Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 11 min

Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500 aanvragen

U kunt Rotterdam beter voorbereiden op extreem weer. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van uw dak of perceel. Hiervoor kunt u tot en met 30 juni 2023 subsidie aanvragen bij de gemeente.

U kunt tot uiterlijk 8 weken na uitvoering van de activiteiten een aanvraag doen. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven) of uw DigiD (voor burgers). Let op: Met eHerkenning heeft u niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.

Meer informatie

Subsidieaanvraag boven de € 1.500?

Het aanvragen van een hoger bedrag (tot maximaal € 50.000) doet u op de pagina Subsidie klimaatadaptatie vanaf € 1.500 aanvragen.

Activiteiten klimaatadaptatie

De subsidie is voor:

 • meer groen (waaronder de mogelijkheid tot extra subsidie voor inheemse beplanting)
 • waterberging
 • afgekoppeld oppervlak (oppervlak van uw gebouw of perceel dat niet langer op het vuilwaterriool loost)

De toename geldt ten opzichte van de huidige situatie van het gehele perceel. Denk daarbij aan:

 • tegels/bestrating/asfalt vervangen door planten (levend groen)
 • de aanleg van ‘groene daken’ met planten, ‘blauwe daken’ met waterberging of een combinatie van beide (‘groenblauwe daken’)
 • boven- en ondergrondse voorzieningen die water vasthouden of benutten, zoals regenwatervijvers, greppels, wadi’s, infiltratiekratten en hergebruiksystemen voor regenwater
 • voorzieningen waarbij het oppervlak niet langer op het vuilwaterriool loost, zoals het afkoppelen van de regenpijp van het dak
  De gemeente wil stimuleren dat men het regenwater opvangt, gebruikt, infiltreert of vertraagd afvoert. Dat wordt afkoppelen genoemd. Zo wordt het watersysteem en de afvalwaterzuivering ontlast en zijn er minder riooloverstorten.

Kijk voor meer informatie op de pagina 'Subsidie Klimaatadaptatie'.

Inheemse beplanting

De inheemse (vaste) planten, kruiden, heesters, struiken en bomen waar deze regeling voor geldt, staan benoemd in de 'Lijst inheemse planten'. Zie daarvoor het formulier onder het kopje 'Meesturen'.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van een inheemse boom die een stamomtrek heeft van minder dan 6 centimeter op 1 meter hoogte van de grond.

Let op, u dient minimaal 20 m2 groen toe te voegen. Deze hoeft echter niet geheel uit inheemse beplanting te bestaan.

Hoogte subsidie

In 2022 stelt de gemeente in totaal € 500.000 beschikbaar.
De subsidie is:

 • € 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging
 • € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
 • € 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak
 • Mogelijke extra subsidie voor inheemse beplanting
  • € 1 per inheemse plant of kruid
  • € 2 per inheemse heester of struik
  • € 10 per inheemse boom

Een combinatie van prestaties en bijdragen is mogelijk. Deze subsidie is per aanvraag maximaal € 1.500.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voor wie is het

Bewoners, VVE’s, bedrijven en organisaties die gehuisvest zijn binnen Rotterdam.
De subsidie is bedoeld voor private eigenaren en huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden.

Huurders

Huurders moeten nagaan of ze voor geplande activiteiten en voorzieningen toestemming nodig hebben van hun huis-/pandeigenaar. Overheidsorganisaties kunnen geen gebruikmaken van de subsidieregeling.

Geen subsidie

Geen subsidie wordt verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Meesturen

Bij subsidiebedrag tot maximaal € 1.500

Bij het doorlopen van de subsidieaanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • bewijs van eigendom of een schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw, perceel of functionele eenheid
 • een projectplan met daarbij een beschrijving van welke onderdelen en kosten behoren bij de activiteiten (bijvoorbeeld een gespecificeerde factuur)
 • een specificatie van te realiseren waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter of het extra groenoppervlak in vierkante meter
 • plattegrond oude en nieuwe situatie (hele perceel)
 • als u subsidie aanvraagt voor beplanting: de 'Lijst Inheemse planten'
 • als u subsidie aanvraagt voor waterberging (ook bij groen dak), een productblad (specificatie) waaruit blijkt wat de inhoud is van de waterberging (zie onder 'Veelgestelde vragen' - Wat is een productblad?)
 • fotomateriaal van de huidige situatie en eindsituatie waaruit duidelijk blijkt welke prestatie is geleverd
  Als u de prestatie via ondergrondse of ingebouwde voorzieningen heeft gerealiseerd, dan moet u ook fotomateriaal van de aanleg aanleveren.
 • het volledig ingevulde 'Specificatieformulier subsidieregeling klimaatadaptatie aanvraag tot € 1.500'
 • een ingevulde 'Lijst inheemse planten' (indien noodzakelijk)

Let op: de 'Lijst inheemse planten' bevat een aantal plantensoorten die niet inheems zijn, zoals de lavendel en de vlinderstruik.
Aangezien deze planten een (zeer) positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit is ervoor gekozen ook voor deze planten subsidie te verlenen. Zij ondersteunen dieren zoals bijen, vlinders en vogels.

Voorwaarden

De voorwaarden leest u ook in de Subsidieregeling klimaatadaptatie.

Vraag op tijd subsidie aan

U moet een aanvraag voor subsidie tot € 1.500 uiterlijk 8 weken na uitvoering van de activiteiten indienen.

De gemeente verleent de subsidie pas als de aanvraag compleet is en voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Minimale oppervlakten

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de volgende minimale oppervlakten of inhoudsmaten behaald worden. Deze gelden ten opzichte van de huidige situatie.

 • Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 vierkante meter.
 • De toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 kubieke meter (= 1.000 liter).
 • Het toegevoegde afgekoppelde oppervlak bedraagt ten minste 20 vierkante meter.

De minimale oppervlakten en inhoudsmaat gelden per onderdeel. Voldoet u voor een onderdeel aan de minimale oppervlakte of inhoudsmaat, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Groen dak

Als u een groen oppervlak op het dak wilt aanleggen, moet u ook zorgen voor een waterberging van minimaal 30 liter per m2. Zo ontstaat een goede combinatie van groen en het vasthouden en vertragen van de regenwaterafvoer.

Waterberging

De te realiseren waterberging moet gevuld kunnen worden met regenwater dat op het pand of perceel valt. Per kubieke meter waterberging moet daarvoor minimaal 15m2 aan verhard oppervlak aangesloten worden.

Afvoervoorziening

Het is ook belangrijk dat de waterberging een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd. Deze is daarna weer beschikbaar voor een volgende regenbui.

Afkoppelen

Het regenwater van het afgekoppeld oppervlak wordt vertraagd afgevoerd. Dit kan gerealiseerd worden door het tijdelijk vasthouden of infiltreren van het regenwater in de bodem.
Afgekoppeld oppervlak dat direct naar het oppervlaktewater wordt geleid, telt zodoende niet mee.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de voorzieningen ten minste 5 jaar in stand worden gehouden.

Geen nieuwbouw

Geen subsidie wordt verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Hoe lang duurt het

Als u een subsidieaanvraag doet dan laat de gemeente u binnen 8 weken weten of u hiervoor in aanmerking komt. Het kan zijn dat de gemeente daarvoor meer tijd nodig heeft (maximaal 12 weken extra).

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Veelgestelde vragen

De voorwaarden van beide aanvragen zijn hetzelfde. De aanvraagprocedure verschilt:

 • Aanvragen tot €1.500,- moeten worden ingediend na uitvoering van de werkzaamheden (maximaal 8 weken na afronding).
 • Aanvragen vanaf €1.500,- moeten worden ingediend voor de uitvoering van werkzaamheden (minimaal 8 weken voor start werkzaamheden).
 • Aanvragen tot €1.500,- worden direct bij aanvraag vastgesteld. Dit is een snellere procedure en vermindert de administratieve lasten.

Als u twijfelt of u subsidie kunt krijgen of twijfelt over de hoogte van het bedrag, neem dan contact op met het Duurzaamheidsloket.

Op dit moment telt ieder oppervlak mee waar beplanting (bomen, struiken, gras enzovoorts) aangelegd wordt. Bijvoorbeeld in de tuin, op het dak of aan de gevel. Ook de ondergrond, bijvoorbeeld tuin en teeltaarde telt mee in het oppervlak.
Er worden verder geen eisen gesteld aan het soort of type groen. Voor groen op daken geldt de eis aan de waterberging van 30 liter per vierkante meter.

Vanuit de gemeente wordt daar niet over geadviseerd. De gemeente Rotterdam wijst u wel op garantie en eventuele certificering van bedrijven. Voor het aanleggen van groen bestaat er bijvoorbeeld het groenkeur.

Stap 1:
Laat een gecertificeerd bureau beoordelen of uw dakconstructie geschikt is. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag met sedumplantjes zijn nagenoeg alle platte en licht hellende daken geschikt

Stap 2:
Vraag een of meerdere offertes aan bij ‘groene’ dakdekkersbedrijven. Denkt u ook aan een dakonderzoek. Dit is nodig om de geschiktheid van uw dakconstructie te beoordelen

Stap 3:
Ga na of u een bouwvergunning nodig heeft.

Stap 4:
Vraag subsidie aan bij de gemeente Rotterdam.

Afgelopen jaren had de gemeente Rotterdam een groene daken subsidieregeling waarbij de minimale eis 25 liter per vierkante meter was.
We hebben geleerd dat om klimaatverandering tegen te gaan, oplossingen om water te bergen nog ambitieuzer moeten worden. Daarom subsidiëren we vanaf 1 januari 2020 groene daken die minimaal 30 liter per vierkante meter aan water bergen.

Let bij aanleg van een groen dak dus goed op of het groene dak hieraan voldoet. Er bestaan verschillende (sedum-)pakketten die hieraan voldoen, dus vraag de leverancier hier van tevoren naar om teleurstelling te voorkomen.

In Rotterdam wordt veel regenwater afgevoerd samen met het vuile afvalwater. Dat is zonde, want regenwater is in principe schoon en kan worden gebruikt of langzaam de bodem inzakken. Dit ontlast het watersysteem en de afvalwaterzuivering.

Afkoppelen

Regenwater niet meer via het afvalwaterriool afvoeren noemen we afkoppelen. Het oppervlak dat niet meer aangesloten is op het vuilwater riool noemen we afgekoppeld oppervlak.
Het kan zijn dat in de huidige situatie het regenwater van uw dak of perceel al gescheiden van het afvalwater wordt afgevoerd. In dit geval kunt u niet gebruik maken van de subsidiebijdrage voor afkoppelen van € 5 per vierkante meter.

Ja, maar er kan maar 1 aanvrager zijn.
De buren moeten een toestemmingsformulier ondertekenen.
Eventuele verrekening tussen de aanvrager en de buren wordt onderling afgesproken. De gemeente Rotterdam is hierin geen partij.

Ja, als u voldoet aan de eis dat de totale waterberging minimaal 1000 liter (1 kubieke meter) is, er minimaal 15 vierkante meter verhard oppervlak op de regenton is aangesloten en de regenton een afvoer heeft.

Er is geen online tool, maar als u weet hoeveel oppervlak aan groen u toevoegt, hoeveel afgekoppeld oppervlak u toevoegt en/of hoeveel kubieke meter waterberging u toevoegt, dan kunt u dit heel eenvoudig zelf uitrekenen.

Let op: het gaat om de toevoeging ten opzichte van de huidige situatie.

Subsidiebedrag in euro =  10 x … vierkante meter groen + 5 x … vierkante meter afgekoppeld oppervlak + 500 x …kubieke meter waterberging.

Meestal is de hoeveelheid waterberging gelijk aan de inhoud of ruimte van uw voorziening.

Maar de berging moet wel gevuld kunnen worden met regenwater. Daarom is de voorwaarde opgenomen dat op de waterberging ten minste 15 vierkante meter verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aangesloten wordt.

Naast het vullen van de waterberging is het belangrijk dat de waterberging ook een afvoervoorziening heeft. Daardoor kan de berging worden geleegd en is dan weer beschikbaar voor een volgende regenbui.

Dit is een blad waarop de specificaties staan van uw product. Hier vindt u bijvoorbeeld de hoeveelheid waterberging van uw groene dak of infiltratiekratten.

Waterberging van een vijver telt alleen mee als deze gevuld wordt met regenwater afkomstig van dak en/of verhard terrein.

Ja, als er een groen dak wordt aangelegd met een waterbergend vermogen van tenminste 30 liter per vierkante meter en er tenminste 1 kubieke meter aan waterberging en 20 vierkante meter aan groenoppervlak wordt gerealiseerd.

De subsidiebijdrage van het groene dak bestaat dan uit een deel voor het toegevoegde groenoppervlak a € 10 per vierkante meter en een deel voor de toegevoegde waterberging a € 500 per kubieke meter.

Als u groene daken met uw buren aanlegt, dan mag u de hoeveelheden bij elkaar optellen.

Rekenvoorbeelden subsidiebijdrage groen dak:

 • Groen dak van 20 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 30 liter per vierkante meter: 20 x € 10 = € 200 (waterberging is 0,6 kubieke meter)
 • Groen dak van 20 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 40 liter per vierkante meter: 20 x € 10 =  € 200 (waterberging is 0,8 kubieke meter)
 • Groen dak van 20 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 60 liter per vierkante meter: 20 x € 1o + 1,2 x € 500 = € 800 (waterberging is 1,2 kubieke meter)
 • Groen dak van 40 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 30 liter per vierkante meter: 40 x € 10 + 1,2 x  € 500 =  € 1000 (waterberging is 1,2 kubieke meter)
 • Groen dak van 40 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 40 liter per vierkante meter: 40 x  € 10 + 1,6 x € 500 = € 1200 (waterberging is 1,6 kubieke meter)
 • Groen dak van 60 vierkante meter met een waterbergend vermogen van 30 liter per vierkante meter: 60 x € 10 + 1,8 x € 500 = € 1500 (waterberging is 1,8 kubieke meter)

Alleen het oppervlakte met beplanting van de halfverharding telt mee. Grind bijvoorbeeld niet.

 • beschermt tegen UV-straling en temperatuurschommelingen waardoor uw dakbedekking 1,5 tot 2x langer meegaat
 • werkt geluiddempend, zowel binnen als buiten
 • neemt stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormt een buffer tegen luchtvervuiling
 • vangt regenwater op en voert het vertraagd af, waardoor het riool minder wordt belast als het hard regent
 • levert een bijdrage aan een duurzame stad en een beter klimaat voor mens en dier
 • zorgt voor een groenere stad

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat de biodiversiteit in de stad verbetert. Voornamelijk inheemse beplanting ondersteunt onze Rotterdamse biodiversiteit goed. En een verscheidenheid aan verschillende lagen planten. Daarom krijgt u extra subsidie voor inheemse planten van de plantenlijst.

Als het groen dat u heeft aangelegd niet op de plantenlijst staat, krijgt u de standaard subsidie van € 10 per vierkante meter groen.

Heeft u ook beplanting aangelegd van de 'Lijst inheemse beplanting’, dan krijgt u hier extra subsidie voor. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal stuks inheemse beplanting.