Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie Jeugdpreventie 2024 aanvragen

De subsidie Jeugdpreventie 2024 is voor organisaties die preventieve aanpakken en interventies bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.

Doelen van de subsidie

 1. het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen
 2. het voorkomen en terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen
 3. het voorkomen van problemen bij jeugdigen met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking
 4. het versterken van opvoedvaardigheden van ouders
 5. het voorkomen en terugdringen van middelengebruik en verslaving bij alle jeugdigen met extra aandacht voor risicogroepen

Aanvragen

Helaas is de aanvraagperiode voor preventieve interventie afgelopen. Subsidie voor een nieuw ontwikkelde interventie of doorontwikkeling van een bestaande interventie kunt u nog wel aanvragen via de knop ‘Innovatiesubsidie aanvragen’.

Preventieve innovaties

Vraag de subsidie preventieve innovaties aan via de knop 'innovatiesubsidie aanvragen'. Log in met eHerkenning niveau 2.

Meer informatie

Meer informatie over de bedoeling en de subsidiethema’s vindt u in de beleidsnotitie Subsidiekader Jeugdpreventie 2024.

  De beoordelingscriteria en de voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie staan in de subsidieregeling 2024.

  Daarnaast kan de volgende informatie relevant zijn voor (de onderbouwing van) uw aanvraag:

  • Cijfermatige informatie over de kinderen en jongeren in Rotterdam vindt u op de pagina Staat van de Jeugd.
  • Informatie over het Rotterdamse jeugdbeleid en actuele cijfers vindt u op de pagina Opgroeien in Rotterdam.
  • Informatie over de wijkprogrammering, die in meer dan 20 wijken van Rotterdam actief is, kunt u lezen op de pagina Wijkprogrammering.
   Op deze pagina vindt u ook de maatschappelijke resultaten en factoren per wijk, waarmee u uw subsidieaanvraag kunt onderbouwen. Voor meer informatie over de wijkprogrammering kunt u ook mailen naar wijkprogrammeringMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

  Meesturen

  Bij het aanvragen van eenmalige innovatiesubsidie 2024 vult u het formulier subsidieaanvraag innovatiesubsidie 2023 (pdf) in en stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • innovatieoverzicht
  • begroting en dekking innovatie

  Let op: De formats voor de bijlagen kunt u downloaden via het subsidieloket. Eerst klikt u bovenaan deze webpagina op de knop 'Aanvragen subsidie'.
  Vervolgens vindt u de benodigde formulieren in de 2e stap ‘bijlagen’.

  Voor een subsidie vanaf € 50.000 stuurt u een accountantsproduct mee.
  De kosten voor deze controle betaalt u zelf.
  Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden. 

  Hoelang duurt het

  Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

  Beslistermijn

  Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. In gevallen waarin de aanvraag betrekking heeft op het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingediend, start de beslistermijn op de dag na die waarop de gemeentebegroting is vastgesteld. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn tijdelijk gestopt. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht.

  Beschikking

  Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

  Voor wie

  De subsidie is bedoeld voor professionele organisaties of rechtspersonen in het domein van jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling.

  Let op: De subsidieregeling is niet bedoeld voor het aanvragen van subsidie voor:

  • Jeugdhulp
  • Onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’
  • Universele aanpakken, interventies en innovaties in het primair onderwijs die gericht zijn op het versterken van sociaal emotionele vaardigheden
  • Hulp bij of voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
  • Schoolmaatschappelijk werk en voorschools maatschappelijk werk
  • Sociaal medische indicaties en kinderopvang plus
  • Mentoringtrajecten
  • Welzijn
  • Gebiedsgerichte interventies die vanuit Couleur Locale worden gefinancierd.
  • Rechtshulp en mediation
  •  ‘Positive Behavior Support (PBS) in de Wijk’
  • Zorg op basis van de zorgverzekeringswet
  • De jeugdgezondheidszorg (JGZ), Rijksvaccinatieprogramma en het aanvullend preventief pakket van het CJG

  Voorwaarden

  Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u een bezwaar indienen.

  Contact