebben betere sociaal-emotionele vaardigheden.
 • Minder jongeren drinken alcohol.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Nathalie Solar Lago.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen hebben het gevoel dat ze erbij horen (inclusie)
 • meer jeugdigen worden toegeleid naar gemeentelijke subsidie- en armoederegelingen.

Pijler Gezond

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere fysieke gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op:

 • meer jeugdigen worden toegeleid naar sport en/of cultuur (laagdrempelig) aanbod in de wijk en/of sport-/cultuurvereniging.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: M. van Deursen, m.vandeursen@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen
 • Spijbelen /verzuim
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Percentage jeugdigen in Ommoord dat risico heeft op emotionele problemen is in 2024 3%-punt gedaald ten opzichte van 2019. Dit zijn naar schatting 290 4- tot en met 11-jarigen minder.
 2. Terugdringen Relatief schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten in 2024 naar maximaal het (betere) niveau van het gebied PA.
 3. Percentage ouders van 0- tot en met 11- jarigen die opvoedproblemen kunnen bespreken met iemand stijgt van 68% in 2018 naar 78% of meer in 2024. Het betreft naar schatting tussen de 200 en 240 ouders meer.

Pijler Gezondheid

Ambitie 1: meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • psychische stoornis
 • (vroege) gedragsproblemen
 • externaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Percentage 4- tot en met 11-jarigen in Ommoord dat risico heeft op psychosociale problemen daalt van 28% in 2018 naar 23% of minder in 2024. Het gaat om een kleine 100 kinderen minder.
 2. Percentage problematisch gedrag van kinderen 4 tot en met 11 jaar voor ouders/omgeving daalt van 10% in 2018 naar 8% of minder in 2024. Het gaat om ongeveer 40 kinderen minder.

Ambitie 2: Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • beweging

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Percentage kinderen 2 tot en met 11 jaar dat regelmatig buiten speelt stijgt van 56% in 2018 naar 60% of meer in 2024. Het gaat om ongeveer 50 kinderen meer die buiten spelen.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: M. van Deursen, m.vandeursen@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Spijbelen /verzuim
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Terugdringen Relatief schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten in 2024 naar maximaal het (betere) niveau van het gebied PA.
 2. Percentage ouders van 0- tot en met 11- jarigen die opvoedproblemen kunnen bespreken met iemand stijgt van 59% in 2018 naar 69% of meer in 2024. Het gaat om naar schatting 160 ouders/opvoeders meer.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere sociaal-emotionele gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • angst/depressie
 • internaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Percentage jeugdigen in Oosterflank dat risico heeft op emotionele problemen is in 2024 4%-punt gedaald ten opzichte van 2019. Dit zijn naar schatting zestien (16) 4- tot en met 11-jarigen minder.

Pijler Veiligheid

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • sociaal-emotionele vaardigheden
 • beweging

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Percentage kinderen 2 tot en met 11 jaar dat regelmatig buiten speelt stijgt van 56% in 2018 naar 60% of meer in 2024. Het gaat om ongeveer 50 kinderen meer die buiten spelen.
 2. Percentage kinderen van 4 tot en met 11 jaar van wie de ouders de woonbuurt geschikt vinden voor kinderen in de basisschoolleeftijd stijgt van 76% naar 86%. Dit zijn ongeveer 75 kinderen meer (van wie ouders dit vinden).

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Nathalie Solar Lago, n.solarlago@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen halen een startkwalificatie en hebben minder school/stage verzuim.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Schoolverzuim
 • Schoolsucces

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Terugdringen Relatief schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten in 2024 naar minimaal het niveau van het stedelijk gemiddelde.
 2. Het terugdringen van schoolverzuim op de basisschool met 1 procent in 2024.

Pijler Gezondheid

Ambitie 1: Meer kinderen en jongeren kennen hun passies en talenten en maken gebruik van jeugdregelingen

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Psychosociale problemen
 • SES
 • Sport
 • Cultuur

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Het percentage kinderen in het Oude Noorden die gebruik hebben gemaakt van het Jeugdfonds is met 5% gestegen in 2024.
 2. Ouders, opvoeders en jeugdigen weten de weg naar mentale en lichamelijke gezonde leefstijl.
 3. Het percentage kinderen in het Oude Noorden met overgewicht is met 5% gedaald in 2024.

Ambitie 2: Meer jeugdigen toeleiden naar sportclub of sportvereniging.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Psychosociale problemen
 • Sport
 • Sociaal -emotionele vaardigheden

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage kinderen in het Oude Noorden die lid is van een sportvereniging of deelneemt aan een beweegactiviteit van welzijn en/of Kinderparadijs, in het kader van de pleinprogrammering of andersoortig, en voldoet aan de beweegnorm is beide met 5% toegenomen in 2024.

Ambitie 3: Meer ouders, opvoeders en jeugdigen hebben kennis over gezonde leefstijl en maken daarmee gezondere keuzes

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Psychosociale problemen
 • Sport
 • Sociaal-emotionele vaardigheden

Voor deze ambitie ontbreekt een meetbare indicator, maar we zetten in op meer voorlichting.

Pijler Veilig

Ambitie 1: meer jeugdigen worden sociaal weerbaar.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Angst/depressie
 • Spijbelen /verzuim
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie
 • Gevoel van erbij horen
 • Woonomgeving
 • Binding met de buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. In Oude Noorden hebben in 2024 2%-punt minder jeugdigen risico op emotionele problemen.
 2. Percentage ouders van 0- tot en met 11-jarigen die opvoedproblemen kunnen bespreken met iemand stijgt van 5% of meer in 2024.

Ambitie 2: Meer kinderen en jongeren kunnen veilig buiten spelen.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Slechte woonomgeving
 • Overlast
 • Leefwereld: social media
 • SES

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In Oude Noorden hebben ouders in 2024 2%-punt meer vertrouwen om kinderen veilig buiten te laten spelen.

Ambitie 3: Meer jeugdigen hebben een duurzame relatie met een volwassene die de jeugdige verder kan brengen

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sport
 • Cultuur
 • Voorzieningen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In Oude Noorden kunnen in 2024 2% meer jongeren hun hulpvragen bespreekbaar maken met een ouder of andere volwassene.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Jasminda Araujo, j.araujo@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Alle vroegtijdig schoolverlaters (in deel van) het gebied worden in beeld gebracht.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Spijbelen /verzuim

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2024 zijn alle vroegtijdig schoolverlaters in de wijk Landzicht zijn in beeld.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen werken actief aan hun gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Er is in 2024 een toename van 5% van het aantal jeugdigen die een interventie hebben gericht op het vergroten van hun weerbaarheid.
 2. Er is in 2024 een toename van 5% van het aantal ouders die informatie of een interventie hebben gekregen gericht op versterking van de weerbaarheid van hun kind.
 3. Er is in 2024 een afname van 5% van jeugdigen met obesitas.

Pijler Veilig

Ambities: meer jeugdigen melden zich voor hulp wanneer er sprake is van schulden en (2) ouders participeren mee aan interventies om een veiliger thuisklikmaat te creëren.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen
 • Spijbelen /verzuim
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Er is in 2024 een toename van 10% van het aantal meldingen van mensen met schulden in een vroeger stadium ten opzichte van 2020.
 2. Er is in 2024 een toename van 10% van het aantal ouders die mee doen aan een interventie gericht op een veiliger thuisklimaat ten opzichte van 2020.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Marco Conijn, mc.conijn@rotterdam.nl.

Pijler Veilig

Ambitie 1: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie - emotionele zorg
 • Positief gezinsklimaat
 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. De relatie tussen ouders-jongeren 12+ is in 2022 ten opzichte van 2017 met 5% gestegen.

Ambitie 2: Minder jeugdigen maken zich schuldig aan criminaliteit.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • delinquentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

Het percentage delicten gepleegd door jeugdigen is in 2022 met 5% gedaald ten opzichte van 2018. Het percentage is gedaald van 2,24 % in 2018 naar 2,12 % in 2022.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de plaatsvervangend gebiedsadviseur Jeugd: Margot Schweitzer, m.schweitzer@rotterdam.nl of 06 302 749 34.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Lage sociaal economische status
 • Stress in het gezin
 • Stressoren

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In Rozenburg is in 2021 het percentage van ouders dat enige of grote moeite heeft om rond te komen met geld verminderd met 1%.

Pijler Veilig

Ambitie Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Positief gezinsklimaat
 • Relatieproblemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2021 is het percentage kinderen van 0-11 jaar, die regelmatig conflicten en ruzie in het gezin meemaken met 1 % verminderd

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Psychische stoornis
 • Internaliserende problemen
 • Externaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2021 is het percentage kinderen in de brugklasleeftijd dat een risico loopt op het krijgen van psychosociale problematiek met 2% verminderd.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Willem van Mullekom, wp.vanmullekom@rotterdam.nl of 06 109 728 95.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen hebben werk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Schoolprestaties
 • Schoolsucces
 • Toegang tot jeugdvoorzieningen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2026 is het aantal jongeren dat een startkwalificatie heeft behaald gestegen met 5% punt. Dat zijn 45 jongeren extra, het totaal komt neer op ongeveer 550 jongeren in 2026.

Pijler Gezondheid

Ambitie: Meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Beweging
 • Voeding

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2026 is het aantal kinderen tussen de 2 en 12 jaar met overgewicht duurzaam met 5%-punt gedaald. Dit zijn 62 kinderen meer dan in 2020.
 2. In 2026 ligt het aantal kinderen tussen de 4 en 11 jaar oud dat lid is van een sportvereniging op het Rotterdams gemiddelde (57%), dit is nu 51%. Het gaat om 67 kinderen extra die lid zijn van een sportvereniging.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Alex de Beer, aapm.debeer@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Lage sociaal economische status

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage moeite met rondkomen 4 tot en met 11 jaar is in 2022 gedaald met 5% van 35,5 % in 2014 naar 30,5% in 2022

Pijler Veilig

Ambitie 1: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en veilige schoolomgeving

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Slechte buurt
 • Bewegen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage niet alleen buitenspelen in de buurt, is in 2022 met 8% gedaald van 62% in 2015 naar 54% in 2022

Ambitie 2: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Opvoedkwaliteit en opvoedcompetentie

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

Het percentage opvoedproblemen met iemand bespreken, ouders 0 t/m 11 jaar, is in 2022 met 5% gestegen van 79% in 2014 naar 84% in 2022. Dit komt neer op 168 ouders extra.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Yamina Kamhi.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen die meedoen aan sport en cultuur.

De ambitie wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Eind 2024 doet 50% van de kinderen tussen 4 en 14 jaar 1 keer per week na schooltijd mee aan sport.
 2. 30% van de kinderen tussen 4 en 14 jaar hebben eind 2024 een training sociaal emotionele vaardigheid gevolgd.

Pijler Veilig

Ambitie: meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie, een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

De ambitie wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Eind 2024 groeien 5% meer kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op in een veilige thuissituatie.
 2. Eind 2024 is de criminaliteit met 2% gedaald onder jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar oud.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Isabel Fino dos Santos, ai.finodossantosboialvo@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en behalen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Ouder-kindrelatie/ Emotionele zorg
 • Vroege gedragsproblemen
 • Externaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen (van 0 tot 11 jaar).
 2. Minder 4- tot en met 11-jarigen lopen risico op gedragsproblemen.

Pijler Gezondheid

Ambitie: meer jeugdigen hebben een betere algemene gezondheid.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Ouder-kindrelatie/emotionele zorg
 • Beweging
 • Angst/depressie
 • Internaliserende problemen

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Minder 4- tot en met 11-jarigen zijn snel angstig.
 2. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen.
 3. Meer kinderen spelen buiten.

Pijler Veilig

Ambitie: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Gepest worden
 • Ouder-kindrelatie/Emotionele zorg
 • Slechte buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met de volgende maatschappelijke resultaten:

 1. Minder 4- tot en met 11-jarigen worden gepest of getreiterd.
 2. Meer ouders voelen zich betrokken bij hun kinderen.
 3. Meer kinderen spelen buiten.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Alex de Beer, aapm.debeer@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: Meer jeugdigen doen mee aan sport, cultuur en vrijwilligerswerk.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Beweging

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2021 hebben 200 unieke jeugdigen 12-23 jaar meegedaan aan sport, cultuur en vrijwilligersdeelname, tevens ook stages en bijbanen in het Zuidpleingebied.

Opmerking: het Zuidplein gebied is een bijzondere wijk. Inzet op jeugd 12+ is niet op jeugd die in dat gebied woont. Jeugd die in het Zuidpleingebied komt, komt uit diverse wijken van Zuid. Tevens liggen in dat gebied ook veel VO-scholen waar ook inzet op is.

Pijler Veilig

Ambitie: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en veilige schoolomgeving

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Slechte buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. De score van de Veiligheidsbeleving (cijfers Wijkprofiel) is in 2022 gestegen van 64 in 2020 naar 75 in 2022.

Heeft u vragen over de hieronder geformuleerde ambities, maatschappelijke resultaten, factoren? Of bent u benieuwd naar hoe u hierop kunt aansluiten met uw initiatief? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsadviseur Jeugd: Marco Conijn, mc.conijn@rotterdam.nl.

Pijler Kansrijk

Ambitie: meer jeugdigen leveren betere prestaties op school en halen hun schooldiploma.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Schoolsucces

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. In 2022 willen we het percentage VSV-ers 18 tot en met 22 jaar terugbrengen van 19,7% (2016; Rotterdam, 12,0%) naar 16,0%.

Pijler Veilig

Ambitie 1: Meer jeugdigen groeien op in een veilige thuissituatie.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factoren:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Gepest worden

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage dat wordt getreiterd of gepest 4 tot en met 11 jaar is in 2022 afgenomen van 31,5% in 2014 (Rotterdam 19,7%) naar 25% .

Ambitie 2: Meer jeugdigen groeien op in een veilige wijk en een veilige schoolomgeving.

Om deze ambitie te behalen wordt ingezet op de volgende gerelateerde factor:

 • Slechte buurt

De inzet op de factoren wordt meetbaar gemaakt met het volgende maatschappelijke resultaat:

 1. Het percentage bewoners dat het niet verantwoord vindt dat kinderen alleen buiten spelen is in 2022 met 2% gedaald.

Voorbeelden van wijkprogrammering

Alex de Beer is gebiedsadviseur Jeugd voor Charlois. Hij merkt verschil dankzij de methodiek Wijkprogrammering.

Bijbanen

'Zonder Wijkprogrammering gaf elke partij veelal zijn eigen invulling en ieder werkte op zijn eigen terrein. Nu bepalen we met partners in de wijk wat de belangrijkste opgaven voor de jeugd zijn. We pakken de problematiek gezamenlijk aan, met dezelfde focus. En de focus is nu ook scherper. We stellen samen vast wat er moet gebeuren en bepalen zo de inzet van partijen. Als we merken dat er met jeugd iets aan de hand is op school, zijn we daar nu niet meer alleen op school mee bezig. Ook de inzet in de vrije tijd en in het gezin is op die problematiek gericht. Een mooi voorbeeld is ontstaan uit grote overlast. Jongeren in de wijk deden berovingen. Dit is uiteraard opgepakt door de politie en de Directie Veiligheid. De kern van het probleem is dat jongeren geld willen hebben en via criminaliteit denken ze daar snel en gemakkelijk aan te komen. Het maatschappelijk resultaat dat we willen behalen, is jongeren uit de criminaliteit houden. Hierop zetten we structureel in. We doen dit door middel van bijbanen. Stichting Citysteward Rotterdam heeft contacten met bedrijven die jongeren een plek geven. Maar dat is niet alles, want er is ook aandacht voor de vaardigheden die de jongeren nodig hebben voor hun bijbaan. Denk daarbij aan een positieve werkhouding, op tijd komen, solliciteren, enzovoorts. Citysteward vergroot de ‘skills’ van de jongeren door middel van cursussen.

Per jaar kunnen we 15 tot 30 jongeren plaatsen. De politie, het welzijns- en jongerenwerk leveren deze jongeren aan. Via de methodiek Wijkprogrammering kon ik duidelijk maken dat deze inzet nodig is. Vervolgens konden we daardoor budget vrijmaken vanuit de zogenoemde 'couleur locale' gelden. Dat is gelukt, gesteund door de cijfers uit de Staat van de Jeugd en dankzij het gezamenlijke commitment van de wijkpartners.'

Gezinsaanpak

Een ander voorbeeld van preventieve inzet is de integrale gezinsaanpak vanuit de opgave Armoedebestrijding. Alex: 'In de Tarwewijk hangt veel problematiek bij kinderen samen met armoede. Uit de analyse met de wijkpartijen kwam naar voren dat we iets aan armoede moeten doen. Bij de jeugd zetten we in op sociaal-emotionele factoren om de weerbaarheid te vergroten, maar die armoede is zo bepalend voor de ontwikkeling van de jeugd. Dan red je het eigenlijk niet alleen met versterking van de sociaal-emotionele vaardigheden. We hebben besloten om de opgave in de wijk breder te trekken dan uitsluitend jeugd. Dat werd mogelijk omdat integrale Armoede aanpak een speerpunt van het college werd De jeugdpartners werken vervolgens samen met de beleidsgroep Armoede en Schulddienstverlening.'

Partners in de wijk, waaronder het onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en welzijnspartijen hebben kennis van armoede en weten in veel gevallen bij wie armoede aanwezig is. 'Beleidsmensen hebben theoretische kennis en dat komt op deze manier mooi samen', zo stelt Alex.

'Met deze inzet op gezinnen willen we voorkomen dat ze bij het Wijkteam terecht komen, dus willen we voorkomen dat er op een later moment zwaardere hulpverlening nodig is. De aanpak van armoede is gerechtvaardigd, want het profileert zich als probleem in de wijk en dit blijkt ook uit de cijfers. Bovendien is de aanpak van armoede een bestuurlijke opgave van de gemeente. Met onze integrale aanpak hopen we 15 tot 20 gezinnen in de Tarwewijk te bereiken. Vanuit het wijknetwerk hebben we zicht op deze gezinnen. We leggen er contact mee en vragen de ouders om toestemming voor gezinsaanpak, vooral met het oog op de ontwikkeling van hun kinderen.

We zijn hier nu net mee gestart, dus ik kan nog geen concrete resultaten melden. De praktijk moet zich nog bewijzen. Op basis van de evaluatie bepalen we of we met deze aanpak op dezelfde manier doorgaan of niet. Dat geldt voor alle preventieve inzet, want meten en verbeteren is een wezenlijk onderdeel van de methodiek Wijkprogrammering.'

Betere interventies

In Kralingen-Crooswijk is de methodiek Wijkprogrammering al uitgerold in verschillende wijken. Een maatschappelijk resultaat voor Oud-Crooswijk is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV). Te veel  jongeren gaan van school zonder een startkwalificatie, dus zonder een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau.

Terugdringen voortijdig schoolverlaten

'Met behulp van het factorenmodel brachten we de beschermende en risicofactoren van voortijdig schoolverlaten in beeld. Dit zijn factoren vanaf de zwangerschap tot aan de jongvolwassenen leeftijd,' legt gebiedsadviseur Jeugd Linda Verboom uit. 'Deze factoren lopen uiteen van positief gezinsklimaat tot schoolprestaties en van middelengebruik tot criminaliteit. Daarna hebben we gekeken welke interventies de partners doen op deze factoren. De partners waren al heel actief om de voortijdig schoolverlater te voorkomen in de leeftijd 16 tot en met 18 jaar, maar we pakken het nu breder aan. We kijken niet alleen naar de uitstroom van voortijdig schoolverlaters in deze leeftijdsgroep, maar ook hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Die preventie begint al op de basisscholen. Ouderbetrokkenheid is een beschermende factor. Ook geven we de kinderen de tools die helpen bij hun schoolcarrière. Naast preventie is er natuurlijk ook curatie. De jongeren die bij het Jongerenloket komen, worden samen met de welzijnsaanbieder gecoacht. Dat varieert van de beschikbaarheid van een laptop, huiswerkondersteuning, leren plannen en programma’s om de jongeren weerbaarder te maken. Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden is een belangrijke beschermende factor. Op de middelbare school zetten we daarvoor ook rolmodellen in.

Ik ben ervan overtuigd dat alle partners hun stinkende best deden. Toch scoorde 90% van de jeugd in Oud-Crooswijk onder het Rotterdams gemiddelde.'

Samenhang

Via Wijkprogrammering komt er samenhang in de inzet en meer samenwerking. Linda: 'Het draait erom om met elkaar focus te creëren. Ieder heeft zijn eigen belang en eigen expertise. Doordat we allemaal aan hetzelfde maatschappelijk resultaat werken, zorgen we dat de inzet op elkaar aansluit. Er vallen geen gaten waar het de doelgroep betreft. De doorverwijzing verloopt soepel. We weten van elkaar wat iedereen doet. Dat geldt zowel voor de interne partners, dus de diverse afdelingen en onderdelen van de gemeente, als de externe partners. Er is niet alleen samenhang binnen de Wijkprogrammering, maar ook aansluiting op het Wijkactieprogramma van de gebiedscommissie en de maatregelen naar aanleiding van de Motie Oud-Crooswijk.'

Meet, spreek en verbeter

Naast gezamenlijkheid en samenhang zit in de methodiek Wijkprogrammering ook de 'meet-, spreek- en verbeterbeweging' ingebakken. Linda geeft aan hoe dat in Oud-Crooswijk werkt. 'Er vindt monitoring van de inzet plaats op basis van de cijfers in de Staat van de Jeugd. Niet alle cijfers zijn ieder jaar beschikbaar, maar in die tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. In het jeugdnetwerkoverleg stellen we steeds een nieuwe interventie centraal. Wat is het? Waar richt de interventie zich op? Hoe monitor je dat? Hoe bereik je de doelgroep? Dat doen we om de interventie scherper te krijgen. We bespreken al die aspecten in een veilige sfeer waarin we informatie met elkaar delen. Het gaat niet om afrekenen, maar om leren. Waar nodig kan de betreffende partij onderdelen van de interventie eventueel aanpassen en verbeteren. Daarnaast stimuleren de besprekingen innovatie. Op die manier werken we met elkaar aan betere interventies. En hoe beter de interventie, hoe beter dat is voor de jeugd.'

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de methodiek of het proces? Neem dan per e-mail contact op met impactindewijkMO@rotterdam.nl .

Subsidie aanvragen

Bent u aanbieder van preventieve aanpakken of interventies en wilt u meedoen met wijkprogrammering? Kijk dan op de pagina Subsidie Jeugdpreventie voor het aanvragen van een subsidie voor jeugdpreventie.

Biedt u welzijnsactiviteiten voor de jeugd die passen bij de wijkprogrammering, dan vindt u subsidiemogelijkheden via Couleur Locale.